Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.09.14 - PS 75/14 - Stiklestad Nasjonale Kultursenter - søknad om delfinansiering av 2030-lansering under Olsokdagene 2014

Saksbehandler: Jostein Grimstad

Arkivref : 2014/6693- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 18.09.2014 74/14
Kommunestyret 29.09.2014 75/14

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.09.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Stiklestad Nasjonale Kulturhus AS bevilges kr 50.000,- som støtte til lanseringsprogram gjennomført 25. juli 2014.Bevilgningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

 

Rådmannens innstilling:

  1. Stiklestad Nasjonale Kulturhus AS bevilges kr 50.000,- som støtte til lanseringsprogram gjennomført 25. juli 2014.
  2. Bevilgningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
     

Vedlegg:
Søknad om delfinansiering fra SNK AS 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (SNK AS) har lagt et høyt ambisjonsnivå lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt knyttet til 2030, og årene frem mot 2030. Dette er riktig, og regionen og kommunen har noen unike år foran seg mot 2030. Det må vi vite å skatte undervegs.

I den forbindelse ble det under årets olsok feiring og grunnlovsmarkering lansert et slagplanprogram med 2030 – perspektivet. En bærebjelke i lanseringen var et åpent gratis program i borggården.

Programmet i borggården inkluderte derfor mange medvirkende: stort orkester, kor, barn, frivillige fra Spelet, konge fra Spelet etc. Det ble komponert underlagsmusikk og valgt repertoar med relevans for fortellingen. Gudmund Hernes holdt en presentasjon, som det var innleid en digital storskjerm for å gjennomføre. For å synliggjøre at 2030 angår alle, valgte SNK AS å gjennomføre slagplanlanseringen som et åpent arrangement. Borggården var full under arrangementet. Slagplanprogrammet representerte også en tilleggsdimensjon til et mer tradisjonelt årlig opplegg for inviterte gjester.

SNK AS knytter grunnlovsmarkeringen sammen med at det er 1000 år siden Olav Haraldsson ble døpt under en seremoni i Rouen, med hertugen av Normandie, Richard II, og en rekke andre notabiliteter til stede. Denne begivenheten blir markert ved flere arrangementer i løpet av året, både i Rouen,i Trondheim og på Stiklestad.

SNK benyttet denne anledningen til å lansere slagplanen for innholdsskaping i de kommende 15-16 årene og inviterte lokalsamfunn og institusjoner i inn- og utland til å delta med små og store markeringer i Olav Haraldssons fotspor i årene mot 2030.

Kostnadsoversikten til grunn for søknad om medfinansiering viser kostnad på kr 450.000,- hvor Verdal kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune som eiere i ettertid er bedt om et bidrag på kr 75.000,- hver. Resten av kostnadene finansieres av SNK AS som en del av det ordinære budsjett.

Vurdering: 
Det er ingen tvil om at kommune og region må være bevisste og systematiske i arbeidet med å forvalte den arven vi har og årene vi har framover i denne forbindelse. I den sammenheng er det riktig av SNK AS å være tydelige i rollen. I forberedelsessamtaler til årets Olsok ble kommunen varslet om at det ville komme en søknad om bidrag til årets lanseringsopplegg. Beløpsstørrelse som omsøkt er ikke nevnt, og kommunen har ikke vært involvert i noen form for kostnadsstyring eller annen innvirkning.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har besluttet å bevilge 65.000 kr som bidrag. Ved å bruke den generelle fordelingsnøkkelen for årlig driftsstøtte, med forholdstall stat 60 %, fylkeskommune 24 % og kommune 16 % blir et bidrag fra kommunen på 43.333 kr andelsmessig tilsvarende fylkeskommunens 65.000 kr. Det kan imidlertid hevdes at denne fordelingsnøkkelen er eksplisitt for årlig driftsbidrag, og ikke relevant for en søknad om arrangementstøtte som er gått likt til to likestilte eiere.

Verdal kommune er bevisst at vi har Stiklestad, SNK AS og historien i kommunen. Det gir fokus og muligheter, og er innstilt på å bidra til finansiering av årets lanseringsprogram av strategiene fram mot 2030.

Rådmannen går inn for at Verdal kommune bevilger kr 50.000,- til SNK som bidrag til finansiering av lanseringsprogram 25. juli. Midlene bevilges ved bruk av disposisjonsfond, slik at ordinær drift blir upåvirket av disposisjonen. Rådmannen viser i den forbindelse til PS 34/13, Årsberetning og årsregnskap 2012, i kommunestyret 27. mai 2013 hvor et resonnement om avsetning av midler øremerket 2030- aktiviteter ligger. Styrkingen av fondet etter 2012 ble som kjent ikke som forutsatt som følge av regnskapsmessig merforbruk året etter, men resonnementet kan anvendes for bruk av disposisjonsfond.


   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 22.09.2014 13:17
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS