Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.09.14- PS 76/14 Verdalsboka "Heimer og folk", Verdalsøra - forskuttering av utgivelse

Saksbehandler : Ingvild Aasen

Arkivref : 2014/6637 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 18.09.2014 76/14
Kommunestyret 29.09.2014 76/14

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.09.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

  1. Kommunestyret slutter seg til at det aktuelle bindet av Verdalsboka utgis.
  2. Utsalgspris pr bok settes til kr 450,-.
  3. Utgifter til trykking av det aktuelle bindet settes til 260.000 kroner. Av dette beløpet forventes 110.000 kroner dekket av salgsinntekter og 150.000 kroner dekkes gjennom tilskudd. Tilskuddet dekkes gjennom bruk av disposisjonsfond. Rådmannen får fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.
     

 

Rådmannens innstilling:

  1. Kommunestyret slutter seg til at det aktuelle bindet av Verdalsboka utgis.
  2. Utsalgspris pr bok settes til kr 450,-.
  3. Utgifter til trykking av det aktuelle bindet settes til 260.000 kroner. Av dette beløpet forventes 110.000 kroner dekket av salgsinntekter og 150.000 kroner dekkes gjennom tilskudd. Tilskuddet dekkes gjennom bruk av disposisjonsfond. Rådmannen får fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.
     

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Bygdeboknemnda har ferdig til utgivelse et nytt bind av Verdalsboka i serien «Heimer og folk». Det nye bindet er det første av to som skal dekke Verdalsøra og omhandler tidsepoken 1800-1940.

Tidligere praksis ved utgivelse av bygdebøker har Verdal kommune forskuttert utgiftene til trykking og innbinding. Det har blitt forutsatt at utgiftene dekkes opp ved salg av bøkene. Bygdeboknemnda ber om at samme praksis følges også denne gangen.

Bygdeboknemnda har innhentet pristilbud fra WOW Reklame:
700 stk. kr 245.425

Det tas forbehold om justeringer av pris hvis sidetall blir større enn antatt. Erfaringsmessig påløper det noen tilleggskostnader i forbindelse med utgivelsen. Det anslås derfor at utgiftene med utgivelse av boka vil bli på ca 260.000 kroner.

Vurdering: 
Siden den første boka i denne serien ble utgitt er det hittil utgitt 6 bind. Kommunen har forskuttert utgiftene ved utgivelsen av alle disse bøkene og det har vært en forutsetning at disse utgiftene over tid skulle bli dekket opp gjennom salg.
Kommunen har over den tiårsperioden dette har skjedd forskuttert ca. 920.000 kroner. Til sammenligning er det solgt bøker for ca. halvparten av dette.
De to siste bøkene som omhandler Ness, utgitt i 2011 og Volhaugen, utgitt i 2013 er det til sammen solgt vel 500 bøker av et opplag på til sammen 1400.
For disse to bøkene har kommunen forskuttert 360.000 kroner og salget har gitt ca. 170.000 kroner i inntekt.

Den nye boka om Verdalsøra, som er noe mer omfangsrik enn de forrige, er forventet å koste ca. 260.000 kroner. Under forutsetning om samme pris for bøkene som tidligere, og at alle bøkene blir solgt vil dette gi en inntekt på 245.000 kroner.
Hvis salget blir i omtrent samme størrelsesorden som for de bøkene som er utgitt tidligere vil inntekten fra salg bli på ca. 100.000 kroner.

Over tid har det som vist over ikke vært mulig å dekke opp kommunens utgifter ved utgivelsen av bøkene gjennom salg. I regnskapet for kommunen har dette da framkommet som merforbruk.

For å gi et mer reelt bilde av situasjonen rundt utgivelsene foreslår rådmannen at utgiftene dekkes gjennom tilskudd og salgsinntekter. I denne saken foreslås det at 150.000 kroner ytes som et tilskudd (kommunal bevilgning) og 110.000 kroner forutsettes dekket av salgsinntekter.
Samtidig foreslår rådmannen at salgsprisen, som har stått stille på 350 kroner i mange år økes til 450 kroner..


   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 22.09.2014 13:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS