Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.09.14 - PS 80/14 Behandling av innbyggerinitiativ iht. Kommunelovens § 39a i forbindelse med forslag til detaljregulering for Brygga II

Saksbehandler: Thomas Møller

Arkivref : 2013/4419 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 29.09.2014 80/14

 

Rådmannens forlag til vedtak:
Komité for plan- og samfunn sin behandling av Detaljregulering Brygga II i møte 16.9.2014, sak 55/14, tas til etterretning.

Vedlegg:

  1. Høringsuttalelse med vedlegg fra «Berørte parter» ved Svenn Wiseth
  2. Underskrifter   (67 Mb)
  3. Høringsuttalelse fra Trond Espen Hynne Jønvik med lenke til elektronisk opprop

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Forslag til detaljregulering for Brygga II.

Saksopplysninger:
Stiklestad Eiendom AS har med bakgrunn i vedtak i Komité plan og samfunn 20.8.2013, sak 57/13, utarbeidet forslag til detaljregulering for Brygga II i Verdal. Planforslaget ble, i møte i Komité plan og samfunn den 3.6.2014, sak 49/14, vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10.

I løpet av høringsperioden ble det utformet to opprop (et elektronisk og et på papir) mot reguleringsplanforslaget som begge samlet mer enn 300 underskrifter. Disse var vedlagt høringsuttalelsene fra hhv. Trond Espen Hynne Jønvik og «Berørte parter» v/Svenn Wiseth. Det bemerkes at underskrifter samlet inn elektronisk også var vedlagt det andre oppropet.

I henhold til Kommunelovens § 39a. Innbyggerinitiativ, første ledd, kan innbyggerne i kommunen fremme forslag som gjelder kommunens virksomhet. Kommunestyret selv plikter å ta stilling til forslaget dersom minst 2 prosent av innbyggerne står bak forslaget. Likevel er 300 underskrifter i kommunen alltid tilstrekkelig.

I henhold til samme paragrafs andre ledd skal kommunestyret ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet. Tidsfristen gjelder ikke dersom forslaget henvises til behandling i forbindelse med pågående plansak etter Plan- og bygningsloven. Initiativtagerne skal informeres om de avgjørelser som treffes og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget.

For aktuelle sak ble initiativtagerne bak begge oppropene informert per brev datert 22.8.2014 om at initiativet ville bli behandlet i forbindelse med den pågående plansaken.

Komité for plan og samfunn behandlet reguleringsplanforslaget i møte 16.9.2014 (sak 55/14). Ved votering falt rådmannens innstilling om at forslag til detaljregulering for Brygga II vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12, med 3 mot 6 stemmer. Som følge av dette blir ikke innbyggerinitiativet kommunestyrebehandlet i forbindelse med plansaken, og det må derfor behandles som egen sak for å oppfylle kommunelovens bestemmelser.

Vurdering:
Komité for plan og samfunn har behandlet plansaken i henhold til den myndighet som er tillagt dem av kommunestyret. Det vil således være naturlig å legge komitéens behandling av plansaken til grunn for kommunestyrets stillingtagen til innbyggerinitiativet fremmet i henhold til Kommunelovens § 39a.

Komité for plan- og samfunn sin behandling av Detaljregulering Brygga II i møte 16.9.2014, sak 55/14, tas til etterretning.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 23.12.2020 10:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS