Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 31.03.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:          31.03.2014
Tid:             18:00 - 22:30 
Til stede:    33 representanter. Brita K. Thorsvik fikk permisjon og forlot møtet etter orienteringene – til stede 32 representanter. John Hermann fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 36/14. Til stede 31 representanter.

 
Vi beklager at all video fra dette møtet har svært dårlig lyd med mye brum og støy samtidig som første del av opptaket også er skjemmet av et ganske uregjerlig kamera - alt dette skyldes tekniske problemer med utstyret.
 

Utdelt: Invitasjon til folkevalgtopplæring 7. april 2014. 

Helt i starten av møtet var det kulturinnslag hvor Ingrid Berg spilte, men lyden på video-opptaket ble svært dårlig i tillegg til at kameraet ikke lot seg styre i starten av opptaket, og opptaket legges derfor ikke ut.

Det ble før møtet gitt følgende orienteringer:

 • Verdal Boligselskap AS – strategier, oppgaver og leieutgifter v/Rudolf Holmvik og Vegard Furunes – 20 minutter. - video
 • Eldrerådet v/Svein J. Svensson – 20 minutter. - video
 • Ressurskommune Universell Utforming v/Kari G. Næss – 20 minutter. - video

Åpning, opprop og merknader. .- video

 

Sakliste som PDF          Protokoll som PDF

Sakliste som Word        Protokoll som Word     
 
Videoopptak fra møtet 
(lyden er svært dårlig med brum og støy, men det skal være mulig å høre hva som blir sagt)

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil. (15 Mb)

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 30/14 Godkjenning av møteprotokoll  24.02.2014 Protokoll video
PS 31/14 Årsmelding Verdal ungdomsråd 2013 Saksframlegg Protokoll video
PS 32/14 Årsmelding for Eldrerådet 2013 Saksframlegg Protokoll video
PS 33/14 Årsmelding 2013 - Rådet for likestilling av funksjonshemmede Saksframlegg Protokoll video
PS 34/14 Kvalitetsplan og nye vedtekter for skolefritidsordningen i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 35/14 Høring av endringsforslag for Kausmofjæra fuglefredningsområde og Ørin naturreservat - Uttalelse fra Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 36/14 Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper Saksframlegg Protokoll video
PS 37/14 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren Saksframlegg Protokoll video
PS 38/14 Detaljregulering Veslefrikk bofellesskap, Garpa, Verdal Saksframlegg Protokoll video
PS 39/14 Reguleringsendring Lysthaugen syd, Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 40/14 Ønske om overtakelse av aksjer i Innherred Produkter AS Saksframlegg Protokoll video
PS 41/14 Ressurskommune universell utforming - sluttrapport Saksframlegg Protokoll video
PS 42/14 Orientering - Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 31.03.2014
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Kirsten Johansson Malmo DNA Medlem Ja  
Rolf Tømmerås DNA Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Thor Bertil Granum DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Nei  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Nei  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Nei  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Nei  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Nei  
Anita Karlsen SV Medlem Nei  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen Uavhengig Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Nei  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Ken-Anwar Thørnquist FRP Vara Ja Møtte for Signar Musum
Siri-Gunn Vinne SP Vara Ja Møtte for Marit Voll
Emmanuel Glordy Bowah DNA Vara Ja Møtte for Terje Aksnes
Anne Grytbakk DNA Vara Ja Møtte for Trine Reitan
Jørgen Erik Baumfelder SP Vara Ja Møtte for Ove Morten Haugan

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 030/14 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.03.2014

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 24. februar 2014 godkjennes.»

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Protokoll fra møte 24. februar 2014 godkjennes.

     
 

PS 031/14 Årsmelding Verdal ungdomsråd 2013   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.03.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Kommunestyret tar Årsmelding Verdal ungdomsråd 2013 til orientering.

 

PS 032/14 Årsmelding for Eldrerådet 2013  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.03.2014

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Kommunestyret tar Eldrerådets årsmelding for 2013 til orientering.

 

PS 033/14 Årsmelding 2013 - Rådet for likestilling av funksjonshemmede Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.03.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Årsmelding 2013 fra rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal tas til orientering.

 

PS 034/14 Kvalitetsplan og nye vedtekter for skolefritidsordningen i Verdal kommune  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.03.2014

BEHANDLING: 
Verdal AP v/Kristin Hildrum fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:
«3. Det skal gjennomføres en undersøkelse blant de foreldre som ikke benytter seg av SFO innen august 2014. Dette for å kartlegge årsaken til at SFO ikke blir benyttet.»

Det ble først votert over forslaget til nytt pkt. 3 som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert samlet over formannskapets innstilling med vedtatt nytt pkt. 3 som ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Kommunestyret vedtar Kvalitetsplan for SFO i Verdal kommune.
 2. Retningslinjer og normalvedtekter for skolefritidsordninger i Verdal gjøres gjeldende fra 1/8-2014.
 3. Det skal gjennomføres en undersøkelse blant de foreldre som ikke benytter seg av SFO innen august 2014. Dette for å kartlegge årsaken til at SFO ikke blir benyttet.

 

PS 035/14 Høring av endringsforslag for Kausmofjæra fuglefredningsområde og Ørin naturreservat - Uttalelse fra Verdal kommune
  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.03.2014

BEHANDLING: 
Høyre v/Knut Snorre Sandnes fremmet følgende fellesforslag fra Verdal AP/Verdal Høyre:
«Pkt. 2 – punktum etter Ørin Nord. Resten av setningen strykes.
Nytt pkt. 3: Kommunen leser ikke forslaget til å hjemle noen innskrenkning i virksomheten på industriområdet, og forutsetter at den videre myndighetsutøvelse gjenspeiler dette. Havfruaområdet som lokaliseringsalternativ for framtidig småbåthavn framstår sterkere etter denne betydelige utvidelsen av verneområdene nord for Verdal Industripark.»

SP/KRF/AP fremmet følgende utsettelsesforslag:
«Kommunestyret aksepterer ikke innstramning i forhold til gjeldende regelverk i Ørin naturreservat og Kausmofjæra fuglefredingsområde. Saken utsettes i påvente av en avklaring. Kommunestyret ber om utsatt høringsfrist til saken er avklart.»

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Kommunestyret aksepterer ikke innstramning i forhold til gjeldende regelverk i Ørin naturreservat og Kausmofjæra fuglefredingsområde. Saken utsettes i påvente av en avklaring. Kommunestyret ber om utsatt høringsfrist til saken er avklart.

 

PS 036/14 Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.03.2014

BEHANDLING: 
John Hermann fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 31 representanter.

Verdal AP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:
«2. § 9 Ikrafttredelse og varighet
Forskriften trer i kraft 1. april 2014 og oppheves 31. desember 2018.»

SP v/Vigdis Haldorsen fremmet følgende alternativt forslag til innstillingen:
«Verdal kommune vedtar «Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper» og det arbeides for at første trasé åpnes i løpet av sesongen 2014/2015.»

Det ble votert alternativt mellom komiteens innstilling og alternativt forslag fra SP der komiteens innstilling ble vedtatt med 19 stemmer. 12 stemmer ble avgitt for forslaget fra SP.

Det ble så votert over forslag til nytt pkt. 2 som ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  

 1. Verdal kommune vedtar «Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper».
 2. § 9 Ikrafttredelse og varighet
  Forskriften trer i kraft 1. april 2014 og oppheves 31. desember 2018.

 

PS 037/14 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.03.2014

BEHANDLING: 
SP v/Vigdis Haldorsen fremmet følgende forslag til nytt pkt. 5:
«Kommunestyret ber om at det utarbeides en statusrapport og utbedringsplan for vann- og avløpssektoren som legges frem i komite plan og samfunn innen februar 2015.»

Det ble først votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over forslaget fra SP som falt med 10 mot 21 stemmer.

VEDTAK: 

 1. Følgende investeringstiltak prioriteres innenfor vannforsyningssektoren i neste 4-årsperiode.
  2014:
  - Rehabiltering av ledningsnett Ørmelen
  - Planlegging av reservevann
  - Planlegging Ulvilla og Vinne

  2015/2016:
  -
  Reservevann.
  - Vannledning Hammer-Lein.
  - Rehabiltering vann Fætta
  - Rehabiltering sentrum
  - Oppstart Ulvilla/Vinne

  2017:
  - Rehabiltering vann Fætta
  - Nytt ledningsanlegg Ulvilla/Vinne
  - Rehabiltering sentrum
 2. Følgende investeringstiltak prioriteres innenfor avløpssektoren i neste 4-årsperiode.
  2014:
  - Rehabiltering av ledningsnett Ørmelen.
  - Utskifting av avvanningssentrifuge Ørin renseanlegg
  - Sanering avløp Holte-Minsås-Lein (I forbindelse med gang/sykkelvegprosjekt på samme strekning)

  2015/2016:
  -
  Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
  - Avløpsanlegg Fætta
  - Avløpsanlegg Leksdal

  2017:
  - Avløpsanlegg Fætta
  - Avløpsanlegg Leksdal
 3. Kommunestyret ber om at tiltaksplan innenfor investeringer vann/avløp legges fram for årlig revisjon.
 4. Økning av investeringsrammer innenfor vann/avløpssektoren vurderes i forbindelse med neste gangs behandling av økonomiplanen.

 

PS 038/14 Detaljregulering Veslefrikk bofellesskap, Garpa, Verdal Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.03.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble innstillingen fra komite plan og samfunn enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Detaljregulering for Veslefrikk bofellesskap, Garpa vedtas i medhold av Plan og bygningsloven § 12-12.

  

 
PS 039/14 Reguleringsendring Lysthaugen syd, Verdal kommune Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.03.2014

BEHANDLING: 
SP v/Pål S. Fikse fremmet følgende tillegg – administrasjonen bes vurdere følgende:
«Ved utbygging av de regulerte tomtene skal Åsheimvegen og Lavamoen utbedres, og de allerede innregulerte fortau og gang-/sykkelveger opparbeides.»

Ved votering ble innstillingen fra komite plan og samfunn enstemmig vedtatt.

Framsatt tilleggsforslag fra SP til administrasjonen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Reguleringsendring for Lysthaugen Syd, vedtas i medhold av Plan og bygningsloven § 12-12.

Administrasjonen bes vurdere følgende:
«Ved utbygging av de regulerte tomtene skal Åsheimvegen og Lavamoen utbedres, og de allerede innregulerte fortau og gang-/sykkelveger opparbeides.»

 

PS 040/14 Ønske om overtakelse av aksjer i Innherred Produkter AS Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.03.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Verdal kommune er villig til å overdra sine aksjer i Innherred Produkter til Fides til pålydende verdi. Beløpet, kr 299.000,- avsettes til ubundet investeringsfond.

 

PS 041/14 Ressurskommune universell utforming - sluttrapport Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.03.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Saken tas til orientering.

 

 

PS 042/14 Orientering Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.03.2014

BEHANDLING: 
Det ble før møtet ble satt gitt følgende orienteringer:

 • Verdal Boligselskap AS – strategier, oppgaver og leieutgifter v/Rudolf Holmvik og Vegard Furunes – 20 minutter. - video
 • Eldrerådet v/Svein J. Svensson – 20 minutter. - video
 • Ressurskommune Universell Utforming v/Kari G. Næss – 20 minutter. - video

 Rådmann orienterte om:

 • 8. april blir det første møte i planprosessen i utvikling av snøscooterleder.
 • Ekspertutvalget har i dag lagt fram sin første delrapport - kriterier for god kommunestruktur.
 • Svar på spørsmål som ble stilt i forbindelse med forvaltningsrevisjonens rapport ad. sosialhjelpssatser i kommunestyrets møte i desember 2013 – spørsmål om lave satser til barnefamilier – svar: Verdal er på høyde med andre kommuner for familiene beholder barnetrygd og barnebidrag i Verdal.
 • Regnskap 2013 – jobber iherdig med fakta, analyse og handling for å oppnå økonomisk balanse i 2014.

Ordfører orienterte om:

 • Grunnlovsjubileumsmarkeringer.
 • Møte med politisk og administrativ ledelse i fylkeskommunen og representanter fra Verdal Industripark – tema var rekruttering og kompetanseutvikling.
 • Fylkesråd har nå fullfinansiert det 3årige prosjektet «pilegrimssenter Stiklestad». Vi må ha inntekter inn i dette, bl.a. fra fellesrådet.
 • Differensiert arbeidsgiveravgift – Inderøy kommune får sone som gamle Mosvik – arbeidskraften blir ca 4 % billigere enn bla. i Verdal, Levanger og Steinkjer. Dette kan bli kritisk for arbeidsplasser i vår kommune. Dette må vi vi engasjere oss i – slår urettferdig ut.
 • Tilskudd bokprosjekt frivilligheten Stiklestad – fylkesrådet skal behandle dette i morgen.
 • Årsmøte i legevaktselskapet avviklet.

Knut Snorre Sandnes stilte spørsmål om orienteringsformen i kommunestyret:
Mottar mye info fra rådmann og ordfører på slutten av møtet – hensikten er klar – er usikker på om verdien er som ønsket.
Er det mulig å forberede informasjonen på en annen måte (skriftlig) slik at medlemmene kan være orientert før møtet om hvilken informasjon som vil bli gitt?

Ordfører svarte: relevant spørsmål, har bedt om tilbakemeldinger. Ordfører bruker kommunestyret som arena for å orientere – treffer flere der enn om orienteringene kommer i formannskapet.
Det står også i protokollen hva det er orientert om. Ellers er dette på web, slik at det kan sjekkes når som helst.
Intensjon er å overholde informasjonsplikten, hvilken form det ønskes kan kommunestyret gi tilbakemelding om.

   
Til toppen av siden

Publisert: 21.10.2013 08:00 Sist endret: 29.01.2021 12:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS