Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 31.03.14 - PS 40/14 Ønske om overtakelse av aksjer i Innherred Produkter AS

Saksbehandler : Øystein Kvistad

Arkivref :  2014/1927 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.03.2014

26/14

Kommunestyret 31.03.2014 40/14

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.03.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Verdal kommune er villig til å overdra sine aksjer i Innherred Produkter til Fides til pålydende verdi. Beløpet, kr 299.000,- avsettes til ubundet investeringsfond.
 


  

Rådmannens innstilling:
Folkevalgte i Verdal kommune med minimum 1/3 av full godtgjørelse innlemmes i den ordinære pensjonsordningen i KLP for kommunalt ansatte. Det inngås ikke avtale om AFP 62-64 for de folkevalgte.

Vedlegg:
Brev fra Fides AS, datert 05.02.2014 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:
Innherred Produkter AS ble stiftet i 1970 med formål «å drive fabrikasjon og annen virksomhet som kan øke mulighetene for sysselsetting av yrkeshemmede og mindre arbeidsføre, fortrinnsvis fra Nord-Trøndelag fylke» I dag har virksomheten status som attføringsbedrift som i hovedsak gjennom samarbeid med NAV arbeider for å kvalifisere mennesker tilbake til ordinært arbeid.

Etter fusjon med det tidligere sykehusvaskeriet ble fylkeskommunen største aksjonær (50,5 % i 2011) i selskapet. Det var de fram til Fides AS i 2012 kjøpte fylkeskommunens aksjer til pålydende verdi (kr 1000/aksje) og dermed i dag er hovedaksjonær i Innherred Produkter AS (56,2 %).

Levanger kommune eier 30, 3% av aksjene og Verdal kommune 12,4%, mens øvrige mindre aksjonærer eier 1% . Styreleder er Asbjørn Nilssen som også er daglig leder i Fides AS. Fides er en attføringsbedrift som eies av Stjørdal kommune (85 %) og Meråker kommune (15 %).

Det er kjent at Innherred Produkter (IPAS) har hatt store utfordringer med driften de siste årene. Datterselskapet Nord-Trøndelag Vaskeri ble solgt i 2011 og ytterligere nedskalering har skjedd i 2013. IPAS har solgt seg ut av sine eiendommer i Verdal kommune og trapper ned aktiviteten her.

Ordfører hadde et møte med bedriften den 04.02.2014. På møtet orienterte bedriften om sine planer, og dette ble fulgt opp med en formell skriftlig henvendelse til kommunen pr epost 05.02.2014 (vedlagt saken). Ordfører viser også til flere orienteringer om saken i formannskapet, sist 13.02.2014.

Rådmannen oppfatter det slik at Fides har intensjon om å gjennomføre en rettet emisjon mot samarbeidspartnere med sikte på å etablere et driftsselskap for «nye IPAS» som viderefører attføringsarbeidet i mindre målestokk enn tidligere, i leide lokaler av eiendomsselskapet.

Vurdering:
Rådmannen har forståelse for den omstillingsprosessen som er startet opp i IPAS, og ser at det er nødvendig å kvitte seg med uhensiktsmessige lokaler. Samtidig er det gledelig at en ønsker å drive attføringsarbeid videre i vår region.

Rådmannen vil derfor tilrå at Fides får overta kommunens aksjer.

Når det gjelder prisen for aksjene kan det opplyses at Fides i 2012 overtok fylkeskommunens aksjer til pålydende verdi, som er 1000 kr pr aksje. Verdal kommune eier 299 aksjer. Etter rådmannens vurdering kan ikke kommunen selge til en interessent til en annen pris enn det som ble akseptert i handelen mellom fylkeskommunen og Fides så sent som i 2012. En vederlagsfri overdragelse vil måtte kostnadsføres som en gave til ny eier og vil være vanskelig å forsvare både økonomisk og i hensyn til lovverk knyttet til offentlig anskaffelser/avhendinger.

Beløpet på kr. 299.000 vil måtte inntektsføres i investeringsregnskapet, og rådmannen tilrår at det eventuelt avsettes til investeringsfond.

Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 24.03.2014 11:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS