Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 31.08.2015

Møtested : Konferansesalen, Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Dato:          31.08.2015
Tid:            16:00 - 19:50
Til stede:    34 representanter. Svein J. Svensson møtte for Kjetil Aarstad fram t.o.m. sak nr. 62/15.

 

Etter møtet ble det utdelt KS hedersmedalje til Bjørn Aarstad, Kjetil Aarstad og Svein J. Svensson for hhv 36 år, 32 år og 32 år som kommunepolitikere.
Det ble videre utdelt blomster til representanter som ikke er listekandidater til kommunestyrevalget 2015 og som har minimum 3 perioder i kommunestyret.
Disse var Berit Musum og Ole Gunnar Hallager (Lennart Johansson og Knut Snorre Sandnes var fraværende).

 

Video-opptak av hele kommunestyrets møte fra start til slutt

Sakliste som PDF          Protokoll som PDF

Sakliste som Word        Protokoll som Word    

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 59/15 Godkjenning av møteprotokoll  15.06.2015 Protokoll video
PS 60/15 Økonomirapportering 1. halvår 2015 Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 61/15 Endringer i investeringsbudsjettet Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 62/15 Politisk organisering og reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune for valgperioden 2015-2019 Saksframlegg Protokoll video
PS 63/15 Evaluering av MOT i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 64/15 Markedsandel kommunale barnehager i Verdal Saksframlegg Protokoll video
PS 65/15 Kjøp av Vuku barnehage Saksframlegg Protokoll video
PS 66/15 Realisering av bygg for Nord-Trøndelag Teater Saksframlegg Protokoll video
PS 67/15 Samordning av dagtilbudene i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 68/15 Prinsipiell avklaring om fritt brukervalg for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) tjenester Saksframlegg Protokoll video
PS 69/15 Trafikksikkerhetsplan 2016 - 2020, Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 70/15 Detaljregulering Tindvegen nedre 18  Saksframlegg Protokoll video
PS 71/15 Utbyggingsavtale for Reinsholm sør  Saksframlegg Protokoll video
PS 72/15 Revidering av Reglement for innvandrerråd i Verdal kommune  Saksframlegg Protokoll video
PS 73/15 Verdal Fjellstyre - Regnskap og årsmelding for 2014  Saksframlegg Protokoll video
PS 74/15 Oppnevning av valgnemnd - kommunestyrevalget 2015 Saksframlegg Protokoll video
PS 75/15 Orientering - Protokoll video
PS 76/15 Interpellasjon fra Bjørn Holmli, Verdal Arbeiderparti - Verdal kommunes bruk av midlertidige tilsettinger etter Arbeidsmiljøloven ble endret fra 01.07.15 Saksframlegg Protokoll video
PS 77/15 Boligbehov i helse- og omsorgstjenestene fram mot 2040 i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video

 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 31.08.2015
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Thor Bertil Granum AP Medlem Ja  
Rolf Tømmerås AP Medlem Nei Torunn Agnethe Rotmo møtte som vara 
Jonny Arild Haugan AP Medlem Ja  
Lennart Johansson AP Medlem Nei Terje Rennemo møtte som vara 
Einar Asbjørn Tromsdal AP Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Kjetil Aarstad AP Medlem Ja  
Bjørn Aarstad AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Nei Emmanuel Glordy Bowah møtte som vara 
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Nei Silje Heggdal Sjøvold møtte som vara
Arild Kvernmo Pedersen Uavhengig Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Nei Ann-Maj Hovdahl Holmli møtte som vara
Knut Snorre Sandnes H Medlem Nei Ingen vara 
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

 

PS  059/15 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2015

BEHANDLING:   
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 15. juni 2015 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 15. juni 2015 godkjennes.     

 

PS 060/15 Økonomirapportering 1. halvår 2015 Verdal kommune   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:

 1. Kommunestyret tar økonomirapport pr. 30.06.15 til etterretning.
 2. Avsatte midler til årets lønnsoppgjør, 9,8 millioner kroner, som virksomhetsområdene selv skal dekke, foreslås endret i årets budsjett slik:
  - 1,5 millioner kroner til Oppvekst på bakgrunn av uendret skolestruktur
  - 3,2 millioner kroner til dekning av svikt i skatt/rammetilskudd
  - 2,5 millioner kroner til dekning av høyere kapitalkostnader enn forventet
  - 2,6 millioner kroner til NAV


    

PS 061/15 Endringer i investeringsbudsjettet Verdal kommune   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Budsjett for 2015 Verdal kommune foreslås endret slik:

 1. Avsetning til ulike idretts- og kulturanlegg økes med 2,0 mill kroner.
 2. Avsetning til gang- og sykkelveger økes med 1,0 mill kroner.
 3. Tilskudd fra Husbank økes med kr 3,0 mill kroner.
 4. Udekkede investeringer i 2014, kr. 8.963.853,89 dekkes inn slik:
  - bruk av tippemidler, kr 6,0 mill kroner.
  - låneopptak kr 2.96 mill kroner.

 

 

PS 062/15 Politisk organisering og reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune for valgperioden 2015-2019  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2015

BEHANDLING:  
John Hermann fremmet følgende verbalforslag:
«Administrasjonen skal innen 1. oktober 2015, opprette et gjestekontor på rådhuset, med datamaskin knyttet til kommunens nettverk. Kontoret skal disponeres av alle gruppeledere i kommunestyret. Gruppelederne skal få tildelt egen mailadresse, lik ansatte i kommunen. Gruppelederne setter seg opp på ledig tid, tilgjengelig fra kommunens hjemmesider.»

AP/KRF v/Kristin J. Hildrum fremmet følgende forslag:
«Vi opprettholder den nåværende politiske organiseringen. Ressursbruken til politisk arbeid holdes innenfor dagens økonomiske rammer. Delegasjonsreglementet gjennomgås.»

Det ble først votert over forslaget fra AP/KRF som ble vedtatt med 29 mot 5 stemmer.

Det ble deretter votert over forslaget fra John Hermann som ble vedtatt med 28 mot 6 stemmer.

VEDTAK: 

 1. Vi opprettholder den nåværende politiske organiseringen. Ressursbruken til politisk arbeid holdes innenfor dagens økonomiske rammer. Delegasjonsreglementet gjennomgås.
 2. Administrasjonen skal innen 1. oktober 2015, opprette et gjestekontor på rådhuset, med datamaskin knyttet til kommunens nettverk. Kontoret skal disponeres av alle gruppeledere i kommunestyret. Gruppelederne skal få tildelt egen mailadresse, lik ansatte i kommunen. Gruppelederne setter seg opp på ledig tid, tilgjengelig fra kommunens hjemmesider.

  

          

PS 063/15 Evaluering av MOT i Verdal kommune    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2015

BEHANDLING:  
Kjetil Aarstad tiltrådte og Svein J. Svensson fratrådte. Til stede 34 representanter.

Ordfører orienterte om at det var innlevert underskriftslister med 351 underskrifter fra Ungdom med MOT.

H v/Silje Sjøvold fremmet følgende alternativt forslag:
«MOT prioriteres videre som virkemiddel i Verdal kommune.»

Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling og forslaget fra Høyre, ble formannskapets innstilling vedtatt med 20 stemmer. 14 stemmer ble avgitt for forslaget fra Høyre.
 
VEDTAK:
MOT prioriteres ikke som virkemiddel i Verdal kommune.

 

PS 064/15 Markedsandel kommunale barnehager i Verdal    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:
Verdal kommunestyre vurderer at markedsandel for kommunale barnehager skal være mellom 50 og 65%. 
 
 
   

PS 065/15 Kjøp av Vuku barnehage    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 

 1. Verdal kommune kjøper Vuku barnehage, gnr.140 bnr.35 for kr.1.400.000,- pluss omkostninger. Dette i henhold til takst utført av Norconsult A/S datert 22.05.15.
 2. Det gjennomføres utbedringstiltak på bygningen som eliminerer mangler ved dagens bærekonstruksjon.
 3. Den totale investeringen på til sammen kr. 1.600.000,- finansieres ved bruk av lån.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å utforme kjøpekontrakt og å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.  

 

 

PS 066/15 Realisering av bygg for Nord-Trøndelag Teater    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2015

BEHANDLING:  
Saksopplysning fra rådmann:
Tillegg som skal føres opp i husleieavtalen pkt. 3.
Husleie og FDV -kostnad settes til 5,5 millioner kroner årlig over 30 år. Prisjustering framgår av avtalens punkt 4.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:  

 1. Verdal kommune vil stå som byggherre og eier av nytt teaterbygg i Verdal for leietaker Nord-Trøndelag Teater. Teaterets eier, Nord-Trøndelag fylkeskommune, har gjort garantivedtak for husleie.
 2. Byggestart settes som forutsatt til 7. september 2015.
 3. Budsjettet for bygget vedtas med en økonomisk ramme på totalt kr. 99.000.000,- inkl. moms. Totalrammen inkluderer investeringer i sceneteknisk utstyr.
 4. Verdal kommunestyre vedtar husleieavtale mellom Nord-Trøndelag Teater og Verdal kommune.
 5. Husleien settes til et årlig beløp på kr. 4.400.000,-. Husleieavtalen regulerer tidspunkt for betaling og justering av den årlige husleien. 

 

PS 067/15 Samordning av dagtilbudene i Verdal kommune    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2015

BEHANDLING:   
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:   

 1. Kommunestyret i Verdal tar den framlagte utredning om samordning av dagtilbudene til orientering.
 2. Rådmannen bes sluttføre arbeidet med samordning av dagtilbudene slik at saken blir en del av budsjett 2016 og økonomiplan 2016 – 2019, basert på den faglige utredningen og vedtatte strategiske prinsipper for drift og utvikling. 

 

PS 068/15 Prinsipiell avklaring om fritt brukervalg for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) tjenester    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling vedtatt med 30 stemmer. 4 stemte imot.
 
VEDTAK:     
Kommunestyret i Verdal stiller seg positiv til fritt brukervalg for tjenesten brukerstyrt personlig assistanse, og ber administrasjonen utrede hvilke arbeidsrettslige betydninger samt forvaltnings- og kontrollsystemer ordningen innebærer før det realiseres.

 

PS 069/15 Trafikksikkerhetsplan 2016 - 2020, Verdal kommune    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2015

BEHANDLING:  
V v/Johannes Rosvold fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 1:
«Trafikksikkerhetsplan 2016-2020 sendes tilbake til Trafikksikkerhetsutvalget for ny gjennomgang av prioriteringene knyttet til gangvei langs fv. 72.»

Votering:

 • Det ble først votert alternativt mellom pkt. 1 i formannskapets innstilling og forslaget fra Venstre, der formannskapets innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 27 stemmer. 7 stemte for forslaget fra V.
 • Det ble deretter votert over formannskapets innstilling pkt. 2 som ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Trafikksikkerhetsplan 2016 – 2020 vedtas som grunnlag for kommunens prioriteringer av trafikksikkerhetsarbeidet.
 2. Formannskapet ønsker en orientering om hvilke vurderinger som er gjort angående fjerning av fotgjengeroverganger i sentrum.

 

 

PS 070/15 Detaljregulering Tindvegen nedre 18    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble innstilling fra komite plan og samfunn enstemmig vedtatt.    
 
VEDTAK:  

 1. I reguleringsbestemmelsene tilføyes et nytt punkt 2.8, under § 2 Fellesbestemmelser:
   
  «2.8 Nettstasjon
  Nettstasjon skal kunne etableres innenfor planområdet. Sikkerhetssoner som gjelder for nettstasjoner skal overholdes.»
 2. Detaljregulering for Tindvegen nedre 18 vedtas deretter i medhold av Plan og bygningsloven § 12-12.      

 

PS 071/15 Utbyggingsavtale for Reinsholm sør    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble innstilling fra komite plan og samfunn enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:  
Utbyggingsavtale for Reinsholm sør inngås i medhold av plan og bygningsloven § 17-4.

 

PS 072/15 Revidering av Reglement for innvandrerråd i Verdal kommune    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Reglement for innvandrerråd Verdal kommune pkt. 2. suppleres med:

 • Rådmann har ansvar for nominasjonsprosessen i samarbeid med innvandrerrådet.
 • To av medlemmene som velges skal være fra landgruppe 1; EU/EØS, Nord-Amerika, Australia eller New Zealand.
 • To av medlemmene som velges skal være fra landgruppe 2; Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU28/EØS
 • To medlemmer velges fra kommunestyret og den ene av disse bør så langt som mulig ha innvandrerbakgrunn.

 

PS 073/15 Verdal Fjellstyre - Regnskap og årsmelding for 2014    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Kommunestyret tar Fjellstyrets regnskap for 2014 til orientering.

 

 

PS 074/15 Oppnevning av valgnemnd - kommunestyrevalget 2015    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Ordfører får, i henhold til eksisterende praksis, fullmakt til å kalle inn representanter fra partier innvalgt i kommunestyret for perioden 2015-2019 for å konstituere valgnemnd.

 

PS 075/15 Orientering Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2015

BEHANDLING: 
Ordfører orienterte om:

 • Ungt entreprenørskap har på vegne av Verdal kommune gjennomført samlinger og involvering på 10. trinn ungdomsskolene og videregående skole med tema kommunereformen 

 

PS 076/15 Interpellasjon fra Bjørn Holmli, Verdal Arbeiderparti - Verdal kommunes bruk av midlertidige tilsettinger etter Arbeidsmiljøloven ble endret fra 01.07.15
  
  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2015

BEHANDLING:
Bjørn Holmli
fremmet sin interpellasjon og fremmet følgende forslag til vedtak:
"Kommunestyret vedtar at Verdal kommune ikke skal benytte den muligheten som ligger i aml § 14-9 f) med å ansette medarbeidere midlertidig uten spesiell grunn. Verdal kommune skal være en arbeidsgiver som gir sine ansatte faste og trygge ansettelsesforhold.»

Ordfører svarte slik:

"Jeg takker interpellanten for å reise en både relevant og interessant problemstilling. Det at dette gjøres i form av en interpellasjon til ordføreren gir også kommunestyret anledning til å ta del i debatten. Dette er positivt.

Sakens bakgrunn er de endringer av Arbeidsmiljølovens bestemmelser om økt adgang til midlertidige tilsettinger som regjeringen har gjennomført fra 1. juli i 2015. Interpellanten – som selv er mangeårig faglig tillitsvalgt – føler sterk uro over den utvidede adgangen til å kunne benytte midlertidige tilsettinger. Fagbevegelsen generelt har følt stor uro over disse endringene, jamfør de betydelige protestaksjonene som ble gjennomført sist vinter. Jeg forstår denne uroen.

Jeg synes altså at denne henvendelsen er både interessant og relevant og stiller meg således i utgangspunktet positiv til den. Jeg er likevel av den oppfatning at kommunestyret på vanlig måte oversender også denne interpellasjonen til Formannskapet slik regelverket åpner for og slik vi har tradisjon for. Dette er etter mitt beste skjønn den prinsipielt riktige arbeidsformen. Formannskapet vil da få en sak også basert også på faglige vurderinger av de problemstillinger interpellasjonen reiser og med den ekstra kvalitetssikring som ligger i dette.

Jeg forstår at også interpellanten selv åpner for en slik arbeidsform og setter pris på det. Jeg ber forslagsstilleren bekrefte at han aksepterer denne måten å følge opp saken på."

Ordfører fremmet forslag på at saken oversendes formannskapet.

Ved votering ble ordførerens forslag vedtatt med 30 mot 4 stemmer oversendt formannskapet.
 
VEDTAK:
Saken oversendes formannskapet.

  

PS 077/15 Boligbehov i helse- og omsorgstjenestene fram mot 2040 i Verdal kommune    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.08.2015

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Verdal kommunestyre tar saken til orientering. 

 

     Til toppen av siden


Publisert: 15.08.2014 14:11 Sist endret: 31.01.2022 09:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS