Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 31.08.15 - PS 60/15 Økonomirapportering 1. halvår 2015 Verdal kommune

Saksbehandler: Rigmor Strand Bakkan

Arkivref : 2015/5040 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 19.08.2015 39/15
Formannskapet 20.08.2015 79/15
Kommunestyret 31.08.2015  60/15 

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2015

BEHANDLING:
Rådmannen
la fram følgende endring:
I halvårsrapporten, under rådmannens innledning, skal setningen under fjerde avsnitt, side 3, erstattes med:

Ett av tiltakene for å skape en mer robust drift i årene framover kan være å redusere med en sykeheimsavdeling, jf. behovsbeskrivelsene i orienteringssak «Boligbehov i helse- og omsorgstjenestene fram mot 2040 i Verdal kommune». Dette faktagrunnlaget vil rådmannen måtte konsekvensvurdere ytterligere før det kan vurderes som realistisk å legge frem et forslag om å legge ned en sykeheimsavdeling.

Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utlagt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar økonomirapport pr. 30.06.15 til etterretning.
 2. Avsatte midler til årets lønnsoppgjør, 9,8 millioner kroner, som virksomhetsområdene selv skal dekke, foreslås endret i årets budsjett slik:
  - 1,5 millioner kroner til Oppvekst på bakgrunn av uendret skolestruktur
  - 3,2 millioner kroner til dekning av svikt i skatt/rammetilskudd
  - 2,5 millioner kroner til dekning av høyere kapitalkostnader enn forventet
  - 2,6 millioner kroner til NAV
   

 

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret tar økonomirapport pr. 30.06.15 til etterretning.

Avsatte midler til årets lønnsoppgjør, 9,8 millioner kroner, som virksomhetsområdene selv skal dekke, foreslås endret i årets budsjett slik:

 •     1,5 millioner kroner til Oppvekst på bakgrunn av uendret skolestruktur
 •     3,2 millioner kroner til dekning av svikt i skatt/rammetilskudd
 •     2,5 millioner kroner til dekning av høyere kapitalkostnader enn forventet
 •     2,6 millioner kroner til NAVSaksprotokoll i Komité mennesker og livskvalitet - 19.08.2015

BEHANDLING:
Rådmannen la fram følgende endring:
I halvårsrapporten, under rådmannens innledning, skal setningen under fjerde avsnitt, side 3, erstattes med:

Ett av tiltakene for å skape en mer robust drift i årene framover kan være å redusere med en sykeheimsavdeling, jf. behovsbeskrivelsene i orienteringssak «Boligbehov i helse- og omsorgstjenestene fram mot 2040 i Verdal kommune». Dette faktagrunnlaget vil rådmannen måtte konsekvensvurdere ytterligere før det kan vurderes som realistisk å legge frem et forslag om å legge ned en sykeheimsavdeling.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar økonomirapport pr. 30.06.15 til etterretning.
 2. Avsatte midler til årets lønnsoppgjør, 9,8 millioner kroner, som virksomhetsområdene selv skal dekke, foreslås endret i årets budsjett slik:
  - 1,5 millioner kroner til Oppvekst på bakgrunn av uendret skolestruktur
  - 3,2 millioner kroner til dekning av svikt i skatt/rammetilskudd
  - 2,5 millioner kroner til dekning av høyere kapitalkostnader enn forventet
  - 2,6 millioner kroner til NAV
   

 

 

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Rådmannen har besluttet å legge fram en halvårsrapport og en 3. kvartalsrapport i 2015. Ifølge økonomireglementet i Verdal kommune skal 2. tertial rapporteres i september. Denne rapporteringen utgår som følge av kommune- og fylkestingsvalg i september 2015, noe som medfører at 2. tertialrapport ikke ville blitt behandlet politisk før i november. På grunn av kommunens økonomiske situasjon finner rådmannen det formålstjenlig å fremme en sak med fokus på drift pr 30.06.15.

Det negative avviket i kommunesektorens inntekter fra 2014 fortsetter i 2015. Samlet må anslag for skatt og rammetilskudd justeres ned med om lag 3,2 millioner kroner som følge av ytterligere nedgang i andel befolkning bosatt i Verdal, og svakere fødselstall er et hovedmoment i dette.

Prognosen ved utgangen av 1. tertial viste et negativt avvik på 12,5 millioner kroner. Kommunestyret vedtok i sak 48/15 at det enkelte virksomhetsområde selv skal dekke effekten av årets lønnsoppgjøret. Dette vedtaket medfører en reell innstramming av rammene på om lag 8 millioner kroner. Selv med dette tiltaket viser prognosen pr 31.12.15 et negativt avvik på om lag 5,1 millioner kroner.

Vurdering:
Rådmannens vurderinger fremgår av vedlagte rapport.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.08.2015 12:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS