Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 31.08.15- PS 61/15 Endringer i investeringsbudsjettet Verdal kommune

Saksbehandler : Rigmor Strand Bakkan

Arkivref : 2015/4198 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 20.08.2015 78/15
Kommunestyret 31.08.2015  61/15

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2015

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Budsjett for 2015 Verdal kommune foreslås endret slik:

 1. Avsetning til ulike idretts- og kulturanlegg økes med 2,0 mill kroner.
 2. Avsetning til gang- og sykkelveger økes med 1,0 mill kroner.
 3. Tilskudd fra Husbank økes med kr 3,0 mill kroner.
 4. Udekkede investeringer i 2014, kr. 8.963.853,89 dekkes inn slik:
  - bruk av tippemidler, kr 6,0 mill kroner.
  - låneopptak kr 2.96 mill kroner.
    

 
 

Rådmannens innstilling:
Budsjett for 2015 Verdal kommune foreslås endret slik:

 1. Avsetning til ulike idretts- og kulturanlegg økes med 2,0 mill kroner.
 2. Avsetning til gang- og sykkelveger økes med 1,0 mill kroner.
 3. Tilskudd fra Husbank økes med kr 3,0 mill kroner.
 4. Udekkede investeringer i 2014, kr. 8.963.853,89 dekkes inn slik:
  - bruk av tippemidler, kr 6,0 mill kroner
  - låneopptak kr 2.96 mill kroner


Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Både i henhold til Kommuneloven med tilhørende forskrifter og Verdal kommunes økonomireglement, skal budsjettet endres når det skjer vesentlige endringer i løpet av året. Verdal kommunes investeringsbudsjett foreslås endret som følge av at forutsetningene for budsjetterte bevilgninger er endret i løpet av budsjettåret. 

Vurdering:
Kunstgressdekket på Coopbanen er meget nedslitt og må byttes ut. Dette er i vedtatt økonomiplan tenkt gjennomført i 2016. Rådmannen ser imidlertid at behovet er tilstede allerede nå, og foreslår derfor å flytte denne investeringen et år fram. Avsatte midler til samme formål i 2016 reduseres tilsvarende.

For arbeidet med gang- og sykkelveger er det behov for å øke bevilgningen med kr 1 mill i 2015. Bevilgningen gjelder bygging av gang/sykkelveg langs FV166 fra Fleskhus til kryss med veg opp til boligfelt Leklemsåsen. Det er Statens Vegvesen som vil bygge denne parsellen. Endelig kostnad er litt uklar men ser ut til å ligge på ca. 2 mill.kr.

Verdal kommune har mottatt kr 3 mill. fra Husbanken til brannsikring/nødstrøm bo- og helsetun. Dette medfører redusert behov for låneopptak i 2015 til dette formålet, og lånemidlene foreslås benyttet til de to nevnte tiltakene ovenfor. 

Ved avleggelse av regnskap 2014, sak 42/15, vedtok kommunestyret at udekkede investeringer samlet kr 8.963.853,89, skulle dekkes inn ved lån i 2015. Kommunen vil i 2015 motta kr 6 mill i spillemidler i forbindelse med bygging av flerbruks- og svømmehall. Dette prosjektet er tidligere finansiert med lånemidler og momskompensasjon, og disse midlene foreslås benyttet til dekning av deler av fjorårets udekkede investeringer. Resterende beløp, knappe 3,0 millioner kroner, finansieres ved låneopptak.

Prosjektene «Teaterbygg Nord-Trøndelag Teater» og «Ungdomshus» vil medføre behov for endringer i vedtatte investeringsbudsjett. Rådmannen vil legge fram egne saker for disse to budsjettene i løpet av høst 2015. Det samme gjelder ved eventuelt andre spesifikke saker med betydning for investeringsbudsjettet.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.08.2015 12:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS