Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 31.08.15 - PS 62/15 Politisk organisering og reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune for valgperioden 2015-2019

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2015/1356 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 20.08.2015 93/15
Kommunestyret 31.08.2015 62/15

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2015

BEHANDLING:
AP/KRF v/Kristin J. Hildrum fremmet følgende forslag:
«Vi opprettholder den nåværende politiske organiseringen. Ressursbruken til politisk arbeid holdes innenfor dagens økonomiske rammer. Delegasjonsreglementet gjennomgås.»

V v/Brita K. Thorsvik fremmet arbeidsgruppens forslag:
«Endring av Organisering

 1. Komite mennesker og livskvalitet legges ned og erstattes av to utvalg, Helse og sosial, Oppvekst og kultur. Utvalgene skal ha 7 representanter og legges under utvalgsgruppe I.
 2. Kommunestyret sine møter starter kl 1700 for å gi rom til flere orienteringer
   

Forslag til endringer i reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune

 • Pkt.2.1 a: Slutten av avsnittet legges til «opplegget drøftes med gruppelederne»
 • Pkt. 3.2 Varaordføreren godtgjøres 50% av 80% av ordførers godtgjøring. Justeres årlig pr. 1. januar. Varaordføreren gis ikke møtegodtgjørelse som leder for eller medlem av utvalg, råd eller nemnder
 • Pkt. 3.3 strykes
 • Pkt. 3.4 Gruppeledere i kommunestyret får en årlig godtgjøring på kr 20 000,-. Denne godtgjøring kommer i tillegg til annen godtgjøring.
 • Pkt. 4.2 Leder i komité plan og samfunn godtgjøres i inntil 35% av 80% av ordførers godtgjøring. Justeres årlig pr.1.januar. Endelig størrelse på grunnlag for godtgjøring avgjøres av kommunestyret. Leder gis ikke møtegodtgjøring som medlem av utvalg, råd eller nemnder, unntatt viss vedkommende er medlem av formannskapet. ( Siste setning gjelder ikke viss leder i tillegg er varaordfører)
 • Punkt. 13 Fastgodtgjøring til ordfører, varaordfører, formannskapet, ledere, og ledere i kommunale utvalg under gruppe II, blir utbetalt månedsvis over kommunens lønnssystem. Utbetaling av de øvrige godtgjøringer skjer som hovedregel 2 ganger pr. år.
 • Punkt. 19 revideres i henhold til vedtak
 • Nytt pnkt. Leder for utvalg Helse og sosial og Oppvekst og kultur får en arbeidsgodtgjørelse på kr 20 000,- pr. år + en møtegodtgjørelse på kr. 400,-
   

Endring i reglement for kommunestyre og komiteer

 • Gruppen foreslår at det i protokoll fra møter refereres til hvilket parti som stemmer for hvilket forslag når det er flere forslag det voteres over.
   

Annet:

 • Gruppen ønsker at alle plansaker som ikke berører plan-og bygningsloven skal startes opp med en orientering i kommunestyret. Dette kan være for eksempel kommunedelplan kultur, kommunedelplan helse, omsorg og velferd, temaplan bibliotek og temaplan kulturskole mm. På denne måten får kommunestyrerepresentantene tidlig orientering om planer det jobbes med, og således muligheten til å diskutere innspill med sine respektive partier.»
   

SP v/Marit Voll fremmet forslag på at saken utsettes og behandles i kommunestyret uten innstilling fra formannskapet.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken utsettes og behandles i kommunestyret uten innstilling fra formannskapet.

 

 

Rådmannens innstilling:
Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 2011-2015 videreføres i valgperioden 2015-2019 med følgende justeringer:

 1. Justering av satsen for tapt arbeidsfortjeneste – justeres i forhold til lønnsvekst i perioden 2011-2015 som er på ca 11 % (gjennomsnitt siste 3 år i kapittel 4 i tariffavtale KS-LO)
 2. Endring av pensjonsinnmelding – se pkt. 17 i forlag til nytt reglement.
 3. Innvandrerrådet føres opp på godgjøring for utvalg under Gruppe III.
   

Vedlegg:

 1. Forslag fra nedsatt gruppe til politisk organisering og endringer i reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår
 2. Samlet saksframstilling av kommunestyresak 95/11
 3. Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 2011-2015
 4. Forslag til reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 2015-2019
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I henhold til pkt. 10 i gjeldende reglement skal reglementet for folkevalgtes arbeidsvilkår tas opp til vurdering før neste valgperiode. Det er også naturlig å se på den politiske organiseringen før ny valgperiode. Det ble i formannskapets møte 30. april 2015 lagt fram saker i formannskapet på dette.

Det ble i formannskapets møte enstemmig vedtatt at sak om folkevalgtes arbeidsvilkår utsettes og behandles på nytt i juni.

I samme møte ble følgende oppnevnt til å gjennomgå den politiske organiseringen før valgperioden 2015-2019:
Gruppelederne i kommunestyret, gruppeleder AP blir leder for gruppen.

Arbeidsgruppen har drøftet forskjellige forslag til organisering og godtgjøring.

Arbeidsgruppens endelige forslag følger vedlagt som vedlegg 1.

I Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår ble det gjort en del prinsipielle endringer ved siste gjennomgang (se vedlegg 2) og rådmannen vil derfor tilrå en videreføring med følgende endringer:

 1. Justering av satsen for tapt arbeidsfortjeneste – justeres i forhold til lønnsvekst i perioden 2011-2015 som er på ca 11 % (gjennomsnitt siste 3 år i kapittel 4 i tariffavtale KS-LO)
 2. Endring av pensjonsinnmelding – se pkt. 17 i forlag til nytt reglement.
 3. Innvandrerrådet føres opp på godgjøring for utvalg under Gruppe III
   

Rådmann har ikke vurdert arbeidsgruppens forslag, og ber om gruppens forslag blir fremmet i formannskapets møte. Rådmannens forslag til innstilling i sak om Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår bør være med – i tillegg til evt. vedtatte forslag fra arbeidsgruppen, da dette er tekniske endringer som i utgangspunktet ikke berører disse forslagene.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.08.2015 13:04
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS