Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 31.08.15- PS 63/15 Evaluering av MOT i Verdal kommune

Saksbehandler : Frode Kvittem

Arkivref : 2015/4945 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 19.08.2015 41/15
Formannskapet 20.08.2015 82/15
Kommunestyret 31.08.2015  63/15

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2015

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

INNSTILLING:
MOT prioriteres ikke som virkemiddel i Verdal kommune.

 
 

Rådmannens forslag til vedtak:

MOT prioriteres ikke som virkemiddel i Verdal kommune.

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Som følge av at kommuneøkonomien er under press, ble det i tilknytning til Økonomiplan 2015-2018 og Budsjett 2015 vedtatt at rådmannen skulle gjennomføre en evaluering av MOT. Denne evalueringen skal utgjøre et beslutningsgrunnlag for å vurdere videreføring av tiltaket. Fordi kommunen mangler evalueringsverktøy er det inngått avtale med Østlandsforskning om bistand til arbeidet.

De siste årene har behovet for kunnskapsbaserte beslutninger vært et viktig tema i kommunen, og dette er lagt til grunn for utviklingen av blant annet det ledelsesmessige konseptet, plan- og styringssystemet og økonomiplanen. 

I Økonomiplanen for 2015-2018 påpekes det at «Prioritering av tiltak må i stadig større grad gjøres faktaorientert ut fra kunnskapsgrunnlag. Dette vil åpenbart utfordre både faglige og politiske «sannheter», men er nødvendig for å klare å prioritere. Dette vil både gjelde prioriteringer innen det forebyggende arbeidet og det rent tjenesteytende. Ikke minst vil dette gjelde arbeidet med å skape gode livsvilkår for barn og unge, hvor vi også ser en tydelig dreining av statlig politikk i form av kostnadsøkninger for reaktive tiltak, som for eksempel plassering i fosterheimer og institusjoner. Dette gjør at kommunen må utvikle det kunnskapsbaserte forebyggende arbeidet og vri ressursbruk innen også barnevern til mer forebyggende tiltakskjeder.»

I Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 er det vedtatt at resultatene av kommunens innsats skal vurderes, og at resultatvurderingen skal inngå i årsrapporten, bygge på definerte målindikatorer i planverket og gi en pekepinn på om utviklingen går i retning av samfunnsmålene. Om mulig skal vurderingene skje ut fra fordeling på geografi, alder, kjønn og sosial status, og det legges til grunn en ambisjon om at situasjonen skal forbedres for alle og at ulikhet skal reduseres.  

Samfunnsmålene er følgende:

 • Våre kommuner er gode samfunn å leve i hele livet, og alle føler seg som en verdsatt del av fellesskapet
 • Alle barn får en best mulig start på livet
 • Alle innbyggere opplever trygghet, mestrer hverdagen, og har flere aktive leveår med god helse og trivsel
 • Våre kommuner er en utviklingskraft i en bærekraftig og robust del av Midt-Norge 


Kommuneplanens samfunnsdel omhandler strategier som er førende for kommunens prioritering av innsats, blant annet:

Sikre et bærekraftig samfunn

 • Prioritere forebygging og tidlig innsats
 • Prioritere tiltak som favner store deler av befolkningen
 • Sikre helhetsløsninger, koordinerte arbeidsprosesser og fremtidsretta og kunnskapsbaserte tjenester


Prioritere en god start og mestring hele livet

 • Prioritere barns oppvekstvilkår og muligheter for å mestre livet
 • Legge til rette for inkludering, trygghet og deltakelse i sosiale fellesskap
 • Prioritere virkemidler som reduserer sosiale ulikheter i helse og livsvilkår


MOT er et av flere tiltak som Verdal per dato gjennomfører knyttet til forebygging. I oktober 2014 ble det lagt fram sak i komite Mennesker og livskvalitet (PS 60/14 MOT) og formannskapet (PS 89/14 –MOT) der øvrige forebyggingstiltak ble beskrevet. De gjengis også her:

 • Miljøteam (tidligere basisteam) ved begge ungdomsskolene.
 • Ungdomskontakten
 • Kinokjeller'n
 • Satsingen «Bedre læringsmiljø»
 • De utrolige årene


Datainnsamling/måling:

Til grunn for evalueringen av MOT ligger en spørreundersøkelse blant elevene og lærerne i ungdomsskolen. Undersøkelsen gir et øyeblikksbilde av situasjonen for elevene og lærerne på undersøkelsestidspunktet, og er gjennomført for å få kunnskap om hvorvidt MOT er implementert i skolen og om MOT treffer alle elevene eller ikke.

Når effekt av tiltak skal måles, er det naturlig å tenke dette ut fra en vurdering av årsak-virkning. Men for å kunne vurdere effekten av et enkelttiltak, må det blant annet være mulig å eliminere andre mulige årsaker til effekten. Dette lar seg ikke gjennomføre, og det er derfor ikke mulig å vurdere hvorvidt MOT alene er årsaken til situasjonen blant elevene på ungdomsskolen på undersøkelsestidspunktet.  For å unngå usikkerhet om hvorvidt tiltak virker, er det derfor gunstig å prioritere tiltak som det allerede er påvist effekt av gjennom forskning.

For å ivareta kommunestyrets føringer om helhetlig innsats, er det viktig å velge tiltak som kan implementeres i den ordinære driften, og som kan inngå i forebyggende tiltakskjeder og koordinerte arbeidsprosesser sammen med andre forebyggende innsatser.

I en evaluering av MOT er det derfor viktig å ha to perspektiver. Det ene perspektivet vil være om MOT er implementert godt nok i Verdal kommune i tråd med MOT sine grunntanker og intensjoner. Det andre vil være om MOT som konsept er riktig med bakgrunn i føringene i kommunens planverk, dvs. Kommuneplanens samfunnsdel, Kommunedelplan oppvekst og Økonomiplanens forutsetninger, og i forhold til de helhetsløsninger og koordinerte arbeidsprosesser som etterstrebes.

For å hjelpe oss med å evaluere om MOT er godt implementert har Østlandsforskning gitt faglig veiledning. Østlandsforskning er valgt ut med bakgrunn i at de har spisskompetanse i forhold til evaluering av forebyggingsarbeid. Østlandsforskning har gitt kommunen generell kunnskap om evaluering i form av et seminar, og har dessuten utarbeidet et evalueringsdesign (vedlagt). I tillegg har Østlandsforskning veiledet underveis i prosessen.

Spørreundersøkelsene våre er gjennomført for alle elever på ungdomstrinnet og lærerne der. Assistenter og fagarbeidere er ikke inkludert siden de ikke omtales som aktører i MOT sitt skoleprogram, selv om disse rollene også har betydning for skole- og oppvekstmiljø. Spørsmålsstillingene i undersøkelsene er hentet fra spørsmålsapparatet som ble brukt av PROBA samfunnsanalyse i deres MOT-evaluering (Rapport 2011 – 05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen – 2011) og Desemberundersøkelsen (som MOT sentralt er ansvarlig for). Østlandsforskning har veiledet i forhold til hvordan resultatet av disse undersøkelsene skal fortolkes og presenteres. I tillegg er ledelsen ved de to skolene kontaktet for å hente utfyllende opplysninger.

Vurdering:

Som beskrevet over vil MOT-evalueringen ha to perspektiv. Det ene omhandler selve implementeringen av MOT og status for MOT i Verdal, mens det andre vil ta for seg om MOT vil være et riktig virkemiddel med bakgrunn i Kommuneplanens samfunnsdel og Økonomiplanens forutsetninger, og i forhold til de helhetsløsninger og koordinerte arbeidsprosesser som etterstrebes.

Implementering av MOT i Verdal kommune:

Med bakgrunn i evalueringsdesignet som Østlandsforskning har utarbeidet ser vi at det fortsatt er en del å hente i forhold til implementeringen av MOT i Verdal kommune. Oppsummert ligger det forbedringspotensial på alle plan. I et overordnet perspektiv har kommunen ikke lyktes med å få MOT forankret i lokalsamfunnet – inn mot lag og organisasjoner. Videre er ikke MOT tydeliggjort i planverket vårt. Det er imidlertid etablert en god struktur knyttet til møtepunkt mellom MOT-informatørene og MOT-ledelsen i kommunen, og det er etablert årsrapportering i form av en tilstandsrapport.

I forhold til «MOT i ungdomsskolen» er lærerne positive til programmet. I underkant av 30 % av lærerne bruker MOT aktivt i hverdagen. Lærerne etterlyser også en aktiv og støttende ledelse i implementeringen.

I forhold til elevene er de fleste ungdommene positive til MOT. De rapporterer at MOT virker positivt inn i forhold til å bry seg om hverandre, akseptere forskjeller, ta valg selv osv. Men de gir samtidig tilbakemelding om at MOT bare delvis lever utover skolebesøkene som MOT-informatørene gjennomfører. Det er også utfordrende at så mange som 181 ungdommer er nøytrale til eller uenige i at MOT har effekt på dem. MOT har som målsetting å nå ut til alle ungdommer, og i Verdal er tilbakemeldingen fra ungdommene at relativt mange føler at MOT ikke treffer dem eller har positiv effekt på dem. Mest overraskende er det at også Ungdom med MOT (UMM) kommer med slike tilbakemeldinger.

I evalueringen som er vedlagt (Evaluering av implementering - MOT i Verdal kommune) ble det foretatt flere dypdykk i tallene fra spørreundersøkelsene. Her ble det sett nærmere på flere av tilbakemeldingene fra de ungdommene som følte at MOT ikke nådde ut til seg. De konkrete funnene tyder på at ungdommer som er ensomme og som ikke blir likt av andre opplever liten effekt av MOT.

Nå skal det samtidig bemerkes at MOT ikke er hele forklaringsbildet på de tilbakemeldingene som ungdommene gir i forhold til sin opplevelse av ensomhet, manglende trivsel osv. Men, i en evaluering av MOT er det relevant å ta med disse utfordringene som ungdommene i Verdal rapporterer om samtidig som programmet «MOT i ungdomsskolen» gjennomføres. I Ungdataundersøkelsene våre ser vi også at andelen elever som mobbes øker fra 4 % til 7 % fra 2013 til 2014. Dette skal verken tilskrives MOT eller andre faktorer, men utfordrer oss med tanke på hvilke virkemidler som skal brukes for å skape gode oppvekstbetingelser for ungdommer i Verdal.

MOT som virkemiddel i lys av Kommuneplanens samfunnsdel, kommunedelplan oppvekst og økonomiplanen:

MOT sine intensjoner og målsettinger samsvarer godt med målene i Kommuneplanens samfunnsdel. MOT skal være en forebyggende innsats som favner alle ungdommer, og viser gjennom sine egne evalueringer til å kunne ha positiv effekt på psykisk helse, mot, læringsfokus, vennskap, trivsel og forebygge mobbing, narkotika- og alkoholmisbruk. MOT presenterer en kunnskapsbasis basert på forskning gjennomført i 2008-2012, og vil således oppfylle kommunens krav til å prioritere kunnskapsbaserte satsinger. I denne sammenhengen er det imidlertid utfordrende at MOT i rapporten «Forebyggende innsatser i skolen – 2006» ble omtalt som et program med lav sannsynlighet for å gi resultater, og at offentlige kunnskapsbaser for forebyggende tiltak som Ungsinn.no og forebygging.no ikke omtaler MOT.

I Kommuneplanens samfunnsdel blir det tydeliggjort et behov for å finne virkemiddel som motvirker sosiale ulikheter. Ungdom i Verdal gir per dato klare tilbakemeldinger om at kommunen må fortsette sitt arbeid med å finne bedre virkemidler på dette feltet.

I forhold til implementering er det sammenfall mellom «MOT i ungdomsskolen» og Verdal kommune på en rekke punkt, men det er også store forskjeller i tenkning på sentrale punkter. Spesielt gjelder dette hvordan innsatser skal forankres og vedlikeholdes over tid. I MOT velges det ut «riktige» medarbeiderne som skal gjennomføre skoleprogrammet i MOT. Disse personene kan være lærere ved skolen, men det er ikke et absolutt krav. Øvrige lærere får kompetanse gjennom ett årlig foredrag, og gjennom observasjon av aktivitet som foregår ved å delta i skolebesøkene. Dette er basisen for at lærerne skal kunne holde MOT aktivt i hverdagen.

I kommunes siste satsinger SOL (Systematisk observasjon av lesing) og DUÅ (De utroluge årene) vektlegges at alle lærere skal motta en grundig faglig skolering som går over tid og som skal bidra til at tiltakene blir en naturlig del av lærernes verktøykasse. Satsingene vedlikeholdes med lite ressursbruk etter en viss tid. Oppbygningen av MOT forutsetter et konstant behov for tilførsel av ressurser til egne MOT-informatører i en frikjøpt stillingsstørrelse.

Dersom MOT skal inngå som en del av kommunens helhetsløsninger og koordinerte arbeidsprosesser, må MOTs innsats overfor ungdom enten bygge på kommunal innsats overfor barn eller samkjøres med parallell innsats mot samme ungdomsgruppe. Vi ser at MOT deltar på arrangementer der ungdommer samles, men ellers i liten grad er samkjørt med annen kommunal innsats. Til sammenligning er det enklere å sikre helhetlige arbeidsprosesser gjennom tiltak som er konstruert for dette, f.eks. har både helsestasjon, barnevern, barnehager og skoler virkemidler innenfor samme konsept i De utrolige årene, som parallelt kan rettes mot samme eller ulike aldersgrupper.

Rådmannen legger følgende vurderinger til grunn for sin innstilling:

 • Etter 13 års drift er det fortsatt utfordringer knyttet til å få MOT godt nok implementert i skolen og lokalsamfunnet.
 • MOT når ikke inn til alle ungdommer i Verdal, spesielt ikke de som trenger det mest. MOT svarer således ikke på forutsetningene i planverket om prioritering av innsats som bidrar til å redusere sosiale forskjeller.
 • Økonomiplanens effektiviseringskrav forutsetter prioritering av kostnadseffektive tiltak.  MOTs konstante behov for driftsressurser i framtiden svarer ikke til dette.
 • MOT svarer heller ikke på planverkets forutsetninger om at helhetsløsninger og koordinerte arbeidsprosesser skal ligge til grunn ved prioritering av tiltak.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 24.08.2015 07:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS