Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 31.08.15- PS 65/15 Kjøp av eiendommen gnr 140 bnr 35 - Vuku barnehage

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2015/4458 - /A10

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 20.08.15 80/15
Kommunestyret 31.08.15 65/15

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2015

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

  1. Verdal kommune kjøper Vuku barnehage, gnr.140 bnr.35 for kr.1.400.000,- pluss omkostninger. Dette i henhold til takst utført av Norconsult A/S datert 22.05.15.
  2. Det gjennomføres utbedringstiltak på bygningen som eliminerer mangler ved dagens bærekonstruksjon.
  3. Den totale investeringen på til sammen kr. 1.600.000,- finansieres ved bruk av lån.
  4. Rådmannen gis fullmakt til å utforme kjøpekontrakt og å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.
     

 

 

Rådmannens innstilling:

  1. Verdal kommune kjøper Vuku barnehage, gnr.140 bnr.35 for kr.1.400.000,- pluss omkostninger. Dette i henhold til takst utført av Norconsult A/S datert 22.05.15.
  2. Det gjennomføres utbedringstiltak på bygningen som eliminerer mangler ved dagens bærekonstruksjon.
  3. Den totale investeringen på til sammen kr. 1.600.000,- finansieres ved bruk av lån.
  4. Rådmannen gis fullmakt til å utforme kjøpekontrakt og å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer. 


Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Verdal kommune har siden 1987 leid lokaler for å drive barnehage i Vuku av Vuku idrettslag.

De årlige kostnader pr dags dato er på kr. 170 000 kr. i leie + utgifter til strøm, forsikring, deler av vedlikehold og renhold.

Lokalene ble opprinnelig bygget for å være klubbhus og garderober for idrettslaget samt en liten barnehage med plass for 9 barn. Etter hvert har barnehagen også blitt drevet i lokalene som var bygd som klubbhus (1. etasje og kvistrom). Barnehagen gir pr. d.d. tilbud til 29 barn.

Det er stor søknad om barnehageplasser i Vuku, og de senere årene har det ikke vært mulig å gi plass til alle søkere i Vuku barnehage. Nærmeste barnehage er Melakollen barnehage, en privateid barnehage ved Landfald. Denne barnehagen er også full og har venteliste. Til tross for dette alternativet er det pr. d.d. 7 søkere som står på venteliste ved Vuku barnehage.

Barnehager i sentrum av Verdal er også fulle.
Det anses derfor som viktig og riktig at det fortsatt er barnehage i Vuku. Vuku er Verdal sitt andre sentrum.

I forbindelse med revidering av leieavtale og resultat fra tilstandsrapport er det foretatt en vurdering av alternative løsninger for lokaler til barnehage i Vuku.

Det er vurdert følgende alternativer:

Vuku barnehage flyttes til barnetrinn sine SFO-lokaler ved Vuku skole. Det er ikke nok areal hverken inne eller ute til at dette kan gjennomføres uten nybygg og utvidelse av areal.

Kjøp av Vuku prestegård, med formål om å drive barnehage i eksisterende bygninger etter renovering til barnehageformål.
Svar på forespørselen om Verdal kapellangard (Vuku) lyder som følgende: Det er ikke aktuelt for grunneier Opplysningsvesenets fond å selge prestegården.

Nybygg ved Bredingsberg
Området er privateid og regulert for boligformål. Fortsatt drift av gruve i nærområdet gir begrensninger i bruken av området, med tanke om barnehageformål.

Nybygg ved Kulstad
Området er privateid og regulert for boligformål.
Området er vurdert å ikke være egnet for barnehageformål. Det vurderes også som vanskelig med avkjørsel for så stor økning i trafikk til eventuell barnehage i dette området.Området ligger i utkant av sentrum.

Kjøp av bolig for omregulering til barnehage.
Administrasjonen i kommunen har fulgt med boligmarkedet i Vuku-området det siste halvår.Det har ikke vært boliger til salgs der hus og/eller område har blitt ansett som tilfredsstillende til barnehageformål.

Ut fra et barnehagefaglig synspunkt er det beste alternativ å kjøpe bygning og tomt av Vuku idrettslag.

Vurdering:

Norconsult har fortatt en taksering av eksisterende barnehagebygg eid av Vuku idrettslag. Takstverdi er satt til 1,4 mill.kr for eiendommen. Tomteareal på eiendommen er 2778 m2.

Barnehagen er preget av at den ikke er bygd for barnehageformål og tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern viser mangler. Ved tilstandsvurdering av bygget er det i tillegg oppdaget mangler med bærekonstruksjonen. Dette er mangler som må utbedres før vinteren. Anslått kostnad for dette ligger på kr. 100.000 til kr.150.000,-.

Vuku IL har akseptert å selge eiendommen for takst, dvs. 1,4 mill.kr. Dette under forutsetning av at eiendommen benyttes til barnehageformål. I tillegg kommer omkostninger ved kjøpet.

Totalt vil kjøp med omkostninger samt utbedringer av bygget beløpe seg til ca. 1,6 mill. kroner.

I dag betaler Verdal kommune kr.170.000,- i årlig husleie. Dette beløp vil mer enn forsvare de årlige utgifter til renter og avdrag ved kjøp av eiendommen.

I tillegg vil et kjøp medføre at Verdal kommune disponerer ei flott tomt i umiddelbar nærhet av Vuku oppvekstsenter. Verdal kommune er også eier av nabotomta som i dag benyttes som parkeringsplass for Oppvekstsenteret.

Dagens barnehage ligger i et bygg som i utgangspunktet ikke er bygd for barnehageformål. Ved diverse utbedringer kan dagens lokaler likevel benyttes til barnehage noen år framover. På sikt vil det være naturlig og riktig å rive dagens bygg og bygge en ny barnehage på eiendommen.

Ut fra et barnehagefaglig og økonomisk synspunkt anser rådmannen at det er riktig å kjøpe eiendommen av Vuku IL til takst. Investeringen forslås finansiert ved bruk av ubrukte lånemidler for 2015.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 24.08.2015 08:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS