Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 31.08.15- PS 67/15 Samordning av dagtilbudene i Verdal kommune

Saksbehandler: Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2015/806 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 19.08.2015 36/15
Formannskapet 20.08.2015 87/15
Kommunestyret 31.08.2015 67/15

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2015

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret i Verdal tar den framlagte utredning om samordning av dagtilbudene til orientering.
 2. Rådmannen bes sluttføre arbeidet med samordning av dagtilbudene slik at saken blir en del av budsjett 2016 og økonomiplan 2016 – 2019, basert på den faglige utredningen og vedtatte strategiske prinsipper for drift og utvikling.
   

 

 

Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret i Verdal tar den framlagte utredning om samordning av dagtilbudene til orientering.
 2. Rådmannen bes sluttføre arbeidet med samordning av dagtilbudene slik at saken blir en del av budsjett 2016 og økonomiplan 2016 – 2019, basert på den faglige utredningen og vedtatte strategiske prinsipper for drift og utvikling.
   

  

Saksprotokoll i Komité mennesker og livskvalitet - 19.08.2015

BEHANDLING:
Camilla S. Børve
presenterte rapporten. Arbeidsgruppa og referansegruppa var invitert til å delta på presentasjonen.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret i Verdal tar den framlagte utredning om samordning av dagtilbudene til orientering.
 2. Rådmannen bes sluttføre arbeidet med samordning av dagtilbudene slik at saken blir en del av budsjett 2016 og økonomiplan 2016 – 2019, basert på den faglige utredningen og vedtatte strategiske prinsipper for drift og utvikling.
   

 

 

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Bakgrunn:

Verdal kommunestyre har i perioden 2012 - 2013 vedtatt at administrasjonen skulle se på framtidig bruk av Arken og dagtilbudene, og vedtak i sak 118/12 Budsjett og økonomiplan pkt. 15 om Arken står det følgende:

Arken rommer en stor og flersidig aktivitet som er av stor betydning for Verdal kommune. Ikke minst gjelder dette ulike eldreorganisasjoners bruk av anlegget. Det registreres et sterkt ønske blant en rekke pensjonistforeninger om utvidelse av bygningsmassen med begrunnelse i stor tilslutning til denne brukergruppens arrangementer. I utgangspunktet synes dette å være et svært forståelig krav.
Rådmannen bes legge fram sak om framtidig bruk av Arken hvor disse behovene vurderes innenfor rammen av en helhetlig framtidig bruk av bygningsmassen.

Dette ble fulgt opp i kommunestyret i sak 085/13 Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014 - 2017:
Arken.
I flere budsjettvedtak har kommunestyret bedt administrasjonen utrede bruk av Arken. Dette er fortsatt ikke i havn. Uavhengig av en utredning som ser på helheten i bygget, mener kommunestyret at det må gjennomføres en utbygging av storsalen i samarbeid med Pensjonistforeningen. Slik utbygging skal starte opp/gjennomføres i løpet av 2014. Det vises til kommunestyrevedtak i sak 118/12 pkt. 15.

Økonomiplan 2014-2017:

Aktiv omsorg er et satsingsområde nasjonalt, i tråd med omsorgsplan 2015. Dagaktivitet sees som en sentral del av en helhetlig tiltakskjede. Økonomiplan 2014-2017, Budsjett 2014.

Kommunen har slikt tilbud til mange målgrupper, og en ser at det for mange bidrar til en mer meningsfull hverdag enn de ville hatt uten. For å sikre samordning og større robusthet i dag- og aktivitetstilbudene med hensyn til kvalitet, kompetanse og økonomisk bærekraft, vil vi se nærmere på samordning av tjenestene i 2014.

Kommunestyrets vedtak om utbygging av Arken ble planlagt våren 2014, og gjennomført høsten 2014. Arbeidet med samordning av dag- og aktivitetstilbudene ble igangsatt våren 2014. I siste del av arbeidet har Verdal kommune hatt bistand av Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO).

Saksopplysninger

Et dagtilbud kan inneholde ulike aktiviteter som kan bidra til en meningsfull hverdag med sosialt samvær og trygghet, f.eks. til personer med demens, personer med utviklingshemming, personer som er i rehabilitering. Dagtilbud er for mange et viktig supplement for å kunne bo lengst mulig i egen bolig, og for å bygge, gjenopprette eller opprettholde en tilhørighet og et sosialt fellesskap.  Dagtilbud er ingen lovpålagt oppgave, men kan være en måte kommunene organiserer tjenestene sine på. Kommunen vurderer bistandsbehovet, og skal i samarbeid med den enkelte pasient eller bruker personer med ulike behov, diagnoser eller ulik alder vurdere om dagtilbud vil være en hensiktsmessig tjeneste. Dagtilbudet kan være organisert som en egen enhet eller det kan ligge under samme tak som f.eks. ett bofellesskap eller et sykehjem.

Verdal kommune har en rekke dagtilbud for ulike brukergrupper. Arken som organiserer dagtilbud for personer med utviklingshemming er per dato ikke stor og funksjonell nok til å kunne møte et framtidig behov for slike tjenester. Dagtilbud innenfor rustjenesten foregår per dato i leide lokaler som over tid heller ikke er funksjonell for det framtidige behovet. Dagtilbudet for brukere med psykiske lidelser ligger fysisk i avstand fra andre dagtilbud, men har behov for å bruke lokaler/utstyr som andre dagtilbud har for å kunne gi et godt innhold. Dagtilbud for hjemmeboende demente skjer i regi av dagtilbudene som foregår på Ørmelen- og Verdal bo og helsetun.

Dagtilbudene har følgende ressurser til disposisjon:

Dagtilbud

Årsverk

Finansiering

Dagtilbudet Kontakten

  1,0 årsverk

ordinær finansiering

Arken Arbeid og aktivisering

10,6 årsverk  

ordinær finansiering

Rustjenesten

  2,5 årsverk

ordinær finansiering + tilskudd fra Helse Nord-Trøndelag ut 2015

Aktivitetstilbud for eldre

  1,3 årsverk

finansiert av gavemidler

Transporttjeneste

  1,0 årsverk

finansiert som varig tilrettelagt arbeidsplass (VTA)

Utover disse dagtilbudene er Veksttorget AS en viktig aktør for arbeids- og dagtilbud for personer som har behov for varig tilrettelagt arbeid, arbeid med bistand, og arbeidspraksis i skjermet virksomhet. Å se arbeidstiltak og dagtilbud i sammenheng er viktig for å kunne løse de utfordringer kommunen står overfor til det beste for innbyggere som har behov for slik bistand.

Våren 2014 gjennomførte ei tverrfaglig arbeidsgruppe (avdelingsledere i psykisk helse, rus, Arken, rehabiliteringstjenesten, institusjonstjenesten, NAV og kulturtjenesten) et forprosjekt hvor målet var å utrede behovet for oppdaterte lokaler for dagtilbudene i kommunen, samt danne grunnlaget for en strategi for framtidige dagtilbudstjenester sin kvalitet med tanke på å gi brukerne rett tilbud med god kvalitet til riktig tid. Perspektivet våren 2014 var samlokalisering av flere dagtilbud, for å få større fagmiljø og bedre benyttelse av den samlede fagkompetansen dagtilbudene har, samt felles bruk av rom og utstyr/verktøy som kan det bidra til å heve kvaliteten på dagtilbudene for brukerne.

Rapporten arbeidsgruppen leverte tok mange forbehold når det gjaldt samordning og samlokalisering av dagtilbudene og de utfordringene det medfører når ulike brukergrupper blandes. Deretter ble det gjennomført møte med bruker- og pårørendegrupper av dagtilbudene, noe som bidro til større innsikt i hva de som berøres av utredningsarbeidet la vekt på ved en eventuell samordning. Dette møtet ble gjennomført i november 2014. Bruker- og pårørende ga nyttige innspill på temaene:

Dagtilbudenes aktiviteter bør være hovedfokuset ikke brukerens diagnose.

Det må finnes et dagtilbud utenfor heimen for alle som har behov for det – inaktivitet fører til større hjelpebehov og helseproblemer for den enkelte.

Det er behov for mer bruk av frivillige ressurspersoner i samspill med de kommunale tjenestene – mestringsfokuset må være gjennomgående i tilbudet.

Likemannsprinsippet ble løftet frem som et viktig perspektiv i utforming av dagtilbudene.

Bruker og pårørende har videre i arbeidsprosessen bidratt som referansegruppe.

Ut fra den tverrfaglige gruppas arbeid og innspillene fra bruker og pårørende, ble det tydeliggjort at dagtilbudene er organisert med forskjellige ansvar, og har ulik faglig forankring. I mars 2015 besluttet lederteamet i helse og velferd å få ekstern bistand for å få vurdert om det gjennom samordning av dagtilbudsvirksomheten er mulig å oppnå effektivisering i form av redusert ressursbruk og/eller en økning av tjenestetilbudet, eventuelt også en kvalitetsheving av kommunens dagtilbud. Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) ble valgt for å gi slik prosessbistand.

RO sitt arbeid er gjennomført i tett samarbeid med arbeidsgruppa som gjennomførte forprosjektet, og to referansegrupper, den ene bestående av bruker og pårørende og den andre Komitè mennesker og livskvalitet. Prosessen har foregått i perioden april – juni, og RO leverte rapporten 15.07.15.

Oppsummert anbefaler RO:

Framtidig dagtilbud må samordnes og samlokaliseres, med rom for skjerming av enkelte, sårbare brukere. «Tun modellen», se vedlegg RO rapport juli 2015 side 12, er den beste løsningen. Hoveddelen av dagtilbudene må være sentrumsnære, slik at brukerne kan komme seg dit ved egen hjelp. De som ikke bor i sentrum og har behov for dagtilbud må det organiseres transportordninger for. Samordning og samlokalisering gir bedre mulighet for å bruke personellressursene mer hensiktsmessig med tanke på økt fleksibilitet i å gi brukerne rett aktivitet ut fra funksjons- og mestringsnivå. RO utfordrer ansatte og ledere å fortsette utviklingsprosessen ved å gå bort fra «silotenkningen» til samordning, sambruk og samlokalisering hvor det åpnes opp for større grad av brukermedvirkning og bidrag fra frivillig lag og organisasjoner.

Innholdet i dagtilbudet framover må styres av brukernes funksjonsnivå, interesser og aktivitet, dernest målgrupper. Det er behov for ulike tilbud som tilbud som kan favne alle, tilpassede og mer målretta tilbud og tilbud som er skjermet.

Det må etableres et tverrfaglig koordineringsteam som har oppgaven med å holde oversikt over de tilbud som eksisterer innenfor et samordnet dagtilbud i kommunen. Oppgaven til teamet er å samkjøre og koordinere de ulike tilbudene, avklare hva som er rett tilbud for ulike brukere osv.

Brukermedvirkning og brukerstyring legger til rette for mestring, bedret livskvalitet og opplevd kontroll over eget liv. Likemannsarbeid i den forstand at brukere er ressurser for andre brukere, oppfordres kommunen av RO til å tenke nytt om. I det videre arbeidet må det bygges en felles kultur for alle ansatte og ledere hvor fokuset er på brukernes interesser og ønske om aktivitet ved å utvide mulighetene for større grad av mestring.

Verdal kommune må bygge på de gode erfaringene kommunen har. Dette forutsetter at det enkelte dagtilbud evalueres, slik at det er tydelig hva som fungerer godt og ikke.

Det er behov for å etablere et nærere og mer systematisk samarbeid med frivilligheten i Verdal. RO anbefaler at kommunen sikrer større innflytelse i det arbeidet Frivilligsentralen gjør, og at kommunen vier denne problemstillingen plass i forbindelse med revisjon av Frivilligplanen. Dette for å sikre ansvarliggjøring, eierskap, forankring og forpliktelse av oppfølgingspunktene en slik plan.

Referansegruppene som har deltatt i arbeidet, må videreføres. Dette for å sikre brukermedvirkning på systemnivå når dagtilbudet er i drift, og politisk medvirkning i utviklingen av dagtilbudene.

Nye brukergrupper må inkluderes for slik å utsette eller forhindre behovet for mer omfattende og ressurskrevende tjenester.

Verdal kommune oppfordres til å søke på tilskuddsmidler for å finansiere etableringen av et samordnet dagtilbud, jamfør ulike nasjonale meldinger og strategier på helse og velferdsområdet, samt for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet.

 Å sikre sammenhengene mellom planer og praksis er avhengig av at det innarbeides rutiner og system som sikrer at ansatte, ledere og politikere med jevne mellomrom har tid og anledning til å holde fast på de langsiktige målene og visjonene planverket beskriver.

Verdal kommune har som målsetting å være foregangskommune i å utvikle nye former for samvirke mellom det offentlige og lokalsamfunnet, blant annet ved å spille på frivilligheten. Å bruke interne og eksterne støttespillere i dette arbeides er viktig.

RO gir også anbefalinger om hvordan det videre arbeidet bør organiseres. Den tverrfaglige arbeidsgruppa som har bidratt siden våren 2014 bør videreføres. Det må settes av tid og ressurser til arbeidet, og det bør vurderes om enkelte ansatte skal frikjøpes i denne prosessen. Det kan være hensiktsmessig å utvide arbeidsgruppen med eksterne aktører, men da må det vurderes hva som er riktig gruppestørrelse. Etter kommunestyrets behandling må det utarbeides en aktivitetsplan/ framdriftsplan for det videre arbeidet.

Vurdering:

Så langt har arbeidet med eventuell samlokalisering og samordning av dagtilbudene vært en omfattende prosess, og prosessen er viktig for å kunne ta en beslutning som legger til rette for et dagtilbud som svarer på innbyggernes behov fram i tid. Det har også basis i kommunens seks strategiske prinsipper:

Sterkt fokus på ledelse, samhandling og helhet for effektiv tjenesteproduksjon.

Vurderinger om vi har riktig organisatorisk og geografisk bærekraftig struktur må fortsette.

Kontinuitet og samordning av hjelpetjeneste for å skape «vinnerne på morgendagens arbeidsmarked». Programmet «De utrolige årene «(DUÅ) prioriteres som virkemiddel.

Effektivitet i arbeidsprosesser, spesielt innen «volumtjenester.

Et gjennomgående folkehelseperspektiv og mål om folk skal mestre eget liv.

Infrastruktur må bygges for effektiv kommunal tjenesteyting.

Utover de tilrådinger rådmannen har fått av RO, er det behov for å utvikle en dagtilbudstjeneste som støtter opp under behovet om å utvikle økt fleksibilitet i aktivitetstilbudet slik at skiftende behov adapteres hurtigere. Fundamentet for dagaktivitetstilbud må i større grad bygge på likemannsarbeid, involvering av frivillige og økt tilgang på aktiviteter både i kommunen og næringslivet i kommunen. Parallelt med at dette arbeidet har pågått, er lov om sosiale tjenester i NAV endret med krav om aktivitetsplikt for den som søker økonomisk sosialhjelp. Dagtilbudene bør involveres i arbeidet med å utvikle aktiviteter som også omfatter denne brukergruppen.

Slik RO beskriver har brukergruppene ulike behov for tilrettelagte aktivitetstilbud, og tilbudet må i større grad styres ut fra brukernes funksjonsnivå, interesser og aktivitet. Dette betyr at det er behov for en kulturendring, først og fremst i tjenestene, men også hos brukere og pårørende.

Selv om prosessen så langt har vært omfattende, er ikke eksisterende dagtilbud evaluert. Dette skal iverksettes i høst. Kommunen skal forestå evalueringen selv, hvor Østlandsforsknings kompetanseoverføring og opplæring i forbindelse med evaluering av forebyggende tiltak for barn og unge, skal benyttes.

Rådmannen vurderer «Tun modellen» som aktuell for framtidig organisering av dagtilbudene, og ser fordeler med å se det i sammenheng med f.eks. etablering av ungdommens hus. Dette vil rådmannen komme tilbake til når dagtilbudene er evaluert, og etablering av ungdommens hus er avklart.

Før dagtilbudene er evaluert, er det vanskelig å vurdere hvilken rolle frivilligheten skal spille i den videre utviklinga av dagtilbudene. Å realisere målet om at Verdal skal være en foregangskommune i å utvikle nye former for samvirke mellom det offentlige og lokalsamfunnet, er avhengig av at kommunen har avklart hvilke brukere og tjenesteområder som kan ha nytte av slikt samvirke. Prinsipielt er det viktig at kommunestyret gir styringssignal på hvilket handlingsrom kommunen bør ha i utvikling av slikt samvirke. Politisk bør dette foregå når Frivilligplan for Verdal skal revideres.

Slik det framgår av oversikten over hvilke ressurser dagtilbudene har til disposisjon, er aktivitetstilbudet i rustjenesten delvis finansiert av tilskuddsmidler fra HNT ut 2015, aktivitetstilbudet for eldre og transport til – fra dagtilbudet er finansiert av gavemidler og NAV (statlig). Dette er sårbart, og fordrer at kommunen finner løsninger som sikrer kontinuitet i tilbudene.

Når det gjelder finansiering og tilskudd for å finansiere den videre prosessen av et samordnet dagtilbud, er det behov for å dedikere en ansatt som koordinerer arbeidet. Finansiering av frikjøpet skjer med tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet som kommunen fikk knyttet til Utviklingssenter for sykehjem.

Rådmannen vurderer arbeidet som er gjort med samordning av dagtilbudene som et godt grunnlag for å sluttføre prosessen høsten 2015 slik at endelig beslutning om framtidig samordning av dagtilbud skjer i forbindelse med budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019.

     Til toppen av siden

 

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 24.08.2015 08:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS