Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 31.08.15- PS 72/15 Revidering av Reglement for innvandrerråd i Verdal kommune

Saksbehandler: Rune Gjelvold

Arkivref : 2011/1955 - /033

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mnnesker og Livskvalitet 18.08.2015 51/15
Formannskapet 20.08.2015 89/15
Kommunestyret 31.08.2015 72/15

 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2015

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Reglement for innvandrerråd Verdal kommune pkt. 2. suppleres med:

 • Rådmann har ansvar for nominasjonsprosessen i samarbeid med innvandrerrådet.
 • To av medlemmene som velges skal være fra landgruppe 1; EU/EØS, Nord-Amerika, Australia eller New Zealand.
 • To av medlemmene som velges skal være fra landgruppe 2; Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU28/EØS
 • To medlemmer velges fra kommunestyret og den ene av disse bør så langt som mulig ha innvandrerbakgrunn.
   

 

 

Rådmannens innstilling:
Reglement for innvandrerråd Verdal kommune pkt. 2. suppleres med:

 • Rådmann har ansvar for nominasjonsprosessen i samarbeid med innvandrerrådet.
 • To av medlemmene som velges skal være fra landgruppe 1; EU/EØS, Nord-Amerika, Australia eller New Zealand.
 • To av medlemmene som velges skal være fra landgruppe 2; Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU28/EØS
 • Ett medlem med innvandrerbakgrunn velges så langt som mulig blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.
   

 

Saksprotokoll i Komité mennesker og livskvalitet - 19.08.2015

BEHANDLING:
SV v/Anita Karlsen og SP v/Marit Voll fremmet følgende felles alternative forslag til siste kulepunkt:
To medlemmer velges fra kommunestyret og den ene av disse bør så langt som mulig ha innvandrerbakgrunn.

Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling til siste kulepunkt og forslaget fra SV og SP, ble SV og SP sitt felles forslag enstemmig vedtatt.

Det ble så votert samlet over rådmannens innstilling med vedtatt endring. Enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Reglement for innvandrerråd Verdal kommune pkt. 2. suppleres med:

 • Rådmann har ansvar for nominasjonsprosessen i samarbeid med innvandrerrådet.
 • To av medlemmene som velges skal være fra landgruppe 1; EU/EØS, Nord-Amerika, Australia eller New Zealand.
 • To av medlemmene som velges skal være fra landgruppe 2; Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU28/EØS
 • To medlemmer velges fra kommunestyret og den ene av disse bør så langt som mulig ha innvandrerbakgrunn. 
   

 

 

Vedlegg:
Reglement for innvandrerråd i Verdal kommune

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Referat fra møte i Innvandrerrådet i Verdal 17.juni 2015.
 • Etablering av innvandrerråd i Verdal kommune (Kommunestyret 26.4.2011. PS 35/11).
 • Årsrapport 2014 for Innvandrerrådet i Nord-Trøndelag.
   

Saksopplysninger:
Innvandrerrådet (17.juni 2015) pekte på utfordringer ved gjennomføringen av valget 2011. Innvandrerrådet foreslo å tydeliggjøre hvordan kandidater skal nomineres og velges. Dette i forbindelse med valg av nytt råd i 2015. Innvandrerrådet anbefaler at pkt. 2 i reglementet vurderes på nytt.

Innvandrerrådet ønsker å behandle flere politiske saker før de kommer opp til behandling i kommunestyret. Dette må utvikles som del av sekretariatets samvirke med administrasjonen for øvrig.

Vurdering:
I Innvandrerrådet 2011-2015 var det ingen personer fra landgruppe 1. Dette til tross for at halvparten av innvandrerne i Verdal er fra EU/EØS land. Nominasjon og valg av medlemmer til rådet bør ivareta en viss representativitet i forhold til innvandrernes opprinnelse. Dette er blant annet praksis i innvandrerrådet i Nord-Trøndelag. Dette kan ivaretas ved at det nomineres og velges personer etter SSB sin inndeling av innvandrere i landgrupper.

Landgruppe 1: EU/EØS, Nord-Amerika, Australia eller New Zealand.

Landgruppe 2: Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU28/EØS

En oversikt over innvandrere i Verdal per 1.januar 2015

464 innvandrere i landgruppe 1. 24 norskfødte med innvandrerforeldre i landgruppe 1461 innvandrere i landgruppe 2. 70 norskfødte med innvandrerforeldre i landgruppe 2

I enkelte kommuner og de fleste fylkeskommuner er det vanlig at innvandrerrådet nominerer kandidater etter forslag fra innvandrerorganisasjoner. I Verdal er det imidlertid svært få innvandrerorganisasjoner. Derfor er det desto viktigere at nominasjonsprosessen gjøres offentlig kjent blant innvandrerbefolkningen. Det bør utarbeides en liste over kandidater i samarbeid med innvandrerrådet som behandles på et nominasjonsmøte. Innvandrertjenesten og innvandrerrådet i Verdal kan ivareta denne oppgaven etter rådføring med andre kommunale- og fylkeskommunale innvandrerråd.

Innvandrerrådet er opprettet i h.h.t. kommunelovens §10, og det gir bestemmelser for valgbarhet og hvordan leder og nestleder skal velges.

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 24.08.2015 09:14
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS