Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 02.11.2015

Møtested :  Komunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:          02.11.2015
Tid:            18:00 - 21:07
Til stede:   35 representanter. Marit Voll fikk permisjon og forlot møtet under sak 91/15. Marit Anna Morken møtte under sak 91/15. Til stede 35 representanter.

 

Utlagt i møtet:

 

Kulturinnslag ved kulturskolen før møtet - Lisa Jermstad synger "Brige over troubled water" med akkompagnement av Andre Dyrstad.
Video (kun sangen som høres, ikke akkompagnementet).

Åpning, opprop, merknader. Video.

Video-opptak av hele kommunestyrets møte fra start til slutt

Sakliste som PDF          Protokoll som PDF

Sakliste som Word        Protokoll som Word   

 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 89/15 Godkjenning av møteprotokoll  19.10.2015 Protokoll video
PS 90/15 Økonomirapportering 3. kvartal 2015 Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 91/15 Ungdommens hus - lokalisering og mulig samspillfase Saksframlegg Protokoll video
PS 92/15 Anmodning om bosetting av flyktninger 2015 - 2019 Saksframlegg Protokoll video
PS 93/15 Detaljregulering Solhaug boligområde Saksframlegg Protokoll video
PS 94/15 Tilbygg til Arken - 1721/19/72 - Øysteins gate 1 - sluttrapport Saksframlegg Protokoll video
PS 95/15 Gang/sykkelveg FV 757 langs Havnevegen Ørin - sluttrapport Saksframlegg Protokoll video
PS 96/15 Fastsetting av størrelse på frikjøp av komiteledere og teknisk justering i Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår for perioden 2015-2019 Saksframlegg Protokoll video
PS 97/15 Valg av styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Saksframlegg Protokoll video
PS 98/15 Møteplan 2016 - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 99/15 Orientering - Protokoll video

 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 02.11.2015
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Nei Emmanuel Glordy Bowah møtte som vara
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Ja  
Arild Stenberg AP Medlem Ja  
Siv Engelin AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja Til 19:30, deretter møtte Siri-Gunn Vinne som vara
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Nei Magnus Tiller møtte som vara 
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Tomas Iver Hallem SP Medlem Nei Einar Olav Larsen møtte som vara 
Marit Anna Morken SP Medlem Ja Fra 19:30, fram til da møtte Siri-Gunn Vinne som vara 
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
John Hermann Uavhengig Medlem Ja  
Arne Leonhardsen FRP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Nei Lotte Holthe Kjesbu møtte som vara 
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

 

PS  089/15 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.11.2015

BEHANDLING:   
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 19. oktober 2015 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:
Protokoll fra møte 19. oktober 2015 godkjennes.   

 

PS 090/15 Økonomirapportering 3. kvartal 2015 Verdal kommune   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.11.2015

BEHANDLING: 
Innstilling fra formannskapet ble utdelt i møtet.

Formannskapets innstilling ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Pkt. 1 - enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Økonomirapport 3. kvartal 2015 Verdal kommune tas til etterretning.
 2. Budsjettjusteringer:
  - Avdrag formidlingslån kr 26.522.000,-. Finansieres ved mottatte avdrag på utlån kr 12.000.000,- og bruk av bundne investeringsfond (tidligere mottatte avdrag på utlån som er avsatt til fond) kr 14.522.000,-.
  - «Mindre tiltak på skoler» reduseres fra 2.000.000,- til 1.000.000,-.
  - «Oppgradering Prost Brands veg» reduseres fra 1.000.000,- til 0,-.
  - «Oppgradering Ringvegen» reduseres fra 1.000.000,- til 0,-.
  - «Oppgradering 4 omsorgsboliger Vuku» reduseres fra 500.000,- til 0,-.
  - «Teaterbygg Nord-Trøndelag teater» reduseres fra 80.000.000,- til 10.000.000,-.
  - «Tiltak hovedplan vannforsyning» reduseres fra 7.000.000,- til 3.000.000,-.
  - «Utbedring kloakkanlegg sentrum» reduseres fra 5.000.000,- til 1.000.000,-.
  - I kommunestyresak 61/14 ble Kvernmo Motor SA innvilget et kommunalt lån på 5.000.000,- som forskudd på spillemidler. I 2014 ble 800.000,- av dette lånet utbetalt. For 2015 gjenbevilges det resterende beløpet 4.200.000,-. Finansieres med bruk av lån.
  - Udisponert overskudd fra 2012 kr 1.578.317,- avsettes til disposisjonsfond.

     

PS 091/15 Ungdommens hus - lokalisering og mulig samspillfase   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.11.2015

BEHANDLING: 
Delt innstilling fra formannskapet ble utdelt i møtet.

SP v/Marit Voll fremmet følgende utsettelsesforslag:
«Saken utsettes. Rådmannen bes legge fram mer informasjon om konsekvenser av stenging av kinokjelleren, sambruk i bygget og drift av ungdommens hus.»

Ved votering falt utsettelsesforslaget med 16 mot 19 stemmer.

Marit Voll fikk permisjon og forlot møtet. Marit Anna Morken møtte. Til stede 35 representanter.

Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling nr. 1 og formannskapets innstilling nr. 2, ble innstilling nr. 1 vedtatt med 19 stemmer. Innstilling 2 fikk 16 stemmer.
   
VEDTAK: 

 1. Kommunestyret ber rådmannen medvirke til at det gjennomføres en samspillsfase for realisering av Ungdommens Hus og lokaler for voksenopplæring flyktninger.
 2. Samspillsfasen må resultere i en reduksjon av budsjett til maksimum 20 mill. kroner, inkl. moms.
 3. Rådmannen bes innarbeide dette i sitt forslag til investeringsbudsjett for 2016.
 4. Dagens tilbud i Kinokjelleren avvikles så raskt dette er praktisk mulig.
 5. Rådmannen bes vurdere mulighetene for legge inn annen kommunal tjenesteproduksjon i tillegg til innvandrerundervisningen og ungdommens hus.

 

PS 092/15 Anmodning om bosetting av flyktninger 2015 - 2019  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.11.2015

BEHANDLING:  
Innstilling fra formannskapet ble utdelt i møtet.

FRP v/Arne Leonhardsen fremmet følgende alternativt forslag:
«Viser til henvendelse fra IMDi om å bosette 222 flyktninger i perioden 2015-2019, og til kommunens økonomiske situasjon.
Verdal kommune kan ikke fortsette å ta merforbruket som medgår til bosetting og integrering av flyktninger fra uorganisert ungdom og helse-/eldreomsorgen.
Verdal kommune sier derfor «nei» til ytterligere bosetting av flyktninger fra og med 2016, hvis ikke staten refunderer alle kostnader ved bosetting, livsopphold, opplæring i norsk muntlig og skriftlig, samt yrkesopplæring, slik at flyktningen kan forsørge seg og sin eventuelle familie. Alternativt at staten yter varig livsopphold til og med livsavslutning for de flyktninger som ikke makter å integrere seg til selvforsørgelse.»

Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling og forslaget fra FRP, ble formannskapets innstilling vedtatt med 34 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget til FRP.

VEDTAK:   

 1. Kommunestyret viser til vedtak i møte 26.05.15, under sak 45/15, og imøtekommer IMDi sin anmodning om å bosette inntil 222 flyktninger i perioden 2015 til 2019.
 2. Administrasjonen får fullmakt til å disponere plassene for det enkelte år innenfor denne rammen.

 

 
PS 093/15 Detaljregulering Solhaug boligområde  
  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.11.2015

BEHANDLING:   
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utlagt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

 • Reguleringsbestemmelsenes § 2.5 endres til:
  «For boliger og utendørs oppholdsarealer skal ekvivalent støynivå ikke overstige grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og miljødepartementet retningslinje T-1442/2012. Det tillates bygd støyskjermende tiltak innenfor formålet «boligbebyggelse», mellom byggegrensen mot veg og formålet «annen veggrunn.»
 • Siste setning i bestemmelsenes punkt 3.1.2 tas ut av bestemmelsene.
 • Det tilføyes følgende i reguleringsbestemmelsenes §7:
  «Før utbygging starter må det dokumenteres at området er stabilt i forhold til kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddsegenskaper. De geotekniske utredninger skal være i tråd med NVE's veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred 7/2014». Anbefalingene i utredningen skal følges opp i byggearbeidet.»

Forslag til detaljregulering for Solhaug, med overnevnte endringer, vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12.   

 

PS 094/15 Tilbygg til Arken - 1721/19/72 - Øysteins gate 1 - sluttrapport    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.11.2015

BEHANDLING:   
Innstilling fra formannskapet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Sluttrapporten tas til orientering. 
 
    

PS 095/15 Gang/sykkelveg FV 757 langs Havnevegen Ørin - sluttrapport    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.11.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:  
Sluttrapporten tas til orientering.

 

PS 096/15 Fastsetting av størrelse på frikjøp av komiteledere og teknisk justering i Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår for perioden 2015-2019
  
  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.11.2015

BEHANDLING:  
Innstilling fra formannskapet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår justeres slik:

 1. Justering av satsen tapt arbeidsfortjeneste – justeres i forhold til lønnsvekst i perioden 2011-2015 som er på ca 11 % (gjennomsnitt siste 3 år i kapittel 4 i tariffavtale KS-LO).
 2. Endring av pensjonsinnmelding – jf pkt. 17 i forslag til nytt reglement.
 3. Innvandrerrådet føres opp på godtgjøring for utvalg under Gruppe III.
 4. Endelig størrelse på frikjøp/godtgjøring av komiteledere blir:
  Komite plan og samfunn: 35 %.
  Komite mennesker og livskvalitet: 35 %.

 

PS 097/15 Valg av styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.11.2015

BEHANDLING:   
Valgnemnda v/Ove Morten Haugan
la fram følgende innstilling til valg av styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019:
«Valgnemnda ble konstituert i møte 2. oktober 2015 og består av ett medlem fra alle parti innvalgt i kommunestyret, unntatt for Arbeiderpartiet som får to medlemmer. Ordfører leder nemndas arbeid. Valgnemndas oppgave er å forberede valg av kommunale styrer, råd og utvalg.

Valgnemnda har i møter 23. oktober og 30. oktober gått igjennom de øvrige styrer, råd og utvalg som nemnda har i oppdrag å fremme forslag på kandidater til.

Valgnemnda har i sitt arbeid lagt forholdstallsprinsippet til grunn, men foreslår at valgene gjennomføres som avtalevalg.

Valgnemnda innstiller på følgende til valg i de styrer, råd og utvalg der det skal oppnevnes folkevalgte representanter: 

 1. Fjellstyret:
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlemmer:
  1. Tor Ove Nesset (H), leder
  2. Einar A. Tromsdal (AP), nestleder 
  3. Anne-Gudrun K. Lyngsmo (AP)
   
  Personlige varamedlemmer:
  1. Oddleiv Aksnes (H)
  2. Peter Daniel Aune (AP)
  3. Dagny Okkenhaug (KRF)
   
  Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
  Medlemmer:
  1. Terje Aksnes (SP)
  2. Birgitte Skjørholm Dillan (SP) 
   
  Personlige varamedlemmer:
  1. Signar Musum (FRP)
  2. Marit Anna Morken (SP)
 2. Fjellstyret for Reinsjø statsallmenning: 
   
  Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
  Medlemmer:
  1. Snorre Løvstad (SP)
  2. Ingeborg Østerås (SP) 
   
  Personlige varamedlemmer:
  1. Vidar Alstad (SP)
  2. Anne Segtnan (SP)
 3. Representanter representantskapet Innherred Renovasjon:  
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlemmer:
  1. Bjørn Iversen (AP)
  2. Ingolv Bengtsen (H) 
   
  Personlige varamedlemmer:
  1. Silje H. Sjøvold (H)
  2. Torunn Rotmo (AP)
   
  Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
  Medlem:
  Marit Voll (SP) 
   
  Personlig varamedlem:
  Dagfinn Brendmo (SV)
 4. Rådet for likestilling av funksjonshemmede:  
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlemmer:
  1. Berit G. Nessø (AP), leder
  2. Kristoffer Nicolaysen (AP), nestleder 
   
  Varamedlemmer:
  1. Anne Grytbakk (AP)
  2. Anne Lise Dolmen (KRF)
   
  Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
  Medlemmer:
  1. Bjørn Stian Hojem (V)
  2. Hilde Grøtting (SV) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Arne Leonhardsen (FRP) 
  2. Bård Storhaug (FRP)
   
  Fra FFO:
  Medlemmer:
  1. Lars Morten Lersveen
  2. Toralf Hjelde
  3. Audhild Jermstad 
   
  Varamedlemmer:
  1. Inger Hegstad
  2. Mona Breding Lersveen
  3. Milla Wik
   
  Fra SAFO:
  Medlem:
  Herdis Kvernbråten 
   
  Varamedlem:
  Odd Steinkjer
 5. Innvandrerrådet:  
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlem:
  Emmanuel Bowah (AP), leder 
   
  Varamedlem:
  Inger Åse L. Evenmo (AP)
   
  Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
  Medlem:
  Anne Segtnan (SP), nestleder 
   
  Varamedlem:
  John Hermann (UAV)
   
  Forslag fra nominasjonsvalg blant innvandrerne:
  Medlemmer:
  1. Hanna Maroz
  2. Ricardo Rugama
  3. Ahmed Mohamed Mohyidin
  4. Jamileh Ahmadigharaei 
   
  Varamedlemmer:
  1. Diribe Biratu Ameya
  2. Fahima Yaseni
  3. Bashir Mohammed Hassan
  4. Kaveh Hassanpour
  5. Marcin Piotrowski
 6. Eldrerådet:  
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlemmer:
  1. Siv Engelin
  2. Anne Nordskag
  3. Ragnar Evenstad 
   
  Personlige varamedlemmer:
  1. Inga Astrid Hildrum
  2. Tor-Finn Granlund
  3. Ola Sagvold
   
  Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
  Medlemmer:
  1. Brita Kleven Thorsvik
  2. Magnus Tiller 
   
  Personlige varamedlemmer:
  1. Torunn Tromsdal
  2. Ronald Inndal
 7. Bygdeboknemnda:  
   
  Medlemmer:
  Marit Kvålen Ness, leder
  Knut M. Johansson, nestleder
  Oddbjørg Grønn
  Terje Hofstad
  Dagfinn Brendmo
 8. Nemnd for lokalhistorisk arkiv:  
   
  Medlemmer:
  Eli Kristoffersen (biblioteksjef)
  Marit Kvålen Ness (leder bygdeboknemnda)
  Tor Martin Nordtømme
 9. Gatenavnkomiteen:
   
  Medlemmer:
  Arne Hallem, leder
  Inger Åse Evenmo, nestleder
  Jarle Dolmen
  Jøran Zakariassen
  Randi Kvernmo
 10. Heimevernsnemd:  
   
  Medlemmer:
  Geir Singstad
  Frode Aakerhus
  Lensmannen i Verdal
 11. Skatteutvalg: 
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlemmer:
  1. Håkon Lyngsmo, leder (AP)
  2. Geir Singstad (AP)
  3. Ann-Maj Hovdahl Holmli, nestleder (H) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Bjørn Holmli (AP) 
  2. Torunn Rotmo (AP)
  3. Anne Grytbakk (AP)
   
  Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
  Medlemmer:
  1. Joar Harry Aksnes (V)
  2. Siri-Gunn Vinne (SP) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Einar Olav Larsen (SP)
  2. Magnus Tiller (SP)
 12. Skattetakstnemnd for eiendomsskatt:  
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlemmer:
  1. Terje Rennemo, leder (AP)
  2. Inger Åse Evenmo (AP) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Tor-Finn Granlund (AP)
  2. Anne-Eli Kjesbu (AP)
   
  Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
  Medlem:
  Arvid Wold, nestleder (MDG) 
   
  Varamedlem:
  1. Bjørn S. Hojem (V)
 13. Overskattetakstnemnd for eiendomsskatt (klagenemnd): 
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlemmer:
  1. Torill Elverum (AP)
  2. Jøran Zakariassen, leder (AP)
  3. Ann-Maj Hovdahl Holmli (H) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Håkon Lyngsmo (AP)
  2. Oddbjørg Grønn (H)
  3. Jonny Myhre (KRF)
   
  Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
  Medlemmer:
  1. Joar Harry Aksnes, nestleder (V)
  2. Einar Olav Larsen (SP)
  3. Karin Iren Rekve (SP) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Katrine Lundgren (SP)
  2. Jon Olav Skrove (SP)
  3. Nina A. Solli (SP)
 14. Styret for Verdalshallen:  
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlem:
  Torunn Rotmo (AP) 
   
  Varamedlem:
  Jonny Myhre (KRF)
   
  Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
  Medlem:
  Karl Bernhard Hoel (SP) 
   
  Varamedlem:
  Vigdis Haldorsen (SP)
 15. Sør-Innherad Prostistyre:  
   
  Medlem:
  Anne-Gudrun K. Lyngsmo (AP) 
   
  Varamedlem:
  John Løseth (SV)
 16. Stiftelsen Stiklestad Museum:  
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlem:
  Tor Martin Nordtømme (AP) 
   
  Varamedlem:
  Jøran Zakariassen (AP)
   
  Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
  Medlem:
  Maj Brit S. Larsen (V) 
   
  Varamedlem:
  Dagfinn Brendmo (SV)
 17. Styret for «det kommunale jordegods»:  
   
  Formannskapet.
 18. Representanter i Trondheim Havn IKS: 
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlem:
  Bjørn Iversen (AP) 
   
  Personlig vara:
  Silje H. Sjøvold (H)
 19. Interkommunalt arkiv Trøndelag (IKA Trøndelag):  
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlem:
  Silje H. Sjøvold (H) 
   
  Personlig vara:
  Bjørn Iversen (AP)
 20. Utmarksnemnd:
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlemmer:
  1. Oddleiv Aksnes, leder (H)
  2. Arild Stenberg, nestleder (AP)
  3. Inger Åse Evenmo (AP) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Siv Engelin (AP)
  2. Kristoffer Nicolaysen (AP)
  3. Tor-Petter Abelsen (KRF)
   
  Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
  Medlemmer:
  1. Signar Musum (FRP)
  2. Siri-Gunn Vinne (SP) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Terje Aksnes (SP)
  2. Vigdis Haldorsen (SP)
  3. Eskil Røkke (MDG)
  4. Ingunn Leirset (V)
 21. Oppnevningsutvalget for Konfliktrådet: 
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Torill Elverum (AP)
 22. KomSek Trøndelag IKS:  
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlem:
  Bjørn Iversen (AP) 
   
  Personlig vara:
  Silje H. Sjøvold (H)
   
  Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
  Medlem:
  Pål Sverre Fikse (SP) 
   
  Personlig vara:
  Marit Voll (SP)
 23. KomRev Trøndelag IKS:  
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlem:
  Bjørn Iversen (AP) 
   
  Personlig vara:
  Silje H. Sjøvold (H)
   
  Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
  Medlem:
  Pål Sverre Fikse (SP) 
   
  Personlig vara:
  Marit Voll (SP)
 24. Innherred Interkommunale legevakt (IKS):  
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlem:
  Bjørn Iversen (AP) 
   
  Personlig vara:
  Silje H. Sjøvold (H)
   
  Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
  Medlem:
  Marit Voll (SP) 
   
  Personlig vara:
  Bjørn Stian Hojem (V)
 25. Lierne Nasjonalparksenter IKS:   
   
  Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
  Medlem:
  Vigdis Haldorsen (SP) 
   
  Personlig vara:
  Anne Kolstad (SV)
 26. Inntrøndelag interkommunale utvalg mot akuttforurensning:  
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlem:
  Bjørn Iversen (AP) 
   
  Personlig vara:
  Silje H. Sjøvold (H)
 27. Representantskapet i Nord-Trøndelag Krisesenter IKS: 
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlem:
  Bjørn Iversen (AP) 
   
  Personlig vara:
  Silje H. Sjøvold (H)
   
  Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:  
   
  Medlem:
  Marit Voll (SP) Astrid Larsen (SV)
 28. Nasjonalparkstyret for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark: 
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlem:
  Bjørn Iversen (AP) 
   
  Personlig vara:
  Oddleiv Aksnes (H)

Ordfører orienterte om forespørsel fra Skæhkre sitje/Skjækerfjell reinbeitedistrikt om å få en representant i fjellstyret. Dette er drøftet i valgnemnda og saken er også lagt fram for Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Flertallet i valgnemnda er samstemt om at dette ikke imøtekommes i denne valgperioden. Dette er også henhold til fylkesmannens tolkning. Dette kun til orientering

Votering:
Det ble votert over valgnemndas samlede innstilling, inkludert medlemmer, varamedlemmer, ledere og nestledere, som ble enstemmig vedtatt.

 VEDTAK:   

 1. Fjellstyret:
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlemmer:
  1. Tor Ove Nesset (H), leder
  2. Einar A. Tromsdal (AP), nestleder 
  3. Anne-Gudrun K. Lyngsmo (AP)
   
  Personlige varamedlemmer:
  1. Oddleiv Aksnes (H)
  2. Peter Daniel Aune (AP)
  3. Dagny Okkenhaug (KRF)
   
  Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
  Medlemmer:
  1. Terje Aksnes (SP)
  2. Birgitte Skjørholm Dillan (SP) 
   
  Personlige varamedlemmer:
  1. Signar Musum (FRP)
  2. Marit Anna Morken (SP)
 2. Fjellstyret for Reinsjø statsallmenning: 
   
  Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
  Medlemmer:
  1. Snorre Løvstad (SP)
  2. Ingeborg Østerås (SP) 
   
  Personlige varamedlemmer:
  1. Vidar Alstad (SP)
  2. Anne Segtnan (SP)
 3. Representanter representantskapet Innherred Renovasjon:  
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlemmer:
  1. Bjørn Iversen (AP)
  2. Ingolv Bengtsen (H) 
   
  Personlige varamedlemmer:
  1. Silje H. Sjøvold (H)
  2. Torunn Rotmo (AP)
   
  Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
  Medlem:
  Marit Voll (SP) 
   
  Personlig varamedlem:
  Dagfinn Brendmo (SV)
 4. Rådet for likestilling av funksjonshemmede:  
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlemmer:
  1. Berit G. Nessø (AP), leder
  2. Kristoffer Nicolaysen (AP), nestleder 
   
  Varamedlemmer:
  1. Anne Grytbakk (AP)
  2. Anne Lise Dolmen (KRF)
   
  Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
  Medlemmer:
  1. Bjørn Stian Hojem (V)
  2. Hilde Grøtting (SV) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Arne Leonhardsen (FRP) 
  2. Bård Storhaug (FRP)
   
  Fra FFO:
  Medlemmer:
  1. Lars Morten Lersveen
  2. Toralf Hjelde
  3. Audhild Jermstad 
   
  Varamedlemmer:
  1. Inger Hegstad
  2. Mona Breding Lersveen
  3. Milla Wik
   
  Fra SAFO:
  Medlem:
  Herdis Kvernbråten 
   
  Varamedlem:
  Odd Steinkjer
 5. Innvandrerrådet:  
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlem:
  Emmanuel Bowah (AP), leder 
   
  Varamedlem:
  Inger Åse L. Evenmo (AP)
   
  Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
  Medlem:
  Anne Segtnan (SP), nestleder 
   
  Varamedlem:
  John Hermann (UAV)
   
  Forslag fra nominasjonsvalg blant innvandrerne:
  Medlemmer:
  1. Hanna Maroz
  2. Ricardo Rugama
  3. Ahmed Mohamed Mohyidin
  4. Jamileh Ahmadigharaei 
   
  Varamedlemmer:
  1. Diribe Biratu Ameya
  2. Fahima Yaseni
  3. Bashir Mohammed Hassan
  4. Kaveh Hassanpour
  5. Marcin Piotrowski
 6. Eldrerådet:  
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlemmer:
  1. Siv Engelin
  2. Anne Nordskag
  3. Ragnar Evenstad 
   
  Personlige varamedlemmer:
  1. Inga Astrid Hildrum
  2. Tor-Finn Granlund
  3. Ola Sagvold
   
  Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
  Medlemmer:
  1. Brita Kleven Thorsvik
  2. Magnus Tiller 
   
  Personlige varamedlemmer:
  1. Torunn Tromsdal
  2. Ronald Inndal
 7. Bygdeboknemnda:  
   
  Medlemmer:
  Marit Kvålen Ness, leder
  Knut M. Johansson, nestleder
  Oddbjørg Grønn
  Terje Hofstad
  Dagfinn Brendmo
 8. Nemnd for lokalhistorisk arkiv:  
   
  Medlemmer:
  Eli Kristoffersen (biblioteksjef)
  Marit Kvålen Ness (leder bygdeboknemnda)
  Tor Martin Nordtømme
 9. Gatenavnkomiteen:
   
  Medlemmer:
  Arne Hallem, leder
  Inger Åse Evenmo, nestleder
  Jarle Dolmen
  Jøran Zakariassen
  Randi Kvernmo
 10. Heimevernsnemd:  
   
  Medlemmer:
  Geir Singstad
  Frode Aakerhus
  Lensmannen i Verdal
 11. Skatteutvalg: 
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlemmer:
  1. Håkon Lyngsmo, leder (AP)
  2. Geir Singstad (AP)
  3. Ann-Maj Hovdahl Holmli, nestleder (H) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Bjørn Holmli (AP) 
  2. Torunn Rotmo (AP)
  3. Anne Grytbakk (AP)
   
  Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
  Medlemmer:
  1. Joar Harry Aksnes (V)
  2. Siri-Gunn Vinne (SP) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Einar Olav Larsen (SP)
  2. Magnus Tiller (SP)
 12. Skattetakstnemnd for eiendomsskatt:  
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlemmer:
  1. Terje Rennemo, leder (AP)
  2. Inger Åse Evenmo (AP) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Tor-Finn Granlund (AP)
  2. Anne-Eli Kjesbu (AP)
   
  Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
  Medlem:
  Arvid Wold, nestleder (MDG) 
   
  Varamedlem:
  1. Bjørn S. Hojem (V)
 13. Overskattetakstnemnd for eiendomsskatt (klagenemnd): 
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlemmer:
  1. Torill Elverum (AP)
  2. Jøran Zakariassen, leder (AP)
  3. Ann-Maj Hovdahl Holmli (H) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Håkon Lyngsmo (AP)
  2. Oddbjørg Grønn (H)
  3. Jonny Myhre (KRF)
   
  Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
  Medlemmer:
  1. Joar Harry Aksnes, nestleder (V)
  2. Einar Olav Larsen (SP)
  3. Karin Iren Rekve (SP) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Katrine Lundgren (SP)
  2. Jon Olav Skrove (SP)
  3. Nina A. Solli (SP)
 14. Styret for Verdalshallen:  
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlem:
  Torunn Rotmo (AP) 
   
  Varamedlem:
  Jonny Myhre (KRF)
   
  Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
  Medlem:
  Karl Bernhard Hoel (SP) 
   
  Varamedlem:
  Vigdis Haldorsen (SP)
 15. Sør-Innherad Prostistyre:  
   
  Medlem:
  Anne-Gudrun K. Lyngsmo (AP) 
   
  Varamedlem:
  John Løseth (SV)
 16. Stiftelsen Stiklestad Museum:  
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlem:
  Tor Martin Nordtømme (AP) 
   
  Varamedlem:
  Jøran Zakariassen (AP)
   
  Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
  Medlem:
  Maj Brit S. Larsen (V) 
   
  Varamedlem:
  Dagfinn Brendmo (SV)
 17. Styret for «det kommunale jordegods»:  
   
  Formannskapet.
 18. Representanter i Trondheim Havn IKS: 
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlem:
  Bjørn Iversen (AP) 
   
  Personlig vara:
  Silje H. Sjøvold (H)
 19. Interkommunalt arkiv Trøndelag (IKA Trøndelag):  
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlem:
  Silje H. Sjøvold (H) 
   
  Personlig vara:
  Bjørn Iversen (AP)
 20. Utmarksnemnd:
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlemmer:
  1. Oddleiv Aksnes, leder (H)
  2. Arild Stenberg, nestleder (AP)
  3. Inger Åse Evenmo (AP) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Siv Engelin (AP)
  2. Kristoffer Nicolaysen (AP)
  3. Tor-Petter Abelsen (KRF)
   
  Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
  Medlemmer:
  1. Signar Musum (FRP)
  2. Siri-Gunn Vinne (SP) 
   
  Varamedlemmer:
  1. Terje Aksnes (SP)
  2. Vigdis Haldorsen (SP)
  3. Eskil Røkke (MDG)
  4. Ingunn Leirset (V)
 21. Oppnevningsutvalget for Konfliktrådet: 
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Torill Elverum (AP)
 22. KomSek Trøndelag IKS:  
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlem:
  Bjørn Iversen (AP) 
   
  Personlig vara:
  Silje H. Sjøvold (H)
   
  Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
  Medlem:
  Pål Sverre Fikse (SP) 
   
  Personlig vara:
  Marit Voll (SP)
 23. KomRev Trøndelag IKS:  
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlem:
  Bjørn Iversen (AP) 
   
  Personlig vara:
  Silje H. Sjøvold (H)
   
  Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
  Medlem:
  Pål Sverre Fikse (SP) 
   
  Personlig vara:
  Marit Voll (SP)
 24. Innherred Interkommunale legevakt (IKS):  
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlem:
  Bjørn Iversen (AP) 
   
  Personlig vara:
  Silje H. Sjøvold (H)
   
  Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
  Medlem:
  Marit Voll (SP) 
   
  Personlig vara:
  Bjørn Stian Hojem (V)
 25. Lierne Nasjonalparksenter IKS:   
   
  Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
  Medlem:
  Vigdis Haldorsen (SP) 
   
  Personlig vara:
  Anne Kolstad (SV)
 26. Inntrøndelag interkommunale utvalg mot akuttforurensning:  
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlem:
  Bjørn Iversen (AP) 
   
  Personlig vara:
  Silje H. Sjøvold (H)
 27. Representantskapet i Nord-Trøndelag Krisesenter IKS: 
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlem:
  Bjørn Iversen (AP) 
   
  Personlig vara:
  Silje H. Sjøvold (H)
   
  Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:  
   
  Medlem:
  Marit Voll (SP) Astrid Larsen (SV)
 28. Nasjonalparkstyret for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark: 
   
  Fellesliste AP/H/KRF:
  Medlem:
  Bjørn Iversen (AP) 
   
  Personlig vara:
  Oddleiv Aksnes (H)

 

 

PS 098/15 Møteplan 2016 - Verdal kommune    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.11.2015

BEHANDLING:  
Innstilling fra formannskapet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:   

 1. Administrasjonens forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2016 vedtas med følgende endring:
  Møte i kommunestyret tirsdag 29.3 flyttes til onsdag 30.3.
 2. Formannskapets møter starter som hovedregel kl. 09.00, kommunestyrets møter kl. 18.00 og komitemøtene kl. 09.00.

 

PS 099/15 Orientering Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 02.11.2015

BEHANDLING: 
Rådmann orienterte om:

 • Gjennomført kriseøvelse 29. oktober – LRS store årlige øvelse.
 • Forslag til økonomiplan og budsjett blir lagt fram 5. november.
 • Kommunerformen – har orientert samkommunestyret og lokal styringsgruppe – tar sikte på sak til folkevalgt behandling 19. november.
 • Er med i nettverk Sunne Kommuner – Verdal og Levanger er tildelt hver sin en rickshaw.

Ordfører orienterte om:

 • Industriens dag – stor suksess. Orienterte videre om «Medstrømsprosjekt».

   Til toppen av siden


 

Publisert: 15.08.2014 14:11 Sist endret: 15.02.2021 09:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS