Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 10.05.2016 - PS 38/16 Kommunereformen - intensjonsavtale til folkeavstemming

Saksbehandler: Jostein Grimstad

Arkivref : 2014/8125 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 09.05.2016 48/16
Kommunestyret 10.05.2016 38/16

 

Rådmannens innstilling: 

 1. Framforhandlet intensjonsavtale legges fram for rådgivende folkeavstemming i Verdal kommune.
 2. Rådgivende folkeavstemming avholdes 6. juni 2016.
 3. Ordinær forhåndsstemming på servicekontoret i perioden 19. mai til og med 3.juni. Valgstyret oppnevner stemmemottakere og legger til rette for forhåndsstemmegivning i tråd med valglovens § 8-2 til § 8-5 så langt det er relevant.
 4. Det brukes brevstemmegivning i stedet for normal tidligstemming, utenriksstemming og stemmegivning innenriks for de som ikke har mulighet til å avgi ordinære forhåndsstemme eller være til stede på valgdagen. Brevstemmer mottas fra 19. mai t.o.m. valgdagen kl 20.00. På grunn av manglende legitimasjonskontroll, behandles og telles disse stemmene tilsvarende regler for mottatte stemmer på valgdagen, d.v.s. etter at avkryssingsmanntallene er mottatt fra kretsene
 5. Bestemmelsene i PS 11/16 gjelder for øvrig.
   

Vedlegg: 

 1. Intensjonsavtale av 3. mai 2016, mellom Levanger og Verdal kommuner.
 2. PS 113/15, kommunestyret 14. desember 2015.
 3. PS 10/16, kommunestyret 29. februar 2016.
 4. PS 11/16, kommunestyret 29. februar 2016.
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
I møte 14. desember 2015 vedtok kommunestyret i PS 113/15følgende m.h.t. videre arbeid med kommunereformen:

 1. Basert på det kunnskapsgrunnlaget vi har i dag, oppfyller Verdal kommune målsettingene for framtidig kommunestruktur. Verdal kommune som selvstendig kommune er derfor et meget realistisk alternativ.
 2. Verdal kommune ønsker likevel å gjennomføre forhandlinger for intensjonsavtale med kommunene Frosta, Levanger og Inderøy for å kunne vurdere et alternativ til fortsatt å være egen kommune etter dagens grenser. Subsidiært kan det føres forhandlinger med Levanger og Inderøy sammen eller hver for seg.
 3. Verdal kommune ønsker at forhandlingene skal starte opp med felles formannskapsmøte mellom kommunene, slik at faktagrunnlag, prosess og framdrift blir avstemt.
 4. Fullstendig utredning om avvikling av samkommunen sluttstilles parallelt med forhandlinger, slik at alle konsekvenser for nullalternativet er utredet forut for kommunestyrets beslutningsprosess.
 5. Det gjennomføres folkemøter, felles innbyggerundersøkelse og næringslivsundersøkelse i kommunene som forhandler. Både nullalternativ og sammenslåingsalternativ skal prøves i innbyggerundersøkelsen.
 6. Kommunens forhandlingsutvalg skal bestå av:
  Bjørn Iversen
  Silje Sjøvold
  Marit Voll
   
  Rådmannen følger forhandlingsutvalget og utgjør kommunens sekretariat.
 7. Det er innbyggerne som eier kommunen. Før politisk sluttbehandling av utredningsresultatene skal det gjennomføres en rådgivende folkeavstemming om hvorvidt Verdal kommune skal bestå som selvstendig kommune, eller slå seg sammen med nabokommuner.
   

Dette vedtaket ble supplert av vedtak i PS 10/16, for å tydeliggjøre mandat for forhandlingene mellom Verdal, Levanger og Frosta, med følgende vedtak:

 1. Kommunestyret ser at punkt 2 i vedtak i PS 113/15 kan være innskrenkende, og gir forhandlingsutvalget mandat for å gjennomføre forhandlinger med Levanger og Frosta.
 2. Kommunestyret ser at det kan bli krevende å få gjennomført både innbyggerundersøkelse og rådgivende folkeavstemming, og aksepterer at en innbyggerundersøkelse ikke blir gjennomført.
 3. Kommunestyret godkjenner at ansattes organisasjoner deltar i forhandlingsmøtene med 1 observatør med talerett.
   

I samme møte, 29. februar 2016, ble også bestemmelsene om folkeavstemming gjort (PS 11/16).

Under forutsetning av at det foreligger intensjonsavtale med andre kommuner om kommunesammenslåing gjennomføres rådgivende folkeavstemming. Hensikten med folkeavstemming er at innbyggernes oppfatning om eksisterende alternativer blir hørt før kommunestyrets beslutningsprosess.

 1. Folkeavstemningen finner sted mandag 23. mai.
 2. Valgstyret tillegges ansvaret for den praktiske gjennomføringen av folkeavstemningen.
 3. Det fastsettes samme regler for stemmerett som til kommunestyrevalg (valglovens § 2-2), dog med at nedre grense for stemmerett settes til 16 år (født i 2000).
 4. Skjæringsdato for manntallsføring settes til 1. april 2016 dvs. at de som er manntallsført i Verdal pr 1. april 2016 kan avgi stemme ved folkeavstemmingen.
 5. Det produseres ikke valgkort til folkeavstemmingen.
 6. Manntallet legges ut til ettersyn på tilsvarende steder som ved ordinære valg (dvs. rådmannskontoret og servicekontoret), så snart det er tilgjengelig.
 7. Valgstyret delegeres fullmakt til å bestemme den endelige utformingen på stemmesedler, men likevel slik at stemmesedlene er like i aktuelle kommuner.
 8. Ordinær forhåndsstemming på servicekontoret i perioden 2. mai til og med 20.mai. Valgstyret oppnevner stemmemottakere og legger til rette for forhåndsstemmegivning i tråd med valglovens § 8-2 til § 8-5 så langt det er relevant.
 9. Det brukes brevstemmegivning i stedet for normal tidligstemming, utenriksstemming og stemmegivning innenriks for de som ikke har mulighet til å avgi ordinære forhåndsstemme eller være til stede på valgdagen. Brevstemmer mottas fra 2. mai t.o.m. valgdagen kl 21.00. På grunn av manglende legitimasjonskontroll, behandles og telles disse stemmene tilsvarende regler for mottatte stemmer på valgdagen, d.v.s. etter at avkryssingsmanntallene er mottatt fra kretsene
 10. Valgstyret får fullmakt til å fastsette tidspunkt for forhåndsstemmegivning på institusjon og hjemmestemming.
 11. Stemmegivning på valgdagen foregår på de samme stedene som ved kommunestyrevalget 2015, dvs. ved Øra, Vinne, Stiklestad og Vuku. Valgstyret fastsetter tid for stemmegivning.
 12. Bestemmelsene i kapittel 10 i valgloven om godkjenning av stemmesedler, opptelling og protokollering legges til grunn så langt det er relevant.
 13. Valgstyret utarbeider en prosedyre for å behandle eventuelle klager på avstemmingen, herunder ekstern ankeinstans.
 14. Det gis fullmakt til valgstyrets leder i samarbeid med administrasjonen å ta evt. avgjørelser som ikke er av prinsipiell betydning, herunder oppnevning av valgmedarbeidere, annonsering, frister ol.
 15. Kostnadene for gjennomføring av rådgivende folkeavstemning regnskapsføres som politisk virksomhet og antas finansiert i form av omsøkte skjønnsmidler til formålet.
   

Rådmannen går ikke inn i historikken m.h.t. forhandlinger med Frosta og Levanger. Dette tør være godt kjent for kommunestyrets medlemmer.

Selv om forhandlingene med Levanger har blitt gjennomført innenfor en kort og avgrenset periode er det nødvendig med justering av noen punkter av vedtaket om folkeavstemming. Dette gjelder punktene 1, 8 og 9. Endringene er knyttet til tidspunkt og tidsrom i og med at det ikke er mulig å nå 23. mai som dato for folkeavstemming på forsvarlig vis.

Vurdering:
Forhandlingsutvalgene avsluttet sitt arbeid med intensjonsavtale tirsdag 3. mai. I denne saken gjøres ikke vurderinger av avtalens godhet, men kun konstatering av at det nå foreligger en intensjonsavtale og at denne skal legges fram for rådgivende folkeavstemming før folkevalgt behandling av avtalen.

Kommunestyret skal gi sitt begrunnede svar om kommunesammenslåing eller ikke til fylkesmannen innen 1. juli 2016. Ved å ta utgangspunkt i fastlagt møteplan skal da dette gjøres i kommunestyrets møte mandag 20. juni 2016. Dette betinger igjen at det gjennomføres et ekstra formannskapsmøte torsdag 16. juni, med utsending av sak fredag 10. juni. Mandag 6. juni utkrystalliserer seg derfor som omtrent den eneste egnede dag for rådgivende folkeavstemming. Rådmannen vil ikke anbefale at det settes opp ekstra kommunestyremøte senere enn 20. juni, i og med at vi da er inne i skolenes sommerferie.

6. juni som dato for rådgivende folkeavstemming legger også premissene for forhåndsstemming m.v., jf punktene 8. og 9. i PS 11/16.

Tidsrom for ordinær forhåndsstemming endres til å være i perioden 19. mai til og med 3. juni. Brevstemmer mottas fra 19. mai t.o.m. valgdagen kl 20.00.

Basert på dette må det produseres informasjonsmateriell og gjennomføres informasjonsaktiviteter i perioden 10. mai til 1. juni. Administrasjonen har allerede satt i gang med forberedelsene til dette.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 04.05.2016 13:04
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS