Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 12.12.2016

Møtested :  Komunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           12.12.2016
Tid:             16:45 - 22:30
Til stede:     35 representanter

 

Utdelt i møtet: Boka Stiklestad kirke – Vårt nasjonale arnested.

Leksdal FAU v/Randi Skavhaug Hallem hadde sendt forespørsel til ordfører med ønske om å uttale seg om en sak, jfr. Reglement kommunestyret § 21 Utsendinger (deputasjoner). Forespørselen ble tatt opp og kommunestyret vedtok enstemmig å imøtekomme denne. Gruppelederne og ordfører ble valgt som utvalg for å møte utsendingene. Det ble satt av maks 15 minutter. Ordfører ga melding til kommunestyret hva utsendingene hadde anført ved start av behandlingen av sak 106/16.

Det ble enstemmig vedtatt følgende taletid på sak 106/16 Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020: Hovedinnlegg 10 minutt for hvert partis hovedtaler. Referering av forslag kommer i tillegg. Evt. nytt innlegg på 2 minutt. Øvrige talere 4/2 minutt som vanlig. Unntak: de partiene som har et medlem hver får 10/4 minutt.

 

Kulturinnslag ved elever fra kulturskolen, sammen med lærer Johanna-Adele Jüssi. Video.

Åpning, opprop, merknader. Video.
 
Video-opptak av hele kommunestyrets møte fra start til slutt.

 

Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Alle vedlegg som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 104/16 Godkjenning av møteprotokoll  28.11.2016 Protokoll video
PS 105/16 Budsjettjustering 2016 - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 106/16 Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 107/16 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2017 Saksframlegg Protokoll video
PS 108/16 Orientering - Protokoll video
PS 109/16 Spørsmål til ordføreren - BPA-ordningen og praktisering i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 12.12.2016
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Nei Emmanuel Glordy Bowah møtte som vara.
Arild Stenberg AP Medlem Ja  
Siv Engelin AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Nei Magnus Tiller møtte som vara.
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Tomas Iver Hallem SP Medlem Ja  
Marit Anna Morken SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
John Hermann Uavhengig Medlem Nei Signar Musum møtte som vara.
Knut Fortun FRP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

PS 104/16 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 12.12.2016

BEHANDLING:   
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 28. november 2016 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
             
VEDTAK:
Protokoll fra møte 28. november 2016 godkjennes.

 

PS 105/16 Budsjettjustering 2016 - Verdal kommune  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 12.12.2016

BEHANDLING: 
Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling slik:

 • Pkt. 1 – enstemmig
 • Pkt. 2 – enstemmig.

VEDTAK:  

 1. Driftsbudsjettet endres slik:
  - Teknisk drift styrkes med kr. 1.400.000,-
  - Overføring til Innherred samkommune styrkes med kr. 430.000,-
  - Ansvarsområdet Finanstransaksjoner styrkes med kr. 500.000,-
  - Avsetning til lønnsoppgjør reduseres med kr. 2.330.000,-.
 2. Investeringsbudsjett endres slik.
  - Det rebevilges kr. 2.400.000,- til kjøp av ny brannbil. Bruk av lånemidler økes med kr. 1.920.000,- og momskompensasjon økes med kr. 480.000,-.
  - Avsetning til friidrettsanlegg reduseres med kr. 9.500.000,-. Bruk av lån reduseres med kr. 9.100.000,- og momskompensasjon reduseres med kr. 400.000,-.
  - Tilskudd fra spillemidler økes med kr. 3.000.000,-. Bruk av lån reduseres tilsvarende.
  - Tilskudd til bofellesskap for funksjonshemmede økes med kr. 7.790.000,-. Bruk av lån reduseres tilsvarende.
  - Avdrag og ekstraordinære avdrag på startlån økes med kr. 17.100.000,-. Finansieres ved bruk av mottatte avdrag på startlån.

 

PS 106/16 Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 Verdal kommune  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 12.12.2016

BEHANDLING:   
Utdelt i møtet:
Notat fra rådmann – elevtallsendringer.

Ordfører refererte følgende som ble mottatt på møte med utsending (deputasjoner) fra Leksdal FAU – se lenke (trykk her).

AP/H/KRF v/Arild K. Pedersen fremmet følgende verbalforslag:

«Nummereres i den rekkefølge de evt. blir vedtatt.

1. Helse og velferd
Verdal kommune er i startfasen med å planlegge for tidenes velferdsløft.

På bakgrunn av det eksisterende tidsvinduet knyttet til svært gunstige muligheter for stor statlig, finansiell medvirkning, og framtidige demografiske utfordringer i Verdal kommune, utredes en samordning og samlokalisering av institusjonsplasser, omsorgsboliger og andre helse- og omsorgsfunksjoner.

Det er en ambisjon at Verdal kommune skal utvikles til å bli en foregangskommune i å utvikle nye former for samvirke mellom lokalsamfunnets innbyggere, utdanningsinstitusjoner, frivilligheten, kommunen som organisasjon, andre brukere og annen relevant virksomhet for også å kunne ta ut samfunnsmessig merverdi på helse- og velferdsområdet.

2. Kommunal tomte- og boligpolitikk
Siden kommuneplanens arealdel ble vedtatt i april i 2011, har en mer offensiv kommunal tomte- og boligpolitikk vært på det politiske sakskartet. Spesielt etterspurt har kommunens rolle knyttet til utviklingen av eneboligtomter vært, og kommunestyret har gjennom en rekke vedtak over mange år bedt rådmannen komme opp med forslag til hvordan kommunen skal innta en mer aktiv rolle i dette arbeidet – uten at det har ført til så mange strategiske og konkrete resultat.

Det eksisterer betydelige muligheter for boligbygging i Verdal kommune, både i boligområder og for spredt boligbygging. Med bakgrunn i ovennevnte bes derfor rådmannen snarest legge frem en strategi for å styrke Verdal som bo-kommune og innta en mer aktiv rolle i tomte- og boligpolitikken. Som et ledd i dette etterlyses også en mer aktiv markedsføring.

3. Ørin Nord
Kommunestyret slutter seg til rådmannens betraktninger om klargjøring av nytt areal på Ørin Nord i løpet av planperioden. Dette har også vært oppe flere ganger tidligere, eks. i. kommunestyresak PS 100/14, 15.12.2014:

«...Ørin Nord er hovedressursen med hensyn på framtidige arealutvidelser. Utvikling av dette arealet krever et partnerskap med industrielle aktører i tillegg til Trondheim Interkommunale Havn og Verdal kommune. Verdal kommune må ta en oppmannsrolle i dette arbeidet...»

Kommunestyret ber om at dette arbeidet nå intensiveres.

4. Trivselstiltak
Kommunestyret er ikke fornøyd med fremdriften når det gjelder ferdigstillelsen av skateparken og saken vedrørende opprustingen av Moeparken. Rådmannen bes ferdigstille disse sakene i løpet av første halvår 2017.

5. Ladestasjoner for El-biler – dette forslaget ble fremmet av kommunestyret i fellesskap.
Rådmannen bes legge fram en sak der mulighets- og aktørbildet med tanke på etableringer av ladestasjoner for el-biler og el-sykler på egnede plasser i Verdal kommune avklares.

6. Modernisering av bygg
Rådmannen bes om å legge frem et nytt utbyggings- og moderniseringsprogram for bygningsmassen i oppvekstsektoren i forbindelse med utredning av fremtidig oppvekststruktur, hvor investeringer på rehabilitering av bygg sees i et langsiktig perspektiv, og hvor lønnsomheten ved slike investeringer vurderes over byggenes livsløp.»

SP/FRP/SV/MDG/V v/Marit Voll fremmet følgende forslag:

1. Skole.
Dagens skolestruktur opprettholdes i budsjett og økonomiplan.

Rådmannen bes utrede en sak om effektivisering i hele oppvekstsektoren. I saken må en se på de samfunnsmessige, de faglige og de pedagogiske konsekvensene av de tiltak som foreslås.

En slik sak må legge opp til bred involvering av berørte parter. Det må også ses på tiltak som gir økt bosetting og bolyst i grendene.

Endringer i driftsbudsjettet:
Strukturtiltak skole 2017 - 2020 settes i kr 0, inntil egen sak om strukturtiltak i oppvekstsektoren er ferdigbehandlet i kommunestyret

Endringer i rammetilskudd/skatt:
2017 Rammetilskudd økes med kr 1 200 000
2018 Rammetilskudd økes med kr 3 900 000
2019 Rammetilskudd økes med kr 5 400 000
2020 Rammetilskudd økes med kr 7 400 000

Helse og velferd
2. Helsehus
Helsehus tas ut av økonomiplanen.

Kommunestyret viser til vedtak i april 2016, hvor det er vedtatt bygging av 43 heldøgns omsorgsboliger. Før kommunestyret kan ta stilling til ytterligere endringer i helse- og omsorgstjenesten, bl.a. bygging av et Helsehus, må kommunestyret få seg framlagt en utredning som viser framtidig behov, ulike alternativer, både hva et Helsehus bør inneholde og alternativer hvor ulike tilbud kan gis i flere bygninger. Utgifter til oppgradering og bruk av nåværende VBH skal også inngå i utredningen.

3. Hjemmetjenesten
Hjemmetjenesten økes med kr 2 mill i 2017.

Avsatt til lønnsoppgjør reduseres med kr 2 mill i 2017. Utgifter utover 8 mill fordeles ut til virksomhetsområdene etter at endelig fordeling er beregnet.

4. Industriområdet.
Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag om at arbeidet med klargjøring av nytt industriareal på Ørin nord, må gis prioritet i planperioden. Kommunen bør også bidra til at det blir en bedre utnytting av det arealet som i dag brukes til næringsformål, samt bidra til bedre tilgang til området for syklister.

SV v/Anne Kolstad fremmet følgende verbalforslag:
«Kommunestyret ber rådmannen gjeninnføre kommunepsykolog-tilbudet så tidlig som mulig i økonomiplanperioden.»

VOTERING:
Forslag fra SV – falt med 16 mot 19 stemmer.

Forslag fra SP/SV/V/FRP/MDG:

 • Pkt. 1 – falt med 16 mot 19 stemmer.
 • Pkt. 2 – falt med 16 mot 19 stemmer.
 • Pkt. 3 – falt med 16 mot 19 stemmer.
 • Pkt. 4 – falt med 16 mot 19 stemmer.

Forslag fra AP/H/KRF:

 • Pkt. 1- enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3 vedtatt med 22 mot 13 stemmer.
 • Pkt. 4 – vedtatt med 20 mot 15 stemmer.
 • Pkt. 5 (Fellesforslag fra alle parti) – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 6 – vedtatt med 19 mot 16 stemmer.

Formannskapets innstilling:

 • Pkt. 1 – 9 samlet – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 10 – vedtatt med 19 mot 16 stemmer.
 • Pkt. 11 – 12 samlet – enstemmig vedtatt.

Samlet votering over formannskapets innstilling og vedtatte punkt – vedtatt med 19 mot 16 stemmer.
    
VEDTAK:   

 1. Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 vedtas.
 2. Det settes av 11 % av skatteinntekter i margin.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2017 til 3,5 o/oo generelt, også for verker og bruk.
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
   
  a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
  b. For øvrig fritas:
      • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
      • Verdal videregående skoles eiendommer
      • Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
      • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
      • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
      • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
      • Innherred Renovasjons eiendommer
      • Trondheim havn IKS' eiendommer
      • Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.
   
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
 4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 5. Det vedtas økonomireglement for 2017 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2017 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
 7. Ramme for låneopptak til videreutlån/startlån settes til kr. 30.000.000,-.
 8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2017 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 162.400.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 9. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 10. Kommunen ber rådmannen gjennomføre utredninger og tilhørende prosesser med sikte på å endre skolestrukturen.
 11. Mobil og bredbåndsdekning.
  Kommunestyret får seg forelagt en sak innen mars 2017 med plan for utbygging av fullverdig mobil- og bredbåndsdekning i hele kommunen.
 12. Bolyst.
  Det settes ned en prosjektgruppe som har som formål å foreslå tiltak for å gjøre hele kommunen mer attraktiv for barnefamilier og som øker bolysten i kommune.
 13. Helse og velferd
  Verdal kommune er i startfasen med å planlegge for tidenes velferdsløft.
  På bakgrunn av det eksisterende tidsvinduet knyttet til svært gunstige muligheter for stor statlig, finansiell medvirkning, og framtidige demografiske utfordringer i Verdal kommune, utredes en samordning og samlokalisering av institusjonsplasser, omsorgsboliger og andre helse- og omsorgsfunksjoner.
  Det er en ambisjon at Verdal kommune skal utvikles til å bli en foregangskommune i å utvikle nye former for samvirke mellom lokalsamfunnets innbyggere, utdanningsinstitusjoner, frivilligheten, kommunen som organisasjon, andre brukere og annen relevant virksomhet for også å kunne ta ut samfunnsmessig merverdi på helse- og velferdsområdet.
 14. Kommunal tomte- og boligpolitikk
  Siden kommuneplanens arealdel ble vedtatt i april i 2011, har en mer offensiv kommunal tomte- og boligpolitikk vært på det politiske sakskartet. Spesielt etterspurt har kommunens rolle knyttet til utviklingen av eneboligtomter vært, og kommunestyret har gjennom en rekke vedtak over mange år bedt rådmannen komme opp med forslag til hvordan kommunen skal innta en mer aktiv rolle i dette arbeidet – uten at det har ført til så mange strategiske og konkrete resultat.
  Det eksisterer betydelige muligheter for boligbygging i Verdal kommune, både i boligområder og for spredt boligbygging. Med bakgrunn i ovennevnte bes derfor rådmannen snarest legge frem en strategi for å styrke Verdal som bo-kommune og innta en mer aktiv rolle i tomte- og boligpolitikken. Som et ledd i dette etterlyses også en mer aktiv markedsføring.
 15. Ørin Nord
  Kommunestyret slutter seg til rådmannens betraktninger om klargjøring av nytt areal på Ørin Nord i løpet av planperioden. Dette har også vært oppe flere ganger tidligere, eks. i. kommunestyresak PS 100/14, 15.12.2014:
  «...Ørin Nord er hovedressursen med hensyn på framtidige arealutvidelser. Utvikling av dette arealet krever et partnerskap med industrielle aktører i tillegg til Trondheim Interkommunale Havn og Verdal kommune. Verdal kommune må ta en oppmannsrolle i dette arbeidet...»
  Kommunestyret ber om at dette arbeidet nå intensiveres.
 16. Trivselstiltak
  Kommunestyret er ikke fornøyd med fremdriften når det gjelder ferdigstillelsen av skateparken og saken vedrørende opprustingen av Moeparken. Rådmannen bes ferdigstille disse sakene i løpet av første halvår 2017.
 17. Ladestasjoner for El-biler – dette forslaget ble fremmet av kommunestyret i fellesskap.
  Rådmannen bes legge fram en sak der mulighets- og aktørbildet med tanke på etableringer av ladestasjoner for el-biler og el-sykler på egnede plasser i Verdal kommune avklares.
 18. Modernisering av bygg
  Rådmannen bes om å legge frem et nytt utbyggings- og moderniseringsprogram for bygningsmassen i oppvekstsektoren i forbindelse med utredning av fremtidig oppvekststruktur, hvor investeringer på rehabilitering av bygg sees i et langsiktig perspektiv, og hvor lønnsomheten ved slike investeringer vurderes over byggenes livsløp.

 

PS 107/16  Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2017   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 12.12.2016

BEHANDLING:  
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK:  
Kontrollutvalgets årsplan tas til orientering. 

 

     

PS 108/16 Orientering  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 12.12.2016

BEHANDLING:   
Rådmannen orienterte om:

 • Tradisjonelt førjulstreff arrangert for 13. gang på rad den 7.12 på SNK – Ca 400 påmeldt.
 • Startet diskusjon med Steinkjer Snåsa, Inderøy, Verdal og Levanger for å utrede innkjøpssamarbeid.
 • ENGIArom på Midt-Norsk Realfag- og Teknologisenter – Foregått et arbeid for å få med private partnere – dette arbeidet går godt og fått på plass flere.
 • God debatt i budsjettsaken – spennende det arbeidet vi starter på nå og det vil komme flere saker til behandling. Budsjettforliket. Formannskapet vil få en detaljert gjennomgang av økonomisk status 15.12.16.

Ordfører orienterte om:

 • Markering i regi av Nord-Trøndelag krisesenter IKS – 35 år.
 • VekstTorget AS får mye positiv omtale, bl.a. fra vekstbedriftenes arbeidsgiverforening.
 • Avslutningstreff Verdal Mottakssenter den 8.12 – nedleggelse av asylmottaket.

 

  
PS 109/16 Spørsmål til ordføreren - BPA-ordningen og praktisering i Verdal kommune  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 12.12.2016

BEHANDLING:   
Bård Storhaug begrunnet spørsmålet sitt.

Ordfører takket for spørsmålene og svarte slik:

Er det slik at Verdal kommune ivaretar pliktbestemmelsen om å ha et tilbud om BPA også for de som faller utenfor rettigheten til BPA?
Ja, Verdal kommune har vedtak om praktisk bistand organisert som BPA også for de som faller utenfor rettighetsbestemmelsen, bl.a. på grunn av færre timer enn vilkår i rettigheten (under 25 timer).
Verdal kommune har 9 vedtak om praktisk bistand organisert som BPA.

I hvor stor grad blir tiltak utenfor hjemmet også inkludert i vedtak om BPA i Verdal kommune?
Søknader blir individuell behandlet, og i de tilfeller det er behov for bistand utenfor hjemmet inkluderes dette i vedtaket. Dette kan bl.a. handle om trening, handling og bistand til sosiale aktiviteter i og utenfor hjemmet.

Har BPA brukere i Verdal kommune muligheten til fleksibel bruk av BPA timene gjennom året?
Ja. Timebankskjemaet som vedlegger Opplæringshåndbok BPA fra Helsedirektoratet blir benyttet av arbeidsledere og medarbeidsledere. Timene benyttes innenfor budsjettåret. (https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/oppleringshandbok-brukerstyrt-personlig-assistanse-bpa)

Hvordan ivaretas opplæring i arbeidslederrollen for BPA brukere? Og hvordan er oppfølgingen av BPA brukerne? Gjøres dette på en tilfredsstillende måte i dag, eller kan man se for seg en annen løsning?
Siden 2012 har Verdal kommune kjørt årlige kurs for arbeidslederne og assistentene i tjenesten. Kurset har vært organisert av BPA - tjenesten, med foredragsholdere fra RO (ressurssenter for omstilling i kommunen) og egne foredragsholdere. Det har vært satset på opplæring i arbeidslederrollen, for å styrke denne kompetansen for arbeidsledere/brukere. Opplæring i ledelse, arbeidslederrollen, lovverk, assistentenes rettigheter og plikter, etikk mv.
Verdal kommune var deltager i studiet om brukerstyrt personlig assistanse i 2013, studiet utført på oppdrag fra Helsedirektoratet. I rapporten vises det til at Verdal var den eneste av de utvalgte kommunene i studiet som satset på systematisk opplæring og veiledning av assistentene og arbeidsledere https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/281600.
Kurs for 2016 har blitt arrangert i samarbeid med Levanger kommune, kursinvitasjon vedlagt.
Opplæringshåndboken om BPA blir levert til arbeidsledere i tjenesten når vedtaket fattes. Det blir skrevet en arbeidslederavtale mellom arbeidsgiver og arbeidsleder.
Verdal kommune i samarbeid med Levanger kommune har utarbeidet en arbeidslederperm i år. Når permen blir godkjent vil den bli utlevert il alle arbeidsledere og medarbeidsledere.
Verdal kommune har en 60 % stilling til veiledning og saksbehandling i BPA tjenesten. Veilederen ivaretar oppfølging av arbeidslederne og assistentene i hverdagen, samt behandle søknader om BPA.

Hvordan løser Verdal kommune at også rettigheten på BPA gjelder for mennesker som ikke kan lede sin egen BPA ordning selv?
De som ikke kan være arbeidsleder har da en medarbeidsleder som bistår de med å være arbeidsleder. Dette er ikke styrt av kommunen, men er en av pårørende, dette for å sikre brukerstyringen.

Kan BPA brukere i Verdal kommune velge blant flere BPA tilretteleggere, eller har brukerne kun kommunen å forholde seg til?
I Verdal kommune er det kommunen som er arbeidsgiver. Viser til kommunestyrevedtak PS 68/15.

Bård Storhaug takket for svaret og stilte følgende tilleggsspørsmål:
Har nylig fått dokumentert info om at enkelte med barn med en vanskelig situasjon har et uakseptabelt tilbud. Frp ønsker et trygt og godt samfunn og BPA er en lovpålagt oppgave og spør derfor om det blir gitt et verdig tilbud til denne sårbare gruppen?

Ordfører svarte:
mener det svaret som blir gitt gir svar på dette og at det virker betryggende det som blir gitt av tilbud. Er det noen som har behov for å snakke med kommunen er de velkommen til å ta kontakt. Inntrykket er at Verdal kommune takler denne ordningen godt.

 

    Til toppen av siden

Publisert: 02.12.2016 09:35 Sist endret: 28.10.2021 07:44
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS