Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 12.12.16 - PS 105/16 Budsjettjustering 2016 - Verdal kommune

Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen

Arkivref : 2016/8008 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 01.12.2016 133/16
Kommunestyret 12.12.2016 105/16

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 01.12.2016

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Driftsbudsjettet endres slik:
  - Teknisk drift styrkes med kr. 1.400.000,-
  - Overføring til Innherred samkommune styrkes med kr. 430.000,-
  - Ansvarsområdet Finanstransaksjoner styrkes med kr. 500.000,- 
  - Avsetning til lønnsoppgjør reduseres med kr. 2.330.000,-
     
 2. Investeringsbudsjett endres slik.
  - Det rebevilges kr. 2.400.000,- til kjøp av ny brannbil. Bruk av lånemidler økes med kr. 1.920.000,- og momskompensasjon økes med kr. 480.000,-.
  - Avsetning til friidrettsanlegg reduseres med kr. 9.500.000,-. Bruk av lån reduseres med kr. 9.100.000,- og momskompensasjon reduseres med kr. 400.000,-.
  - Tilskudd fra spillemidler økes med kr. 3.000.000,-. Bruk av lån reduseres tilsvarende.
  - Tilskudd til bofellesskap for funksjonshemmede økes med kr. 7.790.000,-. Bruk av lån reduseres tilsvarende.
  - Avdrag og ekstraordinære avdrag på startlån økes med kr. 17.100.000,-. Finansieres ved bruk av mottatte avdrag på startlån.
        Til toppen av siden

Rådmannens innstilling:

 1. Driftsbudsjettet endres slik:
  - Teknisk drift styrkes med kr. 1.400.000,-
  - Overføring til Innherred samkommune styrkes med kr. 430.000,-
  - Ansvarsområdet Finanstransaksjoner styrkes med kr. 500.000,- 
  - Avsetning til lønnsoppgjør reduseres med kr. 2.330.000,-
     
 2. Investeringsbudsjett endres slik.
  - Det rebevilges kr. 2.400.000,- til kjøp av ny brannbil. Bruk av lånemidler økes med kr. 1.920.000,- og momskompensasjon økes med kr. 480.000,-.
  - Avsetning til friidrettsanlegg reduseres med kr. 9.500.000,-. Bruk av lån reduseres med kr. 9.100.000,- og momskompensasjon reduseres med kr. 400.000,-.
  - Tilskudd fra spillemidler økes med kr. 3.000.000,-. Bruk av lån reduseres tilsvarende.
  - Tilskudd til bofellesskap for funksjonshemmede økes med kr. 7.790.000,-. Bruk av lån reduseres tilsvarende.
  - Avdrag og ekstraordinære avdrag på startlån økes med kr. 17.100.000,-. Finansieres ved bruk av mottatte avdrag på startlån.


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Både i henhold til Kommuneloven med tilhørende forskrifter og Verdal kommunes økonomireglement, skal budsjettet endres når det skjer vesentlige endringer i løpet av året. Verdal kommunes budsjett foreslås endret som følge av at forutsetningene for budsjetterte bevilgninger er endret i løpet av budsjettåret. 

Vurdering:

Verdal kommunestyre vedtok ved behandlingen av budsjett for 2016 og økonomiplan for 2017-2019 både en investerings- og en driftsdel i budsjettet for 2016. Disse er justert et par ganger tidligere i år ved behandling av tertialrapporter og enkeltsaker. Rådmannen finner det likevel nødvendig å foreslå enkelte justeringer nå. Disse er:

Driftbudsjettet:

 • Overføring til Innherred samkommune. Enheten Brann og redning i Innherred samkommune har fått en kostnad i forbindelse med nytt nødnett som er ca. 1 million kroner høyere enn budsjettert. Dette er et nivå som vil videreføres i årene fremover. Verdal kommunes andel av denne kostnaden er ut fra befolkningstall beregnet til kr. 430.000,-. Økningen foreslås dekket ved bruk av avsetning til årets lønnsoppgjør.
 • I forbindelse med at Kinobygget AS fortsatt ble videreført som kommunalt aksjeselskap er det behov for å justere budsjettet med hensyn til økonomiske transaksjoner mellom selskapet og Verdal kommune. Verdal kommune betaler Kinobygget AS årlig 3 millioner kroner i husleie, samtidig som Kinobygget AS betaler Verdal kommune for utførte vaktmestertjenester, vedlikehold, renteutgifter etc. På bakgrunn av dette foreslår rådmannen at virksomhetsområdet Teknisk drift styrkes med 1,4 mill. kroner for å dekke differansen mellom betalt til og mottatt fra Kinobygget AS. Styrkingen er for 2016 såpass høy på grunn av mottatt husleiekrav på 1,0 millioner kroner knyttet til 2015.
 • Området for finanstransaksjoner foreslås styrket med 0,5 mill. kroner. Dette her flere årsaker. De vesentligste er økte renteinntekter gjennom overføring fra Kinogården AS og samtidig lavere renteinntekter på ordinære bankinnskudd. At kommunen mottar lavere renteinntekter på bankinnskudd skyldes endra rentevilkår etter at ny bankavtale ble inngått våren/sommeren 2016. Tidligere kunne kommunen ta opp lån til investeringer tidlig på året og plassere disse som ordinært bankinnskudd med høyere innskuddsrente enn det kommunen betalte i rente på lånet. Dette er fra i år endret slik at kommunen ikke lenger tjener penger på å låne tidlig på året og plassere midlene i banken, dermed har kommunen gjennom året hatt lavere innskudd i bank enn tidligere, og dermed også lavere renteinntekter.
 • Til dekning av de ovennevnte punkter foreslås å redusere avsetningen til årets lønnsoppgjør. Pr. i dag gjenstår drøyt 6 mill. kroner av årets avsetning til lønnsoppgjør. Ikke alle oppgjør er endelig avsluttet, og ca. 0,2 mill. kroner av avsetningen vil bli fordelt ut til virksomhetsområdene etter at endelig fordeling er beregnet. Samlet forslås avsetningen redusert med 2,33 mill. kroner.


Det presiseres at rentekostnader fortsatt er en post som er noe usikker, og at eventuelt ubenyttede midler i sin helhet vil inngå som en del av kommunens regnskapsresultat for 2016. 

Investeringsbudsjettet: 

 • Det foreslås å «rebevilge» kr. 2.400.000,- til kjøp av ny brannbil. I Kommunestyrets behandling av sak 34/15 ble det bevilget 3,5 millioner kroner til kjøp av ny brannbil i Verdal kommune. Bilen ble bestilt i 2015, men først ferdigstilt og levert i høst. Deler av bilens avtalte kjøpspris ble betalt i fjor, mens resterende betales nå ved levering. Bruk av lånemidler økes med kr. 1.920.000,- og momskompensasjon økes med kr. 480.000,-.
 • Avsetning til friidrettsanlegg foreslås redusert med kr. 9.500.000,-. Dette skyldes at det pr. i dag ikke foreligger noe endelig vedtak om bygging friidrettsanlegg i Verdal kommune. Det er bevilget 10 mill. kroner til formålet i 2016, og hittil er det påløpt en kostnader til bl.a. konsulenter på i underkant av 0,5 mill. kroner. Bruk av lån reduseres med kr. 9.100.000,- og momskompensasjon reduseres med kr. 400.000,-.
 • Verdal kommune har i år mottatt 3 mill. kroner mer enn forventet i spillemidler i forbindelse med bygging av Verdal svømmehall. Tilskuddet var i utgangspunktet forventet mottatt i 2017. Tilskudd fra spillemidler økes med kr. 3.000.000,-. Bruk av lån reduseres tilsvarende.
 • Verdal kommune har mottatt kr. 7.790.000,- i tilskudd til bygging av bofelleskap for funksjonshemmede. Samlet er det de senere årene investert mellom 16 og 17 millioner til fornålet. Tilskudd til bofellesskap for funksjonshemmede økes med kr. 7.790.000,-. Bruk av lån reduseres tilsvarende.


Verdal kommune har gjennom 2016 mottatt avdrag på formidlingslån som ikke er budsjettert. Disse avdragene skal videreføres til Husbanken, og det foreslås derfor at avdragsposten for formidlingslån økes med 4,5 millioner kroner, og posten for ekstraordinære avdrag økes med 12,6 millioner kroner. Finansieres ved bruk mottatte avdrag i 2016 og 2015 (avsatt til fond).
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 02.12.2016 10:17
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS