Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 12.12.16 - PS 106/16 Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 Verdal kommune

Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen

Arkivref : 2016/7650 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite plan og samfunn 22.11.2016 65/16
Komité mennesker og livskvalitet 23.11.2016 45/16
Administrasjonsutvalget 24.11.2016 8/16
Formannskapet 24.11.2016 129/16
Kommunestyret 12.12.2016 106/16

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.11.2016

BEHANDLING:

Følgende ble utdelt i møtet:


AP/H/KRF fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 10:

«10. Kommunen ber rådmannen gjennomføre utredninger og tilhørende prosesser med sikte på å endre skolestrukturen.» 

SP/FRP/SV/MDG og V fremmet følgende fellesforslag:

1. Skole.

Dagens struktur opprettholdes i budsjett og økonomiplan.

En evt. strukturendring vedtas i egen sak.  I saken må en se på de samfunnsmessige, de faglige og de pedagogiske konsekvensene.

En slik sak må legge opp til bred involvering av berørte parter.  Det bør også ses på tiltak som tilrettelegger for økt bolyst i tilknytning til dagens skoler.

Endringer i driftsbudsjettet:

Strukturtiltak skole 2017 - 2020 settes i kr 0, inntil egen sak om strukturtiltak i skolen er ferdigbehandlet i kommunestyret

Endringer i skatt og rammetilskudd: 

 • 2017 Rammetilskudd økes med kr 1 200 000
 • 2018 Rammetilskudd økes med kr 3 900 000
 • 2019 Rammetilskudd økes med kr 5 400 000
 • 2020 Rammetilskudd økes med kr 7 400 000


Helse og velferd 

2. Helsehus

Helsehus tas ut av økonomiplanen.

Kommunestyret viser til vedtak i april 2016, hvor det er vedtatt bygging av 43 heldøgns omsorgsboliger. Før kommunestyret kan ta stilling til ytterligere endringer i helse- og omsorgstjenesten, bl.a. bygging av et Helsehus, må kommunestyret få seg framlagt en utredning som viser framtidig behov, ulike alternativer, både hva et Helsehus bør inneholde og alternativer hvor ulike tilbud kan gis i flere bygninger. Utgifter til oppgradering og bruk av nåværende VBH skal også inngå i utredningen.

3. Industriområdet.

Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag om at arbeidet med klargjøring av nytt industriareal på Ørin nord, må gis prioritet i planperioden. Kommunen bør også bidra til at det blir en bedre utnytting av det arealet som i dag brukes til næringsformål, samt bidra til bedre tilgang til området for syklister.

4. Ladestasjon el-biler/el-sykler.

Det etableres ladestasjoner for el-biler og el-sykler på egnede plasser i sentrumsområdet, i samarbeid med private aktører.

Tiltaket dekkes bl.a. av midler avsatt til sentrumsutvikling.

5. Mobil og bredbåndsdekning.

Kommunestyret får seg forelagt en sak innen mars 2017 med plan for utbygging av fullverdig mobil- og bredbåndsdekning i hele kommunen.

6. Bolyst.

Det settes ned en prosjektgruppe som har som formål å foreslå tiltak for å gjøre hele kommunen mer attraktiv for barnefamilier og som øker bolysten i kommune.

Votering:

Det ble foreslått følgende voteringsmåte på alternativ forslag til pkt. 10 – Det voteres alternativt mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget til pkt. 10 fra AP/H/KRF. Dette ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

Fellesforslag fra SP, FRP, SV, MDG og V:

Pkt. 1- falt med 4 mot 5 stemmer.

Pkt. 2 – falt med 4 mot 5 stemmer.

Pkt. 3 – falt med 4 mot 5 stemmer.

Pkt. 4 – falt med 4 mot 5 stemmer.

Pkt. 5 – enstemmig.

Pkt. 6 – enstemmig.

Alternativ votering mellom rådmannens forslag til pkt. 10 og forslaget til pkt. 10 fra AP/H/KRF: Forslaget fra AP/H/KRF ble enstemmig vedtatt.

Samlet votering over rådmannens forslag til innstilling inkludert vedtatte punkt– enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 vedtas.
 2. Det settes av 11 % av skatteinntekter i margin.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2017 til 3,5 o/oo generelt, også for verker og bruk.
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
   
  a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
  b. For øvrig fritas:
  • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
  • Verdal videregående skoles eiendommer
  • Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
  • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
  • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Trondheim havn IKS' eiendommer
  • Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.
   
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
 4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 5. Det vedtas økonomireglement for 2017 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2017 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
 7. Ramme for låneopptak til videreutlån/startlån settes til kr. 30.000.000,-.
 8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2017 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 162.400.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det    til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 9. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 10. Kommunen ber rådmannen gjennomføre utredninger og tilhørende prosesser med sikte på å endre skolestrukturen.
 11. Mobil og bredbåndsdekning.
  Kommunestyret får seg forelagt en sak innen mars 2017 med plan for utbygging av fullverdig mobil- og bredbåndsdekning i hele kommunen.
 12. Bolyst.
  Det settes ned en prosjektgruppe som har som formål å foreslå tiltak for å gjøre hele kommunen mer attraktiv for barnefamilier og som øker bolysten i kommune.  

     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 24.11.2016

BEHANDLING:

Følgende ble utdelt:

 • Referat fra drøftingsmøte10.11.16 mellom administrasjon og arbeidstakerorganisasjoner.
 • Uttalelse fra Fagforbundet.
 • Uttalelse fra Innvandrerrådet.
 • Uttalelse fra Eldrerådet.
 • Obligatoriske økonomioversikter.


Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

«Saken tas til orientering.» 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

     Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 23.11.2016

BEHANDLING: 
AP v/Trine Reitan fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling:
Rådmannens forslag til Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 tas til orientering.

Ved votering ble forslaget fra AP v/Trine Reitan enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK:  
Rådmannens forslag til Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 tas til orientering.

     Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 22.11.2016

BEHANDLING:  
AP v/Ove Morten Haugan fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling:
Rådmannens forslag til Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 tas til orientering.

Ved votering ble forslaget fra AP v/Ove Morten Haugan enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Rådmannens forslag til Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 tas til orientering.

     Til toppen av siden

Rådmannens innstilling:

 1. Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 vedtas.
 2. Det settes av 11 % av skatteinntekter i margin.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2017 til 3,5 o/oo generelt, også for verker og bruk.
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
   
  a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
  b. For øvrig fritas:
  • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
  • Verdal videregående skoles eiendommer
  • Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
  • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
  • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Trondheim havn IKS' eiendommer
  • Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.
   
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
 4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 5. Det vedtas økonomireglement for 2017 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2017 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
 7. Ramme for låneopptak til videreutlån/startlån settes til kr. 30.000.000,-.
 8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2017 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 162.400.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 9. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 10. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre prosesser med sikte på å endre skolestruktur slik det er beskrevet i økonomiplandokumentet.   


Vedlegg:

 1. Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 Verdal kommune
 2. Uttalelse fra rådet for likestilling av funksjonshemmede til Økonomiplan 2017-2020 og Budsjett 2017
 3. Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 Verdal kommune - uttalelse fra Ungdomsrådet
 4. Endringer i Økonomiplan 2017-2020 - notat fra Arnstein Kjeldsen
 5. Notat fra rådmann ad utvikling og endring i helse og velferd
 6. Notat fra rådmann ad drift og vedlikehold av kommunale bygg
 7. Referat fra drøftingsmøte mellom Fagforbundet, NSF og Verdal kommune
 8. Uttalelse fra Fagforbundet Verdal til Økonomiplan 2017-2020 og Budsjett 2017
 9. Uttalelse fra Innvandrerrådet
 10. Uttalelse fra Eldrerådet til rådmannens forslag til Økonomiplan 2017-2020 og Budsjett 2017
 11. Budsjettskjema 1B
 12. Økonomiske oversikter

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen 

Saksopplysninger:
Alle vedlegg til budsjett/økonomiplan ligger som lenkedokument i plandokumentet. Obligatoriske økonomioversikter vil bli utarbeidet og framlagt til Formannskapets behandling av saken.   

Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan etter Kommunestyrets vedtak. Det anses hensiktsmessig at denne ordningen videreføres.

Innstillingen til skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 2 uker før behandling i kommunestyret.

Vurdering:
Rådmannens vurderinger fremgår av budsjett-/økonomiplandokumentet. 

Det er store investeringsbeløp i økonomiplanen. Det er viktig å merke seg at spesielt investeringer i drift helsebygg m.v. på 430 millioner kroner og investeringer for ny Stiklestad skole på 190 millioner kroner må betegnes som overslagsbevilgninger. Dette fordi det er svært tidlige faser for disse utviklingsløpene, og at det er grove estimater.
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 25.01.2021 11:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS