Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 12.12.16 - PS 109/16 Spørsmål til ordføreren - BPA-ordningen og praktisering i Verdal kommune

Saksbehandler: Bjørn Iversen

Arkivref : 2016/8832- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 12.12.2016 109/16

 

Vedlegg:
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Verdal FRP v/Bård Storhaug
har fremmet slikt spørsmål til ordføreren:

«Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand. For personer i denne situasjonen betyr BPA mye for muligheten til yrkesdeltakelse, utdanning og et aktivt og selvstendig liv. Rettighetsfestingen av BPA er begrunnet i et ønske om å sikre mennesker med stort behov for praktisk bistand en større mulighet til å ta ansvar for eget liv og egen velferd» Innledningen i rundskriv I-9-2015 Rettighetsfesting av Brukerstyrt personlig assistanse. BPA er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven, men det er presisert at dette er en tjenesteform som har som bærende prinsipp å ivareta deltagelsen i samfunnet og styringen over eget liv..

Viktige momenter:

  • Alle med assistansebehov kan innvilges BPA. Departementet understreker at overfor brukere som faller utenfor rettigheten, har kommunen en plikt til å ha et tilbud om BPA jf. Helse og omsorgstjenesteloven §3-8. Viktig å legge vekt på om BPA vil gi personen mulighet til studier, arbeidsdeltakelse el. eller for øvrig må antas å kunne bidra vesentlig til brukerens livskvalitet.
  • Full samfunnsdeltakelse ligger som et bærende element i myndighetsdokumentasjonen som omhandler BPA. Det omfatter bistand av både praktisk og personlig art. Nødvendig rengjøring og annen nødvendig hjelp til alle dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen. Tiltak utenfor hjemmet må også inkluderes.
  • Enklere helsetjenester kan legges inn i en BPA ordning. En god rettesnor kan være det folk til vanlig gjør selv, bør også en assistent kunne gjøre.
  • Rett til fleksibel bruk av timer gjennom året.
  • BPA bruker bestemmer selv hva assistansen skal brukes til. Som rundskriv I-9-2015 sier: «BPA-bruker står fritt innenfor rammene av vedtaket å avgjøre hvilke oppgaver assistenten skal utføre, så lenge arbeidet faller innenfor det som hører inn under begrepene personlig assistanse og avlasntning.»
  • Opplæring i arbeidslederrollen. For å sikre god arbeidsledelse er det viktig å avsette nok tid til opplæring og veiledning i arbeidslederrollen. Husk arbeidsleder leder den daglige driften av BPA ordningen.
  • BPA også for de som ikke kan lede selv. Brukere med en kognitiv funksjonsnedsettelse, psykisk sykdom eller er mindreårig, eller av andre grunner ikke kan ivareta arbeidslederoppgavene selv, er også omfattet av rettigheten og av pliktbestemmelsen.
     

Er det slik at Verdal kommune ivaretar pliktbestemmelsen om å ha et tilbud om BPA også for de som faller utenfor rettigheten til BPA?
I hvor stor grad blir tiltak utenfor hjemmet også inkludert i vedtak om BPA i Verdal kommune?
Har BPA brukere i Verdal kommune muligheten til fleksibel bruk av BPA timene gjennom året?
Hvordan ivaretas opplæring i arbeidslederrollen for BPA brukere? Og hvordan er oppfølgingen av BPA brukerne? Gjøres dette på en tilfredsstillende måte i dag, eller kan man se for seg en annen løsning?
Hvordan løser Verdal kommune at også rettigheten på BPA gjelder for mennesker som ikke kan lede sin egen BPA ordning selv?
Kan BPA brukere i Verdal kommune velge blant flere BPA tilretteleggere, eller har brukerne kun kommunen å forholde seg til?

Bård Storhaug
Leder Verdal FrP»

Ordfører vil besvare spørsmålet i møtet.

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 05.12.2016 10:25
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS