Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 14.12.2015

Møtested :  Komunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:          14.12.2015
Tid:            16:45 - 22:15 
Til stede:    35 representanter

 

Før møtet ble satt orienterte HiNT Teaterutdanning v/Ørjan Hattrem og Sebastian om Nord Universitet og takket for et veldig godt samarbeid. De overrakte gave til kommunen. Video.

Utdelt i møtet: Jamtlandsvegen 150 år – Verdal Historielags skrifter 45.

I varaordføreres fravær ble det fremmet forslag på settevaraordfører: Arild K. Pedersen. Ved votering ble Pedersen enstemmig valgt.

Det ble enstemmig vedtatt følgende taletid på sak 112/15 Økonomiplan 2016-2019 og Budsjett 2016:
Hovedinnlegg 10 minutt for hvert partis hovedtaler. Referering av forslag kommer i tillegg. Evt. nytt innlegg på 2 minutt.
Øvrige talere 4/2 minutt som vanlig. Unntak: de partiene som har et medlem hver får 10/4 minutt.

 

Kulturinnslag ved kulturskolen, Verdal juniorkorps under ledelse av Bjørnar Følstad spilte julesanger - Video

Åpning, opprop, merknader. Video.

 

Video-opptak av hele kommunestyrets møte fra start til slutt

Sakliste som PDF          Protokoll som PDF

Sakliste som Word        Protokoll som Word   

 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 111/15 Godkjenning av møteprotokoll  30.11.2015 Protokoll video
PS 112/15 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Saksframlegg Protokoll video
PS 113/15 Kommunereform Saksframlegg Protokoll video
PS 114/15 Revisjon av selskapsavtale Krisesenteret i Nord-Trøndelag Saksframlegg Protokoll video
PS 115/15 Salg av eiendommen Vektergata 5 (Melvoldgården) gnr 21, bnr 7/59/61 Saksframlegg Protokoll video
PS 116/15 Detaljregulering for Teaterhus - ny behandling Saksframlegg Protokoll video
PS 117/15 Orientering - Protokoll video

 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 14.12.2015
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Nei Emmanuel Glordy Bowah møtte som vara
Arild Stenberg AP Medlem Ja  
Siv Engelin AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Tomas Iver Hallem SP Medlem Ja  
Marit Anna Morken SP Medlem Nei Jostein Olav Grande møtte som vara 
Anne Segtnan SP Medlem Nei Siri-Gunn Vinne møtte som vara
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
John Hermann Uavhengig Medlem Nei Knut Fortun møtte som vara
Arne Leonhardsen FRP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Nei Torbjørn Sellæg møtte som vara
Lotte Holthe Kjesbu H Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

 

PS 111/15 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 14.12.2015

BEHANDLING:   
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 30. november 2015 godkjennes».

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:
Protokoll fra møte 30. november 2015 godkjennes.   

 

PS 112/15 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 14.12.2015

BEHANDLING: 
Følgende ble utdelt:

 • Uttalelse datert 11.12.15 fra Private barnehager i Verdal.
 • Uttalelse datert 11.12.15 fra Landsgruppen av helsesøstre NSF.

SP, V, FRP, SV, MDG v/Marit Voll fremmet følgende forslag verbalforslag:

«Forslag 1
Hjemmebasert omsorg styrkes med kr 1 mill. Midlene tas fra reversering av statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen kr 700 000, kr 150 000 fra rådmannen og en reduksjon av planlagt overskudd på kr 150 000.

Forslag 2
Drift av Utstyrsbua videreføres etter av prosjektperioden er over. Rådmannen søker å finne aktuelle samarbeidspartnere.

Forslag 3
Arbeidet med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet av vann og avløpsnettet intensiveres, og dagens gebyr opprettholdes.

Forslag 4
Det er viktig for integreringen av flyktninger at det er tilstrekkelig med praksisplasser i kommunen. Verdal kommune som arbeidsgiver må ta et ekstra ansvar for å tilrettelegge slike praksisplasser innenfor sin virksomhet.

Forslag 5
Kommunestyret ber om at det snarest lages en strategi for hvordan Ørin Nord skal realiseres som industriområde.

Forslag 6
Verdal kommune samarbeider med Oppvekstprogrammet, og jobber for å få etablert praksis med 1 times fysisk aktivitet per dag, i kommunens barnehager og skoler.

Forslag 7
Satsing på en god folkehelse er vevd inn som en rød tråd gjennom hele kommuneplanen, der livskvalitet, helse og mestring er sentrale begrep.
Vi ser viktigheten av å prioritere forebygging og tidlig innsats. Skal vi på en bedre måte møte de utfordringer en del av våre ungdommer sliter med, er det viktig at også Frisklivssentralen framover gis ressurser til å gi et tilbud til ungdommer fra 14-18 år.»

FRP v/Arne Leonhardsen fremmet følgende forslag:
I perioden fra og med 1. januar 2016 og til 2020, pålegges administrasjonen å føre en detaljert venteliste over de som søker sykehjemsplass, mottar hjemmehjelp, søker omsorgsbolig, innkjøp av ekstern sykehjemsplass og over de som får forlenget opphold på sykehus etter ferdigbehandling og utskrevet fra sykehus. Det etableres en offentlig utlagt oversikt over de kriterier som er grunnlag for de vedtak som fattes. Dette pålegges det administrasjonen å jevnlig legge frem for kommunestyre som orienteringssak, slik at kommunestyret kan gripe inn og eventuelt tilbringe omsorgsområdet de nødvendige midler som kommunestyre anser nødvendig for å svare behovet.

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag:

«Forslag 1.
Det er i budsjettet avsatt 16,5 mill. til lønnsoppgjøret i 2016. Inntil 1 mill. av evt. innsparte midler overføres til hjemmetjenesten, når det er avklart hva lønnsoppgjøret faktisk koster.

Forslag 2

 1. Oppretting av Ungdommens hus utettes på grunn av kommunens anstrengte økonomi. Tilbudet til ungdommene i Kinokjelleren videreføres med samme tilbud som i 2015. Kr 650.000 brukes til dette i 2016 og i 2017.
 2. I tiden fram til 2018 må det lages en realistisk plan for hva et evt. Ungdommens hus skal inneholde, med kostnadsoverslag. Det forutsettes at ungdommen tas med i utredningen.

Forslag 3

 1. Langnes og Bakkan huset kjøpes for 5 mill. Midler til opp-pussing legges fram som egen sak når det er helt avklart hva bygningen skal brukes, til jfr. K.st. vedtak i sak 91/15 Ungdommens hus, punkt 5.
 2. Voksenopplæringa fortsetter å bruke huset for å dekke deres behov for lokaler i tillegg til Møllegata, inntil slik avklaring foreligger.

Forslag 4.
Satsing på frivilligheten er viktig i årene som kommer og kommunen bør derfor styrke sitt samarbeid med frivilligsentralen. Frivillig Verdal SA vil være en viktig samarbeidspartner bl.a. innenfor omsorgstjenesten og arbeidet for inkludering av den økende bosettingen av flyktninger.

Bevilgningen til frivillighetssentralen videreføres derfor under følgende forutsetninger:

 1. En helhetlig lokal frivillighetspolitikk i Verdal må bygge på prinsipper som Frivillighet Norge og KS har fastsatt i en samarbeidsplattform:
   
  - Samarbeid og samhandling mellom offentlig og frivillig sektor skal baseres på likeverdig partnerskap, og gjensidig respekt for hverandres roller.
  - Samarbeidet mellom sektorene må bygge på et prinsipp om at frivillig sektor skal supplere og ikke erstatte offentlige tjenester
  - Det offentlige skal tilrettelegge for en helhetlig frivillighetspolitikk på alle nivåer, som gir grobunn for en aktiv og voksende frivillig sektor.
 2. Kommunen skal ta ansvaret for at det utarbeides en konkret beskrivelser av hvordan kontakt og samhandling mellom kommunen og frivillighetssentralen skal foregå.»

AP/H/KRF v/Ove Morten Haugan fremmet følgende verbalforslag:

«Bosetting
Det kommunale inntektssystemet følger innbyggeren – ikke arbeidsplassen. For Verdal kommune er det derfor en selvstendig målsetting å ta ut en større del av veksten i lokalt næringsliv i form av økt lokal bosetting.
Rådmannen bes utarbeide en strategi for å styrke Verdal kommune som bo-kommune og legge fram en sak om dette innen 1. halvår 2016.

Innbyggerdialog
Verdal kommune ønsker å forsterke fokuset på innbyggeren og på nærmiljøet. For å styrke dialogen med innbyggerne i Verdal kommune bes rådmannen utrede følgende:

Enkelte av møtene i folkevalgte organ avvikles ute i lokalsamfunnene. To formannskapsmøter i løpet av hvert år avholdes ute i kommunens ulike lokalsamfunn. Møtene starter med en fast dialogdel, slik at lokale lag og foreninger får en fast og forutsigbar kontaktarena med kommunepolitikerne.

Ordningen evalueres ved utløpet av økonomiplanperioden.

Frivillighetssentralen
Kommunestyret deler rådmannens vurdering av at satsingen på Verdal Frivilligsentral / Frivillig Verdal fra etableringen fra 2009 fram til i dag ikke har gitt forventet effekt.
Kommunestyret ønsker likevel å videreføre det kommunale tilskuddet i 2016 under forutsetning av at samspillet mellom frivillig og offentlig innsats på områder det er naturlig å samspille om vektlegges langt sterkere. Opprettelsen av ny koordinatorstilling i kommuneorganisasjonen utsettes. Det vises for øvrig til sentrale retningslinjer for frivillighetssentraler.
Verdal kommune bidrar aktivt med rådgiving i denne prosessen. Det gjennomføres en evaluering av dette arbeidet i forkant av budsjettbehandlingen i desember 2016.»

SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende forslag til endringer i gebyrregulativet:

«

 1. Klippekort barn 10 klipp holdes uendret (svømmehall).
 2. Hytterenovasjon taes ut av gebyrregulativet.»

AP v/Arild K. Pedersen fremmet følgende forslag som følge av budsjettforlik i Stortinget:

«

 1. Overføring til Innherred samkommune økes med kr 1,1 mill i og med at statliggjøring av kemner reverseres.
 2. Rammen for barnehagedrift økes med kr 0,15 mill for innføring av gratis kjernetid for 3-åringer høsten 2016.»

MDG v/Arvid Wold fremmet følgende tilleggsforslag til pkt 3b, 6. underpunkt i formannskapets innstilling:
«Bygdas samfunnshus benevnes som fellesbetegnelse, særskilt.»

Votering:
MDGs forslag – falt med 4 mot 31 stemmer.

Sp v/Hallems forslag – punktvis:

 • Pkt. 1- falt med 16 mot 19 stemmer.
 • Pkt. 2 – vedtatt med 34 mot 1 stemme.

FRPs forslag – falt med 15 mot 20 stemmer.

Venstres forslag – punktvis:

 • Pkt. 1 – falt med 4 mot 31 stemmer.
 • Pkt. 2 – falt med 16 mot 19 stemmer.
 • Pkt. 3 – falt med 4 mot 31 stemmer.
 • Pkt. 4 – falt med 4 mot 31 stemmer.

SP, V, FRP, SV og MDGs forslag – punktvis:

 • Pkt. 1 – falt med 16 mot 19 stemmer.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3 – falt med 16 mot 19 stemmer.
 • Pkt. 4 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 5 – falt med 16 mot 19 stemmer.
 • Pkt. 6 – falt med 16 mot 19 stemmer.
 • Pkt. 7 – falt med 16 mot 19 stemmer.

AP v/Arild K. Pedersens forslag – punktvis:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

AP/H/KRFs forslag – punktvis:

 • Bosetting – enstemmig vedtatt.
 • Innbyggerdialog – enstemmig vedtatt.
 • Frivillighetssentralen – vedtatt med 21 mot 14 stemmer.

Formannskapets innstilling:

 • Pkt. 1 – 9 samlet – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 10 – vedtatt med 21 mot 14 stemmer.
 • Pkt. 11 – vedtatt med 29 mot 6 stemmer.
 • Pkt. 12 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 13 – enstemmig vedtatt.

Samlet votering over formannskapets innstilling med vedtatte forslag – vedtatt med 33 mot 2 stemmer.
   
VEDTAK: 

 1. Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 vedtas.
 2. Det settes av 11 % av skatteinntekter i margin.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2016 til 3,5 o/oo generelt, også for verker og bruk.
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
   
  a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
  b. For øvrig fritas:
  • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
  • Verdal videregående skoles eiendommer
  • Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
  • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
  • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Trondheim havn IKS' eiendommer
  • Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.
   
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
 4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 5. Det vedtas økonomireglement for 2016 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2016 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
 7. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.
 8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2016 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 115.500.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 9. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 10. Økonomisk resultat.
  Kommunestyret understreker målsettingen om 2 % økonomisk resultat ved utgangen av 2019.
  Kommunestyret forutsetter at målsettingen nås og ber om at økonomiplanen ved rulleringen i 2016 justeres i forhold til dette.
 11. Ressursbruk Spesialpedagogikk.
  Kommunestyret konstaterer at ressursbruken til spesialundervisningsformål stadig ligger på et høyt nivå.
  Kommunestyret presiserer målsettingen om reduksjon i ressursbruken til spesialundervisningsformål.
  Rådmannen rapporterer til Komite Mennesker og Livskvalitet og Formannskap særskilt på denne utviklingen minimum to ganger pr. år.
 12. Gatelys.
  Kommunestyret finner det uheldig at gatelysene på kommunale veger / gangveger slås av om natten. Kommunestyret ber om at denne praksisen opphører. Merkostnadene belastes driftsrammene for Teknisk Drift.
 13. Det opprettes Samarbeidsutvalg ved de to helseinstitusjonene våre, etter mal fra barnehage/skole. Samarbeidsutvalgene bør være partssammensatt med representanter fra beboere, pårørende, ansatte og politiskere. Rådmannen fremmer sak egen sak.
 14. Hytterenovasjon taes ut av gebyrregulativet.
 15. Drift av Utstyrsbua videreføres etter av prosjektperioden er over. Rådmannen søker å finne aktuelle samarbeidspartnere.
 16. Det er viktig for integreringen av flyktninger at det er tilstrekkelig med praksisplasser i kommunen. Verdal kommune som arbeidsgiver må ta et ekstra ansvar for å tilrettelegge slike praksisplasser innenfor sin virksomhet.
 17. Overføring til Innherred samkommune økes med kr 1,1 mill i og med at statliggjøring av kemner reverseres.
 18. Rammen for barnehagedrift økes med kr 0,15 mill for innføring av gratis kjernetid for 3-åringer høsten 2016.
 19. Bosetting
  Det kommunale inntektssystemet følger innbyggeren – ikke arbeidsplassen. For Verdal kommune er det derfor en selvstendig målsetting å ta ut en større del av veksten i lokalt næringsliv i form av økt lokal bosetting.
  Rådmannen bes utarbeide en strategi for å styrke Verdal kommune som bo-kommune og legge fram en sak om dette innen 1. halvår 2016.
 20. Innbyggerdialog
  Verdal kommune ønsker å forsterke fokuset på innbyggeren og på nærmiljøet. For å styrke dialogen med innbyggerne i Verdal kommune bes rådmannen utrede følgende:
  Enkelte av møtene i folkevalgte organ avvikles ute i lokalsamfunnene. To formannskapsmøter i løpet av hvert år avholdes ute i kommunens ulike lokalsamfunn. Møtene starter med en fast dialogdel, slik at lokale lag og foreninger får en fast og forutsigbar kontaktarena med kommunepolitikerne.
  Ordningen evalueres ved utløpet av økonomiplanperioden.
 21. Frivillighetssentralen
  Kommunestyret deler rådmannens vurdering av at satsingen på Verdal Frivilligsentral / Frivillig Verdal fra etableringen fra 2009 fram til i dag ikke har gitt forventet effekt.
  Kommunestyret ønsker likevel å videreføre det kommunale tilskuddet i 2016 under forutsetning av at samspillet mellom frivillig og offentlig innsats på områder det er naturlig å samspille om vektlegges langt sterkere. Opprettelsen av ny koordinatorstilling i kommuneorganisasjonen utsettes. Det vises for øvrig til sentrale retningslinjer for frivillighetssentraler.
  Verdal kommune bidrar aktivt med rådgiving i denne prosessen. Det gjennomføres en evaluering av dette arbeidet i forkant av budsjettbehandlingen i desember 2016.

 

 

PS 113/15 Kommunereformen   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 14.12.2015

BEHANDLING: 
Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – Vedtatt med 34 mot 1 stemme.
 • Pkt. 2 – Vedtatt med 34 mot 1 stemme.
 • Pkt. 3 – Vedtatt med 34 mot 1 stemme.
 • Pkt. 4 – Vedtatt med 34 mot 1 stemme.
 • Pkt. 5 – Enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 6 – Enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 7 - Enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Basert på det kunnskapsgrunnlaget vi har i dag, oppfyller Verdal kommune målsettingene for framtidig kommunestruktur. Verdal kommune som selvstendig kommune er derfor et meget realistisk alternativ.
 2. Verdal kommune ønsker likevel å gjennomføre forhandlinger for intensjonsavtale med kommunene Frosta, Levanger og Inderøy for å kunne vurdere et alternativ til fortsatt å være egen kommune etter dagens grenser. Subsidiært kan det føres forhandlinger med Levanger og Inderøy sammen eller hver for seg.
 3. Verdal kommune ønsker at forhandlingene skal starte opp med felles formannskapsmøte mellom kommunene, slik at faktagrunnlag, prosess og framdrift blir avstemt.
 4. Fullstendig utredning om avvikling av samkommunen sluttstilles parallelt med forhandlinger, slik at alle konsekvenser for nullalternativet er utredet forut for kommunestyrets beslutningsprosess.
 5. Det gjennomføres folkemøter, felles innbyggerundersøkelse og næringslivsundersøkelse i kommunene som forhandler. Både nullalternativ og sammenslåingsalternativ skal prøves i innbyggerundersøkelsen.
 6. Kommunens forhandlingsutvalg skal bestå av:
  Bjørn Iversen
  Silje Sjøvold
  Marit Voll
   
  Rådmannen følger forhandlingsutvalget og utgjør kommunens sekretariat.
 7. Det er innbyggerne som eier kommunen. Før politisk sluttbehandling av utredningsresultatene skal det gjennomføres en rådgivende folkeavstemming om hvorvidt Verdal kommune skal bestå som selvstendig kommune, eller slå seg sammen med nabokommuner.

  
 
    

PS 114/15 Revisjon av selskapsavtale Krisesenteret i Nord-Trøndelag  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 14.12.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Kommunestyre i Verdal godkjenner forslag til revidert selskapsavtale av 20.11.2015 for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS.
  
 

   
PS 115/15 Salg av eiendommen Vektergata 5 (Melvoldgården) gnr 21, bnr 7/59/61  
  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 14.12.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Verdal kommune selger eiendommen Vektergata 5 (Melvoldgården), (gnr. 21, bnr. 7/59/61), for kr 2.100.000,- til Stiklestad Eiendom AS.

Salget skjer i tråd med framforhandlet kontrakt. 

 

 

PS 116/15 Detaljregulering for Teaterhus - ny behandling   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 14.12.2015

BEHANDLING:   
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:
Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

Det tilføyes ett nytt punkt under fellesbestemmelser:

1.5 Fortau:
Fortau langs Sørgata i øst og sør, med minimum bredde 2 meter, skal være etablert og ferdig opparbeidet før teaterhuset tas i bruk.

Forslag til detaljregulering for Teaterhus, med overnevnte endringer, vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12.  
   
  
  

PS 117/15 Orientering Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 14.12.2015

BEHANDLING: 
Rådmann orienterte om:

 • 4.12 møte i partnerskapet Midt-Norsk Realfag og Teknologisenter– tema hva har skjedd siste 5 år og hva er vegen videre neste 5 år.

Ordfører orienterte om:

 • Nasjonale prøver – resultat barnetrinn.
 • Familie- og kulturkomiteen har avgitt merknad om nasjonaljubileet i 2030: «Stortinget ber regjeringen ta initiativ til drøftinger med Stiklestad Nasjonale Kultursenter om arbeidet med nasjonaljubileet i 2030.» 

    Til toppen av siden

Publisert: 23.11.2015 09:00 Sist endret: 25.01.2021 11:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS