Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 14.12.2015 - PS 112/15 Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 Verdal kommune

Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen

Arkivref : 2015/7236 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 17.11.2015 77/15
Komite Mennesker og livskvalitet 18.11.2015 56/15
Administrasjonsutvalget 19.11.2015 9/15
Formannskapet 19.11.2015 120/15
Kommunestyret 14.12.2015 112/15

 

Saksprotokoll i Verdal fomannskap - 19.11.2015

BEHANDLING:
Følgende ble utdelt i møtet:

Verdal Arbeiderparti, verdal Høyre og Verdal Kristelig Folkeparti v/Arild K. Pedersen fremmet følgende verbalforslag:
«

 1. Økonomisk resultat.
  Kommunestyret understreker målsettingen om 2 % økonomisk resultat ved utgangen av 2019.
  Kommunestyret forutsetter at målsettingen nås og ber om at økonomiplanen ved rulleringen i 2016 justeres i forhold til dette.
 2. Ressursbruk Spesialpedagogikk.
  Kommunestyret konstaterer at ressursbruken til spesialundervisningsformål stadig ligger på et høyt nivå.
  Kommunestyret presiserer målsettingen om reduksjon i ressursbruken til spesialundervisningsformål.
  Rådmannen rapporterer til Komite Mennesker og Livskvalitet og Formannskap særskilt på denne utviklingen minimum to ganger pr. år.
 3. Gatelys.
  Kommunestyret finner det uheldig at gatelysene på kommunale veger / gangveger slås av om natten. Kommunestyret ber om at denne praksisen opphører. Merkostnadene belastes driftsrammene for Teknisk Drift.»

SP/V/SV/FRP/MDG v/Marit Voll fremmet følgende verbalforslag:
«
Fellesforslag budsjett 2016

 • Forslag 1
  Kommunestyret støtter rådmannens forslag til omlegging fra institusjonsplasser til heldøgns omsorgsboliger.
   
  Vi forventer økt press på hjemmetjenesten i omleggingsfasen og foreslår at denne tjenesten styrkes.
   
  Budsjettet økes med 1 mill. i 2016. Rådmannen innarbeider samme beløp i 2017.
   
  Kr 650.000 dekkes i 2016 ved at oppstart Ungdommens hus utsettes til 01.01.2017. Kr. 350.000 dekkes ved reduksjon av forventet overskudd.
 • Forslag 2
  Kommunestyret har vedtatt en investering på 20 mill. til Ungdommens hus og Voksenopplæring. Voksenopplæringa fortsetter bruk av huset som i dag, inntil rådmannen legger fram en sak om utvidet bruk av huset for å få best mulig utnyttelse av lokalene. Det må også legges fram en sak vedr. styrking av ungdomstilbudet i disse lokalene. Innvesteringene i bygget utsettes til dette er avklart.
  Vi forutsetter at rådmannen finner løsninger for tilbud til de ungdommene som i dag benytter Kinokjelleren i 2016.
 • Forslag 3
  Drift av utstyrsbua videreføres etter av prosjektperioden er over. Rådmannen ser på mulighet for samarbeid mellom Veksttorget /NAV og flyktningetjenesten.
 • Forslag 4
  Det er viktig for integreringen av flyktninger at det er tilstrekkelig med praksisplasser i kommunen. Verdal kommune som arbeidsgiver må ta et ekstra ansvar for å tilrettelegge slike praksisplasser innenfor sin virksomhet.
 • Forslag 5
  Kommunestyret ber om at det snarest lages en strategi for hvordan Ørin Nord skal realiseres som industriområde.
 • Forslag 6
  Det opprettes Samarbeidsutvalg ved de to helseinstitusjonene våre, etter mal fra barnehage/skole. Samarbeidsutvalgene bør være partssammensatt med representanter fra beboere, pårørende, ansatte og politiskere. Rådmannen fremmer sak egen sak.
 • Forslag 7
  Verdal kommune samarbeider med Oppvekstprogrammet, og jobber for å få etablert praksis med 1 times fysisk aktivitet per dag, i kommunens barnehager og skoler.
 • Forslag 8
  Satsing på en god folkehelse er vevd inn som en rød tråd gjennom hele kommuneplanen, der livskvalitet, helse og mestring er sentrale begrep.
  Vi ser viktigheten av å prioritere forebygging og tidlig innsats. Skal vi på en bedre måte møte de utfordringer en del av våre ungdommer sliter med, er det viktig at også Frisklivssentralen gis ressurser til å gi et tilbud til ungdommer fra 14-18 år.»

Votering:

Punktvis votering forslag fra AP/H/KRF:

 • Pkt. 1 – vedtatt med 6 mot 2 stemmer.
 • Pkt. 2 – vedtatt med 7 mot 1 stemmer.
 • Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.

Forslag fra SP/V/SV/FRP/MDG:

 • Pkt. 1 - falt med 3 mot 5 stemmer.
 • Pkt. 2- falt med 3 mot 5 stemmer.
 • Pkt. 3 – falt med 3 mot 5 stemmer.
 • Pkt. 4 – falt med 3 mot 5 stemmer.
 • Pkt. 5 – falt med 3 mot 5 stemmer.
 • Pkt. 6 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 7 – falt med 3 mot 5 stemmer.
 • Pkt. 8 – falt med 3 mot 5 stemmer.

Til slutt ble det votert samlet over rådmannens forslag til innstilling inkludert vedtatte forslag som ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer.
     
INNSTILLING:  

 1. Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 vedtas.
 2. Det settes av 11 % av skatteinntekter i margin.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2016 til 3,5 o/oo generelt, også for verker og bruk.
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
   
  a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
  b. For øvrig fritas:
  • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
  • Verdal videregående skoles eiendommer
  • Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
  • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
  • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Trondheim havn IKS' eiendommer
  • Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.
   
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
 4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 5. Det vedtas økonomireglement for 2016 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2016 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
 7. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.
 8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2016 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 115.500.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 9. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 10. Økonomisk resultat.
  Kommunestyret understreker målsettingen om 2 % økonomisk resultat ved utgangen av 2019.
  Kommunestyret forutsetter at målsettingen nås og ber om at økonomiplanen ved rulleringen i 2016 justeres i forhold til dette.
 11. Ressursbruk Spesialpedagogikk.
  Kommunestyret konstaterer at ressursbruken til spesialundervisningsformål stadig ligger på et høyt nivå.
  Kommunestyret presiserer målsettingen om reduksjon i ressursbruken til spesialundervisningsformål.
  Rådmannen rapporterer til Komite Mennesker og Livskvalitet og Formannskap særskilt på denne utviklingen minimum to ganger pr. år.
 12. Gatelys.
  Kommunestyret finner det uheldig at gatelysene på kommunale veger / gangveger slås av om natten. Kommunestyret ber om at denne praksisen opphører. Merkostnadene belastes driftsrammene for Teknisk Drift.
 13. Det opprettes Samarbeidsutvalg ved de to helseinstitusjonene våre, etter mal fra barnehage/skole. Samarbeidsutvalgene bør være partssammensatt med representanter fra beboere, pårørende, ansatte og politiskere. Rådmannen fremmer sak egen sak.

 

 

Rådmannens innstilling: 

 1. Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 vedtas.
 2. Det settes av 11 % av skatteinntekter i margin.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2016 til 3,5 o/oo generelt, også for verker og bruk.
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
   
  a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
  b. For øvrig fritas:
  • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
  • Verdal videregående skoles eiendommer
  • Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
  • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
  • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Trondheim havn IKS' eiendommer
  • Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.
   
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
 4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 5. Det vedtas økonomireglement for 2016 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2016 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
 7. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.
 8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2016 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 115.500.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 9. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.  

 

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 17.11.2015

BEHANDLING:
AP v/Ove Morten Haugan fremmet følgende forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 Verdal kommune tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Rådmannens forslag til Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 Verdal kommune tas til orientering.

 

 

Saksprotokoll i Komité mennesker og livskvalitet - 18.11.2015

BEHANDLING:
Ap v/Trine Reitan fremmet følgende forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Verdal kommune tas til orientering.

Ved votering ble AP v/Trine Reitan sitt forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Rådmannens forslag til Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Verdal kommune tas til orientering.

 

 

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 19.11.2015

BEHANDLING:
Anne Kolstad tiltrådte. Til stede: 12 representanter.

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Saken tas til orientering.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Saken tas til orientering.

 

 

Vedlegg: 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan etter Kommunestyrets vedtak. Det anses hensiktsmessig at denne ordningen videreføres.

Vurdering:
Rådmannens vurderinger fremgår av budsjett-/økonomiplandokumentet.

Det er likevel ønskelig å kunne vise hvordan den kommunale gjelden utvikler seg på de ulike områdene i perioden 2014 - 2019. Nedenforstående tabell viser hvordan gjelden fordeler seg mellom det rådmannen har valg å benevne som «Selvbærende gjeld», videreutlån og lån til øvrig kommunal tjenesteproduksjon. I begrepet selvbærende gjeld ligger det at gjelden betjenes av andre parter enn kommunen selv gjennom f.eks. selvkost, leiekontrakter eller gjennom salg (tomter). Det forutsettes at lån til videreutlån i perioden holdes på et stabilt nivå (utlån = innbetalt på lån).

Fordeling gjeld - 1000 kr31.12.201431.12.201531.12.201631.12.201731.12.201831.12.2019
Selvbærende gjeld selvkostområder 218.859 221.730 237.479 246.670 255.714 264.294
Selvbærende gjeld andre områder  128.589 135.400 228.082 272.410 275.491 268.283
- Tomter  37.487 36.266 35.162 34.154 33.191 32.228
- Boliger 91.101 89.134 92.920 140.256 146.300 142.055

- Teaterbygg

- 10.000 100.000 98.000 96.000 94.000
Lån til videreutlån 126.249 126.249 126.249 126.249 126.249 126.249
Ubrukte lånemidler 11.616 70.000 - - - -
Lån øvrig tjenesteproduksjon 665.687 700.820 743.890 764.271 749.746 744.474
Sum langsiktig gjeld 1.151.000 1.254.200 1.335.700 1.409.600 1.407.200 1.403.300

Tabellen viser at selv med relativt høyt investeringsnivå i starten av perioden, så vil ikke gjeld knyttet til «Øvrig kommunal tjenesteproduksjon» øke med mer enn 79 millioner. Dette viser at de største investeringene er knyttet til områder hvor Verdal kommune bærer lav risiko. De største investeringsprosjektene er bygging av teaterbygg i 2016 og omsorgsboliger i 2016-2017.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 25.01.2021 11:22
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS