Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 20.06.2016

Møtested :  Komunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           20.06.2016
Tid:             18:00 - 20:45
Til stede:     33 representanter

Før møtet startet framførte Felix Singstad (gitar) og Lisa Jermstad (sang) "Har dy fyr" av Ola Bremnes.
På grunn av for dårlig lydutstyr ble det dessverre ikke lyd på deres opptreden, men det var nydelig framført..

Åpning, opprop, merknader. Video.
 
Video-opptak av hele kommunestyrets møte fra start til slutt.

Sakliste som PDF  -   Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 49/16 Godkjenning av møteprotokoll  30.05.2016 Protokoll video
PS 50/16 Konklusjoner kommunereformen - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 51/16 Avtaler om overføring av justeringsrett etter merverdiavgiftsloven og anleggsbidragsmodellen ved utbygging - Prinsippavklaring Saksframlegg Protokoll video
PS 52/16 Etablering av OFNT og oppvekstprogrammets framtid Saksframlegg Protokoll video
PS 53/16 Tilstandsrapport grunnskolen 2015 Saksframlegg Protokoll video
PS 54/16 Skatteoppkreverfunksjonen Saksframlegg Protokoll video
PS 55/16 Valg av lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere for perioden 1. januar 2017 - 31. desember 2020 Saksframlegg Protokoll video
PS 56/16 Forslag på skjønnsmedlemmer fra Verdal kommune for perioden 1. januar 2017 - 31. desember 2020 Saksframlegg Protokoll video
PS 57/16 Godtgjøring til Fjellstyrets medlemmer for perioden 2015 - 2019 Saksframlegg Protokoll video
PS 58/16 Orientering - Protokoll video

  

Oppmøte kommunestyrets møte 20.06.2016
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Ja  
Arild Stenberg AP Medlem Ja  
Siv Engelin AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Nei Geir Singstad møtte som vara 
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Ingen vara
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Nei Siri-Gunn Vinne møtte som vara 
Tomas Iver Hallem SP Medlem Nei Olav Dahl Karmhus møtte som vara 
Marit Anna Morken SP Medlem Nei Nina Antonie Solli møtte som vara 
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
John Hermann Uavhengig Medlem Nei Bård Storhaug møtte som vara 
Knut Fortun FRP Medlem Nei Tore Landstad møtte som vara 
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Nei Hilde S. Grøtting møtte som vara 
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Lotte Holthe Kjesbu H Medlem Nei Ingen vara 
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Nei Bjørn Stian Hojem møtte som vara 
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei Helena Kruken Ulvin møtte som vara 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

PS 049/16 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 20.06.2016

BEHANDLING:   
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 30.05.16 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK:
Protokoll fra møte 30.05.16 godkjennes. 

   
 

PS 050/16 Konklusjoner kommunereformen - Verdal kommune   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 20.06.2016

BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:   

 1. Verdal kommune har møtt kommunereformens utfordringer med et bredt perspektiv og grundige prosesser. Flere sammenslåingsalternativer er belyst i utredningsprosesser sammen med andre kommuner. Hvilke alternativer som til slutt er mulige er også betinget av andre kommuners holdning til utredning og sammenslåing.
   
  Verdal kommune er med sine nesten 15.000 innbyggere en relativt stor kommune i norsk målestokk. Vurderingene i arbeidet med kommunereformen tilsier at kommunen fortsatt vil kunne levere godt på alle roller: Tjenesteprodusent, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og lokal demokratisk arena. Krav og forventninger til kommunene er så store at uansett kommunestørrelse må kommunene samarbeide med hverandre i nettverksløsninger over større geografiske avstander.
   
  Verdal kommunestyres konklusjon er at Verdal kommune fortsatt skal være egen kommune.
   
 2. Verdal kommune ser stor verdi av tett samarbeid med andre kommuner for fortsatt effektiv drift og framtidsrettet samfunnsutvikling. Det er beklagelig at instrumentet samkommune har blitt fjernet som mulighet fra kommuneloven. Det gir kommunen dyrere drift ved å velge fortsatt egen kommune. Rådmannen bes legge fram sak om avvikling av Innherred samkommune høsten 2016. Saken må være avstemt med Levanger kommune og ta opp i seg at nytt samarbeid skal erstatte dagens samkommune. Avviklingsprosessen må derfor kombineres med utviklingsprosess for samarbeid mellom kommunene. Samarbeid kan utvikles for også nye fagområder og med nye kommuner.
   

 
 
        

PS 051/16 Avtaler om overføring av justeringsrett etter merverdiavgiftsloven og anleggsbidragsmodellen ved utbygging - Prinsippavklaring
  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 20.06.2016

BEHANDLING:   
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  

 1. I saker med politisk godkjente utbyggingsavtaler gir kommunestyret rådmannen fullmakt til å vurdere og forhandle med de aktuelle utbyggere om hvorvidt justeringsrett eller anleggsbidragsmodell skal benyttes. Dette innebærer også fullmakt til å framforhandle og underskrive aktuelle mva-justeringsrettsavtaler med aktuelle utbyggere.
 2. Kommunestyret godkjenner bruk av framlagte utkast til avtale om overføring av justeringsrett for inngående merverdiavgift mellom aktuelle utbyggere og kommunen.
 3. For justeringsmodellen skal fordeling av samlet merverdiavgift som blir tilbakeført skal fordeles med hhv 60 % til utbygger og 40 % til kommunen, jfr avtaleutkastet.
 4. Tilbakebetalt merverdiavgift som følge av overføring av justeringsretten for merverdiavgift fra private utbyggere i samband med utbyggingsavtaler skal regnskapsføres i investeringsbudsjettet.
 5. For utføring av anleggsbidragsmodellen tar kommunen et vederlag på 40 % av tilbakeført merverdiavgift.
   

      
    

PS 052/16 Etablering av OFNT og oppvekstprogrammets framtid   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 20.06.2016

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

SP v/Marit Voll fremmet følgende alternativt forslag:
«Verdal kommune støtter forslaget til etablering av Oppvekstforum og videreføring av Oppvekstprogrammet og ønsker å delta i dette under forutsetning av at de øvrige kommunene ønsker det samme.»

Det ble votert alternativt mellom formannskapets innstilling og forslaget fra SP, der formannskapets innstilling ble vedtatt med 25 stemmer. 8 stemmer ble avgitt for forslaget fra SP.
      
VEDTAK:    
Oppvekstprogrammet har bidratt til positive utviklingsprosesser i Verdal kommune. Likevel ser ikke kommunen at det på nåværende tidspunkt foreligger tilstrekkelig grunnlag for å fatte prinsippvedtak for opprettelse av Oppvekstforum Nord-Trøndelag. Verdal kommune ber derfor om videre dialog over grunnlaget for det videre arbeidet.

Verdal kommune foretar ny politisk behandling innen fristen 31.10.2016 basert på forslag til partnerskapsavtale når den foreligger.
 
   
  

   
PS 053/16 Tilstandsrapport grunnskolen 2015  
  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 20.06.2016

BEHANDLING:   
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2015 tas til orientering.
   
    
  

PS 054/16 Skatteoppkreverfunksjonen   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 20.06.2016

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Saken tas til orientering.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Saken tas til orientering.
 
  

 

PS 055/16 Valg av lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere for perioden 1. januar 2017 - 31. desember 2020
 
  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 20.06.2016

BEHANDLING: 
Det ble votert utvalgs vis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

Meddommere Inntrøndelag Tingrett.

 • Utvalg damer: enstemmig.
 • Utvalg menn: enstemmig.
   

Lagrettemedlemmer/meddommere til Frostating lagmannsrett:

 • Utvalg kvinner: enstemmig.
 • Utvalg menn: enstemmig.
   

Meddommere til Nord-Trøndelag jordskifterett: enstemmig.
  
VEDTAK:  

Meddommere Inntrøndelag Tingrett.
Utvalg damer:

 1. Adjunkt Torill Varslot Hagen
 2. Ped.leder Hege Kolsrød Sagvold
 3. Førstekonsulent Eirin Valseth Forberg
 4. Virksomhetsleder Anne Grete Wold Olsen
 5. Lektor Rønnaug Aune
 6. Skolefaglig rådgiver Trude Holm
 7. Adjunkt Annlaug Evensen Wold
 8. Pensjonist Marit Arnesen Veimo
 9. Pensjonist Eli Kluken Moene
 10. Avd.leder oppvekst Bente Malmo
 11. Sykepleier Kjersti Braarud
 12. Skoleass./hovedverneombud Trine Wågø Olsen
 13. Sekretær Rita Pedersen Holmen
 14. Rådgiver Sølvi Melvold
 15. Avd.økonom Aud Elin Gerhardsen
 16. Butikkmedarbeider Bente Aksnes
 17. Vernepleier Linda Barøy
 18. Vernepleier Nina Sørli
 19. Butikkfagarbeider Inger Lise Bragstad
 20. Lektor Laila Johannessen
 21. Assistent helse Berit Gustad Nessø
 22. Renholder Venke Aarstad
 23. Barne- og ungdomsarbeider/tillitsvalgt Lise Heggdal
 24. Regnskapsfører Lisbeth Stene
 25. Skolesekretær Ellinor Hermann
 26. Postbud Herdis Kvernbråten
 27. Revisormedarbeider Kristin Stornes
   

Utvalg menn:

 1. Ingeniør Harry Halland
 2. Terminalarbeider Kjell Gunnar Ottermo
 3. Sjåfør Sturla M. Østgård
 4. Gårdbruker Karl Terje Mathisen
 5. Info.sjef Dagfinn Brendmo
 6. Bedriftseier Jonny Myhre
 7. Avd.leder Joar Harry Aksnes
 8. Pensjonist Håkon Lyngsmo
 9. Regnskapsfører Roar Forbord
 10. Håndverker/fagarbeider Morten Egil Haga
 11. Gårdbruker Arvid Wold
 12. Test-tekniker Geir Åge Kristiansen
 13. Ingeniør/bonde Jon Olav Vikan
 14. Rådgiver Arne Espen Dillan
 15. Prosessoperatør Arild Johansen
 16. Vernepleierstudent Kristoffer Nicolaysen
 17. Daglig leder/tømrer Håkon Hvesser
 18. Ingeniør Jørgen Stenberg
 19. Branninspektør Roger Johnsen
 20. Ingeniør Arild Kvernmo Pedersen
 21. Distriktssjef Lars Fosse
 22. Adjunkt Johannes Rosvold
 23. Avd.leder Terje Falstad
 24. Daglig leder Mikael Wik
 25. Butikksjef Terje Svendsen
 26. Avd.leder transport Dag Einar Innhaug
 27. Bussjåfør Jøran Helge Zakariassen
   

Lagrettemedlemmer/meddommere til Frostating lagmannsrett:
Utvalg kvinner:

 1. Daglig leder Kari Woll
 2. Butikksjef Trine Wohlen
 3. Avd.leder skole Åse Storholmen
 4. Sosialkonsulent Berit Musum
 5. Rådgiver oppvekst Inger Lise Rostad
 6. Personalkonsulent Astrid Larsen
 7. Sykepleier Tove Musum Sæbø
 8. Tilretteleder for arbeid/kompetanse Åse Nymo Aksnes
 9. Ruskoordinator Vibeke Veie-Rosvoll
 10. Rådgiver Sissel Edvardsen
 11. Forfatter Ingrid Storholmen
 12. Rådgiver Sunniva Evensen Aksnes
 13. Sykepleier Lillian Bjørklund
 14. Miljøterapeut Siv Tone Valstad
 15. Butikksjef Hildegunn Skive Skjevik
 16. Rådgiver oppvekst Ellen Vinne
 17. Spesialpedagog Anne Sissel Tiller
   

Utvalg menn:

 1. Daglig leder Jon Sellæg
 2. Økonomileder Aage Rostad
 3. Økonomisjef Stig Arild Myhre
 4. Konsulent Knut Langdal
 5. Lærer Johan Rune Ward Schei
 6. Barne- og ungdomsfagarbeider Svenn Edgar Balgård
 7. Sykepleier Rune Ingebrigtsen
 8. Bankfunksjonær John Vatterholm
 9. Kulturskolerektor Sven-Øyvind Bern
 10. Rådgiver John Solvold
 11. Miljøterapeut Ole Thomas Andresen
 12. Daglig leder Sigmund Hammervold
 13. Salgsansvarlig Ståle Johansen
 14. Senior bedriftsrådgiver Frode Munkhaugen
 15. Butikksjef Rune Storstad
 16. Brannmann/feier Geir Singstad
 17. Daglig leder Terje Skjevik
   

Meddommere til Nord-Trøndelag jordskifterett.

 1. Gårbruker/barnehageassistent Åse Smulan
 2. Vernepleier/gårdbruker Inga Berit Lein
 3. Gårdbruker/ridelærer Marit Aarset Grønn
 4. Gårdbruker/butikkmedarbeider Liv Guri Kvello
 5. Gårdbruker Arild Olav Sagvold
 6. Gårdbruker Trygve Hofstad
 7. Gårdbruker Knut Voll
 8. Ped.leder Eivind A. Grande Gudding.
   

 
  

PS 056/16 Forslag på skjønnsmedlemmer fra Verdal kommune for perioden 1. januar 2017 - 31. desember 2020
 
  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 20.06.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Kommunestyret fremmer følgende forslag på skjønnsmedlemmer fra Verdal kommune overfor Nord-Trøndelag fylkesting:

 1. Anleggsarbeider Jon Sellæg
 2. Eiendomsmegler Stein Aksnes
 3. Bonde Jon Olav Skrove
 4. Daglig leder/byggmester Trond Lian
 5. Takstmann Tor Skrove
 6. Skoginspektør Rune Gudding
 7. Driftsleder betong Stein Erik Fiskum
 8. Daglig leder Kari Oddfrid Kvernmo
 9. Gartner/hagesenterleder Eivind Gynnild
 10. Eiendomsmegler Gjertud Vinne
 11. Regnskapskontrollør Unni Hestegrei  
   


  

PS 057/16 Godtgjøring til Fjellstyrets medlemmer for perioden 2015 - 2019   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 20.06.2016

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Kommunestyret vedtar Fjellstyrets forslag av 04.05.16 angående godtgjøring av Fjellstyrets medlemmer for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2019  

 
  

PS 058/16 Orientering  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 20.06.2016

BEHANDLING:   
Rådmann orienterte om:

 • Kommunereformsak vedtak pkt. 2 – spennende hvordan vi skal utvikle samarbeid samtidig som samkommunen skal avvikles.
 • Aktivitet og økonomistyring – status ved utløpet av juni med sak til politisk behandling i august med evt. forslag om budsjettjustering.
 • Økonomiplanprosess 2017-2020 – arbeidet igangsatt. Dialogmøte tidlig i september.
 • Takker for 1. halvår og ønsker alle god sommer.
   

Ordfører orienterte om:

 • Politireformen – blir prosess der kommunestyret vil bli orientert og involvert. Ble på møte med politimesteren i forrige uke presentert hvordan strukturen er tenkt i Trøndelag. Konklusjon er store driftssenter med tjenestesteder noen få steder. Verdal kommune blir en del av et geografisk distrikt med kontor i Steinkjer og tjenestested enten i Levanger eller Verdal. Det ble ikke presentert noen begrunnelser for dette forslaget. Det må velges strategier for arbeidet i Levanger og Verdal og hva er handlingsrommet lokalt – hvordan kan vi påvirke prosessen. Politimesteren er invitert til formannskapet i Verdal. Rådmann er med i styringsgruppe som er oppnevnt for arbeidet.
 • Årsmøte i representasjonsskapet Trondheim Havn avviklet.
 • Offisiell åpning av Verdal motorsenter - Kvernmo motorpark lørdag 18. juni 2016.
   

 
    Til toppen av siden

Publisert: 13.06.2016 12:25 Sist endret: 19.08.2016 12:10
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS