Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 30.01.2017

Møtested :  Komunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           30.01.2017
Tid:              18:00 - 21:05
Til stede:     35 representanter. Arild Stenberg fratrådte som inhabil i sak 3/17. Til stede: 34 representanter.


Utdelt i møtet:

 

Kulturinnslag fra kulturskolen,. Video.

Før møtet ble det gitt følgende orientering:

Åpning, opprop, merknader. Video.
 
Video-opptak av hele kommunestyrets møte fra start til slutt.

 

Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 1/17 Godkjenning av møteprotokoll  12.12.2016 Protokoll video
PS 2/17 Revidering av Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2017 Saksframlegg Protokoll video
PS 3/17 Forespørsel fra Verdal JFF om lengre kontrakt ved leie av kommunevaldene i Inna og Verdalselva Saksframlegg Protokoll video
PS 4/17 Innherred Renovasjon - Endring av selskapsavtale og innføring av hytterenovasjon i Verdal Saksframlegg Protokoll video
PS 5/17 Oppnevning i kommunale verv etter Ann Maj Hovdahl Holmli Saksframlegg Protokoll video
PS 6/17 Orientering - Protokoll video
PS 7/17 Interpellasjon fra Venstre - behov for døgnplasser for hjelpetrengende eldre Saksframlegg Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 30.01.2017
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Nei Inger Åse L. Evenmo møtte som vara
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Nei Emmanuel Glordy Bowah møtte som vara 
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Nei Torunn Agnethe Rotmo nøtte som vara 
Arild Stenberg AP Medlem Ja  
Siv Engelin AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Nei Thor Bertil Granum møtte som vara
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Nei Geir Singstad møtte som vara 
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Nei Einar Olav Larsen møtte som vara 
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Nei Olav Dahl Karmhus møtte som vara 
Marit Anna Morken SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
John Hermann Uavhengig Medlem Nei Tore Landstad møtte som vara 
Bård Storhaug FRP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei Håkon Hafell møtte som vara 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

PS 001/17 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.012017

BEHANDLING:   
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 12. desember 2016 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
             
VEDTAK:
Protokoll fra møte 12. desember 2016 godkjennes.

 
 

PS 002/17 Revidering av Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2017
  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.01.2017

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Verdal kommunes forslag til Lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2017 vedtas.
  
 
  

PS 003/17 Forespørsel fra Verdal JFF om lengre kontrakt ved leie av kommunevaldene i Inna og Verdalselva
  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.01.2017

BEHANDLING:   
Arild Stenberg meldte seg som inhabil, sitter i styret i VJFF.
Ved votering ble Arild Stenberg enstemmig erklært inhabil, jfr. Forvaltningslovens § 6 første ledd bokstav e.
Til stede: 34 representanter.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:   
Det inngås ny leieavtale med Verdal jeger- og fiskeforening for leie av fiskevaldene Sagen, Holmsenget og Fergestad for 32 år framover tid. Avtalen bygger på den forrige avtalen med unntak av endringer for leieperioden.

Rådmannen gis fullmakt til å utforme og inngå avtale med VJFF innen rammen av overstående forutsetninger.

 

PS 004/1Innherred Renovasjon - Endring av selskapsavtale og innføring av hytterenovasjon i Verdal
   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.01.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
          
VEDTAK: 

 1. Det innføres hytterenovasjon i Verdal kommune. Dette må skje i nært samarbeide med hytteeierforeninger/Verdal kommune.
 2. Verdal kommune godkjenner endringene i selskapsavtalen til Innherred Renovasjon IKS vedtatt av representantskapet i selskapet.


  
    

PS 005/17 Oppnevning i kommunale verv etter Ann Maj Hovdahl Holmli   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.01.2017

BEHANDLING:  
Høyre v/Silje Sjøvold fremmet på vegne av felleslista AP/H/KRF følgende nye representanter for resten av valgperioden:

Medlem og nestleder i skatteutvalget – Oddbjørg Grønn (H)
Medlem i overskattetakstnemnd for eiendomsskatt – Oddbjørg Grønn (H)
1. vara samkommunestyret – Torbjørn Sellæg (H)
6. vara komite plan og samfunn – Lotte Holte Kjesbu (H)
2. vara i overskattetakstnemnd for eiendomsskatt – Torunn A. Rotmo (A)

Ved votering ble forslagene enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK:  
Følgende oppnevnes for resten av valgperioden:
Medlem og nestleder i skatteutvalget – Oddbjørg Grønn (H)
Medlem i overskattetakstnemnd for eiendomsskatt – Oddbjørg Grønn (H)
1. vara samkommunestyret – Torbjørn Sellæg (H)
6. vara komite plan og samfunn – Lotte Holte Kjesbu (H)
2. vara i overskattetakstnemnd for eiendomsskatt – Torunn A. Rotmo (A)

     

PS 006/17 Orientering  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.01.2017

BEHANDLING:   
Før møtet ble det gitt følgende orientering:

Rådmannen orienterte om:

 • Arbeidet med etablering Nye Verdal kommune og avvikling av Innherred samkommune går som planlagt. Sak vil komme til politisk behandling i mars – med forslag til videre organisering av samarbeid.
 • Verdal kommune overtok teaterbygget 25. januar. Nord-Trøndelag flytter nå fra SNK og inn i det nye bygget. NTT betaler husleie fra samme dag.
 • Lyssatte elvepromenaden samtidig med planlagt utbedringsarbeid på stien. Dette i henhold til bla. Økonomiplan, Temaplan Anlegg for leik, idrett og aktivitet og folkehelse.
 • Regnskap 2016. Frist for avleggelse av regnskap 15. februar. Hovedbildet er at virksomhetsområdene har styrt etter kommunestyrets vedtak – de fleste er i balanse og avvik er mindre enn rapportert gjennom året. Inntektsutjevning på 20 mill for VK sin del for 2016. Skatteinngangen – sitat fra KS: «Det meste av veksten skyldes at personlige skatteytere foretok en tilpasning til skattereformen i 2016 ved å ta ut store utbytter i 2015. Det er viktig å være klar over at merskatteveksten i 2016 bare ga ekstra inntekt for året 2016, og i liten grad vil påvirke nivået på forventede skatteinntekter i 2017 og fremover».
 • Tilsyn fra Fylkesmannen på beredskap og samfunnssikkerhet gjennomført – kommunens samlet ansvar innenfor beredskap – ingen avvik – kun små merknader.
 • Utlagt to skisser av samme areal for å se om det er fysisk mulig å få plass til det som er vedtatt i kommunestyret på helsehus. Noe som skissen viser at det er. Samarbeider også med videregående i forhold til deres behov. Mediedebatt – Vi er ute for å skape den tryggheten som etterspørres – vi leverer tjenester og skal levere individuelt tilpassede tjenester – basert på kunnskap. Men er også avhengig av å få kunnskap. Sak i april 31/16 – hvor mange døgnbemannende plasser skal Verdal kommune ha? Vi skal være hjelpende og veiledende i søknad om omsorgshjelp. Skal bli tydeligere på kommunikasjon – også i skriftlig. Vil bli gjennomført informasjonsmøter og bli utsendt informasjonsbrev når det gjelder bl.a. tiden fram til helsehus er ferdig. Interessenter skal også involveres i prosesser.
 • Endring, innovasjon og utvikling blir viktig for å skape de ressursene vi har bruk for i de økonomiske pressede tider vi har framover.

Ordfører orienterte om:

 • KomRev gjennomfører forvaltningsrevisjon/selskapskontroll Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Selskapskontrollen er todelt, hvor første del går inn på Verdal kommunes og Nord-Trøndelag fylkeskommunes eierskap i SNK og andre del undersøker i hvilken grad organiseringen etter museumskonsolideringen bidrar til å oppfylle målene for SNK. Rapport vil bli framlagt til kommunestyret.
 • Frisklivssentralen i Verdal får mye anerkjennelse på nasjonal nivå og har fått forlenget rollen som utviklingssentral for Midt-Norge for 3 nye år. Helsedirektoratet står for sertifisering.
 • Tindved og TFoU styrker nettverksarbeidet – samarbeider om å utvikle Tindved i det nye Trøndelag. Prosjekt Hvordan kreative næringer kan fungerer på best mulig måte. Mål at Tindved skal være bedre rustet som utviklingsaktør.
 • Kort resyme fra styringsgruppesak E6 – jernbaneprosjekt. E6 Åsen-Mære er det nå fullt trykk på nå og det er Statens Vegvesen styrer prosjektet. De tar sikte på å velge et foretrukket alternativ i april – blir da konsekvensutredning.

 

  
PS 007/17 Interpellasjon fra Venstre - behov for døgnplasser for hjelpetrengende eldre  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.01.2017

BEHANDLING:   
Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet sin interpellasjon. Ba videre om at saken oversendes formannskapet til videre oppfølging.

Ordfører svarte slik:
«Jeg takker interpellanten for interpellasjonen.

Vi står midt i en krevende og voldsomt spennende fase i pleie –og omsorgssektoren i Verdal kommune. Vi planlegger faktisk tidenes velferdsløft i Verdal kommune. Så vet vi at det er en vei dit. Det ligger et vedtak om en avsetning i investeringsbudsjettet på hele 430 millioner kroner på denne sektoren samt en uttrykt ambisjon om å nå langt flere brukere enn i dag og på et bedre og riktigere og mer individtilpasset nivå etter hver enkelt persons individuelle behov.

En kunne ha sagt at det ville vært mer nærliggende å forvente at en slik kolossal satsing – det dobbelte av den store skolesatsingen fra få år tilbake – ville utløse en viss begeistring, men så langt har fokuset vært på perioden fram til planene blir vedtatt, til anlegget blir realisert enn på hva dette gigantiske løftet i velferdssektoren egentlig betyr og innebærer. Denne «mellomfasen» tar fokuset. Det er sikkert mange årsaker til at det er blitt slik. Det er vanskelig for noen av oss å slå oss på brystet og si at dette har vi handtert veldig greit, for eksempel når det gjelder å gi informasjon. Jeg tror at informasjonsbehovet har vært mye større enn informasjonstilgangen. Dette gjelder både politisk nivå og administrativt nivå. Det synes jeg at mange av oss – inkludert meg selv – skal ta selvkritikk på. Vi har en kraftig mediedebatt med noen aktive deltakere.

Det kommer også noen få medieoppslag om enkeltbrukere og om hvordan de og deres pårørende oppfatter situasjonen. Det er klart at det river oss i hjertet når det uttrykkes tvil og misnøye med hvordan Verdal kommune handterer situasjonen og hvilken kommunal bistand disse brukerne får og at denne ikke er god nok. Den situasjonen vi står i skaper tvil og i verste fall utrygghet hos både brukere og pårørende. Dette er svært beklagelig. Så skal det også sies at det kommer en god del svært positive tilbakemeldinger på hvordan vårt store tjenesteapparat løpende handterer de utfordringer kommunen står i – også til meg personlig. Og det sier seg selv: Jeg kan ikke stå her og si at vårt tjenesteapparat handterer alle enkelttilfeller og enkeltbrukere like bra – når vi har flere hundre brukere i systemet hvert eneste år. Det sier seg selv. Det vil jo være å kaste folk blår i øynene.

Jeg blir jo berørt av dette – både som ordfører og som medmenneske. Jeg har selv i perioder hatt tunge ansvars – og omsorgsoppgaver i min nærmeste familie. Jeg vet godt hva det vil si å vente på større kommunal innsats eller en tilrettelagt plass. Jeg vet godt hva det vil si å være sliten og håpe på at «nå må det ordne seg» – med avlastning eller en plass på sykehuset, der min meget gamle mor skulle vært etter mitt og familiens skjønn – men altså ikke etter det medisinske skjønn som ble utøvd. Hvor sterkt kunne vi ikke ha ønsket en avlastingsplass i perioder, større kommunal kapasitet , lettere innleggelse i sykehus eller en mindre røff utskrivningspraksis fra sykehusets side?

Jeg kan ikke sitte og si at slike oppslag som vi ser i avisene ikke går inn på meg, for det gjør de jo virkelig, men det kan ikke gjøre oss handlingslammet.

Vi kan ikke slutte å stole på fagligheten og faglige råd. Selv om vi knapt noen gang kommer dit at vi på noen måte kan si eller garantere at absolutt 100 % av brukerne for oppfylt absolutt alle sine forventninger – for vi kan aldri gi slike garantier... Men som kommune må vi alltid forsøke å strekke oss så langt vi klarer innenfor de ressurser og de regimer dette landet mener vi skal tilby i denne sektoren. Og det er jo nettopp dette vi hele tiden driver med.

Vi har hele veien i den pågående saken støttet oss på klare faglige råd. Det er ikke fattet et eneste politisk vedtak hittil i saken som har brutt med de faglige rådene. De politiske vedtakene har samtidig i all hovedsak vært enstemmige. Jeg kan dokumentere dette.

Så er det naturligvis slik at sitasjonen hele tiden følges tett og løpende. Mellomfasen følges nøye og med stor årvåkenhet. Det er ingen tvil om det. På direkte spørsmål fra meg i formannskapet, fra Arbeiderpartiets gruppeleder i Komite Mennesker og Livskvalitet samt i media er det klart uttrykt fra kommunalsjef helse og omsorg at en eventuell reåpning i en eller annen form av de 24 omtalte institusjonsplassene ved Ørmelen Bo verken er faglig eller økonomisk tilrådelig slik situasjonen nå er.

Så er de naturligvis også slik at vi også i fortsettelsen vil følge faglige råd – selv om dette kan framstå som vanskelig. Som ordfører skulle jeg selvfølgelig mer enn gjerne hatt mer penger å bruke – på pleie og omsorg, på skole, på barnehager, på næringsutvikling, på kommunale veier, på eldreomsorg.... på nest alt vi driver med. Men vi må altså som kommune holde all denne aktiviteten innenfor de økonomiske rammene vi har som kommune, hvis ikke vet vi hva som venter bak neste sving.

Så langt vurderer den politiske ledelsen samstemt denne saken på samme måte som administrasjonen. Jeg kan ikke se at vi på politisk eller annet hold sitter på bedre faglig kompetanse eller kunnskap som gjør at vi skal eller bør overprøve de klare faglige råd og som interpellanten stiller sine spørsmål rundt.

Vi får bekreftet igjen og igjen at alle brukere får oppfylt sitt tjenestebehov etter de normer og regler som lover og forskrifter krever av oss.

Takk så langt.»

Marit Voll fremmet følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret ber administrasjonen kartlegge dagens og fremtidens behov for sykehjemsplasser, omsorgsboliger med heldøgns pleie og tilrettelagte boliger. Fastlegene, hjemmesykepleien og inntakskontoret er blant de som det innhentes fakta fra.

Kommunestyret vedtok med 19 mot 16 stemmer at forslaget fra Voll vedlegges oversending av saken til formannskapet.

VEDTAK:
Saken, vedlagt forslag fra Voll, oversendes formannskapet til videre oppfølging.

 

    Til toppen av siden

Publisert: 02.12.2016 09:35 Sist endret: 05.02.2021 09:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS