Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.02.2017

Møtested :  Komunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           27.02.2017
Tid:             18:00 - 19:30 
Til stede:     35 representanter


Følgende ble utdelt i møtet:

 

Kulturinnslag fra kulturskolen,. Video.

Åpning, opprop, merknader. Video.
 
Video-opptak av hele kommunestyrets møte fra start til slutt.

 

Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 8/17 Godkjenning av møteprotokoll  30.01.2017 Protokoll video
PS 9/17 Budsjettjustering 2017 - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 10/17 Overdragelse av aksjer i NTE Holding AS Saksframlegg Protokoll video
PS 11/17 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) - revidering av særavtale mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag Saksframlegg Protokoll video
PS 12/17 Retningslinjer for etableringsstønad for flyktninger som bosettes i Verdal Saksframlegg Protokoll video
PS 13/17 Veslefrikk bofellesskap - sluttrapport  Saksframlegg Protokoll video
PS 14/17 Søknad om fritak fra verv som meddommer i Inntrøndelag Tingrett - Dag Einar Innhaug  Saksframlegg Protokoll video
PS 15/17 Tor-Petter Abelsen - søknad om permisjon fra folkevalgte verv i perioden 01.03.17 - 30.06.17  Saksframlegg Protokoll video
PS 16/17 Orientering - Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 27.02.2017
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Ja  
Arild Stenberg AP Medlem Ja  
Siv Engelin AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Nei  Emmanuel Glordy Bowah møtte som vara
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Marit Anna Morken SP Medlem Nei Einar Olav Larsen møtte som vara 
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
John Hermann Uavhengig Medlem Nei Tore Landstad møtte som vara 
Bård Storhaug FRP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Nei Lotte Holthe Kjesbu møtte som vara
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei Helena Kruken Ulvin møtte som vara 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

PS 008/17 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.02.2017

BEHANDLING:   
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 30. januar 2017 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
              
VEDTAK:
Protokoll fra møte 30. januar 2017 godkjennes.

 
 

PS 009/17 Budsjettjustering 2017 - Verdal kommune  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.02.2017

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Investeringsbudsjettet for 2017 endres slik:

 • Kr. 500.000,- bevilges til Skateanlegg.
 • Kr. 3.000.000,- bevilges til renovering/fornying av Moparken.
 • Kr. 2.000.000,- bevilges til ungdommens hus.
 • Kr. 500.000,- bevilges til oppgradering av Ringvegen nord.
 • Kr. 2.400.000,- bevilges til brannsikring/nødstrøm bo- og helsetun.
 • Kr. 500.000,- bevilges til prosjektering/utvikling av boligfelt i Leklemsåsen.
 • Kr. 2.000.000,- bevilges til oppgradering av avlastningsboligen.
 • Kr. 4.500.000,- bevilges til Lysthaugen boligfelt.
 • Kr. 500.000,- bevilges til avløp på Tinden og kr. 1.000.000,- til avløp på Ørin.
 • Kr. 1.000.000,- bevilges til vann Ørin og kr. 500.000,- til vann Fætta.
 • Verdal kommune har mottatt kr. 3.000.000,- i tippemidler til flerbrukshallen på Verdalsøra. Årets låneopptak foreslås redusert tilsvarende.
 • Bruk av ubrukte lånemidler økes med kr. 16.320.000,- og kr. 2.080.000,- i økt momskompensasjon.

 

PS 010/17 Overdragelse av aksjer i NTE Holding AS  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.02.2017

BEHANDLING:   
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:   

 1. Verdal kommune er kjent med, og aksepterer de begrensninger som er beskrevet for gjennomføringen av overdragelsen.
 2. Verdal kommune slutter seg fullt og helt til, og innretter seg etter følgende dokumenter:
  a) Overdragelsesavtale
   
  b) Aksjonæravtale
   
  c) Vedtekter
   
  d) Retningslinjer for eiermøtet
   
  e) Instruks for arbeidsutvalget
   
  f) Retningslinjer for valgkomiteen.

 

PS 011/1Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) - revidering av særavtale mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag
   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.02.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapet innstilling enstemmig vedtatt.
           
VEDTAK:  
Kommunestyret slutter seg til den framforhandlede reviderte særavtalen med Helse Nord-Trøndelag om kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.


  
    

PS 012/17 Retningslinjer for etableringsstønad for flyktninger som bosettes i Verdal   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.02.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
          
VEDTAK:  

 1. Retningslinjer for etableringsstønad for flyktninger vedtas.
 2. Vedtak om slik stønad fattes i henhold til forvaltningslovens § 2b (enkeltvedtak).

 
     

PS 013/17 Veslefrikk bofellesskap - sluttrapport   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.02.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
          
VEDTAK:  
Saken tas til orientering.
  
 
     

PS 014/17 Søknad om fritak fra verv som meddommer i Inntrøndelag Tingrett - Dag Einar Innhaug
   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.02.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt..
          
VEDTAK:  
Dag Einar Innhaug innvilges fritak fra verv som meddommer i Inntrøndelag tingrett for resten av perioden 01.01.2017 – 31.12.2020.
  
 
     

PS 015/17 Tor-Petter Abelsen - søknad om permisjon fra folkevalgte verv i perioden 01.03.17 - 30.06.17
   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.02.2017

BEHANDLING:  
Fellesliste AP/H/KRF v/Ove Morten Haugan fremmet følgende forslag til pkt 3:

Nytt medlem i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret fram til 30.06.17: Helena K. Ulvin.
Ny 1. vara i komite plan og samfunn fram til 30.06.17: Håkon Hafell.
Vara i kommunalt klageorgan fram til 30.06.17: Helena K. Ulvin.
3. vara utmarksnemnda fram til 30.06.17: Torstein Holst

Punktvis votering med følgende resultat:

 • Formannskapets innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Formannskapets innstilling pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag til pkt. 3 – enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Tor-Petter Abelsen om permisjon fra folkevalgte verv fra 01.03.17 til 30.06.17.
 2. Helena Kruken Ulvin rykker inn som fast medlem i kommunestyret fram til 30.06.17.
 3. Nytt medlem i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret fram til 30.06.17: Helena K. Ulvin.
  Ny 1. vara i komite plan og samfunn fram til 30.06.17: Håkon Hafell.
  Vara i kommunalt klageorgan fram til 30.06.17: Helena K. Ulvin.
  3. vara utmarksnemnda fram til 30.06.17: Torstein Holst.

 
     

PS 016/17 Orientering  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.02.2017

BEHANDLING:   
Rådmann orienterte om:

 • Ungdataundersøkelse vil bli gjennomført i ukene 14, 15, 16 og 17.
 • Temamøte helse og velferd fredag 24. februar. Godt møte og godt engasjement. Nytt temamøte i slutten av mars.
 • Regnskap 2016 – netto driftsresultat blir ca 24 millioner.
 • Skolestruktursak vil bli lagt ut til offentlig høring 1. mars. Høringsperioden blir på 8 uker. Planlagt kommunestyrebehandling på struktur i juni.

Ordfører orienterte om:

 • Oppstartmøte revidering forvaltningsplan nasjonalpark Blåfjella – Skjækerfjella.
 • Dekningsgrad på bredbånd – kommunenivå i Nord-Trøndelag.
 • Besøk fra Indre Fosen for å se på organisering av næringsarbeidet.
 • NRK DAB-dekning i Nord-Trøndelag.
 • Regional utviklingsprogram - siste for Nord-Trøndelag.
 • Frokostmøte i Verdal Næringsforum 27. februar 2017. Tema Øras dager.
 • Befolkningstall og utvikling for 2016 fra SSB

    Til toppen av siden

Publisert: 02.12.2016 09:35 Sist endret: 05.02.2021 09:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS