Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.03.2017

Møtested :  Komunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           27.03.2017
Tid:             18:00 - 23:20
Til stede:    35 representanter. John Hermann fikk permisjon fom sak 19/17. Til stede 34 representanter


Før møtet ble det orientert om:

Sak 24/17 ble behandlet etter sak 17/17.

Sakene 23/17, 25/17, 26/17 og 27/17 ble utsatt til neste møte.

 

Kulturinnslag fra kulturskolen,. Video.

Åpning, opprop, merknader. Video.
 
Video-opptak av hele kommunestyrets møte fra start til slutt.
(NB! Fra ca. 5 timer ut i opptaket og ut er det bare lyd - dette gjelder for sakene 20 (delvis), 21, 22, 28 og 29)

 

Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 17/17 Godkjenning av møteprotokoll  27.02.2017 Protokoll video
PS 18/17 Organisering av samarbeidsløsninger etter oppløsning av Innherred samkommune Saksframlegg Protokoll video
PS 19/17 Helsebygg Verdal kommune - entrepriseform, tomt, organisering av planarbeidet Saksframlegg Protokoll video
PS 20/17 Mobil- og bredbåndsdekning i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 21/17 Innspill til Fylkesvegplan 2018 - 2021 Saksframlegg Protokoll video
PS 22/17 Detaljregulering Klinga steinbrudd Saksframlegg Protokoll video
PS 23/17 Planstrategi Levanger og Verdal 2017-2020 Saksframlegg Protokoll utsatt
PS 24/17 Kontrollutvalgets årsrapport 2016 Saksframlegg Protokoll video
PS 25/17 Årsmelding for Eldrerådet 2016 Saksframlegg Protokoll utsatt
PS 26/17 Årsmelding 2016 for rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal Saksframlegg Protokoll utsatt
PS 27/17 Årsmelding for Verdal ungdomsråd 2016 Saksframlegg Protokoll utsatt
PS 28/17 Helena Kruken Ulvin - søknad om permisjon fra folkevalgte verv i perioden 1. april 2017 - 30. september 2017 Saksframlegg Protokoll video
PS 29/17 Inger Åse Evenmo - søknad om fritak fra vervet som varamedlem i innvandrerrådet for resten av valgperioden 2015-2019 Saksframlegg Protokoll video
PS 30/17 Orientering - Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 27.03.2017
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Nei Emmanuel Glordy Bowah møtte som vara 
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Ja  
Arild Stenberg AP Medlem Ja  
Siv Engelin AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Nei Torunn Agnethe Rotmo møtte som vara 
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Marit Anna Morken SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
John Hermann Uavhengig Medlem Ja  
Bård Storhaug FRP Medlem Nei Tore Landstad møtte som vara 
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Nei Bjørn Stian Hojem møtte som vara 
Helena Kruken Ulvin KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

PS 017/17 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.03.2017

BEHANDLING:   
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 27. februar 2017 godkjennes.»

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.
               
VEDTAK:
Protokoll fra møte 27. februar 2017 godkjennes.
 
  
 

PS 018/17 Organisering av samarbeidsløsninger etter oppløsning av Innherred samkommune  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.03.2017

BEHANDLING: 
AP/H/KRF/SP v/Arild K. Pedersen fremmet følgende felles alternativt forslag til pkt. 14:
«Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten for videreføring av et felles landbrukskontor for Levanger og Verdal/utvikling av tydelige og forpliktende samarbeidsavtaler mellom de to kommunenes landbrukskontorer.
Vertskommuneløsninger anses ikke tjenlige.»

Høyre v/Silje Sjøvold fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 7:
«Kommunen ønsker fortsatt felles brann- og redningstjeneste med Levanger kommune. Samarbeidsløsning konkretiseres for kommunestyrebehandling i juni. Rådmannen bes om å utrede mulighetene for samarbeid om brann- og redningstjenestene med flere kommuner i den sammenheng.»

MDG v/Arvid Wold fremmet følgende tillegg til pkt. 2:
«Representant for ansattes organisasjon gis også møte-, tale- og forslagsrett i styret.»

Votering:

 • Formannskapets innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Formannskapets innstilling pkt. 2 alternativt mot MDGs forslag til pkt 2 – MDGs forslag ble enstemmig vedtatt.
 • Formannskapets innstilling pkt. 3 til pkt. 6 – enstemmig vedtatt.
 • Formannskapets innstilling pkt. 7 alternativt mot Høyres forslag til pkt. 7– formannskapets innstilling vedtatt med 31 stemmer. 4 stemmer ble avgitt for forslaget fra Høyre.
 • Formannskapets innstilling pkt. 8 til pkt. 13 – enstemmig vedtatt.
 • Formannskapets innstilling pkt. 14 alternativt mot fellesforslag fra AP/H/KRF/SP til pkt. 14 – fellesforslag fra AP/H/KRF/SP ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  

 1. For å ivareta vedtatte oppgavefellesskap for Verdal og Levanger fra 1.1.2018 opprettes følgende samarbeidsordninger etter kommunelovens §27.
  a) Samarbeidsordning for regnskap, fakturering, innfordring og lønn, lokaliseres i Verdal.
  b) Samarbeidsordning for IKT, kemner, innkjøp og kommuneadvokat lokaliseres i Levanger.
 2. Styret for samarbeidene utgjøres av rådmennene i de to kommunene. Fagledere møter i styret med tale- og forslagsrett. Representant for ansattes organisasjon gis også møte-, tale- og forslagsrett i styret
 3. Vedtekter for hver av samarbeidsordningene og samarbeidsavtale legges fram til politisk behandling før sommeren 2017.
 4. De ansatte blir tilsatt i den kommunen vedkommende samarbeid har kontoradresse.
 5. For at samarbeidsordningene skal kunne løse sine oppgaver for kommunene på en effektiv måte må kommunene samkjøre seg og ha samme ikt-systemer, lik arkivplan, så like rutiner som mulig. Dette er også viktig i beredskapssammenheng da kommunene kan avlaste hverandre, hjelpe hverandre og kjøpe tjenester av hverandre der det er nødvendig.
 6. Budsjett for samarbeidet besluttes av styret før kommunenes behandler sine årsbudsjetter. Endelig godkjenning av det enkelte samarbeids budsjett blir med det del av kommunestyrenes ordinære budsjettvedtak. Kostnader fordeles som hovedregel etter innbyggertall. Avvik fra denne kan være som følge av kommunespesifikke satsninger m.v., som gjør dette unaturlig i enkeltstående tilfeller.
 7. Kommunestyret ser at Verdal kommunes brann- og redningstjeneste bør inngå/være tilknyttet et større samarbeid.
  Kommunestyret ber om at det utredes flere alternativer og med ulike samarbeidskonstellasjoner.
  Kommunestyret vektlegger tilstedeværelse i Verdal kommune med egen brannstasjon.
 8. Oppgavene i dagens Dokumentsenter føres i sin helhet tilbake til kommunene.
 9. Kostnader til pensjon for ansatte som har hatt Innherred samkommune som siste arbeidsgiver overtas av vedkommende morkommune.
 10. Eventuell gjeld og fordringer mellom samkommune og deltakerkommunene gjøres opp ved avviklingen.
 11. Samkommunen har ingen anleggsmidler. Omløpsmidler følger samarbeidsordningene og fordeles for øvrig etter innbyggertall som hovedregel.
 12. Eierskapsposter og avtaler med andre partnere og kommuner gjennom Innherred samkommune gjennomgås og posisjoneres i den enkelte kommune i egen sak etter sommeren.
 13. Fondsavsetninger i samkommunens regnskap skal fordeles slik intensjonene bak midlene tilsier, eller har sin opprinnelse. Fondsmidler som er opparbeidet i samkommunen i fellesskap skal fordeles etter folketall, såfremt det ikke er juridiske føringer for annet.
 14. Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten for videreføring av et felles landbrukskontor for Levanger og Verdal/utvikling av tydelige og forpliktende samarbeidsavtaler mellom de to kommunenes landbrukskontorer.
  Vertskommuneløsninger anses ikke tjenlige.

 

 

PS 019/17 Helsebygg Verdal kommune - entrepriseform, tomt, organisering av planarbeidet  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.03.2017

BEHANDLING:   
John Hermann fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 34 representanter.

Udatert brev fra naboer til framtidig helsebygg ble utdelt.

SP v/Marit Voll fremmet følgende tilleggsforslag:
«Referansegruppen utvides med 3 politikere.»

V v/Bjørn S. Hojem fremmet følgende forslag til nytt pkt. 5:
«Det må utarbeides en konsekvensutredning som innbefatter hvilke kommunale helse- og velferdstjenester som kan legges inn i det nye helsehuset, samt ulike alternativ. Det må også inngå i utredning hvordan eksisterende bygningsmasse innenfor helse og velferd skal brukes. I utredningen må det også framgå hvilke økonomiske konsekvenser foreslåtte endringer innebærer på kort og lengre sikt. Det forutsettes en brei involvering av ansatte og innbyggere i dette arbeidet.»

MDG v/Arvid Wold fremmet følgende alternative forslag til pkt. 2 og pkt. 3 (pkt. 3 faller bort om pkt. 2 blir nedstemt):
2. Verdal kommune tar kontakt med eieren av Soria Moria-området for å utrede mulig alternativ plassering av hele eller deler av planlagt utbygging.
3. Regulering av tomt for det nye helsebygget utsettes til forslaget til pkt. 2 er avklart.

Høyre v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende alternative forslag til pkt. 1 og pkt. 4 (pkt. 4 faller bort om pkt. 1 blir nedstemt):
1. Det velges en totaltentreprisemodell og prosjektgjennomføring som ikke forhindrer lokale/regionale aktører å delta i konkurransen grunnet prekvalifiseringsvurderinger og/eller evalueringskriterier som er urimelige i forhold til referanseprosjekter og reell kompetanse.
Det skal stilles krav til lærlingeandel og fagbrev i hele prosjektgjennomføringsorganisasjonen, også innenfor underentrepriser. Anbudskonkurranse og entrepriseform gjennomføres innenfor det mulighetsrom og retningslinjer som lov om offentlige anskaffelser gir.
4. Rådmannen bes starte opp organiserings- og planleggingsprosessen som skissert i saken.

Votering:

 • Alternativ votering mellom formannskapets innstilling pkt. 1 og høyres forslag til pkt. 1 – høyres forslag ble vedtatt med 18 stemmer. 16 stemte for formannskapets innstilling.
 • Alternativ votering mellom formannskapets innstilling pkt. 4 og høyres forslag til pkt. 4 – høyres forslag ble vedtatt med 18 stemmer. 16 stemte for formannskapets innstilling.
 • Alternativ votering mellom formannskapets innstilling pkt. 2 og MDGs forslag til pkt. 2 – formannskapets innstilling ble vedtatt med 32 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for forslaget fra MDG.
 • SP sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
 • Venstre sitt forslag falt med 14 mot 20 stemmer.
 • Formannskapet innstilling pkt. 3 – vedtatt med 33 mot 1 stemme.

VEDTAK:    

 1. Det velges en totaltentreprisemodell og prosjektgjennomføring som ikke forhindrer lokale/regionale aktører å delta i konkurransen grunnet prekvalifiseringsvurderinger og/eller evalueringskriterier som er urimelige i forhold til referanseprosjekter og reell kompetanse.
  Det skal stilles krav til lærlingeandel og fagbrev i hele prosjektgjennomføringsorganisasjonen, også innenfor underentrepriser. Anbudskonkurranse og entrepriseform gjennomføres innenfor det mulighetsrom og retningslinjer som lov om offentlige anskaffelser gir.
 2. Tomt for det nye helsebygget i Verdal kommune blir mellom Verdal bo og helsetun og Verdal videregående skole.
 3. Regulering av tomt for det nye helsebygget iverksettes.
 4. Rådmannen bes starte opp organiserings- og planleggingsprosessen som skissert i saken.
 5. Referansegruppen utvides med 3 politikere.

 

PS 020/1Mobil- og bredbåndsdekning i Verdal kommune   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.03.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
            
VEDTAK:  

 1. Verdal kommunestyre tar framlagt sak til orientering og slutter seg til rådmannens vurderinger vedrørende mobil- og bredbånddekning i kommunen.
 2. Verdal kommunestyre ber om at det utarbeides en søknad til NKOM om støtte til slik utbygging. Søknaden skal omfatte hele kommunen.
 3. Verdal kommune bidrar med inntil 3 mill. kroner i bidrag til en slik utbygging. Endelig utbyggingsalternativ, kostnader og finansieringsplan legges fram for kommunestyret


  
    

PS 021/17 Innspill til Fylkesvegplan 2018 - 2021   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.03.2017

BEHANDLING:  
SV v/Anne Kolstad fremmet følgende forslag under «Nye gang/sykkelvegprosjekt» til slutt:
FV 759 Lund – Leksdal skole (GS)

Det ble først votert over forslaget fra SV som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over formannskapets innstilling med vedtatt forslag som ble enstemmig vedtatt.
           
VEDTAK:   
Verdal kommune har følgende innspill til prioriterte investeringer ved utarbeidelse av Fylkesvegplan 2018 – 2021 (2023)

Strekningsvise investeringer uten bompenger:
FV 757, Havnekrysset Øst – Holbergkrysset
FV 759, Stiklestad - Steinkjer

Forsterkning og asfaltering av fylkesveger:
FV. 160, Skjækerfossen - Vera
FV170, Lein – Steinkjer grense

Nye gang/sykkelvegprosjekt
FV 72, GS Vinne – Levring
FV 757, GS Vuku sentrum
FV 759 Lund – Leksdal skole (GS) 

 
     

PS 022/17 Detaljregulering Klinga steinbrudd   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.03.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble innstilling fra komite plan og samfunn enstemmig vedtatt.
           
VEDTAK:  
Detaljregulering Klinga steinbrudd, sist rev. 24.02.2017, vedtas iht. plan og bygningslovens § 12-12.
   
 
     

PS 023/17 Planstrategi Levanger og Verdal 2017-2020   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.03.2017

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag:
«Saken utsettes til neste møte».

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
           
VEDTAK:  
Saken utsettes til neste møte.
   
 
     

PS 024/17 Kontrollutvalgets årsrapport 2016   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.03.2017

BEHANDLING:  
Saken ble behandlet etter sak 17/17.

Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Kommunestyret tar "Kontrollutvalgets årsrapport for 2016" til orientering.  

 
     

PS 025/17 Årsmelding for Eldrerådet 2016   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.03.2017

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag:
«Saken utsettes til neste møte».

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Saken utsettes til neste møte.  

 
     

PS 026/17 Årsmelding 2016 for rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.03.2017

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag:
«Saken utsettes til neste møte».

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Saken utsettes til neste møte.  

 
     

PS 027/17 Årsmelding for Verdal ungdomsråd 2016   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.03.2017

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag:
«Saken utsettes til neste møte».

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Saken utsettes til neste møte.  

 
     

PS 028/17 Helena Kruken Ulvin - søknad om permisjon fra folkevalgte verv i perioden 1. april 2017 - 30. september 2017
   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.03.2017

BEHANDLING:  
AP v/Ove Morten Haugan på vegne av felleslista fremmet følgende forslag til punktene 3, 4 og 5:

3. Medlem i komite mennesker og livskvalitet fram til 30. september 2017: Dagny Okkenhaug
4. Medlem i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret fram til 30. juni 2017: Håkon Hafell
5. Vara i kommunalt klageorgan fram til 30. juni 2017: Håkon Hafell.

Votering:

 • Formannskapets innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Formannskapets innstilling pkt. 2 - enstemmig vedtatt.
 • Aps forslag til pkt. 3 – enstemmig vedtatt
 • Aps forslag til pkt. 4 – enstemmig vedtatt.
 • Aps forslag til pkt. 5 – enstemmig vedtatt

VEDTAK:  

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Helene Kruken Ulvin om permisjon fra folkevalgte verv i perioden 1. april 2017 til 30. september 2017.
 2. Håkon Hafell rykker inn som fast medlem i kommunestyret fram til 30. juni 2017.
 3. Medlem i komite mennesker og livskvalitet fram til 30. september 2017: Dagny Okkenhaug.
 4. Medlem i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret fram til 30. juni 2017: Håkon Hafell.
 5. Vara i kommunalt klageorgan fram til 30. juni 2017: Håkon Hafell.


   
     

PS 029/17 Inger Åse Evenmo - søknad om fritak fra vervet som varamedlem i innvandrerrådet for resten av valgperioden 2015-2019
   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.03.2017

BEHANDLING:  
Det ble votert punktvis over formannskapets med slikt resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Inger Åse Evenmo om fritak fra vervet som varamedlem i innvandrerrådet for resten av valgperioden 2015-2019.
 2. Nytt varamedlem i innvandrerrådet for resten av valgperioden 2015-2019: Anne Eli Kjesbu.

 
     

PS 030/17 Orientering  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.03.2017

BEHANDLING:   
Det ble før møtet orientert om:

 

    Til toppen av siden

Publisert: 02.12.2016 09:35 Sist endret: 25.03.2022 13:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS