Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 24.04.2017

Møtested :  Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           24.04.2017
Tid:             18:00 - 21:10
Til stede:     34 representanter


Kulturinnslag fra kulturskolen, Lukas Anfinnes spiller fra "Eine kleine nachtmusik". Video.

Åpning, opprop, merknader. Video.
 
Video-opptak av hele kommunestyrets møte fra start til slutt.

 

Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 31/17 Godkjenning av møteprotokoll  27.03.2017 Protokoll video
PS 32/17 Planstrategi Levanger og Verdal 2017-2020 Saksframlegg Protokoll video
PS 33/17 Sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS Saksframlegg Protokoll video
PS 34/17 Utarbeidelse av innkjøpstrategi og grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet Saksframlegg Protokoll video
PS 35/17 Endring i Innherred Renovasjon IKS selskapsavtale grunnet opptagelse av Tydal kommune som ny deltakerkommune Saksframlegg Protokoll video
PS 36/17 Årsmelding for Eldrerådet 2016 Saksframlegg Protokoll video
PS 37/17 Årsmelding for Verdal ungdomsråd 2016 Saksframlegg Protokoll video
PS 38/17 Årsmelding 2016 for rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal Saksframlegg Protokoll video
PS 39/17 Årsmelding 2016 Innvandrerrådet Saksframlegg Protokoll video
PS 40/17 Brita K. Thorsvik - søknad om fritak som medlem i kommunestyret og formannskapet Saksframlegg Protokoll video
PS 41/17 Orientering - Protokoll video
PS 42/17 Spørsmål fra SV om nedlegging av Stekke kafé Saksframlegg Protokoll video 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 24.04.2017
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Nei Geir Singstad møtte som vara 
Jorunn Dahling AP Medlem Nei Håkon Lyngsmo møtte som vara  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Nei Thor Bertil Granum møtte som vara
Arild Stenberg AP Medlem Nei Emmanuel Glordy Bowah møtte som vara  
Siv Engelin AP Medlem Nei Inger Åse L. Evenmo møtte som vara 
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Nei Torunn Agnethe Rotmo møtte som vara 
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Viggo Iversen møtte som vara  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Nei Einar Olav Larsen møtte som vara 
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Marit Anna Morken SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Nei Ingen vara
John Hermann Uavhengig Medlem Nei Tore Landstad møte som vara 
Bård Storhaug FRP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Nei Lotte Holthe Kjesbu møte som vara 
Oddleiv Aksnes H Medlem Nei Tor Ove Nesset møtte som vara 
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Nei Bjørn Stian Hojem møtte som vara 
Håkon Hafell KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

PS 031/17 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.04.2017

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 27. mars 2017 godkjennes.»

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.
            
VEDTAK:
Protokoll fra møte 27. mars 2017 godkjennes.
 
  
  
 

PS 032/17 Planstrategi Levanger og Verdal 2017-2020  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.04.2017

BEHANDLING: 
Notat med tilleggsinformasjon fra rådmann ble utlagt i møtet.

SP v/Birgitte Dillan fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet:
«Kulturminner, Verdal, innarbeides som egen plan for Verdal kommune i planstrategiens kap. 5».

Ved votering ble samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslaget fra SP ble enstemmig vedtatt oversendt formannskapet.
  
VEDTAK:   
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1 vedtas "Planstrategi 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal" med følgende tillegg:

 • Nasjonaljubileum «1030 – 2030 Norge i tusen år» innarbeides som en egen temaplan for Verdal kommune i planstrategiens kap. 5. Planbehov, med gjennomføring av planprosessen i 2017-2019. Temaplanprosessen og temaplanen samordnes og kobles med en interkommunal planprosess og plan for Kultur-, opplevelses- og aktivitetsaksen Steinkjer-Trondheim.
   

Oversendelsesforslag til formannskapet:
«Kulturminner, Verdal, innarbeides som egen plan for Verdal kommune i planstrategiens kap. 5». 
 

   

PS 033/17 Sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.04.2017

BEHANDLING:   
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:    

 1. Kommunestyret slutter seg til forslag til sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS til Konsek Trøndealg IKS
 2. Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Konsek Trøndelag IKS
 3. Kommunestyret godkjenner innskuddskapital på kr 100.000,-. Finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond.
 4. Kommunestyret godkjenner at KomSek Trøndelag IKS avvikles
 5. Som Verdal kommunens representant i representantskapet for Konsek Trøndelag IKS velges ordfører.
 6. Som vararepresentant(er) velges varaordfører og Marit Voll
   

  

  

PS 034/1Utarbeidelse av innkjøpstrategi og grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet
   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.04.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
             
VEDTAK:  

 1. Verdal kommunestyre vedtar at de strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner innarbeides i ny innkjøpsstrategi for Verdal kommune.
   
 2. Verdal kommune skal innarbeide disse anbefalingene i sine anskaffelsesreglement/rutiner og håndbøker. Det innarbeides muligheter til å gjøre unntak for bestemmelsene om prosentkrav når det gjelder antall faglærte og lærlinger hvis bestemmelsene ellers er overholdt.
   

 
   

    

PS 035/17 Endring i Innherred Renovasjon IKS selskapsavtale grunnet opptagelse av Tydal kommune som ny deltakerkommune
   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.04.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
            
VEDTAK:   

 1. Verdal kommune godkjenner revideringen av Innherred renovasjon IKS sin selskapsavtale i § 1, §6 og §8 grunnet opptagelse av Tydal kommune som ny deltakerkommune.
 2. Verdal kommune godkjenner at lånerammen for selskapet økes til 200 mill.kr, jfr. §17 i revidert selskapsavtale.
   

 
     

PS 036/17 Årsmelding for Eldrerådet 2016   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.04.2017

BEHANDLING:  
Venstre v/Bjørn S Hojem fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:
«2. Fra 2018 inviteres rådsledere inn for å presentere årsmeldingene fra de ulike rådene.»

Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over forslaget fra Venstre som ble enstemmig vedtatt.
            
VEDTAK:  

 1. Kommunestyret tar Eldrerådets årsmelding for 2016 til orientering.
 2. Fra 2018 inviteres rådsledere inn for å presentere årsmeldingene fra de ulike rådene.
   

   
 
     

PS 037/17 Årsmelding for Verdal ungdomsråd 2016   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.04.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
            
VEDTAK:  
Kommunestyret tar Årsmelding Verdal ungdomsråd 2016 til orientering.
    
 
     

PS 038/17 Årsmelding 2016 for rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.04.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Årsmelding 2016 fra rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal tas til orientering.
  
 
     

PS 039/17 Årsmelding 2016 Innvandrerrådet   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.04.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Innvandrerrådets årsmelding for 2016 tas til orientering.
  
 
     

PS 040/17 Brita K. Thorsvik - søknad om fritak som medlem i kommunestyret og formannskapet   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.04.2017

BEHANDLING:  
Det ble opplyst at Bjørn S. Hojem har søkt fritak fra sitt verv som medlem og nestleder i skattetakstutvalget og at Anne Kolstad har søkt om å rykke ned til siste plass på varamannslisten i komite plan og samfunn.

Ordfører foreslo følgende som nytt pkt. 3:
«Bjørn S. Hojem fritas fra sitt verv som medlem og nestleder i skattetakstutvalget.»

SP/V/SV/FRP/MDG/UAV v/Karl B. Hoel fremmet følgende forslag til pkt. 4, 5, 6, 7 og 8:

4. Nytt medlem i formannskapet/valgstyret/administrasjonsutvalget for resten av valgperioden:
    Anne Kolstad (SV)

5. Nytt medlem i kommunalt klageorgan for resten av valgperioden: Anne Kolstad (SV)

6. Ny 1. vara i formannskapet/valgstyret/administrasjonsutvalget for resten av valgperioden:
    Bjørn S. Hojem (V)

7. Nytt medlem og nestleder i skattetakstutvalget (etter Bjørn S. Hojem):
    Gjermund Haga (MDG)

8. Anne Kolstad rykker ned til siste varamannsplass i Komite plan og samfunn, resten av
    varamannslisten rykker opp.

Votering:

 • Formannskapets innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Formannskapets innstilling pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra ordfører til nytt pkt. 3 – enstemmig vedtatt
 • Forslag fra SP/V/SV/FRP/MDG/UAV pkt. 4 til pkt. 8 – enstemmig vedtatt. 
   

VEDTAK:  

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Brita K. Thorsvik om fritak fra vervet som medlem i kommunestyret, formannskapet/valgstyret/administrasjonsutvalg og medlem i kommunalt klageorgan.
 2. Bjørn S. Hojem rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Venstre for resten av valgperioden 2015-2019.
 3. Bjørn S. Hojem fritas fra sitt verv som medlem og nestleder i skattetakstutvalget.
 4. Nytt medlem i formannskapet/valgstyret/administrasjonsutvalget for resten av valgperioden: Anne Kolstad (SV)
 5. Nytt medlem i kommunalt klageorgan for resten av valgperioden: Anne Kolstad (SV)
 6. Ny 1. vara i formannskapet/valgstyret/administrasjonsutvalget for resten av valgperioden: Bjørn S. Hojem (V)
 7. Nytt medlem og nestleder i skattetaksutvalget: Gjermund Haga (MDG)
 8. Anne Kolstad rykker ned til siste varamannsplass i komite plan og samfunn – resten av varamannslisten rykker opp.
   

 
     

PS 041/17 Orientering  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.04.2017

BEHANDLING:   
Rådmannen orienterte om:

 • Nye Verdal kommune – Følger den planen som er lagt. Drøftingsmøte med organisasjonene avholdt 30. mars om nytt organisasjonskart og ny bemanningsplan. Administrasjonsutvalget er også orientert om dette. Jobber nå fram til juni med plassering av ansatte. Utredning brann er nå under arbeid.
 • Tilsvar til fylkesmannens foreløpig tilsynsrapport innen helseområdet. Korrigerer her feil slik at alle fakta blir korrekt, stiller spørsmål til det som i rapporten er uklart og om en del av skjønnsvurderingene i rapporten. Etter dette skal fylkesmannen utarbeide endelig rapport.
 • 6. april meklingsmøte hos Fylkesmannen om Kommunedelplan Verdal By. Møtte her de instansene som har innsigelse til planen, dvs. , Bane Nor og miljøvernmyndighet hos Fylkesmannen. Stenging av jernbaneovergangen og hensettingsspor i sentrum - representantene fra Bane Nor hadde ikke myndighet til å endre på det skriftlige innsigelsene. Det ble heller ikke enighet med miljømyndigheten ad småbåthavn.
 • Andre temamøte innen helseområdet avviklet 31.3– tema her var helsebygget. Nytt temamøte vil bli avviklet før sommeren.
 • 18. april besøk fra Orkdal kommune (oppvekst) – Læring av Næring var tema.
 • Møte 31.3 med ordførere og rådmenn i Verran, Snåsa, Levanger, Steinkjer og Inderøy. Frosta deltok i også i samtalene. Hvordan kan vi utvikle systematisk samarbeid/samtaler mellom kommunene på Innherred? – Innherredssamarbeid. Utvikler også på tjenestesiden et fellesskap på innkjøpskompetanse med de samme kommunene.
   

Ordfører orienterte om:

 • Stiklestad Nasjonale Kultursenter: eiermøte avviklet 24. mars, styringsdialogmøte avviklet og selskapskontroll pågår.
 • Fylkesmannens besøk hos Verdal kommune – det gjennomføres ca en gang i perioden kommunebesøk.
 • Offisiell åpning av ungdommens hus 30.3.
 • Representantskap Innherred Legevakt avviklet 20.4. Behandlet bl.a regnskap 2016. Krevende økonomi, men faglig går tjenestetilbudet bra. 50 % kostnadsøkning for Verdal kommune sin del fra 2016 til 2017. Betydelig overskridelse på driften for 2016.
 • SSB har utarbeidet oversikt andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre på kommunebasis.
 • Ordfører deltatt i opprop fra Norges Bondelag – norsk matproduksjon – landbruksmeldingen.
 • Statistikker utnevnelser. 4 tildelinger som ridder fra 2009 – 3 av disse er fra Verdal. Kongens fortjenstmedalje. De siste 5 år er 59 søknader mottatt hos Fylkesmannen – 19 avslag – 32 innvilget– gjennomsnitt 6 pr år – ca 1,5 i året fra Verdal. 
   


  

PS 042/17 Spørsmål fra Sv om nedlegging av Stekke kafé  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.04.2017

BEHANDLING:  
SV v/Anne Kolstad
begrunnet sitt spørsmål.

Ordfører svarte slik:
Takk for spørsmål. Forstår godt at det reises spørsmål om saker som skaper fokus og engasjement. Jeg vil forsøke å svare på spørsmålene samlet.

Saken har vært omtalt i kommunale dokumenter, men ikke som egen sak til politisk behandling.

Historikk
Stekke kafé ble etablert i 2002. I perioden fram til 2007 ble kafeen drevet i regi av Verdal diabetesforening. De sto ansvarlig for hele drifta, inklusive dekking av eventuelt underskudd.

Våren 2007 sa diabetesforeningen opp driftsavtalen for Stekke kafé, og drifta ble overtatt av Verdal videregående skole ved innvandrerundervisningen, som drev kafeen fram til våren 2010. Verdal videregående skole påtok seg de samme økonomiske forpliktelser som diabetesforeningen hadde. Målet var at kafeen skulle gå i økonomisk balanse.

Verdal kommune ved voksenopplæring for flyktninger overtok drifta av Stekke kafé våren 2010. Med bakgrunn i tidligere drift, erkjente kommunen at det var vanskelig å drifte kafeen uten kommunalt bidrag. Av den grunn ble det gitt styringssignal om at driften måtte gjennomføres innenfor en økonomisk ramme på mellom 100.000,- og 200.000 kroner. Dette har kommunen ikke lyktes med. I perioden 2012 – 2016 har netto årlig utgift ligget på mellom 400.000,- og 700.000 kroner.

Dette ifølge et administrativt notat til formannskapet.

3 ulike drivere gjennom en 15 års periode har prøvd å drifte tilbudet. Det viser seg altså å være svært krevende økonomisk.

Dagens drift
Drifta av kafeen har vært diskusjonstema i administrasjonen ved hver budsjettbehandling de siste årene. I disse diskusjonene ble det besluttet å avvente avvikling eller omlegging til et tidspunkt da de som var engasjert i kafédrifta nærmet seg pensjonsalder.

Plan for alternativ bruk av lokalene framover
Helse og velferd har over tid planlagt en samlokalisering av dagtilbudene i kommunen. Det er vurdert å være behov for å skape en sosial møteplass hvor det tilbys ulike aktiviteter for ulike målgrupper.

Notatet sier videre:
"Aktivitetstilbudene vil ha åpningstid dag, kveld og helg i samarbeid med frivilligheten. Det legges opp til høy grad av brukerstyring, og behovet for å dele et måltid er et eksempel på en aktivitet det vil legges til rette for. Lokalene på Stekke er vurdert å være godt egnet for å huse et bredt spekter av ulike aktivitetstilbud."

Ut i fra dett er planene ikke konkretisert.

Det er grunn for Verdal kommune å ta sjølkritikk på enkelte formuleringer i utsendt brev 23.03.17 til berørte parter.

Vurdering/konklusjon
Kafédrifta på Stekke ble startet opp av en interesseforening og senere videreført i regi av flere ulike aktører. Over tid har ingen klart å drive kafeen i balanse. Siden kommunen for vel seks år siden engasjerte seg i drifta, har underskuddet stadig økt og en har ikke lyktes i å innfri styringssignalet som ble gitt om å holde rammen på inntil 200.000 kroner. Kostnadene har vært vesentlig høyrere enn forutsatt.

Stekke kafé har i helt korte trekk ivaretatt:

 1. Å være arena for voksenopplæringen for flyktninger.
 2. Å være en sosial møteplass for beboere på Stekke.
 3. Å være et sted med mulighet for å kjøpe rimelig mat.
   

Disse tre punktene må etter mitt syn ivaretas i det videre.

Når det gjelder rollen som utviklingsarena i arbeidslivet for flyktninger, jobbes det for å etablere enkel kafédrift på dagtid i lokalene i det nye Ungdommens Hus. Et slikt tilbud vil drives av Voksenopplæringa som holder til i samme bygget.

Lokalene på Stekke vurderes å være mer hensiktsmessig å benytte til samlokalisering av kommunens dagtilbud enn dagens kafédrift. Det vil samlet sett gi et bedre aktivitetstilbud for flere innbyggere enn kun for de som bor på Stekke, og tilbudene vil være tilgjengelige for flere gjennom hele uka. Stekke skal med andre ord også i framtida fungere som sosial møteplass, med den forskjell fra i dag at aktivitetstilbudet blir bredere og omfatter en større del av befolkningen.

Rådmannen vurderer det slik at helse og velferd har bruk for lokalene til annen virksomhet enn ren kafédrift. Sektorens endrede arealbehov sammenfaller i tid med at de ansatte ved Stekke kafé nærmer seg pensjonsalder. En samlet administrativ vurdering tilsier at tidspunktet er kommet for å gjøre alvor av en mangeårig diskusjon om å avvikle-omlegg, utvikle drifta av Stekke kafé og erstatte dette med et utvidet og mer mangfoldig sammensatt tilbud til flere brukergrupper enn i dag.

Og nettopp dette har hele tiden i denne saken vært mitt utgangspunkt: En eventuell omlegging av dagens tilbud må ha like mange eller flere brukere på en like god eller bedre måte enn dagens tilbud gjør.

Avslutningsvis
Derfor gjentar jeg også fra notatet til formannskapet:
"Aktivitetstilbudene vil ha åpningstid dag, kveld og helg i samarbeid med frivilligheten. Det legges opp til høy grad av brukerstyring, og behovet for å dele et måltid er et eksempel på en aktivitet det vil legges til rette for. Lokalene på Stekke er vurdert å være godt egnet for å huse et bredt spekter av ulike aktivitetstilbud."

Med dette som utgangspunkt vil jeg legge opp til en politisk behandling av denne saken i kommunestyret før sommerferien.

Anne Kolstad takket for svaret og stilte følgende tilleggsspørsmål: Stekke kafe legges ikke ned men det er en omlegging?

Ordfører svarte: var tydelig i svaret – det vil komme sak til kommunestyret i juni - som må gjøre vedtak om hva den videre driften skal være. 
 
 
     
   

    Til toppen av siden

Publisert: 02.12.2016 09:35 Sist endret: 22.05.2017 10:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS