Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 24.04.17 - PS 32/17 Planstrategi Levanger og Verdal 2017-2020

Saksbehandler: Berit Hakkebo

Arkivref : 2012/4489 - /140

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Samkommunestyret 23.03.2017 13/17
Levanger kommunestyre 29.03.2017 20/17
Verdal kommunestyre 27.03.2017 23/17
Verdal kommunestyre 24.04.2017 32/17

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 23.03.2017

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1 vedtas "Planstrategi 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal" med følgende tillegg:

  • Nasjonaljubileum «1030 – 2030 Norge i tusen år» innarbeides som en egen temaplan for Verdal kommune i planstrategiens kap. 5. Planbehov, med gjennomføring av planprosessen i 2017-2019. Temaplanprosessen og temaplanen samordnes og kobles med en interkommunal planprosess og plan for Kultur-, opplevelses- og aktivitetsaksen Steinkjer-Trondheim.

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.03.2017

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag:
«Saken utsettes til neste møte».

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken utsettes til neste møte.

 

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 29.03.2017

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1 vedtas "Planstrategi 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal" med følgende tillegg:

  • Nasjonaljubileum «1030 – 2030 Norge i tusen år» innarbeides som en egen temaplan for Verdal kommune i planstrategiens kap. 5. Planbehov, med gjennomføring av planprosessen i 2017-2019. Temaplanprosessen og temaplanen samordnes og kobles med en interkommunal planprosess og plan for Kultur-, opplevelses- og aktivitetsaksen Steinkjer-Trondheim.

 

 

Administrasjonssjefens forslag til innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1 vedtas "Planstrategi 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal" med følgende tillegg:

  • Nasjonaljubileum «1030 – 2030 Norge i tusen år» innarbeides som en egen temaplan for Verdal kommune i planstrategiens kap. 5. Planbehov, med gjennomføring av planprosessen i 2017-2019. Temaplanprosessen og temaplanen samordnes og kobles med en interkommunal planprosess og plan for Kultur-, opplevelses- og aktivitetsaksen Steinkjer-Trondheim.

Vedlegg: 
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Planstrategi 2017-2020, 1. februar 2017

Saksopplysninger:
I samkommunestyrets sak 6/17 ble det med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtatt å legge forslag til Planstrategi 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal, datert 1. februar 2017, på høring til 15. mars 2017.

Det er mottatt ett høringsinnspill til planstrategiforslaget, fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK), datert 14.03.2017:
«Verdal kommune vil som eier av SNK være vertskap for store markeringer og nasjonale satsinger i tida fram mot nasjonaljubileet 2030. Det vil være nødvendig med et sektorovergripende planarbeid for å kunne utnytte mulighetene som ligger både kulturelt, næringsmessig og samfunnsmessig.

Vi foreslår derfor at Nasjonaljubileum «1030 – 2030 Norge i tusen år» opprettes som egen temaplan for Verdal kommune. Dette bør gjøres i tillegg til opprettelse av interkommunale planer for saken.».

Vurdering:
I forslaget til planstrategi inngår det i kap. 5 en interkommunal plan for Kultur-, opplevelses- og aktivitetsaksen Steinkjer-Trondheim som bl.a. skal bygge på kultur, Nasjonaljubileum Stiklestad 2030, kulturaksen Stiklestad-Nidaros, kulturminneløype Trøndelag, pilegrimsleden, reiseliv/reisemål «Historiske Trøndelag» og regionale idretts- og kulturanlegg for store arrangementer.

Kommunedelplan kultur 2015-2030 for Verdal kommune innehar et eget mål og egne strategier for Stiklestad 2030:

Mål:
Med slaget i 1030 som utgangspunkt for norsk statsdannelse og innlemmelsen i den europeiske kristne tradisjon, er Stiklestad Nasjonale Kultursenter et nasjonalt og internasjonalt fyrtårn.

Strategier:

  • Utvikle et felles ambisjonsnivå, innhold og opplegg for satsingen på Stiklestad 2030 sammen med Nord-Trøndelag fylkeskommune, Den norske kirke og Stiklestad nasjonale kultursenter
  • Sikre Spelet om Heilag Olav som inspirasjon til kunstnerisk kvalitet, frivillig arbeid og identitetsbygging i regionen

Som det påpekes fra SNK vil Verdal kommune som eier av SNK være vertskap for store markeringer og nasjonale satsinger i tida fram mot nasjonaljubileet 2030. Med utgangpunkt i denne rollen kan en sektorovergripende temaplanprosess være et hensiktsmessig redskap for kommunen for å mobilisere og avklare kulturelle, næringsmessige og samfunnsmessige muligheter, sikre samspill mellom lokale, regionale, nasjonale og internasjonale aktører og for å planlegge og koordinere innsatser som skal gjennomføres i perioden.

Samtidig vil en temaplan Nasjonaljubileum «1030 – 2030 Norge i tusen år» delvis overlappe en interkommunal plan for Kultur-, opplevelses- og aktivitetsaksen Steinkjer-Trondheim. Med utgangspunkt i målet om at våre kommuner skal være en utviklingskraft i en bærekraftig og robust del av Midt-Norge, og fordi det vil være hensiktsmessig, bør disse planprosessene/planene samordnes og kobles.

Administrasjonssjefen tilrår å imøtekomme innspillet fra SNK ved at Nasjonaljubileum «1030 – 2030 Norge i tusen år» innarbeides som en egen temaplan for Verdal kommune i planstrategiens kap. 5, med gjennomføring av planprosessen i 2017-2019.
Temaplanprosessen og temaplanen bør samordnes og kobles med en interkommunal planprosess og plan for Kultur-, opplevelses- og aktivitetsaksen Steinkjer-Trondheim.


Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 01.02.2021 12:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS