Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 24.04.17 - PS 33/17 Sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

Saksbehandler : Arnstein Kjeldsen

Arkivref : 2017/1948 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.04.2017 40/17
Kommunestyret 24.04.2017  33/17

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.04.2017

BEHANDLING:
AP v/Arild K. Pedersen fremmet følgende forslag til pkt. 5 og 6:
Pkt. 5 – ordfører.
Pkt. 6 – varaordfører og Marit Voll.

Votering:
Det ble først votert samlet over pkt. 1 – 4 – enstemmig vedtatt.
Forslag til pkt. 5 – enstemmig vedtatt.
Forslag til pkt. 6 – enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret slutter seg til forslag til sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS til Konsek Trøndealg IKS
 2. Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Konsek Trøndelag IKS
 3. Kommunestyret godkjenner innskuddskapital på kr 100.000,-. Finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond.
 4. Kommunestyret godkjenner at KomSek Trøndelag IKS avvikles
 5. Som Verdal kommunens representant i representantskapet for Konsek Trøndelag IKS velges ordfører.
 6. Som vararepresentant(er) velges varaordfører og Marit Voll. 
   

  

Rådmannens innstilling: 

 1. Kommunestyret slutter seg til forslag til sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS til Konsek Trøndealg IKS
 2. Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Konsek Trøndelag IKS
 3. Kommunestyret godkjenner innskuddskapital på kr 100.000,-. Finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond.
 4. Kommunestyret godkjenner at KomSek Trøndelag IKS avvikles
 5. Som Verdal kommunens representant i representantskapet for Konsek Trøndelag IKS velges .........................
 6. Som vararepresentant(er) velges ......................... og ..........................
   

Vedlegg:

 1. Forslag til selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS
 2. Representantskapets sak 001/17 Forslag til sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
 3. Utredning - Forslag til sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Kommunen deltar i dag i samarbeid med 21 andre kommuner og Nord-Trøndelag fylkeskommune om sekretariatstjenester for kontrollutvalg gjennom selskapet KomSek Trøndelag IKS (KomSek). Selskapet styres gjennom et representantskap der alle deltakerne er representert. Verdal kommunes nåværende representanter er:

 • Bjørn Iversen (personlig varamedlem er Silje Sjøvold)
 • Pål Sverre Fikse (personlig varamedlem er Marit Voll)
   

Nord-Trøndelag fylkeskommune er KomSek sin største deltaker, og bidrar i dag med ca 20 % av samlet honorar. Tilsvarende selskap i Sør-Trøndelag heter Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS (Konsek). Sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner fra 1.1.2018 er vedtatt i Stortinget. Fra denne datoen vil den nye fylkeskommunen kun ha behov for sekretariatstjenester til ett kontrollutvalg. Med dette som bakgrunn ba representantskapet i mai 2016 om å få utredet konsekvenser og mulige løsninger for KomSek Trøndelag IKS som følge av kommune- og regionreformen. I fremlagt selskapsavtale heter det at deltakerne velger én (1) representant hver, med minst ett personlig varamedlem i tråd med reglene i lov om interkommunale selskaper.

I vedlagte utredning presenteres potensialet i en sammenslåing mellom KomSek Trøndelag IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS. I utredningen anbefales sammenslåing og videreføring av interkommunalt selskap som organisasjonsform. Et sammenslått selskap vurderes som det som i størst grad gir mulighet til å videreføre de ambisjonene deltakerne i samarbeidet har hatt.

Dette er foreslått gjennomført ved at Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS videreføres under navnet Konsek Trøndelag IKS (Konsek). Virksomhet og ansatte i dagens KomSek overføres til det nye Konsek gjennom en virksomhetsoverdragelse og dagens deltakere i KomSek inviteres med som nye deltakere. Dagens selskap i Nord-Trøndelag avvikles som en konsekvens av dette.

Det er i utredningen foreslått at innskuddskapitalen økes i det sammenslåttes selskapet til 25.000 pr eierandel. KomSek har i dag i hovedsak tilstrekkelig opptjent egenkapital til at det kan dekke det nye innskuddet for deltakerne. Denne kapitalen kan imidlertid ikke utbetales fra KomSek før selskapet er avviklet tidligst i 2018, og kommunen må derfor forskuttere dette i investeringsbudsjettet i 2017. Verdal kommunes vil eie 4 andeler i det nye selskapet, dette medfører et behov for en innskuddskapital på kr. 100.000,-.

I tillegg til innskuddskapitalen vil dagens to selskaper hver for seg måtte setter av tilstrekkelige midler til å dekke estimerte udekkede pensjonsforpliktelser hos KLP. Driftskostnadene for det nye selskapet forutsettes dekket etter lignende modell som i Konsek i dag etter medgått tid. Representantskapet vedtar det årlige honorar på bakgrunn av erfaringsmessig forbruk med et likt beløp for hver budsjetterte time.

Det er lagt inn som en forutsetning at fylkeskommunen opprettholder sitt økonomiske bidrag frem til 1.1.2020 og at det ikke skal skje bemanningsreduksjoner før den tid. Dette begrunnes blant annet med at det vil være nødvendig med en ny vurdering av ressurser som konsekvens av kommunereformen fra 2020.

Representantskapet i KomSek, fattet 28. februar 2017 følgende vedtak i tråd med innstilling fra selskapets styre:
"Representantskapet anbefaler en sammenslåing av virksomheten mellom Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS og KomSek Trøndelag IKS, med følgende forutsetninger:

 1. Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS endrer navn til Konsek Trøndelag IKS, og ansatte og arbeidsoppgaver fra KomSek Trøndelag IKS overføres til dette selskapet.
 2. Deltakerne i KomSek Trøndelag IKS, samt Trøndelag fylkeskommune, inviteres som deltakere i Konsek Trøndelag IKS.
 3. Sammenslåingen gjennomføres for øvrig i tråd med anbefalingene i arbeidsgruppas rapport.
 4. KomSek Trøndelag IKS avvikles
   

Representantskapet oversender forslag til ny selskapsavtale til behandling i deltakerkommunene, og ber om at deltakerne oppnevner medlemmer til det nye representantskapet.
Representantskapet foreslår Skjalg Åkerøy og Trine Haug som medlemmer av valgkomité i Konsek Trøndelag IKS."

Forslaget til ny selskapsavtale må vedtas likelydende av kommunestyre eller fylkesting hos alle deltakerne. I tillegg ber representantskapet om at deltakerne oppnevner nye representanter til det nye representantskapet.
 
Vurdering:
 
Fylkessammenslåing og kommunereform får konsekvenser for fremtidig sekretariatsløsning for kontrollutvalgene i deltagerkommunene.

Deltakerne har gjennom representantskapene anbefalt sammenslåing som den beste løsningen for å ivareta behovet for sekretariatstjenester til kontrollutvalgene. Det er viktig at kommunestyrene og fylkesting gir sin tilslutning til sammenslåingen slik at denne kan gjennomføres iht. utredningen.

Rådmannen anbefaler derfor å vedta forslaget til ny selskapsavtale. 


  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 07.04.2017 11:26
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS