Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.05.2017

Møtested :  Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           29.05.2017
Tid:             18:00 - 22:00
Til stede:    35 representanter

 
Kulturinnslag fra kulturskolen, "Blue suede shoes" med Marius Berg og lærer Ingvild Blæsterdalen. Video.

Åpning, opprop, merknader. Video.
 
Video-opptak av hele kommunestyrets møte fra start til slutt.

 

Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 43/17 Godkjenning av møteprotokoll  24.04.2017 Protokoll video
PS 44/17 Regnskap og årsberetning 2016 - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 45/17 Kommunedelplan Verdal by - 2017-2030 Saksframlegg Protokoll video
PS 46/17 E6 Ranheim - Åsen. Forslag til delfinansiering med bompenger Saksframlegg Protokoll video
PS 47/17 Etablering av nytt revisjonsselskap Revisjon Midt-Norge SA Saksframlegg Protokoll video
PS 48/17 Rapport etter gjennomført selskapskontroll - Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS Saksframlegg Protokoll video
PS 49/17 Områderegulering Nestvoldjordet Saksframlegg Protokoll video
PS 50/17 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren Saksframlegg Protokoll video
PS 51/17 Fritak og nyvalg innvandrerrådet Saksframlegg Protokoll video
PS 52/17 Valg til eiermøte NTE Saksframlegg Protokoll video
PS 53/17 Orientering - Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 29.05.2017
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Ja  
Arild Stenberg AP Medlem Ja  
Siv Engelin AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Nei Geir Singstad møtte som vara 
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Nei Emmanuel Glordy Bowah møtte som vara
Marit Voll SP Medlem Nei Olav Dahl Karmhus møtte som vara 
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Marit Anna Morken SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
John Hermann Uavhengig Medlem Nei Tore Landstad møtte som vara 
Bård Storhaug FRP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Bjørn Stian Hojem V Medlem Ja  
Håkon Hafell KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  

 

 

PS 043/17 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.05.2017

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 24. april 2017 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
             
VEDTAK:
Protokoll fra møte 24. april 2017 godkjennes. 
  
  
 

PS 044/17 Regnskap og årsberetning 2016 - Verdal kommune  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.05.2017

BEHANDLING: 
KomRev v/Knut Tanem var til stede under behandling av saken.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:   

 1. Verdal kommunes årsregnskap fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 23.965.609,56.
 2. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2016 avsettes til disposisjonsfond.
 3. Rådmannens årsberetning for 2016 vedtas.

 

PS 045/17 Kommunedelplan Verdal by - 2017-2030  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.05.2017

BEHANDLING:   
Referat fra meklingsmøte 6. april 2017 fra Fylkesmannen ble utsendt til medlemmene før møtet.

AP v/Ove Morten Haugan fremmet følgende endringsforslag til siste avsnitt:
«Ettersom mekling ikke har ført fram vedtar kommunestyret planen med ovennevnte endringer, og de forhold det foreligger innsigelse til tas/skilles ut for videre behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, slik at øvrig del av planen kan vedtas med rettslig bindende virkning, jf. plan- og bygningslovens § 11-16 første ledd. Det samme gjelder forslag til erstatningsareal for jernbanen sør for Bobyn.»

Anne Segtnan fremmet på vegne av SP/FRP/SV/MDG/V følgende forslag:
«Tilleggspunkter til innstillingens pkt. 2.

 • Område B6, B7 og B8 opprettholdes som LNFR-formål. Langsiktig jordverngrense justeres i henhold til dette.
 • Langsiktig jordverngrense for Ørin Sør fastsettes som i høringsforslaget til Fætten Vel side 15.
 • Område B4 reguleres tilbake til LNFR-formål»

Anne Kolstad fremmet på vegne av FRP/SV/V/MDG følgende forslag:

 • Område B17 (Brygga II) bevares som friområde i stedet for å reguleres til bolig og friområde.»

Anne Kolstad fremmet på vegne av SV/V/MDG følgende forslag:

 • Ved nyetablering eller endring av parkeringsområder i planområdet skal det tilbys lademulighet for ladbar motorvogn på et tilstrekkelig antall parkeringsplasser (min 6%).

Birgitte Dillan fremmet på vegne av SP/FRP/SV/MDG/V fram følgende oversendelsesforslag til formannskapet for videre bearbeidelse:

 • Friområde på Ørmelen ved E6-brua forskjønnes og tas i bruk som bystrand i samarbeid med velforening.

Voteringsorden ble vedtatt som foreslått av ordfører.

VOTERING:

 • Det ble først votert alternativt mellom komiteens innstilling siste avsnitt og forslaget fra AP v/Haugan der forslaget fra AP ble enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra SP/FRP/SV/MDG/V 3 pkt – falt med 15 mot 20 stemmer.
 • Oversendelsesforslag fra SP/FRP/SV/MDG/V enstemmig oversendt.
 • Forslag fra FRP/SV/V//MDG – falt med 7 mot 28 stemmer.
 • Forslag fra SV/V/MDG – falt med 15 mot 20 stemmer.
 • Komiteens innstilling inkludert vedtatte endring siste avsnitt – vedtatt med 30 mot 5 stemmer.

VEDTAK:    
Det gjøres følgende endringer i plankart og bestemmelser:

 1. Byggegrenser langs nåværende Trønderbanen og nåværende industrispor tas ut, og bestemmelse § 1.6.1 justeres i iht. dette.
 2. I bestemmelser og retningslinjer, side 29, pkt. 2.14.1, 2. setning: Det tillates ikke detaljhandel, strykes.

Vedlagte kommunedelplanforslag, med ovennevnte endringer, legges fram for mekling før kommunestyrebehandling.

Det mekles om følgende:

 • Parkeringsareal samt grøntareal/uteoppholdsareal mellom Tindved/siloene og jernbanen.
 • Småbåthavn med tilhørende bestemmelser/retningslinjer i §§ 1.9.8, 4.2.7 og 6.1.

Ettersom mekling ikke har ført fram vedtar kommunestyret planen med ovennevnte endringer, og de forhold det foreligger innsigelse til tas/skilles ut for videre behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, slik at øvrig del av planen kan vedtas med rettslig bindende virkning, jf. plan- og bygningslovens § 11-16 første ledd. Det samme gjelder forslag til erstatningsareal for jernbanen sør for Bobyn.

Oversendelsesforslag til formannskapet:
Friområde på Ørmelen ved E6-brua forskjønnes og tas i bruk som bystrand i samarbeid med velforening. 

 

PS 046/1E6 Ranheim - Åsen. Forslag til delfinansiering med bompenger   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.05.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
              
VEDTAK:   

 1. Verdal kommune uttrykker politisk vilje til delfinansiering med bompenger for å bedre transportløsningen på E6 mellom Trondheim og Steinkjer.
 2. Med de forutsetninger som er gjort i Nye Veier as sin rapport "Forslag til delfinansiering med bompenger – Saksgrunnlag for lokalpolitisk behandling" av 24.04.17 for E6-strekningen Ranheim – Åsen stiller Verdal kommune seg positiv til at en bompengeproposisjon behandles i Stortinget som trinn 1 i en helhetlig utbygging av E6 Trondheim – Steinkjer.
 3. Verdal kommune forutsetter at de samme prinsippene legges til grunn for delfinansiering med bompenger for utbyggingen av strekningen Åsen – Steinkjer slik at den samla belastningen for bilistene på strekningen Trondheim – Steinkjer ikke overstiger vel 2 kroner per kilometer (2017-kroner) for lettbil etter rabatt.

   

    

PS 047/17 Etablering av nytt revisjonsselskap Revisjon Midt-Norge SA   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.05.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
             
VEDTAK:   

 1. Kommunestyret slutter seg til samvirkeforetaket med navn Revisjon Midt-Norge SA
 2. Kommunestyret godkjenner utkast til vedtekter.
 3. Som representant og vararepresentanter til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA velges henholdsvis: Ordfører og varaordfører (1. vara) og Pål Sverre Fikse (2. vara).
 4. Kommunestyret vedtar at KomRev Trøndelag IKS oppløses.
 5. Kommunestyret godkjenner at alle aktiva og passiva i KomRev Trøndelag IKS overføres til Revisjon Midt-Norge SA.


       

PS 048/17 Rapport etter gjennomført selskapskontroll - Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.05.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
            
VEDTAK:   

 1. Kommunestyret tar Rapport selskapskontroll – Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) AS til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen om å videreutvikle kommunens eiermelding
 3. Kommunestyret ber ordfører å følge opp følgende anbefalinger gjennom selskapets generalforsamling:
  a) Å arbeide med å sikre og bevare gjenstander, gjennom å sikre tilfredsstillende deponi for samlingene.
  b) Å utnytte potensialet for samarbeid mellom museene om fag og samlingsforvaltning, herunder et system for mottak og oversikt over gjenstander.
  c) Å utarbeide langtidsplaner for museene, som kan danne grunnlaget for økt faglig samarbeid.
  d) Å sikre dialogen med selskapets interessenter, herunder eierselskapene og tilskuddskommunene som ikke er eiere i SNK. Forholdet mellom lokal og sentral styring av selskapet er en utfordring, og da spesielt knyttet til forholdet mellom eierstyrer og driftsselskap, og forholdet til tilskuddskommunene som ikke er med på eiersiden i SNK.
  e) Å drøfte spørsmålet om man kan bryte koblingen mellom historiske bevilgninger og overføringer, slik at den konsoliderte enheten har rom for helhetlige og strategiske disposisjoner.
 4. Kommunestyret ber om en skriftlig tilbakemelding innen 01.04.2018 på hvordan anbefalingene er fulgt opp og hvordan disse er tenkt fulgt opp fremover.


     

PS 049/17 Områderegulering Nestvoldjordet   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.05.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble innstilling fra komite plan og samfunn vedtatt med 33 mot 2 stemmer.
             
VEDTAK:  
Områderegulering for Nestvoldjordet vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12


  
     

PS 050/17 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.05.2017

BEHANDLING:  
Høyre v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende forslag:
Prioritering avløpsanlegg Leksdal foreslås flyttet frem til oppstart i 2018 som vedtatt i «kommunestyresak 22/16 30.03.2016. Tiltaket legges inn i investeringsbudsjett for 2018.»

Det ble først votert over forslaget fra Høyre som ble vedtatt med 34 mot 1 stemme.

Det ble deretter votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Kommunestyret gjør følgende prioriteringer når det gjelder vann/avløpsanlegg i neste 4-årsperiode.

2017:

 • Vannforsyning Ulvilla
 • Rehabilitering vann Fætta
 • Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
 • Utrede kapasitetsøkning Hallemsåsen vannrenseanlegg
 • Utrede nytt høydebasseng Hallia
 • Planlegging av nytt ledningsanlegg Vinne

2018:

 • Rehabilitering vann Fætta
 • Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
 • Planlegging av nytt ledningsnett Vinne

2019:

 • Nytt vannledningsnett Vinne
 • Nytt høydebasseng Hallia
 • Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa Tinden

2020:

 • Nytt høydebasseng Hallia
 • Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa/Tinden
 • Detaljprosjektering utvidelse kapasitetsøkning Hallemsåsen vannrenseanlegg

 
Avløp:

2017:

 • Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
 • Avløpsanlegg Fætta

2018:

 • Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
 • Avløpsanlegg Fætta
 • Sanering av avløpsanlegg Ørmelen, planlegging
 • Avløpsanlegg Leksdal – legges inn i investeringsbudsjett for 2018

2019:

 • Sanering av avløp Ørmelen
 • Sanering av avløpsanlegg Tinden

2020:

 • Sanering av avløp Ørmelen
 • Sanering av avløpsanlegg Tinden
 • Avløpsanlegg Leksdal

Kommunestyret ber om at tiltaksplan revideres årlig.
   
 
     

PS 051/17 Fritak og nyvalg innvandrerrådet   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.05.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  

 1. Jamileh Ahmadigharnaei fritas fra vervet som medlem i innvandrerrådet.
 2. Følgende oppnevnes som nye medlemmer i innvandrerrådet:
  Nele Griet Verhoeve
  Fionna Leigh Gratton

 
     

PS 052/17 Valg til eiermøte NTE   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.05.2017

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Melding om vedtak fattet i formannskapet etter kommunelovens §13 i sak 59/17 tas til etterretning.»

Ved votering ble ordførers forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:  
Melding om vedtak fattet i formannskapet etter kommunelovens §13 i sak 59/17 tas til etterretning.
  
  
     

PS 053/17 Orientering  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.05.2017

BEHANDLING:   
Rådmann orienterte om følgende:

 • Det foregår prosesser for hvordan samhandle i et nytt samlet Trøndelag. I den forbindelse har KS samlet til rådmannssamling på Stokkøya den 29. og 30 mai. Tema: Endring/innovasjon i et nytt samlet Trøndelag. Han anbefalte for øvrig om mye nyttig stoff i Regjeringens Perspektivmelding (St.meld. 29).
 • Endelig tilsynsrapport fra fylkesmannen. Ett lovbrudd, dette skal lukkes. Tas på alvor – ikke bagatellisert. Prosesser i gang.
 • Helsebygg. Prosjektledelse – 9 tilbydere og 5 av de til intervju. Utarbeiding av reguleringsplan – 2 tilbydere. Temamøte kvelden 7. juni. Intern workshop 7. juni, ledere innen helse, i tillegg til representanter fra rådene (formelle parter)
 • Åpning av Newton Engiarom. Statoil og flere lokale medspillere deltar på offisiell åpning 6. juni.
 • Avvikling ISK. Foretatt drøfting om plasseringer av ansatte. Vedtekter § 27 selskap under utarbeidelse.

Ordfører orienterte om:

 • Årsmøter/generalforsamlinger: Naboer AB – Kjetil Aarstad gjenvalgt som leder. Akuttforurensningsutvalget – ingen alvorlige hendelser på fjoråret.
  Tindved og SNK – kommunestyre får orientering om situasjonen i begge selskapene på møter etter ferien.
 • Ordfører og rådmann har gjennomført møte med ledelsen i Orkdal kommune.
 • Besøk fra diplomater i kommunen. 50-talls lands diplomater på besøk i kommunen. Orientert om næringsutvikling og opplevelse av kultur på SNK.
 • Befolkningsutvikling – 1. kvartal. 


     Til toppen av siden

Publisert: 02.12.2016 09:35 Sist endret: 23.12.2020 11:43
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS