Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 19.06.2017

Møtested :  Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           19.06.2017
Tid:             16:45 - 23:05
Til stede:    35 representanter. Jostein Grande fratrådte under sak 56/17 (etter votering av utsettelsesforslag). Andor Jermstad møtte. Til stede 35 representanter


 
Kulturinnslag fra kulturskolen, Ronja Musum synger Summertime, akkompagnert av Andre Dyrstad. Video.

Åpning, opprop, merknader. Video.
 
Video-opptak av hele kommunestyrets møte fra start til slutt.

 

Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 54/17 Godkjenning av møteprotokoll  29.05.2017 Protokoll video
PS 55/17 Økonomirapportering 1. tertial 2017 Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 56/17

Skolestruktur og forskriftsendring 2017 - Verdal kommune

Se høringen om skolestruktur, med alle innspill.

Se alle spørsmål og svar i forbindelse med høringen, samt et svar etter folkemøte 14.06.2017

Se selve høringsdokumentet med alle vedlegg i nyheten som ble lagt ut ved høringsstart.

Saksframlegg Protokoll video
PS 57/17 Nytt aktivitetstilbud på Stekke Saksframlegg Protokoll video
PS 58/17 Brann- og redningsberedskap i Verdal Saksframlegg Protokoll video
PS 59/17 Organisering av samarbeid etter kommunelovens § 27 Saksframlegg Protokoll video
PS 60/17 Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 61/17 Samhandlingsreformen: Revidert samarbeidsavtale inkl. tjenesteavtaler (i vedlegg) Saksframlegg Protokoll video
PS 62/17 Høringsuttalelser kommunedelplan næring 2017-2020 Levanger og Verdal Saksframlegg Protokoll video
PS 63/17 Marit Anna Morken - søknad om fritak fra vervet som medlem i komite mennesker og livskvalitet for resten av valgperioden 2015-2019 Saksframlegg Protokoll video
PS 64/17 Anne-Gudrun C K. Lyngsmo - søknad om permisjon fra vervet som kommunal representant i Sør-Innherad kirkelige fellesråd for perioden juni 2017 - juni 2018 Saksframlegg Protokoll video
PS 65/17 Orientering - Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 19.06.2017
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Nei Torunn Rotmo møtte som vara
Arild Stenberg AP Medlem Nei Geir Singstad møtte som vara 
Siv Engelin AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Nei Emmanuel Bowah møtte som vara
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Nei Olav Karmhus møter som vara 
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Nei Kristine Karlgård møtte som vara 
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Marit Anna Morken SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Nei Jostein Grande møtte som vara
John Hermann Uavhengig Medlem Nei Tore Landstad møter som vara 
Bård Storhaug FRP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Bjørn Stian Hojem V Medlem Ja  
Håkon Hafell KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

PS 054/17 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.06.2017

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 29. mai 2017 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
              
VEDTAK:
Protokoll fra møte 29. mai 2017 godkjennes.
   
  
 

PS 055/17 Økonomirapportering 1. tertial 2017 Verdal kommune  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.06.2017

BEHANDLING: 
Følgende ble utdelt i møtet:

SP v/Marit Voll fremmet følgende alternativt forslag:
«Pkt. 3 H strykes.
Pkt. 3 I endres til kr 17.000.000,-«

Trine Reitan fremmet på vegne av AP og SP følgende fellesforslag til nytt pkt. 4:
«Skolekorpsprosjektet videreføres ut 2017, og tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Rådmannen bes videreføre tiltaket ifm. behandlingen av budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.

Votering:

 • Formannskapets innstilling pkt. 1, 2 og 3 A-G – som ble enstemmig vedtatt.
 • Formannskapets innstilling pkt. 3 I og H alternativt mot SP sitt forslag – formannskapets innstilling ble vedtatt med 18 stemmer. 17 stemmer ble avgitt for forslaget fra SP.
 • Forslag fra AP og SP til nytt pkt. 4 – enstemmig vedtatt.

VEDTAK:   

 1. Økonomirapportering 1. tertial 2017 Verdal kommune tas til etterretning.
 2. Verdal kommunes driftsbudsjett endres slik:
  a) Kr. 600.000,- tilføres Virksomhetsleder kultur til etablering av to prosjektstillinger. Finansieres ved bruk av statlige prosjektmidler (Ungdomslos) kr. 350.000,- og bruk av disposisjonsfond kr. 250.000,-.
  b) Avsetningen til legevakt økes med kr. 500.000,-. Dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
  c) Virksomhetsleder skole/SFO styrkes med kr. 1.200.000,- på grunn av ikke gjennomførte strukturtiltak 2017. Dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
  d) Fellesområdet styrkes med 1.100.000,- til dekning av kostnader for Innherred samkommune fra 2016. Dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
  e) Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige endringer mellom virksomhetsområdene for å tilpasse pensjonskostnadene.
 3. Verdal kommunes investeringsbudsjett justeres slik:
  a) Kr. 15.000.000,- bevilges til forskuttering av utbygging av Havnekrysset FV757.
  b) Kr. 500.000,- bevilges til Utredning av nye sandfilter Hallemsåsen vannrenseanlegg og nytt høydebasseng Hallia.
  c) Kr. 500.000,- bevilges til sluttfinansiering av anlegget som knytter sammen vannledninger mellom Verdal og Levanger.
  d) Kr. 1.000.000,- bevilges til diverse tiltak i teknisk rom for svømmehall samt til frosting av vindu mot parkeringsplass for svømmehallen ved Verdal barne- og ungdomsskole.
  e) Kr. 1.000.000,- bevilges til renovering av Ørmelen barneskole.
  f) Avsetningen til tilpasning av rådhuskvartalet reduseres med 3,0 millioner kroner.
  g) Det bevilges 2.000.000,- til ferdigstilling av vannforsyning Ulvilla.
  h) Det bevilges 1.000.000,- til oppgradering Moparken.
  i) Bruk av lån økes med kr. 18.000.000,-. Det tas ikke opp ytterligere lån, men benyttes ubrukte lånemidler.
 4. Skolekorpsprosjektet videreføres ut 2017, og tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Rådmannen bes videreføre tiltaket ifm. behandlingen av budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021. 

PS 056/17 Skolestruktur og forskriftsendring 2017 - Verdal kommune  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.06.2017

BEHANDLING:   
Notat fra rådmann ad momskompensasjon ble utsendt til kommunestyret.

Arvid Wold fremmet på vegne av Sp/V/MDG/FRP/SV slikt utsettelsesforslag:
«KORT BAKGRUNN
Verdal kommune har nettopp vedtatt en omfattende kommunedelplan for Verdal by 2017-2030, også kalt sentrumsplanen. Det finnes mange ulike plankategorier i kommunen, men ikke av typen som motsvarer sentrumsplanen, hva en kan kalle «pereferiplaner», som på en helhetlig måte tar for seg essensielle forhold angående opprettholdelse og utvikling av våre aktive lokalsamfunn utenom sentrumet med bystatus.

FORSLAG TIL SAK PS 56/17:
Sak PS 56/17 utsettes når det gjelder grendeskolene til det er utarbeidet egne og egnede kommunedelplaner for opprettholdelse og utvikling av følgende lokalsamfunn, for perioden 2018- 2030/35:

 1. Leksdal – Stiklestad
 2. Vukuområdet – Vuku sentrum
 3. Helgådal – Vera
 4. Inndal – Sul
 5. Ness – Vinne

Det forutsettes god innbyggermedvirkning, gjerne med etablering av egne kommunedelutvalg/bygdeutvalg/tiltaksnemnder.

Rådmannen bes utrede:

 • elevtallet fram til 2030 og framtidig behov for skoler
 • mulighet for ny felles skole for Vinne - Ørmelen
 • justering av skolegrenser for å fylle opp klassene
 • mulighet for fleksibel personalutnyttelse
 • kvalitetssikring av investeringskostnadene
 • de samfunnsmessige konsekvensene for grendesamfunn som mister skolen.»

Ved votering falt utsettelsesforslaget fra SP/V/SV/FRP/MDG med 19 mot 16 stemmer.

Jostein Grande fratrådte etter votering av utsettelsesforslaget. Andor Jermstad møtte. Til stede 35 representanter.

AP v/Trine Reitan fremmet følgende alternativt forslag:
På grunn av innbyrdes avhengighet og sammenheng mellom punktene i forslaget bes det om at forslaget avstemmes samlet som «én pakke».

Verdal Ap fremmer med dette følgende forslag til vedtak: (forslaget uthevet i kursiv)

 1. Endringer i skolestrukturen er tvingende nødvendig. Dette omstillingsbehovet skyldes:
  - En vedvarende og økende nedgang i elevtallet gjennom siste 10-årsperiode.
  - Fødselstallene de siste 5 år viser at nedgangen vil fortsette og forsterkes.
  Nedgangen i barnetallet kommer alene til å svekke kommunens årlige inntekter med ca. 30 millioner kroner pr. år. Kommunens årlige inntekter er derfor i økende grad merkbart redusert over tid uten at driftskostnadene lar seg redusere tilsvarende. Ytterligere reduksjoner er derfor ikke lenger mulig uten strukturelle endringer.
   
  - Det er et sterkt investeringsbehov i skolesektoren i Verdal kommune. Nye skolebygg og utbedringer av eksisterende bygningsmasse er tvingende nødvendig.
  En samlet vurdering av pedagogiske hensyn og helhetshensynet til barns beste i Verdalsskolen framtvinger en reduksjon i antall skoleanlegg og bedre ressursutnyttelse av driftsmidlene som vil muliggjøre et betydelig investeringsløft.
   
 2. På bakgrunn av dette vedtar kommunestyret følgende strukturelle endringer:
   

  - Leksdal skole slås sammen med Stiklestad skole senest fra 01.08.2022.
  En sammenslått skole vil sikre et elevgrunnlag som muliggjør bygging av en ny felles barneskole på Stiklestad. En sammenslått skole vil sikre en skole med i hovedsak to klasser på hvert årstrinn så langt det er mulig å se framover. Dette gir en stabil driftssituasjon med pedagogisk gunstige klassestørrelser. Rådmannens vurderinger i denne sammenheng støttes i sin helhet.
   
  - Ness skole slås sammen med Vinne skole fra 01.08.2019.
  En sammenslått skole vil sikre et elevgrunnlag som muliggjør en full renovering av en ny felles barneskole i Vinne. En sammenslått skole vil sikre en skole med i hovedsak to klasser på hvert årstrinn så langt det er mulig å se framover. Dette gir en stabil driftssituasjon med pedagogisk gunstige klassestørrelser. Rådmannens vurderinger i denne sammenheng støttes i sin helhet.
   
  - Volden skole slås sammen med Vuku barneskole fra 01.08.2018.
  Elevtallet ved Volden skole går raskt nedover. Skolen er i ferd med å bli en to-delt skole. Vuku barneskole har et behov for et større elevgrunnlag for å unngå å bli en fådelt skole. Rådmannens vurderinger på dette punktet støttes.
   
  - Garnes skole videreføres som i dag.
  Verdal kommune har to tydelige dalfører. Begge bør ha sine skoleanlegg – Vuku og Garnes. Når Ness skole legges ned vil Garnes gjenstå som det sørlige dalførets eneste grendeskole.
   
 3. «Forskrift om skoleområder i Verdal» endres i samsvar med ovenstående.
   
 4. Mer rettferdig ressursbruk
  Verdal kommunestyre legger til grunn en samlet vurdering av ressursbruken elevene imellom i Verdalsskolen. Ovennevnte strukturendringer vil føre til en mer likeverdig ressursbruk elevene imellom uansett hvilken skole de tilhører, og gi fleksible skoleanlegg som tåler svingninger i framtidig elevtall.
   
 5. Mer bærekraftig SFO-tilbud
  Ovennevnte strukturendringer vil i tillegg medføre at SFO-tilbudet blir mer bærekraftig, mer tilgjengelig og dermed mer tjenlig for familiene enn i dag.
   
 6. Investeringsløftet
  Den betydelige reduksjon i de årlige driftskostnadene de strukturelle endringene fører til vil muliggjøre et betydelig og særdeles nødvendig investeringsløft i Verdalsskolen. I løpet av få år vil alle elever og ansatte i Verdalsskolen sikres en oppgradert, modernisert og delvis nybygd bygningsmasse.
   
  På bakgrunn av dette vedtar kommunestyret følgende:
   

  - Det gjennomføres et koordinert moderniseringsprogram for renovering/nybygging av barneskolene ved Vuku, Vinne, Garnes, Ørmelen og Stiklestad gjennom en 5-årsperiode med start høsten 2017.
   
  - Volden skole legges ned, Ness skole legges ned og Leksdal skole legges ned. Det foretas en gjennomgang av gjenværende kommunal bygningsmasse sett opp mot lokalsamfunnenes behov og kommunens eget framtidige behov i løpet av skoleåret 2017/2018.
 7. Kommunestyret vil understreke følgende:
  Det er av avgjørende betydning at en kommune som Verdal beholder en så desentralisert skolestruktur som mulig. Ny skolestruktur sikrer dette for framtida:

   
  - Det blir to skoleanlegg i sentrum: Verdalsøra og Ørmelen.
  - Det blir to skoleanlegg i de nedre delene av bygda: Vinne og Stiklestad.
  - Det blir to skoleanlegg i hvert av kommunens to tydelige dalfører: Garnes og Vuku.»
   

Høyre v/Silje Sjøvold fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:

 1. Elevene fra Volden flyttes over til Vuku oppvekstsenter pr. 1/8-2018.
 2. Elevene fra Garnes flyttes over til Vuku oppvekstsenter pr. 1/8-2019.
 3. Elevene fra Ness oppvekstsenter flyttes over til Vinne skole fra 1/8-2019.
 4. Elevene fra Leksdal skole flyttes over til Stiklestad skole fra 1/8-2022.
 5. Det gjennomføres et koordinert moderniseringsprogram for renovering/nybygging av barneskolene ved Vuku, Vinne, Ørmelen og Stiklestad gjennom en fem års periode med start høsten 2017.
 6. «Forskrift om skoleområder i Verdal» endres i samsvar med alternativ 3.
 7. Volden skole legges ned, Ness skole legges ned, Garnes skole legges ned og Leksdal skole legges ned. Det foretas en gjennomgang av gjenværende kommunal bygningsmasse sett opp mot lokalsamfunnenes behov og kommunens eget fremtidige behov høsten 2017 og våren 2018.»

KRF v/Håkon Hafell fremmet følgende forslag:
«Volden skole legges ned. Leksdal, Ness og Garnes bevares. Rådmannens opprinnelige innstilling til formannskapet justeres tilsvarende.»

Bjørn S. Hojem fremmet på vegne av SP/SV/V/FRP/MDG følgende alternativt forslag til vedtak:

 1. Verdal kommune opprettholder dagens skolestruktur.
 2. Elevtallet ved grendeskolene i Verdal har holdt seg stabil de 10 siste år. Skolen har stor betydning for bosetting og bolyst i hele kommunen. Nedleggelse av Volden, Garnes, Ness og Leksdal vil ha negativ effekt på bosettingsmønster og utvikling i disse nærmiljøene.
 3. Med bakgrunn i skolebruksplan Verdal (K94/14) bes rådmannen legge frem framdriftsplan for oppgradering av skolebygg i Verdal til akseptabel standard.

Votering:

 • Formannskapets innstilling – falt da den ikke fikk stemmer.
 • Forslag fra Høyre – falt med 31 mot 4 stemmer
 • Forslag fra KRF – falt med 34 mot 1 stemme.
 • Alternativt votering mellom forslaget fra AP og forslaget fra SP/SV/V/FRP/MDG der forslaget fra AP ble vedtatt med 18 stemmer. 17 stemmer ble avgitt for forslaget fra SP/SV/V/FRP/MDG.

VEDTAK:    

 1. Endringer i skolestrukturen er tvingende nødvendig. Dette omstillingsbehovet skyldes:
  - En vedvarende og økende nedgang i elevtallet gjennom siste 10-årsperiode.
  - Fødselstallene de siste 5 år viser at nedgangen vil fortsette og forsterkes.
  Nedgangen i barnetallet kommer alene til å svekke kommunens årlige inntekter med ca. 30 millioner kroner pr. år. Kommunens årlige inntekter er derfor i økende grad merkbart redusert over tid uten at driftskostnadene lar seg redusere tilsvarende. Ytterligere reduksjoner er derfor ikke lenger mulig uten strukturelle endringer.
   
  - Det er et sterkt investeringsbehov i skolesektoren i Verdal kommune. Nye skolebygg og utbedringer av eksisterende bygningsmasse er tvingende nødvendig.
  En samlet vurdering av pedagogiske hensyn og helhetshensynet til barns beste i Verdalsskolen framtvinger en reduksjon i antall skoleanlegg og bedre ressursutnyttelse av driftsmidlene som vil muliggjøre et betydelig investeringsløft.
 2. På bakgrunn av dette vedtar kommunestyret følgende strukturelle endringer:
   
  - Leksdal skole slås sammen med Stiklestad skole senest fra 01.08.2022.
  En sammenslått skole vil sikre et elevgrunnlag som muliggjør bygging av en ny felles barneskole på Stiklestad. En sammenslått skole vil sikre en skole med i hovedsak to klasser på hvert årstrinn så langt det er mulig å se framover. Dette gir en stabil driftssituasjon med pedagogisk gunstige klassestørrelser. Rådmannens vurderinger i denne sammenheng støttes i sin helhet.
   
  - Ness skole slås sammen med Vinne skole fra 01.08.2019.
  En sammenslått skole vil sikre et elevgrunnlag som muliggjør en full renovering av en ny felles barneskole i Vinne. En sammenslått skole vil sikre en skole med i hovedsak to klasser på hvert årstrinn så langt det er mulig å se framover. Dette gir en stabil driftssituasjon med pedagogisk gunstige klassestørrelser. Rådmannens vurderinger i denne sammenheng støttes i sin helhet.
   
  - Volden skole slås sammen med Vuku barneskole fra 01.08.2018.
  Elevtallet ved Volden skole går raskt nedover. Skolen er i ferd med å bli en to-delt skole. Vuku barneskole har et behov for et større elevgrunnlag for å unngå å bli en fådelt skole. Rådmannens vurderinger på dette punktet støttes.
   
  - Garnes skole videreføres som i dag.
  Verdal kommune har to tydelige dalfører. Begge bør ha sine skoleanlegg – Vuku og Garnes. Når Ness skole legges ned vil Garnes gjenstå som det sørlige dalførets eneste grendeskole.
 3. «Forskrift om skoleområder i Verdal» endres i samsvar med ovenstående.
   
 4. Mer rettferdig ressursbruk
  Verdal kommunestyre legger til grunn en samlet vurdering av ressursbruken elevene imellom i Verdalsskolen. Ovennevnte strukturendringer vil føre til en mer likeverdig ressursbruk elevene imellom uansett hvilken skole de tilhører, og gi fleksible skoleanlegg som tåler svingninger i framtidig elevtall.
 5. Mer bærekraftig SFO-tilbud
  Ovennevnte strukturendringer vil i tillegg medføre at SFO-tilbudet blir mer bærekraftig, mer tilgjengelig og dermed mer tjenlig for familiene enn i dag.
 6. Investeringsløftet
  Den betydelige reduksjon i de årlige driftskostnadene de strukturelle endringene fører til vil muliggjøre et betydelig og særdeles nødvendig investeringsløft i Verdalsskolen. I løpet av få år vil alle elever og ansatte i Verdalsskolen sikres en oppgradert, modernisert og delvis nybygd bygningsmasse.
   
  På bakgrunn av dette vedtar kommunestyret følgende:
   
  - Det gjennomføres et koordinert moderniseringsprogram for renovering/nybygging av barneskolene ved Vuku, Vinne, Garnes, Ørmelen og Stiklestad gjennom en 5-årsperiode med start høsten 2017.
   
  - Volden skole legges ned, Ness skole legges ned og Leksdal skole legges ned. Det foretas en gjennomgang av gjenværende kommunal bygningsmasse sett opp mot lokalsamfunnenes behov og kommunens eget framtidige behov i løpet av skoleåret 2017/2018.
 7. Kommunestyret vil understreke følgende:
  Det er av avgjørende betydning at en kommune som Verdal beholder en så desentralisert skolestruktur som mulig. Ny skolestruktur sikrer dette for framtida:
   
  - Det blir to skoleanlegg i sentrum: Verdalsøra og Ørmelen.
  - Det blir to skoleanlegg i de nedre delene av bygda: Vinne og Stiklestad.
  - Det blir to skoleanlegg i hvert av kommunens to tydelige dalfører: Garnes og Vuku.»
   

 
 
   

PS 057/1Nytt aktivitetstilbud på Stekke   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.06.2017

BEHANDLING:  
Ordfører orienterte om at Verdal kommune har mottatt 1200 underskrifter for Stekke kafe.

Følgende ble utdelt i møtet:

Marit Voll fremmet på vegne av SP og SV følgende alternativt forslag:
«Kommunestyret er positiv til en samordning av dag-, lærings- og mestringstilbudet. Kommunestyret ber om at en lokalisering tar hensyn til tilbudet i dagens Stekke kafe, slik at tilbudet som gis der kan videreføres.»

Høyre fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:
«Rådmannen bes utrede om det er mulig å drive Stekke kafe etter selvkostprinsippet.»

Forslag til voteringsorden: Høyres tilleggsforslag bakes inn i innstilling fra formannskapet og voteres alternativt mot forslag fra SP/SV – enstemmig vedtatt.

Det ble votert alternativt mellom formannskapets innstilling inkludert forslag fra Høyre og forslaget fra SP/SV - innstillingen fra formannskapet inkludert forslag fra Høyre ble vedtatt med 19 stemmer. 16 stemmer ble avgitt for forslaget fra SP/SV.
               
VEDTAK:   

 1. Kommunestyret i Verdal tar innbyggerinitiativet til orientering, og ber rådmannen realisere dag-, lærings- og mestringstilbud på Stekke innen 1.august 2017.
 2. Rådmannen bes utrede om det er mulig å drive Stekke kafe etter selvkostprinsippet.


        

PS 058/17 Brann- og redningsberedskap i Verdal   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.06.2017

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet forslag på at saken usettes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
              
VEDTAK:   
Saken utsettes.


       

PS 059/17 Organisering av samarbeid etter kommunelovens § 27   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.06.2017

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
             
VEDTAK:   

 1. Fagområdet oppmåling etableres som samarbeid etter kommuneloven §27, med navn Innherred kommunesamarbeid, geodata og oppmåling.
 2. Vedtekter for Innherred kommunesamarbeid, regnskap, innfordring og lønn vedtas som foreslått.
 3. Rådmannen får fullmakt til å utarbeide tilsvarende vedtekter for Innherred kommunesamarbeid kemner, ikt, innkjøp og kommuneadvokater samt for Innherred kommunesamarbeid, geodata og oppmåling.
 4. Utfyllende dokumenter, som understøtter vedtektene, utarbeides og legges fram for folkevalgt behandling over sommeren.
 5. Generell samarbeidsavtale for å understøtte fortsatt samarbeidsstrategi utarbeides og legges fram for folkevalgt behandling over sommeren.

 
 
     

PS 060/17 Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Verdal kommune   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.06.2017

BEHANDLING:  
Følgende ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
              
VEDTAK:  
Med hjemmel i Lov om kommunale helse og omsorgstjenester §3-2a vedtar kommunestyret i Verdal lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Verdal kommune.

  
     

PS 061/17 Samhandlingsreformen: Revidert samarbeidsavtale inkl. tjenesteavtaler (i vedlegg)   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.06.2017

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:  
Revidert samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF med tilhørende tjenesteavtaler godkjennes.
    
 
     

PS 062/17 Høringsuttalelser kommunedelplan næring 2017-2020 Levanger og Verdal   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.06.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:   
Forslag til felles kommunedelplan næring 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal vedtas.

 
     

PS 063/17 Marit Anna Morken - søknad om fritak fra vervet som medlem i komite mennesker og livskvalitet for resten av valgperioden 2015-2019
   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.06.2017

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

SP v/Marit Voll fremmet følgende forslag til pkt. 2:
Siri-Gunn Vinne.

Votering:

 • Formannskapets innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra SP til pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Marit Anna Morken om fritak fra vervet som medlem i komite mennesker og livskvalitet for resten av valgperioden 2015-2019.
 2. Nytt medlem i komite mennesker og livskvalitet for resten av valgperioden 2015-2019: Siri-Gunn Vinne.


    
     

PS 064/17 Anne-Gudrun C K. Lyngsmo - søknad om permisjon fra vervet som kommunal representant i Sør-Innherad kirkelige fellesråd for perioden juni 2017 - juni 2018
   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.06.2017

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Votering:

 • Formannskapets innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Formannskapets innstilling pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Anne-Gudrun C. K. Lyngsmo om permisjon fra vervet som kommunal representant i Sør-Innherad kirkelige fellesråd for perioden 19. juni 2017 til ut juni 2018.
 2. Ny kommunal representant i Sør-Innherad kirkelige fellesråd for perioden 19. juni 2017 til ut juni 2018: Knut Johansson.


    
     

PS 065/17 Orientering  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 19.06.2017

BEHANDLING:   
Rådmannen orienterte om:

 • Nye Verdal kommune – bemanning, bemanningsplaner og rekruttering. Drøftingsmøte i forhold til overgang § 27 selskap.

Ordfører orienterte om:

 • Åpnet Newton Engia rom 6. juni 2017.
 • 22. juni vil det bli utskiping av Johan Sverdrup 1

 
 
    Til toppen av siden

Publisert: 02.12.2016 09:35 Sist endret: 18.02.2021 13:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS