Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 19.06.17 - PS 55/17 Økonomirapportering 1. tertial 2017 Verdal kommune

Saksbehandler : Rigmor Strand Bakkan

Arkivref : 2017/4007- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 15.06.2017 65/17
Kommunestyret 19.05.2017 55/17

 

Rådmannens innstilling:

 1. Økonomirapportering 1. tertial 2017 Verdal kommune tas til etterretning.
 2. Verdal kommunes driftsbudsjett endres slik:
  a) Kr. 600.000,- tilføres Virksomhetsleder kultur til etablering av to prosjektstillinger. Finansieres ved bruk av statlige prosjektmidler (Ungdomslos) kr. 350.000,- og bruk av disposisjonsfond kr. 250.000,-.
  b) Avsetningen til legevakt økes med kr. 500.000,-. Dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
  c) Virksomhetsleder skole/SFO styrkes med kr. 1.200.000,- på grunn av ikke gjennomførte strukturtiltak 2017. Dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
  d) Fellesområdet styrkes med 1.100.000,- til dekning av kostnader for Innherred samkommune fra 2016. Dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
  e) Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige endringer mellom virksomhetsområdene for å tilpasse pensjonskostnadene.
 3. Verdal kommunes investeringsbudsjett justeres slik:
  a) Kr. 15.000.000,- bevilges til forskuttering av utbygging av Havnekrysset FV757
  b) Kr. 500.000,- bevilges til Utredning av nye sandfilter Hallemsåsen vannrenseanlegg og nytt høydebasseng Hallia
  c) Kr. 500.000,- bevilges til sluttfinansiering av anlegget som knytter sammen vannledninger mellom Verdal og Levanger.
  d) Kr. 1.000.000,- bevilges til diverse tiltak i teknisk rom for svømmehall samt til frosting av vindu mot parkeringsplass for svømmehallen ved Verdal barne- og ungdomsskole.
  e) Kr. 1.000.000,- bevilges til renovering av Ørmelen barneskole
  f) Avsetningen til tilpasning av rådhuskvartalet reduseres med 3,0 millioner kroner.
  g) Det bevilges 2.000.000,- til ferdigstilling av vannforsyning Ulvilla
  h) Det bevilges 1.000.000,- til oppgradering Moparken
  i) Bruk av lån økes med kr. 18.000.000,-. Det tas ikke opp ytterligere lån, men benyttes ubrukte lånemidler.
   

Vedlegg:

 1. Økonomirapportering 1. tertial 2017 - Verdal kommune
 2. Finansforvaltning 1. tertial - Verdal kommune
 3. Kostra 2016 - Verdal kommune
   
 4. Feil hovedoversikt i vedlegg 1 - forklaring og korrekt hovedoversikt her 
  (lagt ut 19.06.2017 kl. 08:35)
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Kommuneregnskapet for 2016 ble avlagt med netto driftsresultat på knappe 26 mill kroner. Dette ble resultat på grunn av stram økonomistyring, og ikke minst en sterk vekst i nasjonal skatteinngang gjennom året. Den stramme økonomistyringen har vi tatt med oss inn i 2017 også, vel vitende om at årets mål om økonomisk balanse er langt mer krevende som fjorårets. Årsaken til at 2017 anses som et mer krevende år enn fjoråret er en langt lavere vekst i skatteinngangen nasjonalt, og det faktum at Verdal kommune hadde en nedgang i folketallet i 2016. Selv om nedgangen ikke var stor bidrar dette til nytt press på kommuneøkonomien for 2017.

Verdal har i første kvartal hatt en langt høyere vekst i folketallet enn i fjor. En økning på 47 innbyggere gjør at folketallet pr. 01.04.17 er 14 892. Kommunen nærmer seg innbygger nummer 15 000, og det forventes at denne milepælen nås i løpet av det nærmeste året. En fortsatt stabil vekst i folketallet er nøkkelen for å kunne ha en forutsigbar økonomi, og å kunne levere tjenester som ønsket til kommunen innbyggere. Som en minsteinntektskommune må en likevel hele tiden arbeide kontinuerlig med omstilling og utvikling for å møte framtidas behov med trange budsjettrammer.

Tertialrapporten beskriver relativt tydelig utfordringsbilder med å nå økonomisk balanse, men målet er klart – kommunestyrets bevilgning. Vi må derfor drive stadig forbedringsarbeid og effektivitetsforbedringer, og det gjøres svært mye godt arbeid for å nå dette, fokus som også begynner å feste seg som en god endringskultur i store deler av organisasjonen. Som det fremkommer av saken ser rådmannen det som nødvendig å bruke noe mer tid på å tilpasse dagens drift til kommunens økonomiske handlingsrom. Det vil derfor bli fremmet en egen sak rett etter sommerferien hvor driftsbudsjettet for 2017 vil bli foreslått justert. Tiltak og sammenheng med neste økonomiplan blir tema på dialogmøte 21. juni, slik at politiske prioriteringer kommer tidlig inn i prosessene med aktivitetsreduksjoner.

Ettersom det etter at budsjettet for 2017 var utarbeidet ble bestemt at samkommunen skulle oppløses i løpet av dette året, må det påregnes en del «pukkelkostnader» som ikke er budsjettert. Rådmannen vil komme nærmere tilbake til dette ved 2. tertialregnskap.

Vurdering:
Rådmannens vurderinger fremkommer av vedlagte rapport. 


  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 19.06.2017 08:36
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS