Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 19.06.17 - PS 62/17 Kommunedelplan næring 2017-2020 Levanger og Verdal

Saksbehandler: Øystein Kvistad

Arkivref : 2017/446 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Samkommunestyrpet 08.06.2017 25/17
Verdal kommunestyre 19.06.2017 62/17
Levanger kommunestyre    

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 08.06.2017

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

INNSTILLING:
Forslag til felles kommunedelplan næring 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal vedtas.

 

 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Forslag til felles kommunedelplan næring 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal vedtas.

Vedlegg:

 1. Kommunedelplan Næring 2017-2020 revidert iht. vedtak i samkommunestyret i sak 5/17
 2. Høringsuttalelse Levanger og Verdal Landbruksforum
 3. Høringsuttalelse Fylkesmannen i NT
 4. Høringsuttalelse NT Fylkeskommune avd for kultur og regional utvikling
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I tråd med samkommunestyresak 5/17 (9. feb.) har forslag til felles kommunedelplan næring 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal vært lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Ved høringsfristens utløp 5. mai hadde det kommet inn 3 uttalelser, hhv. fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag Fylkeskommune avd. for kultur og regional utvikling, samt Levanger og Verdal Landbruksforum.

Kopi av samtlige uttalelser er vedlagt saken.

Høringsuttalelsene oppsummert:

 1. Fylkesmannen i NT:
  Ingen merknader til planforslaget.
   
 2. Levanger og Verdal Landbruksforum:
  Beskriver planforslaget som «et godt dokument», men «litt svevende målsetninger», samtidig som en legger til at «vi finner også mer konkrete tiltak». Landbruksforumet savner et tydeligere fokus på skogmiljøet, og nevner i den sammenheng behovet for et fortsatt tett «samarbeid mellom kommunenes landbruksenheter på Levanger og Verdal».
   
  Forumet tar også til orde for å bedre samhandling mellom industrien og landbruket med sikte på å bli en regional/nasjonal motor for grønn innovasjon. «Dette er et tema kommunen kan jobbe sammen med landbruk, industrien, Verdal Næringsforum og Landbruk 21 Trøndelag, samt at det kan sees i sammenheng med Industriens dag»
   
 3. NTFK avd. for kultur og regional utvikling:
  Hovedkonklusjonen er at «forslaget til Kommunedelplan næring er en oversiktlig og ryddig plan som er godt egnet for kommunenes næringsutviklingsarbeid den kommende perioden».
   
  Det bemerkes likevel at det kan være hensiktsmessig å være tydeligere i å peke på hvem som har hovedansvaret/er pådrivere i hvert enkelt tiltak som er beskrevet i planens handlingsdel.
   
  Fylkeskommunen foreslår også at det «bør vurderes egne strategier for å sikre arealene til landbruk i planen», samt at det med fordel kan nevnes at «Verdal er en av de største utmarkskommunene i fylket, med store områder vernet og brukt til utmarksbeite».
   
  I likhet med Levanger og Verdal Landbruksforum tar NTFK til orde for at planen er noe mer konkret om skognæringa, spesifikt hva kommunene kan bidra med for sentrale bedrifter i verdikjeden, som Inn-Tre på Verdal og Norske Skog på Skogn. «Eksempelvis kan dette være skogkompetanse i kommunen, jobbe for et godt og langsiktig skogbruk og bidra til god infrastruktur.» Det bemerkes samtidig at dette er nevnt i utfordringsdokumentet som medfølger næringsplanen.
   

Foruten annonsering i lokalpressen om oppstart for offentlig ettersyn, ble forslag til felles kommunedelplan næring 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal sendt ut til høring til følgende 24 mottakere:

 • Eldrerådet i Verdal
 • Frosta kommune
 • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
 • Inderøy kommune
 • Innvandrerrådet i Verdal
 • Levanger næringsforum
 • Levanger og Verdal landbruksforum
 • Levanger seniorråd
 • Levanger ungdomsråd
 • Levanger vgs.
 • NAV Levanger
 • NAV Verdal
 • Nord Universitet
 • Nord-Trøndelag fylkeskommune
 • Proneo
 • Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger
 • Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal
 • Steinkjer kommune
 • Stiklestad Nasjonale Kultursenter
 • Stjørdal kommune
 • Tindved kulturhage
 • Verdal næringsforum
 • Verdal ungdomsråd
 • Verdal vgs.
   

Det er gjennomgående positiv respons på planforslaget i høringsuttalelsene. I den grad det kommer innspill om justeringer/tillegg, er det hovedsakelig forslag knyttet til skogbruk og naturforvaltning. Dette er temaer som vil bli belyst nærmere i forbindelse med fremleggelse av egen temaplan for landbruk og naturforvaltning (i løpet av 2017), noe som er kommentert både i næringsplanen og i saken da den sist ble behandlet i samkommunestyret. Rådmannen mener det vil være fornuftig å avvente fremleggelsen av temaplanen før en eventuell legger inn endringer i næringsplanen.

Vurdering:
NTFK skriver innledningsvis i sin høringsuttalelse følgende: «Forslaget til felles kommunedelplan næring for Levanger og Verdal er godt strukturert, ryddig og realitetsorientert. Det er positivt at planen er forankret i næringslivet og at næringslivet har kommet med innspill til planarbeidet»

Rådmannen deler fylkeskommunens vurdering av at forslaget til felles kommunedelplan næring er et godt utgangspunkt for å definere kommunenes bidrag i å utløse næringsmessig vekstpotensial i kommunene Levanger og Verdal i hht. uttalt målbilde for 2030.

Samtidig må det understrekes at Kommunedelplan næring bør revideres fortløpende, første gang allerede i forbindelse med behandling av egen temaplan for landbruk og naturforvaltning. Bare slik blir planen et relevant styringsdokument og egnet verktøy for å skape nye og sikre og utvikle eksisterende arbeidsplasser – offentlige så vel som private.
 


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.06.2017 22:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS