Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.08.2017

Møtested :  Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           28.08.2017
Tid:             18:00 - 21:30
Til stede:    35 representanter

 

 
Video-opptak av hele kommunestyrets møte fra start til slutt.
(på grunn av litt "feil-klikking" under opptaket er det i noen tilfeller feil navn som står på skjermen, og i noen tilfeller står det også Samkommunestyret i stedet for Verdal kommunestyre. Vi beklager dette!)

Åpning, opprop, merknader. Video.

Før møtet ble det gitt følgende orientering:

Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 66/17 Godkjenning av møteprotokoll  19.06.2017 Protokoll video
PS 67/17 Rehabilitering Sørgata - Utbyggingsvedtak med finansiering Saksframlegg Protokoll video
PS 68/17

Merknadsbehandling - Detaljregulering Vuku barnehage

Saksframlegg Protokoll video
PS 69/17 Utbyggingsavtale for Solhaug Saksframlegg Protokoll video
PS 70/17 Revisors rapport - gjennomgang av planlegging og utlysing av helsehuset i Verdal Saksframlegg Protokoll video
PS 71/17 Verdal Fjellstyre - Regnskap og årsmelding for 2016 Saksframlegg Protokoll video
PS 72/17 Vigdis Haldorsen - Fritak fra folkevalgte verv for resten av valgperioden 2015-2019 pga flytting - oppnevning av nye representanter Saksframlegg Protokoll video
PS 73/17 Interpellasjon Verdal AP - Bystrand i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 74/17 Orientering - Protokoll video
PS 75/17 Spørsmål til ordfører: Rotter i sanitæranleggene ved Verdal Bo- og helsetun, småbåthavn og snøscootertrase Saksframlegg Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 28.08.2017
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Nei Torunn Agnethe Rotmo møtte som vara 
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Nei Thor Bertil Granum møtte som vara 
Torill Elverum AP Medlem Nei Inger Åse Lyngsaunet Evenmo møtte som vara  
Arild Stenberg AP Medlem Ja  
Siv Engelin AP Medlem Nei Geir Singstad møtte som vara  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Nei Emmanuel Glordy Bowah møtte som vara  
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Nei Einar Olav Larsen møtte som vara  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Marit Anna Morken SP Medlem Nei Kristine Kulstad møtte som vara   
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
John Hermann Uavhengig Medlem Ja  
Bård Storhaug FRP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Bjørn Stian Hojem V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

PS 066/17 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.08.2017

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 19. juni 2017 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
              
VEDTAK:
Protokoll fra møte 19. juni 2017 godkjennes.

   
  
 

PS 067/17 Rehabilitering Sørgata - Utbyggingsvedtak med finansiering  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.08.2017

BEHANDLING: 
Ved votering ble innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  

 1. Verdal kommunestyre godkjenner en kostnadsramme på 8,0 mill.kr for rehabilitering av Sørgata.
 2. Investeringen finansieres på følgende måte:
  - 5,0 mill.kr tiltak 145001 Uteomr. NT teater inv.budsjett 2017
  - 2,0 mill.kr finansieres over investering kloakk 2018
  - 1,0 mill.kr finansieres over investering vann 2018
 3. Rådmannen bes innarbeide investeringsmidlene innenfor vann/avløp til prosjektet ved utarbeidelse av økonomiplan/budsjett for 2018-2021.

 

PS 068/17 Merknadsbehandling - Detaljregulering Vuku barnehage  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.08.2017

BEHANDLING:   
Ved votering ble innstilling fra komite plan og samfunn enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:   
Forslag til detaljregulering for Vuku barnehage vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12

 

PS 069/1Utbyggingsavtale for Solhaug   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.08.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble innstilling fra komite plan og samfunn enstemmig vedtatt.
                
VEDTAK:
Utbyggingsavtale for Solhaug inngås i medhold av plan- og bygningsloven § 17-4

 

PS 070/17 Revisors rapport - gjennomgang av planlegging og utlysing av helsehuset i Verdal   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.08.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
               
VEDTAK:   

 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg revisors funn.


       

PS 071/17 Verdal Fjellstyre - Regnskap og årsmelding for 2016   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.08.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
              
VEDTAK:   
Kommunestyret tar Fjellstyrets regnskap for 2016 til orientering.

 
     

PS 072/17 Vigdis Haldorsen - Fritak fra folkevalgte verv for resten av valgperioden 2015-2019 pga flytting - oppnevning av nye representanter
   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.08.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
               
VEDTAK:  

 1. Vigdis Haldorsen fritas fra folkevalgte verv i Verdal kommune grunnet flytting fra kommunen.
 2. Nytt medlem i kommunestyret (fram til Tomas I. Hallem trer inn som medlem igjen): Einar Olav Larsen.
 3. Siri-Gunn Vinne rykker inn som fast medlem i kommunestyret for resten av valgperioden.
 4. Nytt medlem komite mennesker og livskvalitet: Trude Holm (SP)
  Ny nestleder i komite mennesker og livskvalitet: Siri-Gunn Vinne (SP)
  Ny 1. vara komite mennesker og livskvalitet: Einar Olav Larsen (SP)
  Ny 4. vara komite mennesker og livskvalitet: Terje Aksnes (SP)
  Ny 5. vara komite mennesker og livskvalitet: Pål Sverre Fikse (SP)
  Ny 6. vara komite mennesker og livskvalitet: Marit Voll (SP)
 5. Nytt medlem i Lierne Nasjonalparksenter IKS: Marit Voll (SP)
 6. Ny vara i utmarksnemnda: Birgitte Skjørholm Dillan (SP)
 7. Ny 3. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret: Trude Holm (SP)
  Ny 5. varamedlem formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret: Birgitte S. Dillan (SP)
  Ny 6. varamedlem formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret: Anne Segtnan (SP)
 8. Nytt varamedlem i styret i Verdalshallen: Pål Sverre Fikse (SP)


  
     

PS 073/17 Interpellasjon Verdal AP - Bystrand i Verdal kommune   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.08.2017

BEHANDLING:  
AP v/Arild K. Pedersen fremmet interpellasjonen.

Ordfører svarte slik:
Takk for interpellasjonen.

Jeg setter pris på at interpellanten velger en form på sin forespørsel som gjør det mulig for kommunestyret å delta i en debatt om en sak kommunestyret så langt ser ut til å være enige om. Det er jo det enstemmig vedtatte oversendelsesforslaget i sak 45 / 17 fra kommunestyrets møte 29 05 17 som ligger til grunn for interpellasjonen.

Jeg vil i det følgende søke å besvare interpellantens spørsmål i den rekkefølge de stilles.

 1. Kan ordføreren konkretisere hvilke konsekvenser en fremtidig E6-utbygging med ny E6-bru vil kunne ha for etablering av bystrand på friområdet på Ørmelen?
  Statens vegvesen er i sluttfasen med konsekvensutredning av ny E6 gjennom Verdal. Statens vegvesen tar sikte på å oversende et forslag til kommunedelplan for hver enkelt kommune ved årsskiftet 2017/2018 for hele strekningen Åsen-Mære. For delstrekningen i Verdal, nordover fra Havnekrysset til passeringen over verdalselva, har vegvesenet allerede konkludert med at de ønsker å foreslå at ny framtidig E6 skal gå i dagens trase. Dagens bru over elva er imidlertid i såpass dårlig forfatning at den må skiftes ut, og ny bru skal plasseres oppstrøms, inntill dagens bru. Dette gjør at framtidig E6 vil beslaglegge noe areal øst for dagens trase. Det vil imidlertid fortsatt være tilstrekkelig egnet areal øst for framtidig E6 trase til å kunne etablere en bystrand på Ørmelen (se kart under)
   
  Kart som viser sannsynlig plassering av ny E6-bru
 2. Hvilket handlingsrom har Verdal kommune for å etablere bystrand i tilknytning til elvebredden i sentrum – for eksempel ved Moeparken – all den tid Verdalselva er et såkalt «varig verna vassdrag»?
  Etablering av en bystrand må saksbehandles etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Det må også gjøres vurderinger opp imot annet lovverk som forurensningsloven, kulturminnelov m.m. av ønsket lokalisering.
   
  I og med at Verdalsvassdraget er varig verna skal rikspolitiske retningslinjer for varig verna vassdrag legges til grunn i saksbehandlingen. Stortingets vedtak gir ikke videre retningslinjer for sikringen av de vernede vassdrag mot andre inngrep enn kraftutbygging, men i vedtakene ligger en intensjon om å sørge for at verneverdiene som er knyttet til vassdraget ikke blir ødelagt. Det må derfor utredes hvordan en bystrand virker på verneverdiene i elva på det konkrete stedet, og i forhold til hvilke inngrep som vil være nødvendige for å etablere selve stranden.
   
  Kommentarer til aktuelle lokaliseringer:
   
  Moeparken:
  Det er arbeidet med en plan for Moeparken i flere år nå. Planen er ferdig, og det er nå sluttforhandla kontrakt med entreprenør. Det er ikke planlagt basseng og strand i parken. Bystrand ved elvekanten utenom Moeparken er ikke en enkel løsning. Det er forebygging mot elva, det er sterk strøm i elva som fører bort sanden, elva er dyp, isgangen er et problem - og vernebestemmelsene for elva gjør at det er lite sannsynlig at tiltak kan gjøres i elveløpet.
   
  Ørmelen nord:
  Strand mellom Tangenvegen og Verdalsbrua er en mulighet. Det er gunstig forhold der i dag med gress og sand/sandbanker. Det er en vei fra Tangenvegen og bortover til E6. Strømmen i elva og floa kan skape problemer for bading. Det bør derfor kunne graves ei bukt slik at det blir lune og sikre forhold for badere. Grunnforholdene varierer også siden det er i elveutløpet. Vernebestemmelser kan skape problem for utgraving av ei bukt. Isgang kan være et problem også her.
 3. Hva er status og hvilken rolle vil Verdal kommune videre kunne ta i utviklingen av Havfrua?
  Havfrua er i kommunedelplanen for Verdal by sikret som friområde. Det er usikkert om planlagte småbåthavn godkjennes. Saken er sendt departementet for endelig avgjørelse, og erfaringsmessig tar det opp til ett års tid før endelig avklaring av departementet i slike saker. Sammen med berørte grunneiere og evt. småbåtforening vil Verdal kommune være en aktiv bidragsyter for å utvikle Havfrua på en best mulig måte. Før det legges videre planer for området, er det imidlertid ønske om at fremtidig arealbruk er endelig avklart, slik at vi vet om det vil etableres et småbåtanlegg her.

Det ble kort debatt.

Ved votering ble oversendelsesforslag til formannskapet enstemmig vedtatt oversendt.

    
VEDTAK:  
Oversendelsesforslag til formannskapet:

Rådmannen bes utrede muligheten for etablering av bystrand/tilrettelagt(e) badeplass(er) og legge fram sak om dette til politisk behandling. 

     
     

PS 074/17 Orientering  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.08.2017

BEHANDLING:   
Rådmann orienterte om:

 • Driften har gått bra i sommer.
 • 9. september er det offisiell åpning av Turneteateret i Trøndelag.
 • Ungdataundersøkelse. 91% deltakelse i ungdomsskolen og 78% i videregående
 • Oppstartsmøte nytt helsebygg. Anbud på programmeringsfase og Oslo Work vant dette anbudet, med Siri Bakken er prosjektleder. Vil komme sak om status og info om oppstarten.
 • Trøndelag fylke fra 1.1.18 – hvor er Verdal i dette bildet? Tema i samling for formannskapet i august. Hvor skal vi finne vår rolle for å vises og kunne påvirke? Har også samtaler med nabokommuner i nord og sør. Sak vil komme i folkevalgt organ i løpet av høsten.
 • Stekke kafe avviklet og det er etablert nye tilbud. Dette går veldig bra og det vil bli orientert om dette i komite mennesker og livskvalitet.

Ordfører orienterte om:

 • Befolkningstall 1. halvår – god utvikling i Verdal.
 • Møte med NTE om samarbeidsområder i den stadig økende i digitaliseringen.
 • Planlagte og tilrettelagte tomer i Verdal – gjennomgang av status pr 22. august og markedsføring av disse.
 • Formannskapsseminar 16. og 17. august i Åre. Diskusjoner omkring samhandling og omdømmebygging, i tillegg en kort gjennomgang av aktvitetsnivå og utfordringer økonomiplan
 • Interkommunalt revisjonsselskap stiftet i dag, med 44 eiere. Ikke et IKS lenger, men et SA.
 • Kontrollsekretariatselskapet heter nå KonSek og er fortsatt et interkommunalt selskap. Dette er det orienterte om tidligere. 

 

PS 075/17 Spørsmål til ordfører: Rotter i sanitæranleggene ved Verdal Bo- og helsetun, småbåthavn og snøscootertrase  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.08.2017

BEHANDLING:   
FRP v/Bård Storhaug fremmet sine spørsmål.

Ordfører svarte slik:

Rottesaken:
Jeg takker for spørsmålene og vil forsøke å besvare dem så godt jeg kan.

Jeg må innledningsvis få lov til å si at jeg er overrasket. Spørsmålet er reist tidligere – og besvart tidligere. Bård Storhaug har i tillegg tatt saken ut i pressen og også i lokalavisa Innherred har Verdal kommune gitt svar. Jeg er sikker på at representanten Storhaug har lest Innherred 26 06 17 og husker svaret.
Der ble en observasjon av en rotte bekreftet i nærheten av kloakksystemet. Dette er utrivelig, men det er ikke uvanlig å se slike dyr i slik sammenheng her i landet. Verdal kommune tar selvfølgelig slike observasjoner på alvor. Naturligvis gjør vi det.

Skadedyrsfirmaet Rentokil ble leid og undersøkelser ble gjort. Den lokale vaktmestertjenesten utførte enkle tiltak. Det er etter dette ikke gjort ytterligere observasjoner. Det er aktuelt å legge ut gift hvis problemet ikke er løst med dette.

Alt det jeg hittil har sagt er tidligere meddelt, bl. a. i avisa Innherred 26 06 17. Intet nytt, altså.

Som ordfører sender jeg rutinemessig de spørsmål jeg får inn ut til relevante adressater i kommunens organisasjon. Dette spørsmålet ble behandlet 23. august på ledermøte i Pleie – og omsorgssektoren. Jeg referer svar pr mail 24. august fra Kommunalsjef velferd Anne Kari Haugdal i sin helhet:
«Det er ingen tilbakemeldinger fra Verdal Bo- og Helsetun om at rotter er et problem, siste kontaktpunkt om saken var på ledermøte i går – avdelingslederne ved / VBH og virksomhetsleder institusjonstjenesten opplever at «rottesaken» er blitt til en sak som ikke oppleves å være en reell sak.»

Jeg gjentar: Jeg er overrasket over at dette spørsmålet kommer igjen etter at det tidligere er tydelig besvart.

Småbåthavn:
Jeg kjenner iveren etter å finne en tilfredsstillende løsning på denne saken og har selv engasjert meg over lang tid for å bidra som ønsket fra Verdal Båteierforenings side.

Det er imidlertid intet nytt i denne saken. Denne saken – sammen med ytterligere to forhold i Kommunedelplan Verdal By 2017 – 2030 er – som Kommunestyret er svært klar over – sendt Kommunal – og Moderniseringsdepartementet til megling etter kommunestyrets møte 29 05 17.

Det er departementet som bestemmer fremdriften her. Det er ikke kommet noen form for informasjon om denne saken fra departementets side til Verdal kommune.

Snøscooterløyper:
Det er som kjent utarbeidet et forslag til løypenett for snøscooter som ble lagt ut til offentlig ettersyn fra Komite Plan og Samfunn. Den 8 uker lange høringsperioden ble avsluttet 21 08 17. En person har fått utsatt høringsfrist til 25 08 17. Saksbehandler har ikke rukket å gå gjennom høringsuttalelsene pr i dag.

Likevel: Jeg får opplyst at Fylkesmannens Miljøvernavdeling har varslet påklage pga. hensynet til reindriftsinteressene. Denne saken behandles etter Friluftsloven, det er derfor påklage som er Fylkesmannsembetets redskap – ikke innsigelse.

Verdal kommune mener å ha sendt et gjennomarbeidet forslag på høring, men er klar over at slike tiltak er krevende å få til i et land som Norge.

Det planlegges sak til Komite Plan og Samfunn i oktober.

  


 
    Til toppen av siden

Publisert: 02.12.2016 09:35 Sist endret: 25.03.2022 13:26
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS