Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.09.2017

Møtested :  Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           25.09.2017
Tid:             18:00 - 22:20
Til stede:    35 representanter

 
Før møtet ble det gitt følgende orienteringer:

 • Helsebygg v/Siri Bakken, prosjektleder for programmering av nytt helsebygg – video
 • Stiklestad Nasjonale Kultursenter v/økonomisjef John Petter Valstad – video.
  Se presentasjonen som ble benyttet.

 
Video-opptak av hele kommunestyrets møte fra start til slutt.
(på grunn av at en automatisk oppdatering av programvare på PC'en som styrer video-opptak startet - uten mulighet for å avbryte eller utsette denne - ble dessverre opptaket brutt ca. 10 minutter før møtet var ferdig. Sak 83/17, spørsmål fra MDG om hurtigladere, er derfor ikke med på opptaket, ei heller siste del av ordførerenes orienteringer)

Kulturinslag, Emilie Frøseth spilte kjenningsmelodien til Olsenbanden. Video

Åpning, opprop, merknader. Video.

Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 76/17 Godkjenning av møteprotokoll  28.08.2017 Protokoll video
PS 77/17 Brann- og redningsberedskap i Verdal Saksframlegg Protokoll video
PS 78/17

Historiske markeringer i 2018 i Verdal

Saksframlegg Protokoll video
PS 79/17 Ungdommens hus Verdal - sluttrapport Saksframlegg Protokoll video
PS 80/17 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Saksframlegg Protokoll video
PS 81/17 Oppheving av regulerings-/bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplan Verdal by Saksframlegg Protokoll video
PS 82/17 Orientering - Protokoll video
PS 83/17 Spørsmål til ordfører - Hurtigladere Saksframlegg Protokoll dessverre ingen video fra denne saken

 

Oppmøte kommunestyrets møte 25.09.2017
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Nei Brit Kverkild møtte som vara 
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Nei Torunn Agnethe Rotmo møtte som vara 
Torill Elverum AP Medlem Nei Emmanuel Glordy Bowah møtte som vara 
Arild Stenberg AP Medlem Ja  
Siv Engelin AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Nei Andor Jermstad møtte som vara 
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Nei Arve Gunnar Haldorsen møtte som vara 
Marit Anna Morken SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
John Hermann Uavhengig Medlem Ja  
Bård Storhaug FRP Medlem Nei Tore Landstad møtte som vara
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Bjørn Stian Hojem V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

PS 076/17 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.09.2017

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 28. august 2017 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
               
VEDTAK:
Protokoll fra møte 28. august 2017 godkjennes.
    
  
 

PS 077/17 Brann- og redningsberedskap i Verdal  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.09.2017

BEHANDLING: 
Innstilling fra formannskapet og referat fra drøftingsmøte ble utdelt i møtet.

SV v/Anne Kolstad fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 2:
Det etableres et selskap etter kommunelovens §27 sammen med Levanger kommune, hvor mannskapene tilsettes i selskapet ut fra beredskap med deltidsstyrke i Verdal. Styret ledes av de to rådmennene. Ansatte har møte- og talerett og med Brannsjef som daglig leder. Selskapsdannelse i h.h.t. kommuneloven § 27 legger virksomheten så nært opp mot ordinære kommunale styringslinjer som mulig, og gir fleksibilitet for videre utvikling.»

H v/Silje Sjøvold fremmet følgende tilleggsforslag
«5) Rådmannen bes legge frem en sak om fremtidens brannvesen som vurderer fremtidig kompetansebehov og organisering i tråd med «Meld. St. 10 (2016-2017) Risiko i et trygt samfunn – Samfunnssikkerhet.» Det søkes prosesser mellom kommunene Verdal, Levanger, Frosta og Stjørdal for vurdering av muligheter for felleskap mellom disse kommunene i tråd med de fremtidsperspektiver som legges til grunn nasjonalt.

6) Det legges frem en totaloversikt over organisatoriske, økonomiske og kvalitetsmessige konsekvenser ved etablering av felles brannstasjon mellom Verdal og Levanger kommuner. Både døgnkasernert mannskap og dagkasernert mannskap med deltidsstyrke vurderes. Eventuell lokalisering ved en slik etablering vurderes i sammenheng med avklaring av trasévalg for ny E6.»

Merknad:
Anne Kolstad var uenig i voteringsorden der at formannskapets innstilling ble tatt opp til samlet votering til slutt.

Votering:

 • Alternativ votering mellom forslag fra SV og formannskapets innstilling pkt. 2 – formannskapets innstilling ble vedtatt med 33 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for forslaget fra SV.
 • Høyres forslag til nytt pkt. 5 – falt med 5 mot 30 stemmer.
 • Høyres forslag til nytt pkt. 6 – falt med 5 mot 30 stemmer.
 • Formannskapets innstilling inkludert vedtatt pkt. 2 – enstemmig vedtatt.


VEDTAK:     

 1. Det er viktig å få etablert en bærekraftig løsning fra 1. januar 2018 og samtidig være organisert på en slik måte at vi kan være del av, og ha fleksibilitet til, de nye diskusjoner som vil komme om organisering framover i tid – jf Brannstudien.
 2. Det etableres et selskap etter kommunelovens §27 sammen med Levanger kommune, hvor mannskapene tilsettes i selskapet ut fra beredskap med deltidsstyrke i Verdal. Dette ledes av et styre på fem personer, og med Brannsjef som daglig leder. Selskapsdannelse i h.h.t. kommuneloven § 27 legger virksomheten så nært opp mot ordinære kommunale styringslinjer som mulig, og gir fleksibilitet for videre utvikling.
 3. Det skal være brannstasjon for deltidsmannskap i Verdal kommune. Kostnader for å etterkomme Arbeidstilsynets pålegg inntas i økonomiplan 2018 – 2021. I denne prosessen må logistikk og bygninger sees i sammenheng med øvrig kommunal tjenesteproduksjon.
 4. Vedtekter og ressursfordelingsmodell utarbeides til egen sak i kommunestyret i oktober/november.

 

 

PS 078/17 Historiske markeringer i 2018 i Verdal  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.09.2017

BEHANDLING:   
Innstilling fra formannskapet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:   

 1. Kommunestyret slutter seg til de vurderinger som er gjort om kommunal medvirkning til de tre historiske markeringene i 2018: 300 årsmarkering for karolinernes hærtog i Trøndelag, 125 år siden Verdalsraset og 110 år siden Paul Okkenhaug ble født.
 2. Kommunestyret ber rådmannen innarbeide kostnadene i tråd med perspektivene i denne saken i budsjett for 2018 med inntil kr 500.000,-. Kommunal medvirkning i prosjektene innebærer engangskostnader, slik at disposisjonsfond kan benyttes som finansieringskilde.

 

PS 079/1Ungdommens hus Verdal - sluttrapport   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.09.2017

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
                 
VEDTAK: 
Sluttrapporten tas til orientering.

 

PS 080/17 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.09.2017

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
                
VEDTAK: 
Status- og kvalitetsmelding for Verdalsskolen 2016 tas til orientering.
        

 

PS 081/17 Oppheving av regulerings-/bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplan Verdal by   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.09.2017

BEHANDLING:  
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
              
VEDTAK:   
Oppheving av 121 planer i henhold til vedlagte liste datert 04.03.2016, inkludert alle mindre vesentlige endringer og mindre endringer innenfor disse planene, vedtas iht. plan- og bygningslovens §§ 12-14 og 12-12. 
 

     

PS 082/17 Orientering  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.09.2017

BEHANDLING:   
Rådmann orienterte om:

 • Brann i boligfelt natt til søndag. Takknemlig for at det ikke gikk liv tapt. Alle involverte enheter fungerte veldig bra (brann, politi, ambulanse i tillegg til Verdal hotell). Deler av den kommunale kriseledelse ble satt i arbeid og evakueringssenter ble etablert på Verdal hotell. Alle involverte ble invitert til møte på Verdal Hotell søndag ettermiddag. Senere på kvelden ble det avviklet møte med pressen. Har i dag takket operasjonssentralen for tidlig varsel. Dette var en viktig suksessfaktor for at arbeidet vårt gikk bra. Normale kommunale tjenester som er tilbudet til berørte nå.
 • NKOM har gitt tilskudd til utbygging av mobilt bredbånd på 8 mill. kroner. Vi har nå totalt 14-15 mill. til rådighet for bredbånd og mobildekning. Skal først være anbudsrunder og håper vi er i gang våren 2018.
 • Dialogmøte (tilsyn barnevernet) avviklet 29. august. Får bra skussmål og fylkesmannen har sine måter å se på hvordan barnevern fungerte og vi er rangert som velfungerende. Faglig kompetent barnevern i Verdal. Barnevernet i Verdal er også med på utviklingsprosesser, både lokalt og nasjonalt.
 • Deltatt på to dialogmøter om samferdselsstrategi for det nye Trøndelag.

Ordfører orienterte om:

 • 1. september avviklet felles politiråd mellom Inderøy, Steinkjer, Verran, Snåsa, Levanger og Verdal. Gjennomgang av ungdataundersøkelse. Denne kommer også til kommunestyret. I tillegg forståelse av skjenkebestemmelser og aldersgrenser med sikte på harmonisering mellom kommunene.
 • Teaterhusåpning 9. september ble vellykket. Vårt bidrag var kommunal lunsj og bidrag til kunstverk.
 • Statistikk 2016 - omdisponering av landbruksjord.
 • Næringslivsseminar i Riga – ca 80 deltakende bedrifter. Tema: Innherred. Bra program og det er dette som er kriteriet for at ordfører deltar – i tillegg til at mange bedrifter fra Verdal deltar.
 • Ordførernettverk, Norsk Olje og Gass, en del fagforeninger, arbeidsgiver og arbeidstakersiden er enig om å danne nettverk som kalles OljeNorge for å få fram en del fakta om viktigheten av denne næringen. Samtlige har sagt seg villig til å være med i dette nettverket.
 • Ordfører og rådmannsinitiativ i Levanger, Stjørdal og Verdal – Trøndelag i endring -etablering av Midt-Trøndelag regionråd. Orienterte om pressemelding. Beslutningssak kommer til politisk behandling i oktober.
 • Fagbladet Fokus – dobbeltside der om Lensmannen i Verdal – løfter fram etablering av gatebilklubben i Verdal. Positiv sak.
 • Kirkejubileum i Vinne kirke – 200 år 


  

PS 083/17 Spørsmål til ordfører - Hurtigladere   Til toppen av siden dessverre ingen video fra denne saken

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.09.2017

BEHANDLING:  
Arvid Wold fremmet sitt spørsmål.

Ordfører svarte slik:
Takker for relevante spørsmål. Det gjøres jo en jobb på dette området/ladestasjoner for el-bil og el-sykkel allerede. Denne er basert på enstemmig vedtak i kommunestyrets møte 12.12.16 i sak 106/16.

Verdal kommune rettet følgende henvendelse til Verdal Næringsforum 1. halvår 2017 om ladestasjoner generelt:
«Verdal kommune skal utrede et mulighets- og aktørbilde i forhold til etablering av ladestasjoner for el-biler og el-sykler, og ønsker i den forbindelse innspill fra næringslivet;

 • Hvor bør det plasseres ladestasjoner?
 • Hvilke behov har deres bedrift?»

Mottatt generell tilbakemelding fra næringsforum/en rekke bedrifter:

Oppsummert:
I utgangspunktet bør ladepunkter plasseres der hvor brukerne har alternative gjøremål mens ladingen skjer, dvs. butikker, restauranter, offentlige tjenester e.l. der det samles folk.

Så litt kort om ordningen og svar på Arvid sine to spørsmål.

Enovas støtteprogram.

 • Enovas støtteprogramm skal bidra til reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren ved å legge til rette for varige markedsendringer innen ladeinfrastruktur og økt kjøp og bruk av elektriske kjøretøy. For å realisere dette tilbyr Enova investeringsstøtte til ladestasjoner slik at bilister i alle kommuner kan få tilgang til opptil to lademuligheter.
 • Enova vil støtte maksimalt 40 prosent av godkjente investeringskostnader, oppad begrenset til 200 000 kroner per hurtiglader.

Kriterier for slik støtte.

 • En aktør som ønsker å etablere offentlig tilgjengelig hurtiglader(e). Både offentlige og private aktører kan søke støtte.
 • Kan samarbeide med andre aktører, men én søker skal stå som hovedansvarlig.
 • Må ha tilstrekkelig finansiell styrke til å kunne oppfylle kontrakten. I dette ligger at virksomheten må ha tilstrekkelig kapital til sin normale drift og tilstrekkelig finansiering av prosjektet, inkludert driftsfasen.

Svaret på spørsmål 1:
Dette er selvfølgelig aktuelt for Verdal kommune. Vanskelig å være konkret på framdrift. All økonomi må styres og skje innen de økonomiske rammer og bevillinger som er gjort. Det ligger ingen bevilgning til dette formålet i inneværende årsbudsjett og økonomiplan. Det er derfor et godt råd å komme tilbake til denne saken ved neste budsjettrullering. Jobben er i gang. Kommunen kan utfra dette stå som utbygger og eier av slik infrastruktur.

Ut fra tilbakemeldingene fra næringslivet om aktuelle plasseringer av ladestasjoner er det naturlig å se på mulige lokaliseringer i sentrum, i nærheten av trafikk-knutepunkt, forretninger, bensinstasjoner mm, eventuelt også i området rundt VIP-sentret på Ørin.

Dette er forhold som må avklares før det eventuelt kan sendes en søknad om støtte fra Enova. Det kan være ulik involvering fra det offentlig og private når det gjelder investeringsfasen og driftsfasen av et slikt anlegg.

Svaret på spørsmål to ligger i det som er sagt tidligere. Det vil i en sonderingsrunde med næringslivet også bli tatt kontakt med både bilforhandlere og bensinstasjoner.


 
    Til toppen av siden

Publisert: 02.12.2016 09:35 Sist endret: 29.01.2021 12:13
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS