Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.11.2017

Møtested :   Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           27.11.2017
Tid:             18:00 - 22:15
Til stede:    35 representanter

 

Ordfører fremmet følgende forslag på settevaraordfører:
Arild K. Pedersen (gruppeleder i det største partiet i kommunestyret) – ved votering ble Arild K. Pedersen enstemmig valgt som settevaraordfører.

Før møtet ble det gitt følgende orienteringer:

 • Turneteateret i Trøndelag v/ styreleder Kjell Fosse og teatersjef Nora Evensen orienterer om status og planer framover. Video.
 • Helsebygg v/prosjektleder for programmering Siri Bakken. Video.

 

Video-opptak av hele møtet fra start til slutt.

Kulturinnslag fra kulturskolen, Emmanuel Hestad Larsen og Anders Indahl Segtnan spiller "Så går vi rundt om en enebærbusk" og en amerikansk reel,  Video.

Åpning, opprop og merknader. Video.

Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 094/17 Godkjenning av møteprotokoll  30.10.2017 Protokoll video
PS 095/17 Verdal kommune i Trøndelag fylke Saksframlegg Protokoll video
PS 096/17 Innherred kommunesamarbeid brann og redning - vedtekter Saksframlegg Protokoll video
PS 097/17 Organisering av forprosjekt - utbygging og renovering av Vinne skole Saksframlegg Protokoll video
PS 098/17 Beredskapsplan heldøgns omsorgsplasser fram til nytt helsebygg står ferdig 2020 Saksframlegg Protokoll video
PS 099/17 Justering av husleie for omsorgsleiligheter Saksframlegg Protokoll video
PS 100/17 Anmodning om bosetting av flyktninger i Verdal kommune 2018 Saksframlegg Protokoll video
PS 101/17 Endring i delegeringsreglement etter oppløsning av Innherred Samkommune - gjeldende fra 01.01.2018 Saksframlegg Protokoll video
PS 102/17 1721 - 18/234 Nyvegbakken 21 - feste av tomt Saksframlegg Protokoll video
PS 103/17 1721 - 19/88 - 21/68 - Salg areal Tinden  Saksframlegg Protokoll video
PS 104/17 Møteplan 2018 - Verdal kommune  Saksframlegg Protokoll video
PS 105/17 Orientering - Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 27.11.2017
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Ja  
Arild Stenberg AP Medlem Ja  
Siv Engelin AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Nei Geir Singstad møtte som vara.
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Nei Emmanuel Glordy Bowah møtte som vara 
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Marit Anna Morken SP Medlem Nei Olav Dahl Karmhus møtte som vara. 
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
John Hermann Uavhengig Medlem Ja  
Bård Storhaug FRP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Nei Torbjørn Sellæg møtte som vara. 
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Bjørn Stian Hojem V Medlem Nei Ingunn Leirset møtte som vara. 
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 094/17 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.11.2017

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 30. oktober 2017 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                
VEDTAK:
Protokoll fra møte 30. oktober 2017 godkjennes.
   
  
 

PS 095/17 Verdal kommune i Trøndelag fylke  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.11.2017

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende endringsforslag til vedtektenes pkt. 3, første setning endres til:
«Midt Trøndelag regionråd består av ordførere, varaordførere, rådmenn og en kommunestyrevalgt representant fra de deltakende kommuner».

SV v/Anne Kolstad fremmet følgende utsettelsesforslag:
«Før vi slutter oss til regionråd med Stjørdal og Levanger ber kommunestyret om at ordføreren tar flere samtaler med medlemmene av Innherredssamarbeidet for å undersøke interessen for å utvide mandatet så Innherredssamarbeidet kan fungere som regionråd for vår region. Det bør også vurderes om flere kommuner bør inviteres med i samarbeidet.»

Ved votering falt utsettelsesforslaget med 2 mot 33 stemmer.

Det ble først votert over endringsforslag fra ordfører til vedtektenes pkt. 3 - som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert samlet over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 

 1. Det er viktig for kommunestyret å bidra til vekst og utvikling i kommunen og Trøndelag fylke. Kommunen må finne en posisjon for å være med på å skape balanserende regional politikk, og samtidig kunne understøtte andre i nasjonale og internasjonale prosesser.
 2. Stjørdal, Levanger og Verdal representerer et svært mangfoldig område mellom Trondheim og Steinkjer, både næringsmessig, i antall innbyggere og med sine ulike strukturer. Kommunestyret slutter seg til opprettelse av Midt-Trøndelag regionråd og vedtektene for dette. Regionrådet utgjør fellesskapet for kommunenes felles møter med regional stat og fylkeskommune m.v.
 3. Tradisjonen med samarbeid med tilstøtende kommuner nordover fortsetter i form av et nytt mandat for samarbeid gjennom Innherredssamarbeidet. Kommunestyret slutter seg til mandat for Innherredssamarbeidet.
 4. Midt Trøndelag regionråd består av ordførere, varaordførere, rådmenn og en kommunestyrevalgt representant fra de deltakende kommuner.

 

 

PS 096/17 Innherred kommunesamarbeid brann og redning - vedtekter  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.11.2017

BEHANDLING:   
Referat fra drøftingsmøte datert 27.11.17 ble utdelt i møtet.

Geir Singstad ba om å få vurdert sin habilitet, jfr. Forvaltningslovens § 6, 2. ledd, da han har vært mye engasjert og aktiv i det offentlige rom i forbindelse med sak om sammenslåing av brann og redning og spørsmålet blir om dette har svekket tilliten til hans upartiskhet. Ved votering vedtok kommunestyret enstemmig at Geir Singstad er habil.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:  

 1. Vedtekter for Innherred kommunesamarbeid, brann og redning vedtas som foreslått.
 2. Som ekstern styremedlem pekt ut av Verdal kommunestyre velges: Torbjørn Haddal.

 

PS 097/1Organisering av forprosjekt - utbygging og renovering av Vinne skole   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.11.2017

BEHANDLING:  
Utdelt i møtet:

Einar O. Larsen (SP) fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 3:
«3. Det opprettes en styringsgruppe for forprosjektet som består av virksomhetsleder teknisk drift, virksomhetsleder skole og sfo, rektorene ved Vinne og Ness skoler, samt verneombud, SFO leder og FAU leder fra hver av skolene.»

Votering:

 • Formannskapets innstilling pkt. 1 og 2 – enstemmig vedtatt.
 • Formannskapets innstilling pkt. 3 alternativt mot forslag til pkt.3 fra Einar O. Larsen (SP), der forslaget fra Einar O. Larsen (SP) ble vedtatt med 20 stemmer. 15 stemmer ble avgitt for formannskapets innstilling.
 • Formannskapets innstilling pkt. 4 og 5 – enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide et forprosjekt for renovering og utbygging av Vinne skole for inntil 350 elever, 2 paralleller med inntil 14 klasser og en brutto arealutvidelse på inntil 1400 kvm2 innenfor en kostnadsramme på 110 millioner kroner. Dette for å møte behovet ved en sammenslått skole bestående av elever fra Ness skolekrets og Vinne skolekrets fra 1/8-2019.
 2. Det utarbeides et forprosjekt i samarbeid med et arkitektfirma/ingeniørfirma. Forprosjektet legges frem for kommunestyret for godkjenning.
 3. Det opprettes en styringsgruppe for forprosjektet som består av virksomhetsleder teknisk drift, virksomhetsleder skole og sfo, rektorene ved Vinne og Ness skoler, samt verneombud, SFO leder og FAU leder fra hver av skolene.
 4. Forprosjektet innebærer utvikling av tekniske løsninger, romprogram og et kostnadsoverslag i et samarbeid mellom styringsgruppe og rådgiver. I tillegg innebærer dette arbeidet høy grad av brukerpåvirkning fra ansatte, elever, foreldre og andre naturlige interessenter (frivillige lag og organisasjoner med tilknytting til Vinne og Ness skoleområder). Rådet for likestilling av funksjonshemmede inviteres også til å komme med innspill i forprosjektet.
 5. Rådmannen bes om å finne løsning for midlertidige lokaler for Vinne skole i byggeperioden. Forslag til løsning legges frem til politisk behandling.

  
   
 

PS 098/17 Beredskapsplan heldøgns omsorgsplasser fram til nytt helsebygg står ferdig 2020   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.11.2017

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
                  
VEDTAK: 

 1. Den inngåtte samarbeidsavtalen med Inderøy kommune er en viktig del av Verdal kommune sitt ansvar for å sørge for tilfredsstillende kapasitet, og trygghet for evne til å yte forsvarlige helse- og omsorgstjenester, fram til det nye helsebygget står ferdig i 2020.
 2. Kostnadene til utredning og bygningsmessige tiltak finansieres innenfor driftsramme 2018 og forventet mindreforbruk i 2017, og skal framgå av tertialrapport 1/2018.

 
 
  

PS 099/17 Justering av husleie for omsorgsleiligheter   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.11.2017

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
                
VEDTAK:   

 1. Husleia for 12 leiligheter øker med 1000 kr i måneden for å inkludere strømforbruket på husleia. Da blir det samme prinsippet for husleiesatsene som gjelder for alle leilighetene.
 2. Justering av husleie gjøres for nye leietakere som flytter inn etter 1.1.18, og ny kontrakt kan skrives.

 

     

PS 100/17 Anmodning om bosetting av flyktninger i Verdal kommune 2018   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.11.2017

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
                
VEDTAK: 
Verdal kommune imøtekommer IMDi sin anmodning om å bosette 17 flyktninger i 2018.
Familiegjenforente til bosatte flyktninger kommer i tillegg  

 

PS 101/17 Endring i delegeringsreglement etter oppløsning av Innherred Samkommune - gjeldende fra 01.01.2018
   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.11.2017

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

MDG v/Arvid Wold fremmet følgende forslag:
«Landbrukssaker knyttet til jordloven, konsesjonsloven, odelsloven og skogbruksloven overføres i sin helhet til komite plan og samfunn.»

Ordfører fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:
«3. Rådmann bes utarbeide sak der grensesnittene mellom administrativ og politisk behandling drøftes.»

Votering:

 • Det ble først votert over forslaget fra MDG som falt med 1 mot 34 stemmer.
 • Det ble deretter votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.
 • Det ble til slutt votert over forslag fra ordfører til nytt pkt. 3 som ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Revidert delegeringsreglement for Verdal kommune fra 01.01.2018 vedtas.
 2. Reglement for formannskap og komiteer oppdateres i forhold til vedtatte endringer.
 3. Rådmann bes utarbeide sak der grensesnittene mellom administrativ og politisk behandling drøftes.

 

 

PS 102/17 1721 - 18/234 Nyvegbakken 21 - feste av tomt    Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.11.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:

 1. Søknad fra Kvernmo AS og Talde om å feste tomt (3 773 kvm) i Nyvegsbakken, gnr.18/bnr.234 og gnr.19/bnr.884, imøtekommes og gjøres gjeldende fra 01.11.17.
 2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi - 2 499 500 x 6 % = 149 970 kr i årlig festeavgift.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.


  
 

PS 103/17 1721 - 19/88 - 21/68 - Salg areal Tinden    Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.11.2017

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:

 1. Eiendom 1 Bolig AS tilbys å kjøpe 3472 kvm av eiendommene gnr/bnr 19/88 og 21/68.
 2. Kjøpesummen settes til kr. 2 687 652. Omkostninger for øvrig dekkes av kjøper.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre overdragelsen. Standard kjøpekontrakt skal skrives innen 1.6.2018.
 4. Det skal utarbeides en utbyggingsavtale og detaljplan av det regulerte området Tinden vest før utbygging kan starte.
 5. Salgsinntekt avsettes på ubundet kapitalfond.


  
 

PS 104/17 Møteplan 2018 - Verdal kommune    Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.11.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:

 1. Forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2018 vedtas med følgende endring:
  Formannskapets møte 15. februar flyttes til fredag 16. februar.
  Formannskapets møte 8. november flyttes til fredag 9. november.
 2. Formannskapets møter starter som hovedregel kl. 09.00, kommunestyrets møter kl. 18.00 og komitemøtene kl. 0900.


  
 

PS 105/17 Orientering  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.11.2017

BEHANDLING:   

Rådmann orienterte:

 • Fylkesmannen har godkjent garanti Vuku IL.
 • Fredag ble det arrangert fagdag – «barns medvirkning» - for alle ansatte i oppvekstsektoren.
 • Avvikling og Nye Verdal kommune – siste samkommunestyremøte er 8. desember. Nye Verdal kommune – mange tilsettingsprosesser som går nå. Har ansatt ny økonomisjef, Helge Holte, og 2 rådgivere økonomi har fått tilbud. Prosess ansettelse samfunnsplanlegger/folkehelse – intervju nå. Søknadsfrist fagansvarlig arkiv og servicetjenester har gått ut og her starter nå prosessen for å plukke ut kandidater til intervju. Neste stilling som blir utlyst er personal- og HMS-sjef. Lokaler – gruppe som jobber med ansvar for logistikk flytting og romfordeling.

Ordfører orienterte om:

 • Befaring i forbindelse med sluttbehandling kommunedelplan Verdal by avviklet 3. november. Vanskelig å anslå hva resultatet blir.
 • Uro rundt statsbudsjett i forhold til kommunene; bl.a maskinskatt. KS tok initiativ til underskriftskampanje mot denne endringen. Ordfører har skrevet under på dette oppropet.
 • Jernbane elektrifiseringsprosjektet – frustrasjon i Midt-Norge – ingen bevilling til dette i statsbudsjettet.
 • Statsborgerseremoni avviklet på Steinkjer. 16 nye statsborgere fra Verdal.
 • Befolkningsutvikling.
 • Omlegging Stekke – aktivitetstilbudet. Veldig positivt – mange tilbakemeldinger om hvor bra dette har blitt.


   Til toppen av siden

Publisert: 20.10.2017 12:37 Sist endret: 05.02.2021 13:42
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS