Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.11.17 - PS 100/17 Anmodning om bosetting av flyktninger i Verdal kommune 2018

Saksbehandler : Anne Grete Wold Olsen

Arkivref : 2015/44 - /F30

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite mennesker og livskvalitet 22.11.2017 48/17
Formannskapet 24.11.2017 122/17 
Kommunestyret 27.11.2017 100/17

 

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune imøtekommer IMDi sin anmodning om å bosette 17 flyktninger i 2018.
Familiegjenforente til bosatte flyktninger kommer i tillegg.
 
Vedlegg:

  1. Anmodning brev fra IMDi datert 06.11.17
  2. Beregningsutvalget 2017: kommunens utgifter til bosetting og integrering av flyktninger
  3. Utlendingslovens kapittel 4 §8

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
En nylig utarbeidet rapport fra UNHCR, FNs høykommissær for flyktninger, viser en nedgang i antall flyktninger og migranter som kommer til Europa i første halvdel av 2017. Rapporten viser at det totale antall som krysset Middelhavet falt kraftig i første halvår i år, sammenlignet med samme periode i 2016 – hovedsakelig på grunn av at antallet som bruker sjøruten fra Tyrkia til Hellas har sunket med 94%.

IMDi har bedt norske kommuner å ta imot 4400 flyktninger i 2018. Kun halvparten av kommunene er spurt, og de er spurt om å bosette langt færre enn de siste årene. Årsaken er at færre søker asyl i Norge jf. rapport fra UNCHR.

På grunn av de svært lave ankomster av asylsøkere til Norge, ble det forventet at langt færre flyktninger skulle bosettes i kommunene i 2018 sammenlignet med 2017. I 2016 ble kommunene anmodet om å bosette til sammen 18 517 flyktninger, i 2017 var antallet anmodninger 12 522 flyktninger og i 2018 en reduksjon helt ned til 4400 flyktninger. Det er en nedgang på omlag 65% fra 2017 til 2018.

Dette er kriterier for anmodning om bosetting for 2018:

  • innbyggertall
  • sysselsettingsnivå
  • resultater i introduksjonsprogram over tid

I anmodningen ber IMDi den enkelte kommune å ta imot et spesifikt antall flyktninger det kommende året.

Anmodningen skiller ikke mellom flyktninger som bosettes fra mottak i Norge og overføringsflyktninger som kommer direkte til kommunen fra utlandet da disse gruppene skal møte samme tilbud i kommunen.

Antallet enslige mindreårige flyktninger er imidlertid spesifisert fordi bosetting av denne gruppen forutsetter et tilpasset apparat i kommunene.

Familiemedlemmer til flyktninger som får familieinnvandringstillatelse blir som regel ikke bosatt ved offentlig hjelp og inngår dermed ikke i anmodningen.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber verdal kommune om å bosette 17 flyktninger i 2018.

IMDI anmoder kommunene om ikke å bosette enslige mindreårige flyktninger.

Det er fremdeles knyttet stor usikkerhet til IMDi sine anslag. Dette baseres på prognoser, og prognosene kan raskt skifte. Derfor er det uforutsigbart for kommunen å vite eksakt antall hvert år. Vi vet for eksempel ikke hvor mange familiegjenforente som kommer i tillegg til ordinær bosetting.

IMDi oppfordrer kommunen om å fatte så presise vedtak for hvor mange flyktninger kommunen skal bosette som mulig, og at vedtaket ikke inneholder familiegjenforente, eller har andre forbehold.

Statlige tilskudd
Kommunen mottar integreringstilskudd i fem år per flyktning etter faste satser vedtatt av Stortinget. For 2017 er satsen for en femårsperiode 736 500.

Forslag til satser for 2018

BosettingsårSats
År 1 (2018)  187.000
År 2  239.000
År 3  171.000
År 4    85.500
År 5    71.600

Ved bosetting mottar kommunene et engangstilskudd per barn i aldersgruppen 0-5 år som omfattes av integreringstilskuddsordningen. For 2018 vil barn født 1.1.2012 eller senere og som bosettes i kommunen i 2017, utløse tilskuddet. Tilskuddet utbetales samtidig med Integreringstilskudd År-1. Engangstilskuddet utgjør kr 25 800 pr. barn i 2018.

Ved bosetting av flyktninger med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller atferdsvansker kan kommunene få ekstratilskudd på grunnlag av dokumenterte behov.

Kommunen kan søke IMDi om refusjoner på utgifter knyttet til barnevern.

Økonomiske rammevilkår
Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger dekkes i stor grad av tilskudd.

Overføringene fra staten dekker over 90% av kommunens utgifter i 2016 viser Beregningsutvalgets rapport fra august 2017:

  • Kommunene har i gjennomsnitt utgifter på 795 800 kroner per flyktning i femårsperioden etter bosetting
  • Integreringstilskuddet dekker fortsatt over 90 prosent av kommunenes utgifter til bosetting og integrering i 2016.
  • Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap dekker utgifter for personer som har rett og plikt, eller kun rett, til slik opplæring etter introduksjonsloven. Med en klassestørrelse på 15 elever dekker norsktilskuddet (høy sats) 1 100 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Det er ingen særskilte tilskuddsordninger for bosatte flyktninger etter fem år.

Vurdering:
Anmodningen fra IMDi for 2018 med bosetting av 17 flyktninger gjennomføres jf vedtak i kommunestyret 2. november 2015(PS92/15). Ut fra kommunestyrets vedtak skal 222 flyktninger bosettes i perioden 2015-2019.

Hittil i år har vi bosatt 37 flyktninger og 19 familiegjenforente. Det er til sammen, i perioden 2015-17 bosatt 125 personer av vedtaket på 222, i tillegg 32 familiegjenforente.

Rådmannen vurderer det som riktig å si ja til IMDi sin anmodning om å bosette 17 flyktninger i 2018. Kommunestyret i Verdal har vedtatt å bosette 222 flyktninger innenfor en femårsperiode fra 2015-2019, og anmodningen på 17 flyktninger er innenfor denne rammen.

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.02.2021 08:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS