Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.11.17 - PS 102/17 1721 - 18/234 Nyvegbakken 21 - feste av tomt

Saksbehandler : Bjørn Erik Haug

Arkivref : 2017/7771

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 09.11.2017 112/17
Kommunestyret 27.11.2017 102/17


Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.11.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

  1. Søknad fra Kvernmo AS og Talde om å feste tomt (3 773 kvm) i Nyvegsbakken, gnr.18/bnr.234 og gnr.19/bnr.884, imøtekommes og gjøres gjeldende fra 01.11.17.
  2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi - 2 499 500 x 6 % = 149 970 kr i årlig festeavgift.
  3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten. 
     

 
  

 

Rådmannens innstilling:

  1. Søknad fra Kvernmo AS og Talde om å feste tomt (3 773 kvm) i Nyvegsbakken, gnr.18/bnr.234 og gnr.19/bnr.884, imøtekommes og gjøres gjeldende fra 01.11.17.
  2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi - 2 499 500 x 6 % = 149 970 kr i årlig festeavgift.
  3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Talde og Kvernmo AS har vært i kontakt med Verdal kommune om areal for å utbygging av krisesenter i Verdal i konkurranse med flere kommuner. De fikk derfor opsjon på tomt i Nyvegbakken for å legge inn tilbud i konkurransen. Området er regulert til byggeområde som sak 94/07 i kommunestyret – Skolebakken reuleringsplan. 

Etter de opplysningene kommunen har er det stedlige masser i øvre del, og lite tilkjørte masser. Vi har ingen kjennskap til forurenset eller andre problemmasser.

Det er en ledning i nedre del av tomta, se kart.

Det er en ledning i nedre del av tomta - klikk for større kart

Styret i representantskapet for krisesenteret i Nord-Trøndelag vedtok nytt krisesenter i Nyvegbakken 21 den 17.oktober. Styret valgte Talde og Kvernmo AS sitt prosjekt, et skisseprosjekt av Letnes Arkitektkontor AS.

De ønsker oppstart av prosjektet allerede i november. 

Det er utført taksering av Nito takst i Nyvegbakken. Nito takst delte opp tomta i to pga strenge krav til avstand/byggegrense fra jernbanen. Rådmannen deler denne oppfatninga, det er begrenset hva tomta kan brukes til nærmest jernbanen (45 % av eiendommen). Takstvurdering til 250 kr/kvm for dette området kan vi være vi enig i.

Rådmannen har lagt til grunn markedspris, som er beregnet til 1000 kr/kvm for resterende 55 % av eiendommen. Det er sørvendt, kommunalt vann og avløp samt strømtilkobling i umiddelbar nærhet, offentlig veg og gang/sykkelveg oppover mot skolen.

Vårt tilbud er derfor:

45 % av 3773 kvm = 1698 kvm x 250 kr/kvm = 424 500 kr

55 % av 3773 = 2075 x 1000 kr/kvm = 2 075 000 kr

2 499 500 x 6 % = 149 970 kr i årlig festeavgift.

Nøyaktig oppmåling av tomta og avstand til byggegrense jernbane vil bli målt i etterkant.

Vurdering:

Planlagt virksomhet og bebyggelse er i henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser for området (Reg.plan Skolebakken med bestemmelse bolig).

Det er et pluss for Verdal kommune at tomta blir bebygd og festet bort. Den ligger i dag brakk/brukt som anleggslager i påvente av bygging. Det er også et stort pluss at arbeidsplasser i Verdal blir sikret, og at senteret fortsatt blir liggende i kommunen. 

Rådmannen anbefaler at Kvernmo AS og Talde tilbys å feste arealer i Nyvegsbakken i henhold til søknad og standard festekontrakt for området.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 17.11.2017 12:38
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS