Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.11.17 - PS 103/17 1721 - 19/88 - 21/68 - Salg areal Tinden

Saksbehandler : Bjørn Erik Haug

Arkivref : 2015/3413 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 24.11.2017 129/17
Kommunestyret 27.11.2017 103/17

 

Rådmannens innstilling:

  1. Eiendom 1 Bolig AS tilbys å kjøpe 3472 kvm av eiendommene gnr/bnr 19/88 og 21/68.
  2. Kjøpesummen settes til kr. 2 687 652. Omkostninger for øvrig dekkes av kjøper.
  3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre overdragelsen. Standard kjøpekontrakt skal skrives innen 1.6.2018.Det skal utarbeides en utbyggingsavtale og detaljplan av det regulerte området Tinden vest før utbygging kan starte.
  4. Salgsinntekt avsettes på ubundet kapitalfond.
     

Vedlegg:
Ingen.
  
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Detaljreguleringsplanen for Tinden vest ble vedtatt i kommunestyret den 30.11.15, sak 107/15. I etterkant av vedtaket kom det inn klage fra naboer og naturvernforbundet som gikk på forhold knyttet til gang- og sykkeltrafikken i området.

Forslag til mindre endring av detaljregulering Tinden vest, plankart datert 1/3 2017 og reguleringsbestemmelser datert 10/1 2017, ble vedtatt i Plan og samfunn 14.3.17, sak 24/17.

Figur 2
Dagens situasjon.

Figur 3
Ny regulering for området.

Eiendom 1 Bolig AS ønsker å kjøpe areal for opparbeidelse av boligtomter på Tinden. Deler av det regulerte området tilhører Verdal kommune. Eiendom 1 Bolig AS ønsker å kjøpe ca. 3472 kvm av eiendommene gnr/bnr 19/88 og 21/68.

Nøyaktig areal vil først bli klart når det er utarbeidet målebrev for målebrevet i etterkant.

Deler av arealet brukes i dag som lagerplass for teknisk drift. Det er del av tidligere Tinden tørrsøppelplass, en fylling som krever masseutskifting før bruk som bebyggelse eller annen større tiltak. Kjøper tar alle omkostninger med utskiftning av masse på 1169 kvm etter at området er solgt av kommunen. Gammel tørrsøppelplass, merket som horisontale striper på 1169 kvm, er på østsiden av eksisterende gang-/sykkelveg.

Av den grunn er arealprisen på 900 kr/kvm rabattert med 45 %. Utstrekning av fylling er satt etter å ha innhentet opplysninger fra teknisk drift og fra arbeid uteavdelingen har gjort i området.

Figur 4
Gammel tørrsøppelplass, merket som horisontale striper på 1169 kvm, er på østsiden av eksisterende gang-/sykkelveg. 2303 kvm, vertikale striper på tegning ovenfor, er på østsiden av eksisterende gang-/sykkelveg.

Forslag på framforhandlet kjøpesum er 2 687 652 kr (2303 kvm x 900 kr/kvm + 1169 kvm x 900kr/kvm x 45 %).

Det er i dag en høgspentlinje over området som krever omlegging. Kjøper tar eventuelle omkostninger med omlegging av høgspentlinja etter at området er solgt.

Teknisk drift ønsker avklaring på arealbruken på nabotomta så fort som mulig for å kunne planlegge og drifte uteområdet. Etter vedtaket skal det derfor skrives en standard kjøpsavtale mellom partene innen 1.6.2018. Oppgjøret settes en måned etter at kjøpsavtalen er underskrevet.

Det må utarbeides en utbyggingsavtale og detaljplan av det regulerte området Tinden vest før utbygging kan starte.

Vurdering:
Dette er et sentrumsnært område som kan bli et attraktivt boligområde med en del tilrettelegging. Kjøper har intensjonsavtale med nabotomtene, og kan derfor se området under ett.

Teknisk drift bruker en mindre del av arealet som lagerplass i dag, både for utstyr og masser.
Kjøper er gjort oppmerksom på at uteavdelingen og brannvesenet har aktivitet som støyer på dagtid og delvis på kveldstid. Det skal derfor settes opp skjerming (voll, beplanting, støygjerde) mellom boliger og teknisk drift.

For å kompensere for utgiftene som kjøper har med bortkjøring og rydding av avfall, bør kjøper få rabatt på kjøpesummen. Forretningsbygg AS fikk også 45 % rabatt ved sitt kjøp av tomt ved Amfi i 2006, det var også en gammel fylling. Vurdering av salgssummen er gjort på bakgrunn av gjeldende tomtepris i området

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 17.11.2017 12:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS