Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.11.17 - PS 95/17 Verdal kommune i Trøndelag fylke

Saksbehandler : Jostein Grimstad

Arkivref : 2017/6695

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 09.11.2017 110/17
Kommunestyret 27.11.2017 95/17


Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.11.2017

BEHANDLING:
SV v/Anne Kolstad fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 2:
«2. Steinkjer, Verdal, Levanger og Stjørdal representerer et svært mangfoldig område nord for Trondheim, både næringsmessig, i antall innbyggere og med sine ulike strukturer. Kommunestyret slutter seg til opprettelse av Midt-Trøndelag regionråd og vedtektene for dette dersom Steinkjer også blir en del av samarbeidet. Regionrådet utgjør fellesskapet for kommunenes felles møter med regional stat og fylkeskommune m.v.»

Votering:
Det ble votert punktvis med slikt resultat:

 • Rådmannens innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Rådmannens innstilling pkt. 2 alternativt mot forslag fra SV til pkt. 2- rådmannens innstilling ble vedtatt med 8 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget fra SV.
 • Rådmannens innstilling pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
   

INNSTILLING:

 1. Det er viktig for kommunestyret å bidra til vekst og utvikling i kommunen og Trøndelag fylke. Kommunen må finne en posisjon for å være med på å skape balanserende regional politikk, og samtidig kunne understøtte andre i nasjonale og internasjonale prosesser.
 2. Stjørdal, Levanger og Verdal representerer et svært mangfoldig område mellom Trondheim og Steinkjer, både næringsmessig, i antall innbyggere og med sine ulike strukturer. Kommunestyret slutter seg til opprettelse av Midt-Trøndelag regionråd og vedtektene for dette. Regionrådet utgjør fellesskapet for kommunenes felles møter med regional stat og fylkeskommune m.v.
 3. Tradisjonen med samarbeid med tilstøtende kommuner nordover fortsetter i form av et nytt mandat for samarbeid gjennom Innherredssamarbeidet. Kommunestyret slutter seg til mandat for Innherredssamarbeidet.
   

 

 
 

Rådmannens innstilling:

 1. Det er viktig for kommunestyret å bidra til vekst og utvikling i kommunen og Trøndelag fylke. Kommunen må finne en posisjon for å være med på å skape balanserende regional politikk, og samtidig kunne understøtte andre i nasjonale og internasjonale prosesser.
 2. Stjørdal, Levanger og Verdal representerer et svært mangfoldig område mellom Trondheim og Steinkjer, både næringsmessig, i antall innbyggere og med sine ulike strukturer.  Kommunestyret slutter seg til opprettelse av Midt-Trøndelag regionråd og vedtektene for dette. Regionrådet utgjør fellesskapet for kommunenes felles møter med regional stat og fylkeskommune m.v. 
 3. Tradisjonen med samarbeid med tilstøtende kommuner nordover fortsetter i form av et nytt mandat for samarbeid gjennom Innherredssamarbeidet. Kommunestyret slutter seg til mandat for Innherredssamarbeidet.

 
Vedlegg:

1.         Mandat for Innherredssamarbeidet PDF

2.         Pressemelding om etablering av Midt-Trøndelag regionråd PDF

3.         Vedtekter for Midt-Trøndelag regionråd PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Saksopplysninger:

Når vi skriver januar 2018 er Nord-Trøndelag fylke historie og Trøndelag fylke en realitet. Med det endrer også store deler av regional stat og fylkeskommunen seg, i tillegg til de endringer som allerede har blitt gjennomført. 

Disse endringene var kjente realiteter også i forbindelse med kommunestyrets sluttsak om kommunereform i møte 20. juni 2016 (PS 50/16 – Konklusjoner kommunereformen). I den saksframstillingen kan blant annet følgende leses under rådmannens vurderinger:

Den generelle debatten i Nord-Trøndelag har etter rådmannens vurdering hatt for lite perspektiver i seg. Mulighetene til å «løfte blikket og se langt» har vært lite synlig i debatten. Samtidig har ønsket om «å klare seg» generelt vært dominerende, og diskusjonene omkring nytt inntektssystem for kommunene har båret dette fram.

I innledningen til kommunestyrets temadebatt 29. september 2014 brukte rådmannen følgende perspektivbilde for arbeidet med kommunereformen:

 1. Det interessante er hvordan vi skal arrondere oss for samfunnsutviklingskraft (altså ikke bare diskutere kommunegrensene....).
 2. Makt er tema. Hvordan skal vi ha styrke til å påvirke politikkområder for god samfunnsutvikling lokalt?
 3. Trondheim en utviklingskraft i Midt-Norge. Hvordan skape medkraft?
 4. Perspektivet mot 22 århundre. Ikke neste økonomiplan.

 
Dette har ikke hatt særlig betydelig fokus i kommunereformdebatten i fylket, generelt sett. Dette har satt sitt preg på stemningsbildene. Undervegs i prosessen har også de to trønderske fylkeskommunene besluttet å slå seg sammen, og fikk Stortingets vedtak om slik sammenslåing 8. juni 2016. Betydningen av denne endringen har også i liten grad blitt drøftet. En mulig tankerekke er at det nye fylket blir nødt til: 

 • Å bruke ressurser og oppmerksomhet til å motvirke negativ samfunnsutvikling i indre deler av fylket, for å unngå negativt omdømme.
 • Likedan vil Steinkjer kunne komme til å få en form for nødvendig oppmerksomhet for å unngå samme negative fokus for det nye fylket.
 • På motsatt side kan en positiv interesse og ressursbruk komme kystkommunene og områder for de blå næringer til gode.
 • Stjørdal har sin nærhet til Trondheim og utvikles blant annet som følge av det.

 
Med denne tankerekken blir kommunene mellom Steinkjer og Stjørdal kommuner som vil ha behov for å skape egen synlighet. En sammenslått kommune ville hatt enda bedre forutsetninger for å bli en markant kommune i dette rommet. 

Det ovenstående er kun en mulig tankerekke, men også et uttrykk for at en større kommune ville gitt et tydeligere naturlig regionalt senter.

Den ovenstående tankerekken har i all hovedsak holdt stikk så langt. Steinkjers rolle som administrasjonssted i det nye fylket er beskrevet og ivaretatt. Stjørdal kommune har derimot deltatt mer offensivt enn tankerekken uttrykker i diskusjoner ut fra at nytt fylke vil gi nye perspektiver og behov for nyorientering i regionalt samarbeid. 

Ved flere anledninger i kommunestyret, i ulike saker det siste året, er det etterspurt «hvordan Verdal kommune skal posisjonere seg i det nye fylket». Dette har vært et relativt tverrpolitisk omkved, og må nødvendigvis være et uttrykk for forståelse for at omgivelsene for kommunene blir annerledes.

Gjennom 2017 har det også blitt veldig tydelig, og også eksplisitt uttrykt, at regionale aktører framover primært vil møte grupperinger av kommuner – ikke enkeltkommuner i slik grad som tidligere. Dette er naturlig som følge av enkle «størrelses- og mengdebetraktninger». Dette gjelder aktører som fylkesmann, fylkeskommune og også vår egen organisasjon KS.

Når samkommunen blir avviklet ved årsskiftet blir også vårt (Levanger og Verdal sitt) regionråd avviklet. Vi avvikler altså det fellesskapet regional stat og fylkeskommunen uttrykker de ønsker å møte.

Vurdering:

Geografisk «ligger Verdal og Levanger der de ligger», på den tettest befolkede aksen i Trøndelag, fra Trondheim til Steinkjer. Ut fra geografi, samfunns- og næringsstruktur og ønsker om påvirkningskraft for utvikling må kommunene finne samarbeidskonstellasjoner i det nye fylket. Slik prosesser foregår i hele det nye fylket. Namdal regionråd er under etablering og det skjer utvikling i kommune- og samarbeidsstruktur i Orkdal og kommunene rundt, for eksempel.

Historisk sett har Levanger og Verdal samarbeidet med Inderøy, Steinkjer og Verran (og etter hvert Snåsa) gjennom Innherredsprogram I og II. Programmene har hatt vesentlig prosjektorientering. Dette følges nå opp med Innherredssamarbeidet, med samme kommuner som parter i tillegg til Frosta. En hovedessens fra det vedlagte mandatet for samarbeidet er:

Innherredssamarbeidet skal gjennom samhandling bidra til positiv utvikling i Innherred og i medlemskommunene. Innherredssamarbeidet skal være en aktiv pådriver og arbeide strategisk med samfunnsutvikling i regionen; med vekt på nærings- og kompetanseutvikling, regionale rammevilkår og samferdsel.

Med dette samarbeidet er det etablert en plattform for godt samarbeid mellom disse kommunene. Denne plattformen, blant annet, gjør at Steinkjer kommune har fått støtte i prosesser for lokalisering av fylkesnivå for organisasjoner i Trøndelag. Dette blir det heller ingen endring i ved etablering av Midt-Trøndelag regionråd.

De eksisterende tjenestesamarbeidene mellom Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy – eller mellom Levanger og Verdal - røres ikke som følge av Innherredssamarbeidet.

Første felles gjennomgang av mandat for Innherredssamarbeidet var 31. mars 2017, og det er bearbeidet gjennom vår og forsommer til å være det beslutningsgrunnlaget det nå er. På møtet i mars ble det, etter oppspill fra Levanger og Verdal, avklart at det ikke var ønskelig å innlemme Stjørdal i samarbeidet fra kommunene nord for Verdal på daværende tidspunkt.

I dialogen med Stjørdal kommune gjennom sommeren er det tydelig at Stjørdal kommune også ser at nytt fylke vil gi nye perspektiver og behov for ny utvikling av regionalt samarbeid. Med den bakgrunn ble initiativet om etablering av Midt-Trøndelag regionråd utviklet og konkretisert gjennom sensommeren og høsten, med lansering 21. september. Regionrådsbegrepet betyr at dette samarbeidet får en viss formalisert forankring, og også blir «postboksen» og fellesskapet når regional stat og fylkeskommune vil møte gruppering av kommuner. Relevansen for dette fellesskapet var for eksempel tydelig i møte med Trøndelag fylke om ny samferdsels- og kollektivpolitikk, hvor en konsentrert befolkning på så korte avstander som disse tre bykommunene representerer er et viktig utgangspunkt.

Det ligger i ambisjonen å synliggjøre det som er et svært mangfoldig «mellom-land» i aksen Trondheim-Steinkjer, med basis i de tre kommunen i Nord-Trøndelag som har hatt jevnest vekst og demografisk utvikling gjennom de siste tiårene. Både næringsmessig, i antall innbyggere (oppunder 60.000 innbyggere) og med sine ulike strukturer med korte avstander utgjør kommunene mellom Trondheim og Steinkjer et naturlig tyngdepunkt.

Trondheim er uomtvistelig storbyen i et større fylke, og det utvikles for eksempel stadig sterkere relasjoner mellom industrimiljøet i Verdal og kompetansemiljøene i Trondheim. Med de samferdselsprosjektene som er varslet å komme vil også den fysiske tidsavstanden i aksen Verdal-Levanger-Stjørdal-Trondheim bli vesentlig kortere. Dette er viktig i et langsiktig perspektiv.

Regionen kan være med å styrke Trondheims rolle nasjonalt og internasjonalt, samtidig som man representerer en regional balanse i det nye Trøndelag. Et samarbeid om samfunns-, interesse- og næringspolitikken (i kortform samfunnsutvikling) i et regionråd tuftet på by-aksen Verdal - Levanger - Stjørdal vil ikke utfordre etablerte tjenestesamarbeid. Selv om denne by-aksen er initiativtakere er det helt naturlig at andre kommuner kan bli en del av dette samarbeidet. Dette bidrar til å kunne samordne og fokusere utvikling på aksen Trondheim – Steinkjer. Dersom deltakelsen i Midt-Trøndelag regionråd, i tillegg til Stjørdal, Levanger og Verdal, også favner kommunen vi har samarbeid med i Innherredssamarbeidet må det vurderes hvorvidt dette skal fortsette.

Stjørdal har gjennom mange år vært vertskommune i Værnesregionsamarbeidet, som er at av Norges mest omfattende tjenestesamarbeid. Dette vil fortsette, på samme måte som mye tjenestesamarbeid mellom Levanger og Verdal vil fortsette i nye konstellasjoner etter avvikling av samkommunen. Rådmannen er også trygg på at tjenestesamarbeid, ikke minst ved hjelp av digitalisering, generelt vil kunne utvikles stadig sterkere mellom kommuner, uavhengig av størrelse og geografi.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 17.11.2017 12:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS