Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.11.17 - PS 96/17 Innherred kommunesamarbeid brann og redning - vedtekter

Saksbehandler: Jostein Grimstad

Arkivref : 2016/5989 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 09.11.2017 116/17
Kommunestyret 27.11.2017 96/17


Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.11.2017

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til pkt. 2:
«Torbjørn Haddal».

Det ble votert pkt. vis med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
   

INNSTILLING:

 1. Vedtekter for Innherred kommunesamarbeid, brann og redning vedtas som foreslått.
 2. Som ekstern styremedlem pekt ut av Verdal kommunestyre velges: Torbjørn Haddal.
   

 

 
  

Rådmannens innstilling:

 1. Vedtekter for Innherred kommunesamarbeid, brann og redning vedtas som foreslått.
 2. Som ekstern styremedlem pekt ut av Verdal kommunestyre velges:
   

Vedlegg:

 1. Forslag til vedtekter, Innherred kommunesamarbeid, brann og redning
 2. Kommunestyrets sak PS 77/17, Brann- og redningsberedskap i Verdal
 3. Protokoll fra drøftingsmøte ISK, 2. november 2017
 4. Protokoll fra drøftingsmøte Verdal kommune, 20. september 2017
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Utredning framtidsbilde Brann og redning, PS 7/17, Samkommunestyret 7. februar 2017 PDF
   
 2. Utbedring av Verdal brannstasjon – sluttrapport utredningsgruppe PDF
   
 3. PS 67/17, Brann og redningsberedskap i Verdal, Formannskapet 15. juni 2017 PDF
   
 4. PS 98/16, Avvikling av Innherred samkommune
   
 5. PS 18/17, Organisering av samarbeidsløsninger etter oppløsning av Innherred samkommune
   
 6. Meld. St. 10 (2016–2017) Risiko i et trygt samfunn — Samfunnssikkerhet
   
 7. Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen
   

Saksopplysninger:
Kommunestyret i Verdal vedtok i sak PS 77/17 25.september 2017 følgende:

 1. Det er viktig å få etablert en bærekraftig løsning fra 1. januar 2018 og samtidig være organisert på en slik måte at vi kan være del av, og ha fleksibilitet til, de nye diskusjoner som vil komme om organisering framover i tid – jf Brannstudien.
 2. Det etableres et selskap etter kommunelovens §27 sammen med Levanger kommune, hvor mannskapene tilsettes i selskapet ut fra beredskap med deltidsstyrke i Verdal. Dette ledes av et styre på fem personer, og med Brannsjef som daglig leder. Selskapsdannelse i h.h.t. kommuneloven § 27 legger virksomheten så nært opp mot ordinære kommunale styringslinjer som mulig, og gir fleksibilitet for videre utvikling.
 3. Det skal være brannstasjon for deltidsmannskap i Verdal kommune. Kostnader for å etterkomme Arbeidstilsynets pålegg inntas i økonomiplan 2018 – 2021. I denne prosessen må logistikk og bygninger sees i sammenheng med øvrig kommunal tjenesteproduksjon.
 4. Vedtekter og ressursfordelingsmodell utarbeides til egen sak i kommunestyret i oktober/november.
   

Vedtaket i PS 77/17 er resultatet av en lengre prosess og flere saker til folkevalgte organer det siste året m.h.t. organisering av brann- og redningstjenesten etter at samkommunen må avvikles. Rådmennene har i fellesskap utarbeidet forslag til vedtekter, basert på samme hovedlest som de øvrige samarbeidene etter kommunelovens §27. Det er også hentet erfaringer fra selskapsavtaler for samarbeid etter iks-loven fra to slike samarbeider i landet. Enhetsleder og hovedtillitsvalgte har deltatt og bidratt i utarbeidelsen.

Vurdering:
I motsetning til de øvrige samarbeidsordningene, hvor de ansatte tilsettes i den kommunen hvor samarbeidet har sin forretningsadresse, tilsettes mannskapene i det konkrete samarbeidet. Siden volumet i antall ansatte er såvidt stort, og at en kommer til å ha oppmøtested i begge kommunene ville det vært unaturlig å ansette alle i en av kommunene. Det er valgt en modell som ligger så nær opp til dagens samkommunemodell som mulig.

Samarbeidet må ha forretningsadresse i en av kommunene selv om det skal være lokalisering i begge. Ettersom det tettstedet Levanger er den største befolkningskonsentrasjonen i regionen og som dermed må ha dagkasernering er det etter rådmennenes vurdering naturlig å legge forretningsadressen dit.

Når det gjelder ressursfordelingsmodell foreslås den samme som for øvrige samarbeidsløsninger, folketall som prinsipp. Dette med unntak av beredskap for Ytterøy da Levanger kommune foreslås å dekke disse kostnadene utenom modellen så lenge en ønsker å en egen brannstyrke på øya.

I dagens ressursfordelingsmodell fordeles de ulike elementene i enheten Brann- og redning som vist i under, med siste tre års regnskapstall, i tabell laget av økonomisjefen. 

Tabell

Som tabellen viser er allerede flere av dagens kostnadselementer fordelt etter folketall, men ikke beredskapen. I regnskap 2016 er Verdals andel av sum kostnad beredskap 39%. 43% av sum beredskap (17,6 mill kroner) er kr 7.569.000, altså om lag 700.000 høyere - men det er før Ytterøy trekkes ut. Ny organisasjon vil derfor gi Verdal en liten kostnadsvekst, men det er viktig å være klar over at kostnad for beredskap varierer år for år, i takt med mengden utrykning og aktivitet.

Det legges ikke opp til at samarbeidet skal ha investeringsbudsjett. Deltakerkommunene må investere i utstyr etc slik de har gjort mens tjenesten har ligget i samkommunen.

For brann og redning er det ønsket et noe større styre enn for de mer administrative samarbeidene, jf forslag til vedtekter. Det foreslås at styret består av fem personer, hvorav rådmennene i de samarbeidende kommunene utgjør to og ansatte har en representant.

Kommunestyrene velger hver seg ett eksternt faglig medlem til styret, hvor samarbeidets kompetansebehov er førende.

Som for de øvrige samarbeidene legges det opp til at en følger personalpolitikken til forretningskontorkommunen.

Rådmannen viser for øvrig til vedlagte forslag til vedtekter for samarbeidet.
 
  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 17.11.2017 12:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS