Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.11.17 - PS 97/17 Organisering av forprosjekt - utbygging og renovering av Vinne skole

Saksbehandler : John Olav Larsen

Arkivref : 2017/6778 -/

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite mennesker og livskvalitet 22.11.2017 47/17
Formannskapet 24.11.2017 123/17
Kommunestyret 27.11.2017 97/17

 

Rådmannens innstilling:

 1. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide et forprosjekt for renovering og utbygging av Vinne skole for inntil 350 elever, 2 paralleller med inntil 14 klasser og en brutto arealutvidelse på inntil 1400 kvm2 innenfor en kostnadsramme på 110 millioner kroner. Dette for å møte behovet ved en sammenslått skole bestående av elever fra Ness skolekrets og Vinne skolekrets fra 1/8-2019.
 2. Det utarbeides et forprosjekt i samarbeid med et arkitektfirma/ingeniørfirma. Forprosjektet legges frem for kommunestyret for godkjenning.
 3. Det opprettes en styringsgruppe for forprosjektet som består av virksomhetsleder teknisk drift, virksomhetsleder skole og sfo, rektorene ved Vinne og Ness skole, samt verneombud og sfo leder fra hver av skolene.
 4. Forprosjektet innebærer utvikling av tekniske løsninger, romprogram og et kostnadsoverslag i et samarbeid mellom styringsgruppe og rådgiver. I tillegg innebærer dette arbeidet høy grad av brukerpåvirkning fra ansatte, elever, foreldre og andre naturlige interessenter (frivillige lag og organisasjoner med tilknytting til Vinne og Ness skoleområder). Rådet for likestilling av funksjonshemmede inviteres også til å komme med innspill i forprosjektet.
 5. Rådmannen bes om å finne løsning for midlertidige lokaler for Vinne skole i byggeperioden. Forslag til løsning legges frem til politisk behandling.
   

Vedlegg:

 1. Mulighetsstudie skoler i Verdal, Arcon Prosjekt AS 6. oktober 2014
 2. Tilstandsrapport for skolebygninger i Verdal kommune, Arcon Prosjekt AS, September 2014
 3. Mål og retningslinjer for utvikling av skolebygg i Verdal kommune, vedtatt i PS sak 69/08 
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Samlet saksfremstilling av kommunestyrets behandling i sak 56/17.

Saksopplysninger:
Rådmannen viser til kommunestyresak PS 56/17 fra 19/6-2017 der følgende blant annet ble vedtatt:

« Ness skole slås sammen med Vinne skole fra 01.08.2019.
En sammenslått skole vil sikre et elevgrunnlag som muliggjør en full renovering av en ny felles barneskole i Vinne. En sammenslått skole vil sikre en skole med i hovedsak to klasser på hvert årstrinn så langt det er mulig å se framover. Dette gir en stabil driftssituasjon med pedagogisk gunstige klassestørrelser. Rådmannens vurderinger i denne sammenheng støttes i sin helhet.»

Det påpekes her at Vinne skole skal gjennom en full renovering, og at rådmannens vurderinger i denne saken støttes fullt ut.
Skolestruktursaken ble bygd blant annet på en Mulighetsstudie skoler i Verdal fra 2015 som «Arcon Prosjekt AS» utarbeidet. I denne såkalte «Arconrapporten» var det med et alternativ som pekte nettopp på å slå sammen Ness skole og Vinne skole. (Se vedlegg 1, s. 18-25 og s. 72).
Det vises også til tilstandsrapport for skolene i Verdal, også utført av Arcon Prosjekt AS høsten 2014. (Se vedlegg 2 s. 39-49).
Rådmannen tar utgangspunkt i utredingen av skolestruktursaken våren 2017, og de overnevnte rapporter samt de vedtatte mål og retningslinjer for utvikling av skolebygg i Verdal i dette saksfremlegget.

Fremtidige behov ved nye Vinne skole
Skolestruktursaken (PS 56/17) tok utgangspunkt i følgende elevtallsframskrivinger ved en sammenslåing av Vinne og Ness skoler:

Figur 1

Når disse tallene nå oppdateres pr. 23/10-2017 finner vi følgende tall:

Figur 2

Som vi kan se i tabellene over er det ikke store forandringer i elevtall siden skolestruktursaken ble utarbeidet, men en liten økning i totalen ser vi. Denne økningen kommer stort sett ved Vinne skole.
 
Vurdering:
Skolestruktursaken med påfølgende vedtak argumenterer for at kommunen skal bygge fremtidige solide skoler med rom for svingninger i elevtall. Elevtallet ved nye Vinne skole vil ligge godt i underkant av en full to-parallell skole, men godt over en en-parallell grunnskole. For å møte fremtidige svingninger i elevtallet, og å gjøre kommunen i stand til å håndtere dette med eventuelle justeringer i skolekretsgrenser, anbefaler rådmannen at det bygges en skole med plass til 350 elever og 14 klasserom slik Arconrapporten fra 2014 beskriver. Rådmannen vurderer det slik at hvis man skal redusere nytt areal i forhold til elevtall bør man gjøre det på annet areal enn klasserom.
Verdal kommune har tidligere tatt utgangspunkt i den såkalte «Trondheimsmodellen» når det gjelder arealbehov ved skolebygging. Arconrapporten har med disse tallene, og tabell a under viser den generelle normen med ulike barneskole paralleller, og tabell b hva dette betyr for «Nye Vinne skole» ved et estimert behov ved elevtall på inntil 350 elever.
 
(Kilde Mulighetsstudie for skoler i Verdal, Arcon Prosjekt 2015)
Note: En full 2 paralleller kan teoretisk sett ha 392 elever = 7 klasser x28elever x 2 paralleller.
 
Tabell a:

Figur 3, tabell a

Tabell b:

Figur 4, tabell b

Rapporten beskriver her et behov for tilbygg i størrelsesorden 13-1400 kvm bruttoareal.

Note: Nettoareal defineres som det arealet som svarer til bygningens formål og bruk (funksjonsareal, NS 3940). Tekniske rom, trafikkareal og veggtykkelser inkluderes ikke i nettoareal.

Dagens forhold
Det ble høsten 2014 utarbeidet en tilstandsrapport av Arcon Prosjekt AS for alle skolene i Verdal. Denne beskriver i all enkelhet den bygg-tekniske tilstanden til skolene i Verdal, også Vinne skole. (Se vedlegg 2 side 39-49). Den tar ikke inn over seg annet enn det rent bygg-tekniske sett opp mot kravene i den såkalte tek 10 standarden. Denne er nå erstattet av tek 17. Arconrapporten beskriver imidlertid lite som handler om dagens pedagogiske krav til et moderne skolebygg, og hvilke følger skoledrift i fremtiden vil stille av krav til byggene. Det er også slik at verken tek 10 eller tek 17 har tilbakevirkende kraft. Det betyr at det vi har i dag av tilfredsstillende løsninger, både teknisk og pedagogisk sett ikke nødvendigvis må renoveres eller endres på noe vis. Likevel er det nok slik at både de tekniske løsningene og de pedagogiske løsninger og krav har forandret seg mye siden skolen ble bygget på 70- tallet. Det betyr igjen at når man først skal gå i gang med et bygg i den størrelsesorden vi her snakker om så vil man oppgradere og bygg til på en slik måte at skolen vil stå seg i nye 40 til 50 år. Vi må imidlertid allerede nå være innstilt på at oppgradering og renovering av gamle bygg ikke gir oss nye bygg, noe som vil påvirke avskrivingstid og ikke minst begrense mulighetene for valg av løsninger i den nye skolen.
Rådmannen tar også utgangspunkt i Verdal kommunes vedtak og standard for utvikling av nye skolebygg, og vil følge denne der dette er naturlig og mulig med tanke på at dette er et renoveringsprosjekt med tilbygg, og ikke bygging av ny skole på annen tomt. (Se vedlegg 3, Mål og retningslinjer for utvikling av skolebygg i Verdal kommune).

Tidsramme
Kommunestyrets vedtak i PS 56/17 sier også noe om tidsrammen for skolebygging i Verdal kommune i perioden 2017 – 2022. Dette er en svært ambisiøs plan, og renovering og bygging av nye Vinne skole planlegges ferdig til bruk fra 1/8-2019. Verdal kommune har dermed svært kort tid på å gjennomføre denne prosessen.
Verdal kommune er helt avhengig av at alt i de kommende prosesser går på skinner for å rekke dette, men foreløpig har vi dette som mål etter kommunestyrets vedtak. Det pekes imidlertid på at det er flere byggeprosesser som skal foregå parallelt i kommunen (Vuku barnehage, helsehus og Stiklestad skole), slik at kapasiteten utfordres.

Valg av entreprisemodell
I dette tilfellet ønsker rådmannen å gjennomføre konkurransen som en totalentreprise basert på forprosjekt med tilhørende funksjonsbeskrivelse. Dette har følgende fordeler.

 • Totalentreprise begrenser kommunens risiko.
 • Ved ett forprosjekt gis brukerne anledning til god medvirkning.
 • I forhold til en utførelsesentreprise krever en totalentreprise mindre oppfølging av byggherre på grunn av at totalentreprenøren har ansvar for prosjektering og styring av underentreprenører.
   

Ulemper kan være:

 • Mindre entreprenører vil ofte ikke ha kapasitet til å utføre en jobb av denne størrelse og kompleksitet
   

I dette tilfellet anser vi at flere av de lokale entreprenørene har kapasitet og kompetanse til å utføre en slik jobb.

Første fase av prosjektet vil dermed bli en konkurranse på utarbeidelse av forprosjekt med tilhørende funkjsonsbeskrivelse/kravspesifikasjon. Dette materialet vil bli benyttet som grunnlag for utsendelse av konkurranse for totalentreprise.

Midlertidige lokaler for Vinne skole
For at det skal være noen som helst mulighet for å klare dette er vi avhengig av å ha midlertidige lokaler for alle ved Vinne skole når bygging settes i gang. Rådmannen ser ingen mulighet til å drive skole ved Vinne samtidig med at skolen skal totalrenoveres, og fra et pedagogisk ståsted og fra tidligere erfaringer så frarådes dette.
Rådmannen gjør derfor i sine vurderinger ut fra et pedagogisk faglig ståsted samt vurderinger av elevens beste. Det gjøres vurderinger om det beste er å sette opp en stor brakkerigg i nærheten av Vinne skole som kan romme bortimot all skoledrift. Rådmannen har gjort vurderinger om å flytte alle elever ved Vinne til Ness oppvekstsenter i byggeperioden, men finner dette svært vanskelig organisatorisk og med tanke på areal.
I oppstarten av prosjektet foreslår rådmannen at det settes ned en liten intern gruppe bestående av rektorene ved de to skolene Ness og Vinne, virksomhetsleder teknisk drift, virksomhetsleder skole og sfo, samt verneombud og sfo leder ved de to skolene. Disse blir styringsgruppe opp mot arkitekt i forprosjektet.
Underveis i arbeidet med forprosjektet opprettes ulike referansegrupper for å gi innspill til styringsgruppen. Dette må være personer fra de ansatte ved de to skolene, elever og foreldre fra begge skoler samt evt. andre interessenter med tilknytning til dagens Ness oppvekstsenter og Vinne skole.
I tillegg så inviteres rådet for likestilling av funksjonshemmede delta i planprosessen for forprosjektet.
Når forprosjektet er ferdigstilt vil dette bli fremlagt for kommunestyret for godkjenning og vedtak om utsendelse av anbud

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 17.11.2017 12:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS