Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.11.17 - PS 98/17 Beredskapsplan heldøgns omsorgsplasser fram til nytt helsebygg står ferdig 2020

Saksbehandler : Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2017/8055 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite mennesker og livskvalitet 22.11.2017 50/17
Formannskapet 24.11.2017 125/17
Kommunestyret 27.11.2017 98/17

 

Rådmannens innstilling:

 1. Den inngåtte samarbeidsavtalen med Inderøy kommune er en viktig del av Verdal kommune sitt ansvar for å sørge for tilfredsstillende kapasitet, og trygghet for evne til å yte forsvarlige helse- og omsorgstjenester, fram til det nye helsebygget står ferdig i 2020.
 2. Kostnadene til utredning og bygningsmessige tiltak finansieres innenfor driftsramme 2018 og forventet mindreforbruk i 2017, og skal framgå av tertialrapport 1/2018.
   

Vedlegg:

 1. Utredning G/H bygget Ørmelen
 2. Samarbeidsavtale med Inderøy kommune
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Helse- og omsorgstjenesten er pålagt å innfri de myndighetskravene som tilligger kommunen ved å sørge for tilfredsstillende kapasitet for å yte forsvarlige helse- og omsorgstjenester i institusjon og omsorgsboliger for de som oppholder seg i kommunen, jf helse- og omsorgstjenesteloven §3-1 og §4-1. Å ha en beredskap som tar høyde for at det i perioder vil være behov for økt kapasitet er en del av dette.

Behovet for å ha en beredskap når det er manglende kapasitet for heldøgns institusjons- og omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger er viktig for å redusere risiko for uønskede hendelser fram til nytt helsebygg står ferdig i 2020. Dette har vært tematisert i flere ulike saker i folkevalgte organ i 2017, og er også et viktig for å bidra til økt trygghet blant kommunenes innbyggere.

Dagens institusjonskapasitet er 89 sykehjemsplasser hvor 24 plasser er langtidsplasser for demente, 7 plasser for alderspsykiatri, 2 plasser er for kommunalt akutt døgntilbud, 4 rehabiliteringsplasser, 4 palliative plasser, 3 avlastningsplasser, 11 korttidsplasser og 34 ordinære langtidsplasser. Kapasiteten vurderes ut fra de behov pasienter, brukere og pårørende til enhver tid har når det vurderes at heldøgns opphold i institusjon eller omsorgsbolig er det eneste tilbudet som kan sikre nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til pasienten eller brukeren, jf helse- og omsorgstjenesteloven §3-2a). Dette gjøres i ukentlige møter mellom saksbehandlerkontor og ledelsen hvor søknader, klager, ventelister på langtidsplasser, antall meldte fra helseforetaket gjennomgås for å ha et grunnlag for å vurdere kapasitetsbehovet for heldøgns institusjons- og omsorgsplasser. Risiko- og sårbarhetsanalyser gjennomføres som en del av dette ut fra fastsatte kriterier om når tiltak som medfører kapasitetsøkning skal iverksettes. Dette skal forhindre uønskede og utilsiktede hendelser og gi en rimelig sikkerhet for at virksomhetens beslutninger om behov for økt eller redusert kapasitet håndteres på en kunnskapsbasert måte.

Den konkrete beredskapen for økt kapasitet for heldøgns omsorgsplasser i institusjon eller omsorgsbolig er utredet på to områder:

 • a) det er innledet et samarbeid med Inderøy kommune som i perioder har ledig kapasitet på korttidsplasser i institusjon om kjøp av korttidsplasser, og
 • b) det er utredet bruk av trygghetsboligene på Ørmelen (G/H-bygget) til heldøgns omsorgsplasser for demente.
   

Samarbeid med Inderøy kommune er etablert og det er inngått en samarbeidsavtale mellom kommunene hvor formålet er:

 • a) Inderøy kommune legger til rette for beredskap korttidsopphold i sykehjem når Verdal kommune har behov for tilgang på et tjenestetilbud som tilfredsstiller de krav som følger av de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.
 • b) Å legge til rette for felles fagutvikling innen området koordinerte tverrfaglige korttidsopphold i sykehjem, og samhandling institusjon, hjemmetjeneste og fastlege slik at pasienten/brukeren opplever helhet og mestring i sitt tjenestetilbud.
   

Samarbeidsavtalen beskriver kommunenes ansvarsområder når Verdal kommune kjøper korttidsplasser av Inderøy kommune, og hva innholdet i felles fagutvikling for koordinerte korttidsopphold innebærer, se vedlagte samarbeidsavtale.

Utredningen av G/H bygget som en del av beredskapen fram til nytt helsebygg står ferdig viser hva som skal til for å ta i bruk de 18 omsorgsboligene som heldøgns omsorgsplasser for mennesker med demenssykdom/kognitiv svikt med godt fysisk funksjonsnivå, men svekket evne til å ivareta seg selv. En gradvis opptrapping av G/H bygget er hensiktsmessig. De 18 omsorgsleilighetene er fordelt på 2 etasjer, 9 i hver. De som bor i G/H bygget i dag skal fortsette å bo der framover. Når det blir ledige plasser skal avlastningsplasser for hjemmeboende mennesker med demenssykdom/kognitiv svikt med godt fysisk funksjonsnivå prioriteres. Det er foreslått at to leiligheter frigjøres som avlastningsplasser/kartleggingsplasser. Det vil frigjøre kapasitet i institusjonstjenesten for andre typer korttidsopphold. Organisatorisk skal omsorgsboligene med heldøgns omsorg ligge i hjemmetjenesten.

Utredningen som foreligger er god, men ikke tilstrekkelig med tanke på å se sammenhengene opp mot hjemmetjenesten og institusjonstjenesten. Det er behov for å utrede den foreslåtte løsningen ytterligere, særlig med tanke på å sikre god driftseffektivitet i hele helse- og omsorgstjenesten. Det krever at det engasjeres en person som får utredningsansvaret. Kommuneadministrasjonen har ikke tilgjengelig kapasitet selv til dette nå, med alle de endringsprosesser som for øvrig pågår. Det er behov for et årsverk i 6 mnd. Kostnaden er stipulert til 0,35 mill kr. Parallelt med dette er det viktig å iverksette endringer i bygget slik at det er funksjonelt og kan tas i bruk raskt når den endelige utredningen er ferdig. Det er behov for følgende endringer av bygget for at det skal bli funksjonelt for målgruppen:

 • Dør inn til hver enhet fra mellom-bygningen må settes inn.
 • Trapper mellom etasjer må sikres for å forebygge ulykker.
 • Legges til rette for trådløst nettverk.
 • Oppgradere inventar og utstyr på alle fellesstuer, herunder spisemøbler.
 • Vaskesteamer og oppvaskmaskin i alle stuer (mangler 1).
 • Et minimum i forhold til velferdsteknologiske trygghetsløsninger er skallsikring av verandadører, til sammen 14 dører.
   

De totale kostnadene for omgjøringene er beregnet til ca 0,17 mill kr.

Beredskapsplanen legges fram som egen sak i og med at dette har vært et tema med betydelig oppmerksomhet i 2017, og slik sett ikke blir en mindre del av et større budsjettdokument.

Vurdering:
Rådmannen vurderer at beredskapsplanen slik den foreligger gir kommunen handlingsrom for å øke kapasiteten når heldøgns opphold i institusjon eller omsorgsbolig er det eneste tilbudet som kan sikre nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til pasienten eller brukeren, når kommunen har kapasitetsutfordringer. Samarbeidet med Inderøy kommune vurderes som viktig, først og fremst for å sikre kapasitet, og ikke minst fagutvikling på tvers av kommunegrensene. Koblingen opp mot de oppgaver Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester har med utvikling og spredning av kompetanse, er en viktig del av dette.

Når det gjelder bruk av G/H bygget til heldøgns omsorg for mennesker med demenssykdom/kognitiv svikt, er det behov for å utrede mer. Tiltaket må sikre høy grad av driftseffektivitet for hele helse- og omsorgtjenesten, og det er viktig å se dette opp mot de prosesser som er i gang med samordning, koordinering og tjenestetildeling, årsturnus og kvalitetsutvikling. Parallelt med dette må de bygningsmessige tiltakene iverksettes slik at bygget kan tas i bruk når den endelige utredningen og påfølgende vedtak foreligger.

Kostnadene knyttet til ytterligere utredning og de bygningsmessige tiltak som er foreslått er i sum 0,52 mill kroner. Dette tilsvarer prognosen pr 1. november for mindreforbruk for institusjonstjenester i regnskap 2017, men tiltakene vil ikke bli gjennomført før i 2018. Tiltaket er slik sett innenfor eksisterende driftsramme. Tidsforskyvning mellom årene vil medføre at finansieringen teknisk vil bli med økning av driftsramme i 2018 med midler fra disposisjonsfond. Det vil si at virksomhetsområdet institusjonstjenester «får igjen mindreforbruket i 2017» i 2018 til dette engangstiltaket. Dette vil bli gjort i forbindelse med tertialrapport 1/2018, når også regnskap for 2017 er kjent. 

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 17.11.2017 12:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS