Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 11.12.2017

Møtested :   Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           11.12.2017
Tid:             16:45 - 22:05 
Til stede:    34 av 35 representanter. Arvid Wold møtte under sak 108/17. Til stede 35 representanter

Det ble enstemmig vedtatt følgende taletid på sak 108/17 Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021:
Hovedinnlegg 10 minutt for hvert partis hovedtaler. Referering av forslag kommer i tillegg. Evt. nytt innlegg på 2 minutt.
Øvrige talere 4/2 minutt som vanlig. Unntak: de partiene som har et medlem hver får 10/4 minutt.

Informasjon om video-opptaket fra møtet:

 • På grunn av menneskelig svikt ble det dessverre ikke noe opptak av innslaget fra kulturskolen denne gangen,
 • På grunn av tekniske problemer med kamera / programvare er det kun lyd fra ca. 4 timer og 45 minutter ut i opptaket.
   

Video-opptak av hele møtet fra start til slutt. (bare lyd fra ca. 4 timer og 45 minutter ut i opptaket)

Kulturinnslag fra kulturskolen. 
Dessverre ikke noe video-opptak av kulturinnslaget i dette møtet.

Åpning, opprop og merknader. Video.

Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 106/17 Godkjenning av møteprotokoll  27.11.2017 Protokoll video
PS 107/17 Budsjettjustering drifts- og investeringsbudsjett - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 108/17 Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 109/17 Stiklestad IL. Søknad om kommunal garanti for lån Saksframlegg Protokoll video
PS 110/17 Reglement og rutiner for finans- og gjeldsforvaltning Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 111/17 Overordnet samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og Levanger kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 112/17 Revidering av plan- og styringssystemet for Levanger kommune og Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 113/17 Kommunestyreoppnevnt medlem i Midt-Trøndelag regionråd Saksframlegg Protokoll video
PS 114/17 Innstilling på valg av revisor Saksframlegg Protokoll video
PS 115/17 Marit Anna Morken - søknad om permisjon fra kommunale verv fram til og med mars 2019 Saksframlegg Protokoll video
PS 116/17 Orientering - Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 11.12.2017
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Nei Torunn Agnethe Rotmo møtte som vara 
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Nei Emmanuel Glordy Bowah møtte som vara 
Torill Elverum AP Medlem Ja  
Arild Stenberg AP Medlem Ja  
Siv Engelin AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Nei Geir Singstad møtte som vara 
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Jostein Olav Grande møtte som vara
Trude Holm SP Medlem Nei Kristine Kulstad møtte som vara 
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Nei Andor Jermstad møtte som vara 
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Marit Anna Morken SP Medlem Nei Magnus Tiller møtte som vara
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
John Hermann Uavhengig Medlem Ja  
Bård Storhaug FRP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Nei Lotte Holthe Kjesbu møtte som vara
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Bjørn Stian Hojem V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 106/17 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 11.12.2017

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 27. november 2017 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:
Protokoll fra møte 27. november 2017 godkjennes.
  
    
  
 

PS 107/17 Budsjettjustering drifts- og investeringsbudsjett - Verdal kommune  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 11.12.2017

BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  

 1. Verdal kommunes investeringsbudsjett for 2017 og 2018 endres i samsvar med vedlagte oversikt.
 2. I 2017 reduseres bruk av lån med kr. 50,425 millioner kroner og momskompensasjon reduseres med 13,88 millioner kroner. Det avsettes 3,69 millioner kroner til ubundet investeringsfond.
 3. I 2018 økes låneopptak med kr. 7,16 millioner kroner og momskompensasjon økes med 0,24 millioner kroner.
 4. Verdal kommunes driftsbudsjett for 2017 endres slik:
  - Virksomhetsområdet Institusjonstjenesten tilføres kr. 587.000,-. Inntektsposten rammetilskudd økes tilsvarende.
  - Virksomhetsområdet Rådmannen tilføres kr. 1.950.000,-. Inntektsposten for inntektsutjevning økes tilsvarende

 

PS 108/17 Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 Verdal kommune  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 11.12.2017

BEHANDLING:   
Utdelt i møtet:

AP v/Arild K. Pedersen fremmet følgende verbalforslag:

 1. Nedgang i barnetall og fødselstall gir lavere inntekter
  Kommunestyret har over tid vært bekymret over den betydelige nedgangen i barnetallet i Verdal kommune.
  Elevtallet i Verdalsskolen har over tid gått merkbart tilbake. Denne utviklingen vil i årene framover fortsette og forsterkes. Dette får følger for skolestrukturen.
  Fødselstallene har de siste årene etablert seg på et langt lavere nivå enn tidligere. De siste 4-5 årenes fødselstall er eksempelvis blant de aller laveste etter 2. verdenskrig. Dette får følger ikke minst for barnehagesektoren.
  Denne utviklingen medfører betydelige konsekvenser for kommunens økonomi og dermed kommunens handlingsrom. Også dette utviklingstrekket vil fortsette og betydelig forsterkes i årene framover.
  Denne akselererende situasjonen krever økt fokus. Som ledd i dette arrangeres et eget temamøte i kommunestyret der det ovenfor skisserte utviklingsbildet belyses og drøftes.
 2. Hverdagsintegrering
  Rådmannen bes om å komme til politisk behandling med en konkret tiltaksliste for hvordan kommuneorganisasjonen kan ta en mer offensiv rolle når det gjelder å ta imot elever fra Innvandreropplæringen på språktrening.
  Kommunestyret legger vekt på ansvarliggjøring av ulike avdelinger i kommuneorganisasjonen, slik at kommunen kan gi et tilbud med kontinuitet og trygghet over tid på dette området.

Marit Voll fremmet på vegne av SP/SV/MDG/FRP/V/UAV følgende verbalforslag:
Det forventes at kommunens regnskap for 2017 vil gi overskudd. Kommunestyret forskutterer at kr 1 mill. av overskuddet skal til bolysttiltak, i de grendene som har vedtak om nedleggelse av skoler (Helgådal, Ness og Leksdal). Over nyåret starter arbeidet med involvering av grendene, for å få eierskap til hvilke tiltak som gir best bolyst.

SP v/Marit Voll fremmet følgende verbalforslag:
Det vedtatte friidrettsanlegget har ikke blitt realisert. Summen på kr 13,20 mill. føres opp på investeringer i 2021. Dette for å se det i sammenheng med bygging av ny skole. Idrettsrådet bør komme med en prioriteringsliste over ønska idrettsanlegg.

Silje Sjøvold fremmet på vegne av SP/H/V/MDG/UAV følgende fellesforslag:

 1. Eiendomsskatt og mulighetsstudie innsparinger for Verdal kommune
  Promillesatsen for eiendomsskatten økes ikke og forblir på dagens nivå. Budsjetterte inntekter fra eiendomsskatten og ramme til fordeling reduseres tilsvarende med 10,5 millioner kroner. Det vises til Steinkjer kommunes budsjettdokument vedlegg 1 «Mulighetsstudie innsparing.» Rådmannen bes legge frem en mulighetsstudie for innsparings- og effektiviseringstiltak for Verdal kommune. Det forutsettes at det foretas en årsverksgjennomgang for hver enkelt enhet. Saken legges frem til politisk behandling og prioritering i løpet av 1. tertial 2018.
   
  Forelagte budsjettforslag endres på følgende vis:
  Endringer i tallbudsjett
 2. Budsjett og økonomiplan som styringsdokument.
  Budsjett og økonomiplan-dokumentene er blant de viktigste politiske styringsdokumentene. For at kommunestyret skal kunne ta en aktiv rolle som prioriterings- og styringsorgan, er det ønskelig at budsjett og økonomiplan-dokumentene forbedres med sikte på å blant annet å synliggjøre mål og resultater, konsekvenser av tiltak og økonomisk handlingsrom.
 3. Rekruttering til stillinger som ikke er utlyst/tilsatt som en del av «avvikling av Innherred samkommune» og oppbygging av «Nye Verdal» avventes til mulighetsstudie foreligger.
 4. Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune legges frem for revidering hvor de folkevalgtes godtgjørelse reduseres med 10%
 5. Kommunestyret har en forventing om en reduksjon av sykefraværet i kommunale barnehager som følge av økning i grunnbemanningen og allerede igangsatte tiltak for å øke nærværet. Rådmannen bes innarbeide effekt av reduksjon i sykefravær i kommunale barnehager på 2% for budsjett 2018.
 6. Rådmannen bes legge frem en strategi for reduksjon og salg av kommunaleide bygg og eiendommer. De planlagte investeringer på rådhusbygg settes på vent inntil denne saken er forelagt politisk behandling.
 7. NHOs mulighetsstudie har beregnet ved hjelp av KOSTRA-tall fra 2016 at Verdal kommune har høyere enhetskostnader for renhold og eiendomsdrift (kroner per kvadratmeter) enn «beste praksis.» Kommunestyret ønsker mer kunnskap om disse forholdene. Rådmannen bes derfor beregne reelle enhetskostnader for renhold og eiendomsdrift, og foreslå tiltak for å nå «beste praksis.»
 8. KOSTRA-analyse av 2016 viser at Verdal kommune har langt høyere utgifter til sosialtjenesten pr. innbygger i aldersgruppen 20-60 år enn sammenlignbare kommuner. Rådmannen bes belyse disse forholdene og fremme forslag til tiltak for å ta ned utgiftene.

Foreslåtte budsjett innarbeides i økonomiplandokumentene.

Høyre v/Silje Sjøvold fremmet følgende verbalforslag:

 1. Aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk sosialhjelp
  Aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk sosialhjelp styrker den enkeltes muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget. Kommunestyret forutsetter at dette arbeidet følges opp aktivt, slik at den utviklingen i antall sosialhjelpsmottakere blir avløst av at flere blir selvhjulpne. Kommunestyret ønsker å utvide ordningen med aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk sosialhjelp til flere i arbeidsdyktig alder. Det er grunn til å forvente nasjonale føringer for at også gruppen 30-35 år skal omfattes. Rådmannen bes vurdere å utvide ordningen til å gjelde alle mottakere av økonomisk sosialhjelp i arbeidsdyktig alder. At folk kommer i arbeid og blir selvforsørget er en verdi for alle, enten man er 25 eller 50 år gammel.
 2. LEAN og verktøy for å finne tidstyver
  Mange kommuner har gode erfaringer med å ta i bruk LEAN og Tidstyv-prosjekter som redskap for å kunne prioritere fellesskapets midler best mulig. Kommunestyret ber rådmannen vurdere å sette i gang et Tidstyv-prosjekt i Verdal kommune, samt å innføre LEAN eller tilsvarende arbeidsverktøy for å styrke det kontinuerlige arbeidet med forbedring og forenkling av kommunen.
 3. Flere menn i barnehagene
  Mangfold på arbeidsplassen er viktig og bidrar til å skape gode arbeidsmiljøer og gode tjenester. I den nye rammeplanen for barnehagene er det nedfelt at barnehagene skal ivareta mangfold, likeverd og likestilling i barnehagens arbeid. Som en del av dette arbeidet anses det som viktig at barnehagene har både kvinnelige og mannlige rollemodeller for barna. Det er en målsetting at andelen mannlige ansatte i barnehagene i Verdal kommune økes. Rådmannen bes derfor å forsøke tiltrekke menn til nye stillinger i barnehagesektoren i Verdal kommune.
 4. Skolehelsetjeneste, «digital helsesøster/helsestasjon»
  En lett tilgjengelig og god skolehelsetjeneste er en viktig del av satsingen på tidlig innsats. Skolehelsetjenesten skal være tilgjengelig for elevene med en lav terskel for å ta kontakt. Rådmannen bes vurdere en ordning med «digital helsesøster/helsestasjon». Dette kan bidra til å senke terskelen inn til skolehelsetjenesten og gjøre den mer tilgjengelig.
 5. Konkurranseutsetting 1
  Rådmannen bes legge frem en sak om konkurranseutsetting av hele eller deler av kommunens renholds- og vaktmestertjenester med fokus på innhold, kvalitet og økonomi. Det legges frem for politisk behandling i løpet av første halvdel 2018.
 6. Konkurranseutsetting 2
  Rådmannen bes vurdere konkurranseutsetting av andre drifts- og vedlikeholdsoppgaver med fokus på innhold, kvalitet og økonomi.
 7. Overføring av oppgaver til vekstbedrift
  Rådmannen bes legge frem en oversikt av oppgaver som kan overføres/settes ut til vekstbedrift.
 8. Private bofellesskap
  Kommunen bes legge til rette for større innslag av private omsorgsboliger og bofellesskap, og samarbeide med private, blant annet med tanke på å identifisere egnede tomter.
 9. Strandryddedag
  Strandryddedagen er en årlig, landsomfattende miljøbegivenhet der intensjonen er å rydde Norges strender frie fra plast og søppel. Kommunestyret ber om at kommunen tar initiativ overfor frivilligheten til å organisere en strandryddedag i Verdal kommune i 2018. Barnehager og skoler oppfordres til å delta.

SV v/Anne Kolstad fremmet følgende forlag til tallbudsjett:

 • 500 000,- flyttes fra Kirkelig Fellesråd sin ramme til skolesektoren.
 • 300 000,- flyttes fra Kirkelig Fellesråd sin ramme til tiltak for å gi sommerjobb til ungdom.

FRP v/Bård Storhaug fremmet følgende alternativt forslag til budsjett 2018:

 1. Innledning
  Fremskrittspartiet i Verdal presenterer med dette sitt alternative forslag til budsjett for Verdal Kommune 2018. Forslag har sitt utgangspunkt i Verdal FrPs politiske program for perioden, og rådmannens forslag til budsjett for 2018.
  Rådmannens forslag til budsjett er stramt, og viser med all tydelighet at Verdal kommune strever for å opprettholde den økonomiske balansen etter mange år med overforbruk, som har gjort kommunen avhengig av eiendomsskatt for å kunne fungere.. I så måte oppfatter Verdal FrP at det fremlagte budsjett ikke er stramt nok. Budsjettet var heller ikke spesifiser utover samleposter frem til ca. 3 dager før formannskaps behandling, og dermed for kort tid for ansvarlige politiske. De økonomiske prioriteringer i budsjettet synes å tjene mer idrett og urbanisering en tjenester som kommunen er pålagt å yte.
  Investeringsbudsjettet er alt for ambisiøst, og vil medføre alt for store belastninger på driftsbudsjettet fremover.
 2. Generelt
  Verdal kommune er en god kommune å vokse opp i for våre barn og ungdom. Og befolkningen har et variert arbeidstilbud og en omgivende natur som inviterer til allsidig bruk for fornøyelser og rekreasjon. Ikke alle har anledning til å kunne styrke sin helse og bedre sin livskvalitet gjennom tilgang til denne naturens helse-bot, da de har begrenset bevegelighet gjennom sykdom, skade eller lyte, samt alder. Å sørge for også slike grupper får størst mulig tilgang til vår felles natur, bør være enhver kommunes plikt – og glede. Bokstavelig talt – «en fornøyelse»!
   
  Fremskrittspartiet mener at Verdal kommune skal arbeide etter følgende målsetninger;
  - Verdal kommune skal være en ja-kommune som innbyggerne og næringslivet opplever er til for dem. Kommunen skal aktivt bidra til å løse utfordringer. Unødvendig begrensninger på befolkningens livsutfoldelse og fornøyelser ved manglende tilpasninger mellom forskjellige interessenter må effektivt motarbeides.
  - Verdal kommune skal på lang sikt fjerne eiendomsskatten. Dette skal reflekteres i budsjettets stramhet,
  - Verdal kommune skal være en kommune som tilstreber seg å tenke og handle forebyggende, og langsikt, både for befolkningens helse, trivsel og teknologiske endringer
  - Verdal kommune skal gjennom stadig mer effektiv drift, og streng budsjettkontroll, sikre sin økonomiske handlefrihet, og likeså sikre en god utførsel av de lovpålagte oppgavene og tjenester kommunen er satt til å yte for sine innbyggere.
  - Verdal kommune skal forbedre sitt tilbud til de som er mest avhengige av kommunens tjeneste til tilfredsstillende nivå for brukerne.
  - Verdal kommune kvalitetsstandarder på tjenestene de yter må evalueres og forbedres.
   
  Politikk dreier seg om verdier, holdninger og prioriteringer. Hvem skal bære byrdene for at andre skal få det lettere, så å si. Ofte blir den gjeldede politiske orientering en «flertalls politikk»! Dette vil gå ut over et midlertall, og kan kalles «en politikk mot de få». Utsmykningen av Verdal sentrum synes for mange å gå på bekostning av de mange små bygdesamfunn som Verdal for øvrig består av. Benektelser synes ikke lengre å ha den ønskede virkning. Dette inntrykk må ikke få lov til å befeste seg. Selv om det er uttrykt at urbaniseringen skal fortsette, med den konsekvens at de mange bygdesamfunn i kommunen blir tappet.
  Fremskrittspartiet vil styrke det kommunale selvstyret. Kommunene må ha mulighet til selv å ha kontroll over sine inntekter og utgifter, og organisere sine tilbud på den måten de mener innbyggerne har størst nytte av. Offentlig forvaltning er ofte organisert slik at resultatet blir ineffektiv drift, ressurssløsing og et utilfredsstillende tilbud av velferdsgoder til innbyggerne.
  Selv om kommuneøkonomien i landet er forbedret den siste stortingsperioden, har Verdal kommune ikke greid å nyttiggjøre seg dette på annen måte enn å holde balansen i driftsbudsjettene. Ved den økte belastning som fremlagte investeringsbudsjett vil medføre fremover, samt usikkerhet rundt mulig fjerning/redusering av eiendomsskatten av stortinget, så står Verdal kommune ovenfor økonomisk farlige farvann. En usikkerhet som også rådmannen trekker frem!
  Fremskrittspartiet er generelt opptatt av forutsigbarhet og stabile rammevilkår for næringsliv, institusjoner, organisasjoner og folk flest. Dette bør også gjelde kommunesektoren, slik vi har sett andre kommuner i siste stortingsperiode har greid. Men Verdal kommune har selv brakt usikkerhet rundt sin evne til tjenesteproduksjon til innbyggerne ved sin økonomiske forvaltning, og særlig ved foreliggende budsjett.
 3. Hovedtrekkene i budsjettet
  Den årlige budsjettbehandlingen gir de folkevalgte en mulighet til å vise kommunens innbyggere at vi er i stand til å gi dem et skikkelig helse- og omsorgstilbud, et skikkelig skoletilbud og for øvrig en god kommunal service. Dette kan kun gjennomføres dersom man greier å skaffe tilveie midler gjennom de prioriterte satsningsområder en har. Som en konsekvens av at man må prioritere, vil dette innebære nedskjæringer på andre områder, og det gjelder å gå frem på en måte som folk forstår og aksepterer. Det foreliggende budsjett reflekterer ikke dette, etter Verdal FrP sin mening.
   
  Verdal Frp vil at kommunen bruker skattebetalernes penger på en så fornuftig måte som mulig, ved å gi innbyggerne den nødvendige trygghet, oppvekst, omsorg og helse gjennom å prioritere disse primæroppgavene først av alle andre oppgaver. Omprioritering inne det fremlagte budsjett er derfor påkrevd.
   
  Fremskrittspartiet vil understreke at kommunale organer må konsentrere sin virksomhet om sine primæroppgaver. Andre oppgaver som rene forretningsforetak, må snarest mulig bort fra den kommunale sektoren. Blant annet ved å selge ut eiendommer og leiligheter som man har driftsansvar/-kostnader for.
 4. Eiendomsskatt
  Gjennom det styre kommunen har hatt gjennom årene, har man gjort seg avhengig av eiendomsskatten. En skatt som opprinnelig skulle brukes til ekstra innsats, er nå et økonomisk være eller ikke være for kommunen.
  Eiendomsskatten er den mest urettferdige beskatningen vi har i Norge, som rammer alle uansett økonomi hos den enkelte. Særskilt rammes minstepensjonister, lavlønte og undersysselsatte hvor eiendomsskatten er en effektiv inndragning av den enkeltes økonomiske handlefrihet, og en innskrenking av livsutfoldelsen.
  Kommunens målsetning er å være en attraktiv kommune for næring og bosetning. FrP er derfor imot enhver form for eiendomsskatt. Denne skatten kan ikke avskaffes med et slag. Vi foreslår en reduksjon med 0,5 promille pr. år i 7 år fra og med 2019. Ved stramme prioriteringer vil en slik kunne redusere belastningene – og avhengigheten - av eiendomsskatten, og på 7 år avskaffe den. I 2018, som første år uten økning, vil avsetningsfondet bli tungt belastet. For år 2019 og videre vil alternative prioriteringer være lettere å gjennomføre.
 5. Administrasjonen
  Kommunens organisasjon skal ha operasjonelle, lett målbare mål som regelmessig skal vurderes opp mot oppnåelse av resultater og krone effektivitet. Undersøkelser skal gjennomføres regelmessig der innbyggerne får uttale seg om hvordan de opplever den kommunale servicen. Gjennomgang av måloppnåelse i enhetene, samt gjennomføring og presentasjon av en brukerundersøkelse gjøres halvårlig, i forbindelse med kommunestyrets behandling av tertialrapport.
  En effektiviseringsplan for de fire største områdene innføres med evaluering hvert halvår. Satsning på digitalisering er i så måte et middel.
  «Kommunalsjef utvikling- og virksomhetsstøtte» er foreslått som ny stilling. Vi kan ikke se denne som annet en manglende omstillingskompetanse hos den nåværende stab av 5 kommunalsjefer. Vi vill gå imot opprettelsen av slik stilling, da den vil gi anledning til manglende effektivitet i den nødvendige omstilling og kompetanseutvikling i hele administrasjonen.
 6. Omsorg
  Fremskrittspartiet vil understreke viktigheten av å sikre et godt og verdig tjenestetilbud innen kommunens helse- og omsorgssektor. Fremskrittspartiet vil påpeke at kommunen står ovenfor mange og vanskelige utfordringer i årene som kommer. Fremskrittspartiet vil aktivt arbeide for at det innen helse- og eldreomsorgen er et variert tilbud som møter den enkeltes behov. Foruten institusjonsbasert omsorgstilbud mener vi at hjemmebaserte tjenester må utvikles og styrkes i tråd med den tekniske utvikling for størst mulig kostnadseffektivitet.
  Fremskrittspartiet forutsetter at det ikke foretas noen form for reduksjon av det tilbudet som gis i dag innen omsorg – snarere tvert i mot. Vi ser at regjeringens ekstra satsning på kompetanseheving innen barnevernet følges opp, men at midlene til øvrige poster reduseres til det nærmest uansvarlig – rådmannens egne ord. Skolehelsetjenestene er ikke blitt styrket i forrige stortingsperioden. Dette tiltros for ekstra midler til dette fra regjeringen. Og psykologtjenesten som blir påbudt fra 2020 synes ikke å få rom heller da uten kraftige omprioriteringer.
 7. Sosiale tjenester
  I sosialtjenestelovens § 5-3. legges det til grunn at det kan stilles vilkår om at" mottakeren skal utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen så lenge stønaden oppebæres." Det forutsettes derfor at Verdal kommune legger dette til grunn i langt større utstrekning enn det som gjøres i dag.
  Det blir stadig mer påkrevd at stønadsmottakere selv bidrar med det de kan for selvforsørgelse. De sosiale hjelpetjenestene bør effektivisere sitt arbeide for å bistå den enkelte stønadsmottaker til å nå dette målet. Dette både får å øke mottakers selvstendighet så vel som for å avhjelpe kostnader på områder.
 8. Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner/Idrett/Kultur
  Fremskrittspartiet stiller seg svært positiv til den innsats de frivillige lag og organisasjoner legger ned for lokalmiljøet. Fremskrittspartiet er av den oppfatning at slikt arbeide både er svært viktig for den enkelte, samt for lokalsamfunnet som helhet, og en berikelse for alle de som deltar.
  I dagens budsjettsituasjon vil en dog holde at den massive satsning på idrett de siste årene – og fremover - må reduseres kraftig. Andre organisasjoners arbeide er også viktig, i tillegg til å være mindre ressurskrevende.
 9. Samfunnsutvikling
  De pågår en samfunnsutvikling som stadig øker i hastighet. Dette merkes ikke bare på økt bruk av digitale tjenester og arbeidsmåter, men også utviklingen i landbruket, arbeidsliv og sosialt liv.
  Utfordringene er mange og store. Et eksempel fra Trondheim er etterlysning fra offentlig hold om foreldres kompetanse innen digitaliseringsendringene, for de hindrer læring og utvikling av barna sitt skolearbeide.
  Dette viser at sosiale endringer, som før skiftet med generasjonene, nå går så fort at voksne – og eldre – må omstille seg tilsvarende, for ikke å hindre samfunnet man er en del av, i og stagnere. Ikke bare internett tilgang, men bruk av IKT i alle samfunnsområder er det påkrevd opplæring i.
  I alt dette er opprettholdelse av de verdier som tradisjonelt har preget Verdal kommune nødvendig å holde frem. Spredte bygder som støtter under landbrukets behov for små bygder i tillegg til moderne IKT tilgang, sammen med frivillig kulturell innsats, som Verdal er så beriket med, må ytterligere fremelskes og støttes.
  Dette hindres stadig mer av den pågående urbaniserings prosesser som kommunale prioriteringer står for. Dette er ikke vårt samfunn tjent med, etter Fremskrittspartiets mening. Vi mener å se en sammenheng med befolkningsutviklingen i slik prioritering. Litt lettvint kan man si at fornøyelser øker livsglede og livsutfoldelse med resultater som er ønskelig fra et befolkningsøyemed.
 10. Finansbudsjett
  Finansbudsjettet setter opp at vi allerede i 2021 har ca. 94 millioner i renter og avdrag ut av vårt driftsbudsjett. En økning fra 68 millioner i 2017. Og man fortsetter å ta opp nye lån i 2021. Samlet lånegjeld ved utgang 2021 er planlagt til 1 milliarder 886 millioner 830 000. Knapt 2 milliarder!
  Selv om en stor part av lånekostnadene er selvfinansiert ved at helse huset sine beboere må betale husleie, som dekker kostnadene i tillegg til eventuelle innskudd, så er dette en urimelig belastning på vårt driftsbudsjett. I tillegg må våre eldre bære kostnader for tjenester tidligere levert av kommunens budsjett.
  Vi forslår forskyvning av investeringer og dermed vårt finansieringsbehov.
 11. Verbalforslag
  1. Det gjennomføres minimum en brukerundersøkelse pr halv-år for å sikre kommunens tjeneste produksjon sin kvalitet. Det anbefales at man i denne sammenheng tar enhet for enhet, slik at alle enheter blir evaluert. Fremlegges kommunestyret med tertiærrapport. Det utarbeides servicegaranti på alle kommunale tjenester.
  2. Det opprettes effektiviseringsplaner for de fire største enhetene, og digitalisering tas i bruk.
  3. Det forventes at kommunens sosialkontor effektiviserer sitt arbeide for å hjelpe stønadsmottakere til større grad av selvforsørgelse, samt stiller vilkår til sosialhjelpsmottakere jamfør sosialtjenestelovens §5-3. Dette er å anse både som en hjelp til den enkelte, samt at man kan lette arbeidspresset ved enkelte kommunale enheter.
  4. Eiendomsskatten økes ikke, men fryses. Fra og med 2019 reduseres den med 0,5 promille hvert år i 7 år, til 0.
  5. Kommunen selger unna sine leiligheter ned til et nivå som svarer til de behov påløpen nød hos familier og enkeltmennesker møter. Nødbolig skal ikke ytes utover det absolutt nødvendige 3-5 år, og ikke fast utleie.
  6. Det ansettes ikke en «Kommunalsjef utvikling- og virksomhetsstøtte». Isteden pålegges de respektive kommunalsjefer å legge frem effektiviseringsplaner med, blant annet, bruk av digitaliserte metoder og teknikker.
  7. Rådmannen pålegges å se på forskyvninger av investeringer og låneopptak for å begrense rente/avdrags belastning på fremtidige budsjett. Han legger frem en plan for dette ved første anledning for kommunestyret.
 12. Budsjett 2018 – Foreslåtte endringer i rådmannens fremlegg
  Drift
  Kutt i utgifter:
  110 Rådmannen/administrasjon           -5.000.000,-
  135 NAV sosialtjenestene                    -1.000.000,-
  Verdal idrettsråd                                     - 100.000,-
  140 Landbruk arealforvaltning               - 500.000,-
  180 Fellesområder                                  - 500.000,-
  195 Jus, innkjøp                                      - 500.000,-
  Avsetningsfondet reduseres med          - 5.600.000,-      =13.200.000,-
   
  Økninger utgifter:
  150 Hjemmetjenesten geriatri/somatisk + 700.000,-
  150 rus/psykiatri                                     + 500.000,-
  153 Institusjonstjenesten                      + 1.000.000,-
  156 Bo- og dagtilbudet                         + 1.000.000,-
  Eiendomsskatt reduksjon                     +10.000.000,-     =13.200.000,-

MDG v/Arvid Wold fremmet følgende verbalforslag:

Klimabudsjett/klimaregnskap
Det vises til norsk underskriving av Parisavtalen i desember 2015 og Stortingets vedtak samme år om å redusere klimautslippene med 40% innen 2030, relatert til 1990-nivå.
Rådmannen bes om å starte et arbeid med å integrere klimabudsjett/klimaregnskap i kommunens budsjettprosess. I den sammenheng ønskes foreslått realistiske klimamålsettinger knyttet til kommunens virksomhet, en oversikt over aktuelle tiltak for å nå målene, avklare ansvar for god oppfølging og gjennomføring, og legge til rette for at innholdet under betegnelsen klimabudsjett/-regnskap følges opp som en del av den ordinære budsjett og virksomhetsstyringen med virkning fra budsjettåret 2019. Det forventes at Rådmannen kommer tilbake med egen sak om dette i god tid før budsjett- behandling i 2019.
Vi ser gjerne at Rådmannen orienterer seg om det arbeidet som nå foregår på denne fronten i Fylkeskommunen og bl.a. i kommunene Stjørdal og Overhalla.

MDG v/Arvid Wold fremmet følgende 2 oversendelsesforslag til formannskapet:

 1. Nye kommunedelplaner – «Periferiplaner»
  Som en oppfølging av vedtatt kommunedelplan Verdal by 2017-2030, sentrumsplanen, bes Rådmannen starte opp et arbeid med «periferiplaner» som fokuserer på opprettholdelse og utvikling av aktive lokalsamfunn utenom kommunens bystatusområde. Det ønskes satt i gang en prosess med å utarbeide forslag til slike kommunedelplaner for følgende lokalsamfunn/geografiske områder:
  1. Leksdal- og Stiklestadområdet.
  2. Vuku sentrum med næromland inkludert Leirådal.
  3. Helgådal – Vera
  4. Inndal – Sul
  5. Vinne – Ness – Lysthaugen
  6. Sjøbygda, Trones, Bjørga, Volhaugen og Haukåa.
  Det forutsettes god innbyggermedvirkning, gjerne gjennom etablering av bygdeutvalg.
 2. Helse –forebygging – fastlegeordningen
  - Rådmannen bes om at det blir gjennomført en evaluering av fastlegeordningen i kommunen, som også omfatter fastlegelistenes omfang i forhold til fastlegenes reelle kapasitet
  - På denne bakgrunn bes Rådmannen om å få vurdert muligheten for at fastlegeordningen kan organiseres slik at alle listepersoner som ordningen ikke har kontakt med på annet vis, kan få rutinemessig tilbud om helsesjekk med praktisk gjennomførbare tidsintervall, f.eks. ved visse alderspasseringer.
  - En mulig gjennomførbar ordning kan godt starte opp som et prøveprosjekt.

Skissert voteringsorden ble enstemmig vedtatt.

Votering:

 • FRP pkt. 12 (tallforslag) – falt med 1 mot 34 stemmer.
 • Formannskapet innstilling alternativt mot pkt 1 i fellesforslag fra SP/H/V/MDG/UAV – pkt 1 i fellesforslag vedtatt med 18 stemmer. 17 stemmer ble avgitt for innstillingen.
 • Formannskapets innstilling pkt. 3 endres i forhold til vedtatt pkt. 1 i fellesforslag – enstemmig vedtatt.
 • FRP – verbalforslag 1 – falt med 11 mot 24 stemmer.
 • FRP – verbalforslag 2 – falt med 1 mot 34 stemmer.
 • FRP – verbalforslag 3 – falt med 1 mot 34 stemmer.
 • FRP – verbalforslag 4 – falt med 1 mot 34 stemmer.
 • FRP – verbalforslag 5 – falt med 3 mot 32 stemmer.
 • FRP – verbalforslag 6 – falt med 1 mot 34 stemmer.
 • FRP – verbalforslag 7 – falt med 15 mot 20 stemmer.
 • MDG – verbalforslag – enstemmig vedtatt.
 • MDG – oversendelsesforslag 1 til formannskapet – enstemmig vedtatt.
 • MDG – oversendelsesforslag 2 til formannskapet – enstemmig vedtatt.
 • SV – kulepunkt 1 – falt med 1 mot 34 stemmer.
 • SV – kulepunkt 2 – falt med 1 mot 34 stemmer.
 • SP/SV/MDG/FRP/V/UAV – felles verbalforslag – vedtatt med 19 mot 16 stemmer.
 • SP – verbalforslag – falt med 17 mot 18 stemmer.
 • H - verbalforslag 1 – enstemmig vedtatt.
 • H – verbalforslag 2 – vedtatt med 18 mot 17 stemmer.
 • H – verbalforslag 3 – enstemmig vedtatt.
 • H – verbalforslag 4 – enstemmig vedtatt.
 • H – verbalforslag 5 – falt med 7 mot 28 stemmer.
 • H – verbalforslag 6 – falt med 6 mot 29 stemmer.
 • H – verbalforslag 7 – vedtatt med 34 mot 1 stemme.
 • H – verbalforslag 8 – vedtatt med 19 mot 16 stemmer.
 • H – verbalforslag 9 – vedtatt med 19 mot 16 stemmer.
 • AP – verbalforslag 1 – enstemmig vedtatt.
 • AP – verbalforslag 2 – enstemmig vedtatt.
 • SP/H/V/MDG/UAV – verbalforslag pkt. 2 – vedtatt med 19 mot 16 stemmer.
 • SP/H/V/MDG/UAV - verbalforslag pkt. 3 – vedtatt med 18 mot 17 stemmer.
 • SP/H/V/MDG/UAV - verbalforslag pkt. 4 – vedtatt med 19 mot 16 stemmer.
 • SP/H/V/MDG/UAV - verbalforslag pkt. 5 – vedtatt med 18 mot 17 stemmer.
 • SP/H/V/MDG/UAV - verbalforslag pkt. 6 – vedtatt med 19 mot 16 stemmer.
 • SP/H/V/MDG/UAV - verbalforslag pkt. 7 – vedtatt med 18 mot 17 stemmer.
 • SP/H/V/MDG/UAV - verbalforslag pkt. 8 – vedtatt med 18 mot 17 stemmer.
 • Formannskapets innstiling pkt. 2 og pkt. 4 til pkt. 11 – enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt votert samlet over formannskapets innstilling med vedtatte endringer – enstemmig vedtatt.

     
VEDTAK:  

 1. Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 vedtas med følgende endring:
  Eiendomsskatt og mulighetsstudie innsparinger for Verdal kommune
  Promillesatsen for eiendomsskatten økes ikke og forblir på dagens nivå. Budsjetterte inntekter fra eiendomsskatten og ramme til fordeling reduseres tilsvarende med 10,5 millioner kroner. Det vises til Steinkjer kommunes budsjettdokument vedlegg 1 «Mulighetsstudie innsparing.» Rådmannen bes legge frem en mulighetsstudie for innsparings- og effektiviseringstiltak for Verdal kommune. Det forutsettes at det foretas en årsverksgjennomgang for hver enkelt enhet. Saken legges frem til politisk behandling og prioritering i løpet av 1. tertial 2018.
   
  Budsjettendringer i tabell
 2. Det settes av 11 % av skatteinntekter i margin.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2018 til 3,5 o/oo generelt, også for verker og bruk.
  I medhold av eiendomsskatteloven §§ 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
   
  a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
  b. For øvrig fritas:
  • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
  • Verdal videregående skoles eiendommer
  • Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
  • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
  • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Trondheim havn IKS' eiendommer
  • Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.
   
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
 4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 5. Det vedtas økonomireglement for 2018 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2018 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
 7. Ramme for låneopptak til videreutlån/startlån settes til kr. 30.000.000,-.
 8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2018 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 146.550.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 9. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 10. Et historisk investeringsløft
  Verdal kommune står foran et historisk investeringsløft. Brutto investeringer i neste 4 – årsperiode anslås til hele 1,2 mrd kroner. Investeringsvolumet er i hovedsak konsentrert om kommunale kjerneoppgaver innen helse, pleie og omsorg samt innen oppvekst – særlig i skolesektoren.
  Denne formidable satsingen vil medføre en betydelig kvalitetsheving av helt sentrale deler av den kommunale velferds – og tjenesteproduksjonen. Investeringsløftet vil også gi langt bedre muligheter til bedre tjenesteproduksjon i en mer fleksibel og mer moderne bygningsmasse. Denne vil i langt større grad enn i dag være bedre tilrettelagt for de stadig mer effektive logistikk – og teknologiløsninger som løpende utvikles og implementeres.
  Kommunestyret registrerer med tilfredshet rådmannens fokus på ledelse, lederutvikling og lederstøtte. Dette sammenholdt med oppbyggingen av en ny utviklingsstab med tung økonomisk analyse – og styringskompetanse er etter kommunestyrets syn en god og nødvendig strategi for å lykkes med det store velferdsløftet Verdal kommune skal gjøre i økonomiplanperioden.
  Det er kommunestyrets klare politiske ambisjon å ivareta både økonomisk ansvarlighet i kommuneøkonomien og kommunens utviklingskraft over tid. En stabil og forutsigbar politikk, klare økonomiske prioriteringer og politisk vilje til god økonomistyring er grunnlaget for felles trygghet for innbyggere, ansatte og tjenestetilbudet som sådan. Kommunestyrets ambisjon om 2 % netto driftsresultat ligger fast. Det erkjennes likevel at resultatene vil kunne svinge i en kommune med våre rammebetingelser.
  Rådmannen bes legge fram sak til politisk behandling som inneholder en helhetlig og spisset strategi for rapportering, informasjon, kommunikasjon og samhandling mellom politisk og administrativt nivå for gjennomføringen av investeringsløftet i økonomiplanperioden 2018 – 2021. Innbygger – og ansattefokuset vektlegges tungt i saken.
 11. Innbyggerdialog og nærmiljø
  Kommunestyret ønsker å forsterke fokuset på innbyggeren og på nærmiljøet, og vil derfor legge til rette for å utvikle en løpende dialog med innbyggerne på en stadig mer aktiv og oppsøkende måte.
   
  På bakgrunn av dette bes rådmannen om å utrede følgende:
   
  - At enkelte kommunestyre- eller formannskapsmøter arrangeres ute i lokalsamfunnene. Møtene starter eksempelvis med en fast dialogdel, slik at lokale lag og foreninger får en fast og forutsigbar kontaktarena med kommunepolitikerne.
  - Opprettelsen av en egen budsjettpost «nærmiljøtiltak» til bruk i det enkelte lokalsamfunn etter lokale disposisjoner. Den årlige bevilgningen til dette formålet fastsettes ved kommunestyrets behandling av årsregnskapet.
  - Det arrangeres en årlig dialogkonferanse med frivillige lag og foreninger med siktemål på å få fram de gode ideene underveis i den løpende samfunnsutviklingen.
 12. Klimabudsjett/klimaregnskap
  Det vises til norsk underskriving av Parisavtalen i desember 2015 og Stortingets vedtak samme år om å redusere klimautslippene med 40% innen 2030, relatert til 1990-nivå.
  Rådmannen bes om å starte et arbeid med å integrere klimabudsjett/klimaregnskap i kommunens budsjettprosess. I den sammenheng ønskes foreslått realistiske klimamålsettinger knyttet til kommunens virksomhet, en oversikt over aktuelle tiltak for å nå målene, avklare ansvar for god oppfølging og gjennomføring, og legge til rette for at innholdet under betegnelsen klimabudsjett/-regnskap følges opp som en del av den ordinære budsjett og virksomhetsstyringen med virkning fra budsjettåret 2019. Det forventes at Rådmannen kommer tilbake med egen sak om dette i god tid før budsjett- behandling i 2019.
  Vi ser gjerne at Rådmannen orienterer seg om det arbeidet som nå foregår på denne fronten i Fylkeskommunen og bl.a. i kommunene Stjørdal og Overhalla.
 13. Det forventes at kommunens regnskap for 2017 vil gi overskudd. Kommunestyret forskutterer at kr 1 mill. av overskuddet skal til bolysttiltak, i de grendene som har vedtak om nedleggelse av skoler (Helgådal, Ness og Leksdal). Over nyåret starter arbeidet med involvering av grendene, for å få eierskap til hvilke tiltak som gir best bolyst.
 14. Aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk sosialhjelp
  Aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk sosialhjelp styrker den enkeltes muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget. Kommunestyret forutsetter at dette arbeidet følges opp aktivt, slik at den utviklingen i antall sosialhjelpsmottakere blir avløst av at flere blir selvhjulpne. Kommunestyret ønsker å utvide ordningen med aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk sosialhjelp til flere i arbeidsdyktig alder. Det er grunn til å forvente nasjonale føringer for at også gruppen 30-35 år skal omfattes. Rådmannen bes vurdere å utvide ordningen til å gjelde alle mottakere av økonomisk sosialhjelp i arbeidsdyktig alder. At folk kommer i arbeid og blir selvforsørget er en verdi for alle, enten man er 25 eller 50 år gammel.
 15. LEAN og verktøy for å finne tidstyver
  Mange kommuner har gode erfaringer med å ta i bruk LEAN og Tidstyv-prosjekter som redskap for å kunne prioritere fellesskapets midler best mulig. Kommunestyret ber rådmannen vurdere å sette i gang et Tidstyv-prosjekt i Verdal kommune, samt å innføre LEAN eller tilsvarende arbeidsverktøy for å styrke det kontinuerlige arbeidet med forbedring og forenkling av kommunen.
 16. Flere menn i barnehagene
  Mangfold på arbeidsplassen er viktig og bidrar til å skape gode arbeidsmiljøer og gode tjenester. I den nye rammeplanen for barnehagene er det nedfelt at barnehagene skal ivareta mangfold, likeverd og likestilling i barnehagens arbeid. Som en del av dette arbeidet anses det som viktig at barnehagene har både kvinnelige og mannlige rollemodeller for barna. Det er en målsetting at andelen mannlige ansatte i barnehagene i Verdal kommune økes. Rådmannen bes derfor å forsøke tiltrekke menn til nye stillinger i barnehagesektoren i Verdal kommune.
 17. Skolehelsetjeneste, «digital helsesøster/helsestasjon»
  En lett tilgjengelig og god skolehelsetjeneste er en viktig del av satsingen på tidlig innsats. Skolehelsetjenesten skal være tilgjengelig for elevene med en lav terskel for å ta kontakt. Rådmannen bes vurdere en ordning med «digital helsesøster/helsestasjon». Dette kan bidra til å senke terskelen inn til skolehelsetjenesten og gjøre den mer tilgjengelig.
 18. Overføring av oppgaver til vekstbedrift
  Rådmannen bes legge frem en oversikt av oppgaver som kan overføres/settes ut til vekstbedrift.
 19. Private bofellesskap
  Kommunen bes legge til rette for større innslag av private omsorgsboliger og bofellesskap, og samarbeide med private, blant annet med tanke på å identifisere egnede tomter.
 20. Strandryddedag
  Strandryddedagen er en årlig, landsomfattende miljøbegivenhet der intensjonen er å rydde Norges strender frie fra plast og søppel. Kommunestyret ber om at kommunen tar initiativ overfor frivilligheten til å organisere en strandryddedag i Verdal kommune i 2018. Barnehager og skoler oppfordres til å delta.
 21. Nedgang i barnetall og fødselstall gir lavere inntekter
  Kommunestyret har over tid vært bekymret over den betydelige nedgangen i barnetallet i Verdal kommune.
  Elevtallet i Verdalsskolen har over tid gått merkbart tilbake. Denne utviklingen vil i årene framover fortsette og forsterkes. Dette får følger for skolestrukturen.
  Fødselstallene har de siste årene etablert seg på et langt lavere nivå enn tidligere. De siste 4-5 årenes fødselstall er eksempelvis blant de aller laveste etter 2. verdenskrig. Dette får følger ikke minst for barnehagesektoren.
  Denne utviklingen medfører betydelige konsekvenser for kommunens økonomi og dermed kommunens handlingsrom. Også dette utviklingstrekket vil fortsette og betydelig forsterkes i årene framover.
  Denne akselererende situasjonen krever økt fokus. Som ledd i dette arrangeres et eget temamøte i kommunestyret der det ovenfor skisserte utviklingsbildet belyses og drøftes.
 22. Hverdagsintegrering
  Rådmannen bes om å komme til politisk behandling med en konkret tiltaksliste for hvordan kommuneorganisasjonen kan ta en mer offensiv rolle når det gjelder å ta imot elever fra Innvandreropplæringen på språktrening.
  Kommunestyret legger vekt på ansvarliggjøring av ulike avdelinger i kommuneorganisasjonen, slik at kommunen kan gi et tilbud med kontinuitet og trygghet over tid på dette området.
 23. Budsjett og økonomiplan som styringsdokument. Budsjett og økonomiplan-dokumentene er blant de viktigste politiske styringsdokumentene. For at kommunestyret skal kunne ta en aktiv rolle som prioriterings- og styringsorgan, er det ønskelig at budsjett og økonomiplan-dokumentene forbedres med sikte på å blant annet å synliggjøre mål og resultater, konsekvenser av tiltak og økonomisk handlingsrom.
 24. Rekruttering til stillinger som ikke er utlyst/tilsatt som en del av «avvikling av Innherred samkommune» og oppbygging av «Nye Verdal» avventes til mulighetsstudie foreligger.
 25. Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune legges frem for revidering hvor de folkevalgtes godtgjørelse reduseres med 10%
 26. Kommunestyret har en forventing om en reduksjon av sykefraværet i kommunale barnehager som følge av økning i grunnbemanningen og allerede igangsatte tiltak for å øke nærværet. Rådmannen bes innarbeide effekt av reduksjon i sykefravær i kommunale barnehager på 2% for budsjett 2018.
 27. Rådmannen bes legge frem en strategi for reduksjon og salg av kommunaleide bygg og eiendommer. De planlagte investeringer på rådhusbygg settes på vent inntil denne saken er forelagt politisk behandling.
 28. NHOs mulighetsstudie har beregnet ved hjelp av KOSTRA-tall fra 2016 at Verdal kommune har høyere enhetskostnader for renhold og eiendomsdrift (kroner per kvadratmeter) enn «beste praksis.» Kommunestyret ønsker mer kunnskap om disse forholdene. Rådmannen bes derfor beregne reelle enhetskostnader for renhold og eiendomsdrift, og foreslå tiltak for å nå «beste praksis.»
 29. KOSTRA-analyse av 2016 viser at Verdal kommune har langt høyere utgifter til sosialtjenesten pr. innbygger i aldersgruppen 20-60 år enn sammenlignbare kommuner. Rådmannen bes belyse disse forholdene og fremme forslag til tiltak for å ta ned utgiftene.

Oversendelsesforslag til formannskapet:

 1. Nye kommunedelplaner – «Periferiplaner»
   
  Som en oppfølging av vedtatt kommunedelplan Verdal by 2017-2030, sentrumsplanen, bes Rådmannen starte opp et arbeid med «periferiplaner» som fokuserer på opprettholdelse og utvikling av aktive lokalsamfunn utenom kommunens bystatusområde. Det ønskes satt i gang en prosess med å utarbeide forslag til slike kommunedelplaner for følgende lokalsamfunn/geografiske områder:
   
  1. Leksdal- og Stiklestadområdet.
  2. Vuku sentrum med næromland inkludert Leirådal.
  3. Helgådal – Vera
  4. Inndal – Sul
  5. Vinne – Ness – Lysthaugen
  6. Sjøbygda, Trones, Bjørga, Volhaugen og Haukåa.
   
  Det forutsettes god innbyggermedvirkning, gjerne gjennom etablering av bygdeutvalg.
 2. Helse –forebygging – fastlegeordningen
  Rådmannen bes om at det blir gjennomført en evaluering av fastlegeordningen i kommunen, som også omfatter fastlegelistenes omfang i forhold til fastlegenes reelle kapasitetPå denne bakgrunn bes Rådmannen om å få vurdert muligheten for at fastlegeordningen kan organiseres slik at alle listepersoner som ordningen ikke har kontakt med på annet vis, kan få rutinemessig tilbud om helsesjekk med praktisk gjennomførbare tidsintervall, f.eks. ved visse alderspasseringer.En mulig gjennomførbar ordning kan godt starte opp som et prøveprosjekt.

Protokolltilførsel:

 1. Verdal Arbeiderparti og Verdal Kristelige Folkeparti beklager måten kommunestyrets flertall har håndtert årets budsjettprosess på. Videre beklager AP og KRF på det sterkeste at det i årets vedtatte budsjett ligger en rekke – ikke utredete – innstrammingskrav som vil ramme tjenestetilbudet til innbyggerne og ansattes arbeidsforhold hardt i budsjettåret 2018.

 
 
   
 

PS 109/1Stiklestad IL. Søknad om kommunal garanti for lån   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 11.12.2017

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:

 1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Stiklestad idrettslag om kommunal garanti for et lån på kr 16 200 000,- til finansiering for utbygging og rehabilitering av Blommen skisenter.
 2. Verdal kommune garanterer med simpel garanti for lån kr 16 200 000,- som Stiklestad idrettslag tar opp til finansiering for utbygging og rehabilitering av Blommen skisenter.
 3. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr 16 200 000,- med tillegg av 10 prosent av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens garantiansvar kan ikke overstige kr 17 820 000,-.
 4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lån og opphører etter 5 år med inntil 2 år jfr. Garantiforskriftens §3.

    
   
 

PS 110/17 Reglement og rutiner for finans- og gjeldsforvaltning Verdal kommune   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 11.12.2017

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
                   
VEDTAK: 
Finansreglement og rutiner for finansforvaltning vedtas og iverksettes fra vedtaksdato.
  
  
 
  

PS 111/17 Overordnet samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og Levanger kommune   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 11.12.2017

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
                 
VEDTAK:   
Forslag til overordnet samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og Levanger kommune vedtas.
  
  

     

PS 112/17 Revidering av plan- og styringssystemet for Levanger kommune og Verdal kommune   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 11.12.2017

BEHANDLING:  
Innstilling fra samkommunestyret ble utdelt i møtet.

Ved votering ble samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt.
                 
VEDTAK: 
Revidert plan- og styringssystem datert 29.09.2017 vedtas. 
 
 
 
  

PS 113/17 Kommunestyreoppnevnt medlem i Midt-Trøndelag regionråd   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 11.12.2017

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Som kommunestyreoppnevnt medlem i Midt-Trøndelag regionråd oppnevnes: Marit Voll. 

 

PS 114/17 Innstilling på valg av revisor    Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 11.12.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:
Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for Verdal kommune fra 01.01.2018.
  
 
  
 

PS 115/17 Marit Anna Morken - søknad om permisjon fra kommunale verv fram til og med mars 2019
    Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 11.12.2017

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med slik resultat:

 • Pkt. 1- enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 og 3 samlet – enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Marit Anna Morken om permisjon fra kommunale verv i perioden 11.12.2017-31.03.2019.
 2. Einar Olav Larsen rykker opp som fast medlem i kommunestyret fram til 31.03.2019.
 3. 2. personlige vara i fjellstyret: Marit Voll

  
  
 

PS 116/17 Orientering  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 11.12.2017

BEHANDLING:   
Rådmannen orienterte om:

 • Avvikling Innherred samkommune og Nye Verdal kommune – flytting, lokalisering og ansettelser.

Ordfører orienterte om:

 • Eiermøte i NTE avholdt og vi nærmere oss dato for overtakelse.


   Til toppen av siden

Publisert: 20.10.2017 12:37 Sist endret: 12.08.2021 15:14
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS