Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 11.12.17 - PS 114/17 Innstilling på valg av revisor

Saksbehandler : Jostein Grimstad

Arkivref : 2017/2493

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 11.12.2017 114/17


Kontrollutvalgets innstilling:
Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for Verdal kommune fra 01.01.2018.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Behandling i kontrollutvalget 13. november 2017:
Kontrollutvalgets vedtak
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret for videre behandling.

Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret for videre behandling.

Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret
Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for Verdal kommune fra 01.01.2018.

Kontrollutvalgets behandling
Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak i møtet
Ingen

Endelig vedtak
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret for videre behandling.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret
Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for Verdal kommune fra 01.01.2018.

Vedlegg
Brev fra Revisjon Midt-Norge SA, datert 28.09.2017

Ikke trykte vedlegg
Ingen

Saksopplysninger
KomRev Trøndelag IKS er kommunens valgte revisor pr d.d. Deltagerkommunene i hhv. KomRev Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge IKS har fattet likelydende vedtak om å slutte seg til det nye samvirkeforetaket Revisjon-Midt-Norge SA, og samtidig oppløse KomRev Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge IKS.

Kommunelovens § 78 nr. 4 lyder:
Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget.

Etableringen av Revisjon Midt Norge SA er en videreføring av 2 interkommunale samarbeid om revisjon. Selskapsdannelsen innebærer videre at prinsippet om kommunal egenregi videreføres, jf. vedtektenes §3. Kriteriet for at virksomheten regnes som i kommunal egenregi er at virksomhetens omsetning til andre enn medlemskommuner ikke overstiger 20% av foretakets totale omsetning.

Vurdering:
KomRev Trøndelag IKS er i dag kommunens valgte revisor. Etableringen av Revisjon Midt Norge SA er en videreføring av tidligere interkommunalt samarbeid om revisjon i egenregi.

Ved en videreføring av en revisjonsordning som er etablert for å produsere revisjonstjenester i kommunal egenregi kommer lov om offentlige anskaffelser ikke til anvendelse.

Men ettersom det er opprettet et nytt selskap med et nytt organisasjonsnummer er det imidlertid nødvendig at kommunestyret formelt treffer et nytt valg av revisor. Dette skal gjøres på bakgrunn av en innstilling fra kontrollutvalget.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 04.12.2017 08:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS