Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.01.2018

Møtested :   Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           29.01.2018
Tid:             18:00 - 22:45 
Til stede:    35 representanter

Sak 3/18 behandlet før 2/18 – enstemmig. 

 
Video-opptak av hele møtet fra start til slutt.
(det er noen korte brudd mot slutten av opptaket, slik at noen få sekunder har falt ut i overgangen mellom sak 7 og 8, sak 8 og 9, og sak 11 og 12)
 
Kulturinnslag. Hedvig Christiansen og Einar Olav Larsen spiller "Bergrosa" av Sven Nyhus. Video
 
Åpning, opprop og merknader. Video.

Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 01/18 Godkjenning av møteprotokoll  11.12.2017 Protokoll video
PS 02/18 Revidering av Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 03/18 Operasjonalisering av budsjettvedtak Saksframlegg Protokoll video, behandling
video, votering
PS 04/18 Avklaring av tjenestetilbud i nytt helsebygg Saksframlegg Protokoll video
PS 05/18 Utbygging av Vinne skole - fremdriftplan og milepæler Saksframlegg Protokoll video
PS 06/18 Felles strategi for forskning, utvikling og innovasjon (FOUI-strategi) Saksframlegg Protokoll video
PS 07/18 Detaljregulering for Sagstuvegen 18 Saksframlegg Protokoll video
PS 08/18 Utbyggingsavtale for Sagstuvegen 18 Saksframlegg Protokoll video
PS 09/18 Revidering av vedtekter - Midt-Trøndelag regionråd Saksframlegg Protokoll video
PS 10/18 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2018 Saksframlegg Protokoll video
PS 11/18 Anne Eli Kjesbu - søknad om fritak fra vervet som varamedlem i innvandrerrådet for resten av valgperioden 2015-2019 Saksframlegg Protokoll video
PS 12/18 Orientering - Protokoll video
PS 13/18 Spørsmål fra Fatima Almanea (AP) - mobbing i verdalsskolen Saksframlegg Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 29.01.2018
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Nei Emmanuel Glordy Bowah møtte som vara. 
Torill Elverum AP Medlem Ja  
Arild Stenberg AP Medlem Ja  
Siv Engelin AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Tomas Iver Hallem SP Medlem Nei Andor Jermstad møtte som vara.
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
John Hermann Uavhengig Medlem Ja  
Bård Storhaug FRP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Bjørn Stian Hojem V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 001/18 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.01.2018

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 11.12.17 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:
Protokoll fra møte 11.12.17 godkjennes.  
    
  
 

PS 002/18 Revidering av Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Verdal kommune  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.01.2018

BEHANDLING: 
Denne saken ble behandlet etter sak 3/18.

AP v/Arild K. Pedersen fremmet følgende utsettelsesforslag:
«Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune er vedtatt av et enstemmig kommunestyre og gjelder for valgperioden 2015 – 2019. Reglementets intensjon er å gi forutsigbarhet for folkevalgte og mellom folkevalgte og deres arbeidsgivere. Reglementet revideres regelmessig ved inngangen til hver valgperiode.

Sak om revidering av Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune utsettes og behandles i forkant av neste valgperiode.»

Ved votering ble utsettelsesforslaget vedtatt med 21 mot 14 stemmer.
    
VEDTAK:
Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune er vedtatt av et enstemmig kommunestyre og gjelder for valgperioden 2015 – 2019. Reglementets intensjon er å gi forutsigbarhet for folkevalgte og mellom folkevalgte og deres arbeidsgivere. Reglementet revideres regelmessig ved inngangen til hver valgperiode.

Sak om revidering av Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune utsettes og behandles i forkant av neste valgperiode. 

 

PS 003/18 Operasjonalisering av budsjettvedtak  Til toppen av siden  video fra debatt / behandling (før gruppemøte)
video fra votering (etter gruppemøte)

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.01.2018

BEHANDLING:   
Utdelt i møtet:

AP v/Arild K. Pedersen fremmet følgende alternativt forslag:
«Formannskapets vedtak i PS 121 / 17 Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018 – 2021 gjenopptas som innstilling til kommunestyret med følgende endringer og tillegg:

 • Eiendomsskattesatsene økes med 0, 5 promille – tilsvarende 5 millioner kroner fra og med budsjettåret 2018.
 • Driftsbudsjettet 2018 reduseres med 5,5 millioner kroner,- fortrinnsvis på innkjøpspostene.
 • Rådmannen bes fortsette arbeidet med å tilpasse kommunens aktivitetsnivå med inntektsforutsetningene. Det forutsettes sterk involvering fra Formannskapets side i dette arbeidet».

Høyre v/Silje Sjøvold fremmet følgende alternativt forslag:
«

 1. Kommunestyret slutter seg til at intensjonen med mulighetsstudie inntas i de ordinære styringsprosessene som beskrevet.
 2. Samlet inntekt for eiendomsskatt økes med kr 0,5 mill. som følge av økning i antall objekter, og sikrer ivaretakelse av arbeidsgiveransvar som beskrevet i saken etter oppløsningen av Innherred samkommune.
 3. Kommunestyret vedtar følgende budsjettreduksjoner for 2018 for å starte operasjonaliseringen av reduksjonsbeløp i PS 108/17:
  - Ansvar 1151 – kr 400.000,-
  - Ansvar 1153 – kr 700.000,-
  - Ansvar 1110 (kommunalsjef) – kr 500.000,-
  - Ansvar 1110 (førjulstaco) – kr 100.000,-
  - Ansvar 1110 (reglement folkevalgte) – 250.000,-
  - Ansvar 1110, funksjon 180 (reservepost) – kr 130.000,-
  - Ansvar 1110, funksjon 180 (drift av råd) – kr 30.000,-
  - Ansvar 125 – rammereduksjon kr 400.000,-:
     > Husleie Turneteatret 100.000,-
     > Tilskudd drift organisasjonseide idrettsanlegg 50.000,-
     > Tilskudd drift Sentralidrettsanlegget på Ørmelen 50.000,-
     > Prisutdelingsarrangement 100.000,-
     > Driftstilskudd FIFF 30.000,-
     > Økt elevavgift kulturskolen 50.000,-
     > Vedlikehold kommunale lokaler i Tindved 20.000,-
   
     > SUM 500.000,-
   
     > Ansvar 141 – alle funksjoner kr 500.000,-:
        Søndagsstenging svømmebasseng, kr 100.000,-
        Ytterligere vedlikeholds- og servicereduksjoner bygg og eiendom, kr 300.000,-
        Slukking av gatelys deler av natt, kr 100.000,-
 4. Rådmannen spesifiserer budsjettjusteringen på ansvar, funksjon og art i tråd med kommunestyrets vedtak.
 5. Rådmannen kan fortsette med bygningsmessige omgjøringer i rådhuset for å øke kapasiteten og samlokalisere og samordne ressursene innen arkiv og servicetjenester, samt etablere publikumsmottak og sikkerhetsforbedringer.
 6. Rådmannen bes fortsette arbeidet med å tilpasse aktivitetsnivået i hele kommuneorganisasjonen for å møte fremtidens utfordringer både på kort og lang sikt.
 7. Det søkes å inngå innkjøpssamarbeid med nabokommunene så raskt som mulig.
 8. Kommunestyret opprettholder en målsetning om 5 millioner kroner besparelser på innkjøp.
 9. Rådmannen bes undersøke mulighetene for reforhandling av gjeldende rammeavtaler på innkjøp. Leasing vs. selveie på kommunale tjenestebiler vurderes.
 10. Verdal kommune er en stor eiendomsbesitter med 87 000 m2 bygg samt ca. 100 000 m2 uteareal i tilknytning til byggene. Kommunen har økt sin eiendomsmasse de siste årene. Med en omfattende bygningsmasse og store arealer følger det behov for drift- og vedlikeholdsoppgaver med de kostnader det innebærer. Samtidig må kommunen til enhver tid vurdere sitt reelle behov for eiendommer og formålsbygg. Det er en forventning at kommunen skal redusere sin totale eiendomsmasse. Rådmannen bes legge frem en strategi for reduksjon og salg av kommunaleide bygg og eiendommer.
 11. Det undersøkes om sentralidrettsanlegget kan være aktuell for overdragelse/salg til andre aktører.»

Forslag til voteringsorden:

 1. Formannskapets innstilling.
 2. Alternativ votering mellom AP sitt forslag og Høyre sitt forslag pkt 1-5.
 3. Punktvis votering over H sitt forslag 6-11.

Voteringsorden ble enstemmig vedtatt.

Høyre trekker sine forslag pkt 6 og pkt 8 hvis AP sitt forslag blir vedtatt.

Votering:

 • Formannskapets innstilling falt med 1 mot 34 stemmer.
 • Alternativ votering mellom AP sitt forslag mot Høyre sitt forslag pkt. 1 – 5, AP sitt forslag ble vedtatt med 18 stemmer. 17 stemmer ble avgitt for forslaget til Høyre.
 • Høyres forslag pkt. 7 – enstemmig vedtatt.
 • Høyres forslag pkt. 9 – vedtatt med 21 mot 14 stemmer.
 • Høyres forslag pkt. 10 – vedtatt med 29 mot 6 stemmer.
 • Høyres forslag pkt. 11 - vedtatt med 19 mot 16 stemmer.

VEDTAK:   

 1. Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 vedtas.
 2. Det settes av 11 % av skatteinntekter i margin.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2018 til 4,0 o/oo generelt, også for verker og bruk.
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
   
  a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
  b. For øvrig fritas:
  • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
  • Verdal videregående skoles eiendommer
  • Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
  • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
  • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Trondheim havn IKS' eiendommer
  • Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.
   
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
 4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 5. Det vedtas økonomireglement for 2018 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2018 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
 7. Ramme for låneopptak til videreutlån/startlån settes til kr. 30.000.000,-.
 8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2018 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 146.550.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 9. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 10. Driftsbudsjettet 2018 reduseres med 5,5 millioner kroner,- fortrinnsvis på innkjøpspostene.
 11. Rådmannen bes fortsette arbeidet med å tilpasse kommunens aktivitetsnivå med inntektsforutsetningene. Det forutsettes sterk involvering fra Formannskapets side i dette arbeidet.
 12. Et historisk investeringsløft
  Verdal kommune står foran et historisk investeringsløft. Brutto investeringer i neste 4 – årsperiode anslås til hele 1, 2 mrd kroner. Investeringsvolumet er i hovedsak konsentrert om kommunale kjerneoppgaver innen helse, pleie og omsorg samt innen oppvekst – særlig i skolesektoren.
   
  Denne formidable satsingen vil medføre en betydelig kvalitetsheving av helt sentrale deler av den kommunale velferds – og tjenesteproduksjonen. Investeringsløftet vil også gi langt bedre muligheter til bedre tjenesteproduksjon i en mer fleksibel og mer moderne bygningsmasse. Denne vil i langt større grad enn i dag være bedre tilrettelagt for de stadig mer effektive logistikk – og teknologiløsninger som løpende utvikles og implementeres.
   
  Kommunestyret registrerer med tilfredshet rådmannens fokus på ledelse, lederutvikling og lederstøtte. Dette sammenholdt med oppbyggingen av en ny utviklingsstab med tung økonomisk analyse – og styringskompetanse er etter kommunestyrets syn en god og nødvendig strategi for å lykkes med det store velferdsløftet Verdal kommune skal gjøre i økonomiplanperioden.
   
  Det er kommunestyrets klare politiske ambisjon å ivareta både økonomisk ansvarlighet i kommuneøkonomien og kommunens utviklingskraft over tid. En stabil og forutsigbar politikk, klare økonomiske prioriteringer og politisk vilje til god økonomistyring er grunnlaget for felles trygghet for innbyggere, ansatte og tjenestetilbudet som sådan. Kommunestyrets ambisjon om 2 % netto driftsresultat ligger fast. Det erkjennes likevel at resultatene vil kunne svinge i en kommune med våre rammebetingelser.
  Rådmannen bes legge fram sak til politisk behandling som inneholder en helhetlig og spisset strategi for rapportering, informasjon, kommunikasjon og samhandling mellom politisk og administrativt nivå for gjennomføringen av investeringsløftet i økonomiplanperioden 2018 – 2021. Innbygger – og ansattefokuset vektlegges tungt i saken.
 13. Innbyggerdialog og nærmiljø
  Kommunestyret ønsker å forsterke fokuset på innbyggeren og på nærmiljøet, og vil derfor legge til rette for å utvikle en løpende dialog med innbyggerne på en stadig mer aktiv og oppsøkende måte.
   
  På bakgrunn av dette bes rådmannen om å utrede følgende:
  - At enkelte kommunestyre- eller formannskapsmøter arrangeres ute i lokalsamfunnene. Møtene starter eksempelvis med en fast dialogdel, slik at lokale lag og foreninger får en fast og forutsigbar kontaktarena med kommunepolitikerne.
  - Opprettelsen av en egen budsjettpost «nærmiljøtiltak» til bruk i det enkelte lokalsamfunn etter lokale disposisjoner. Den årlige bevilgningen til dette formålet fastsettes ved kommunestyrets behandling av årsregnskapet.
  - Det arrangeres en årlig dialogkonferanse med frivillige lag og foreninger med siktemål på å få fram de gode ideene underveis i den løpende samfunnsutviklingen.
 14. Det søkes å inngå innkjøpssamarbeid med nabokommunene så raskt som mulig.
 15. Rådmannen bes undersøke mulighetene for reforhandling av gjeldende rammeavtaler på innkjøp. Leasing vs. selveie på kommunale tjenestebiler vurderes.
 16. Verdal kommune er en stor eiendomsbesitter med 87 000 m2 bygg samt ca. 100 000 m2 uteareal i tilknytning til byggene. Kommunen har økt sin eiendomsmasse de siste årene. Med en omfattende bygningsmasse og store arealer følger det behov for drift- og vedlikeholdsoppgaver med de kostnader det innebærer. Samtidig må kommunen til enhver tid vurdere sitt reelle behov for eiendommer og formålsbygg. Det er en forventning at kommunen skal redusere sin totale eiendomsmasse. Rådmannen bes legge frem en strategi for reduksjon og salg av kommunaleide bygg og eiendommer.
 17. Det undersøkes om sentralidrettsanlegget kan være aktuell for overdragelse/salg til andre aktører.


    
 

PS 004/18  Avklaring av tjenestetilbud i nytt helsebygg   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.01.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:    

 1. Kommunestyret er orientert om programmeringsarbeidet med det Nye helsebygget, og gir samspillsgruppa mandat til å gå videre med funksjonsprogrammering i ideutviklingsfasen slik det er belyst i saken.
 2. Kommunestyret oppnevner følgende representanter i referansegruppa for det nye helsebygget:
  Trine Reitan
  Marit Voll
  Silje Sjøvold


   
  

PS 005/18 Utbygging av Vinne skole - fremdriftplan og milepæler   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.01.2018

BEHANDLING:  
Arild Kvernmo Pedersen (AP) og Einar Olav Larsen (SP) fremmet følgende alternativt forslag:
«Kommunestyret tar saken, «Utbygging av Vinne skole, framdrift og milepæler», til etterretning, og gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre prosessen med etablering av felles skoleanlegg for det som blir de tidligere skolekretsene i Vinne og Ness – i Vinne som beskrevet.»

Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling og forslaget fra Arild K. Pedersen og Einar O. Larsen, ble forslaget fra Pedersen og Larsen enstemmig vedtatt.
                    
VEDTAK: 
Kommunestyret tar saken, «Utbygging av Vinne skole, framdrift og milepæler», til etterretning, og gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre prosessen med etablering av felles skoleanlegg for det som blir de tidligere skolekretsene i Vinne og Ness – i Vinne som beskrevet.  
  
 
  

PS 006/18 Felles strategi for forskning, utvikling og innovasjon (FOUI-strategi)   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.01.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt.
                  
VEDTAK:   
Kommunestyret vedtar felles strategi for forskning, utvikling og innovasjon (FOUI-strategi).

     

PS 007/18 Detaljregulering for Sagstuvegen 18   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.01.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble innstilling fra komite plan og samfunn enstemmig vedtatt.
                  
VEDTAK: 
Verdal kommune vedtar detaljregulering for Sagstuvegen 18 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, med de endringene som er foreslått etter høring og offentlig ettersyn. 
 
 
  

PS 008/18 Utbyggingsavtale for Sagstuvegen 18   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.01.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble innstilling fra komite plan og samfunn enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 
Forslag til utbyggingsavtale vedtas slik den ble lagt frem til høring og offentlig ettersyn. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4.

 

PS 009/18 Revidering av vedtekter - Midt-Trøndelag regionråd    Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.01.2018

BEHANDLING:  
SP v/Marit Voll fremmet følgende forslag til varamedlem for kommunestyreoppnevnt representant (Marit Voll).
«Pål Sverre Fikse

Ved votering ble formannskapets innstilling med forslag fra Marit Voll enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Verdal kommunestyre vedtar vedtekter revidert 11. januar 2018 for Midt-Trøndelag regionråd.
Vara for kommunestyreoppnevnt representant: Pål S Fikse  
 
  
 

PS 010/18 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2018    Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.01.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Kontrollutvalgets Årshjul – møteplan 2018 og årsplan 2018 tas til orientering.
   
 
 

PS 011/18 Anne Eli Kjesbu - søknad om fritak fra vervet som varamedlem i innvandrerrådet for resten av valgperioden 2015-2019
    Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.01.2018

BEHANDLING:  
AP v/Ove Morten Haugan fremmet følgene forslag til pkt. 2:
Anne-Gudrun C. K. Lyngsmo (AP).

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Formannskapets innstilling – enstemmig vedtatt
 • Forslag fra AP – enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  

 1. Anne-Eli Kjesbu fritas fra vervet som varamedlem i innvandrerrådet.
 2. Følgende oppnevnes som nytt varamedlem for resten av valgperioden: Anne-Gudrun C. K. Lyngsmo


   
 

PS 012/18 Orientering  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.01.2018

BEHANDLING:   
Rådmannen orientering om:

 1. Regnskap 2017 – fokus på virksomhetsområder.
 2. Oppstartsmøter §27-samarbeid, konstituerende styremøte B/R gjennomført. De øvrige konstituerende møter senere denne uken.
  a) Lokalisering, Herredshuset
  b) Daglige ledere
  c) K.styret – styret
 3. Temamøter våren 2018, helse- og velferd og helsebygg:
  - 13.februar 2018 kl 1800 – 1930 i kommunestyresalen
  - 13.mars 2018 kl 1800 – 1930 i kommunestyresalen
  - 24.april 2018 kl 1800 – 1930 i kommunestyresalen
  - 22.mai 2018 kl 1800 – 1930 i kommunestyresalen
  - 19.juni 2018 kl 1800 – 1930 i kommunestyresalen
 4. Orientering fra Askeladden barnehage,
  Etter 40 års drift meddeler Askeladden barnehage at barnehagen blir lagt ned etter barnehageåret 2017/18.
  Barnehagens begrunnelse: Årsaken er at barnehagen har for få barn, og det ser ikke ut til at denne situasjonen vil forandre seg de nærmeste årene.
 5. Innkjøpssamarbeid med andre kommuner; i gang. 19. januar møte med kommunene nærmest oss nord for oss. 6. februar møte hvor også Stjørdal er med for å søke å få etablert et ønskelig større samarbeid.
 6. Rammeavtaler, leasing/eie av tjenestebiler.

Ordfører orienterte om:

 • Trafikksikkerhetsprisen 2017 tildelt til Verdal
 • Utbygging på bredbånd og mobilnett – går ut på Doffin i disse dager. Utbygging i 2018/2019.
 • NTE: ekstraordinær generalforsamling i begynnelsen av januar – for valg av representanter med vara – vi er nå deleiere. Vår kandidat er Silje Sjøvold med vara Trine Reitan.
 • Regionalt næringsfond vil avsluttes nå etter sammenslåing av fylkene og dette skjer når alle prosjekter er avsluttet og tilskudd utbetalt. Evt restmidler utbetales og fordeles til kommunene.
 • Neste møte i kommunestyret (26. februar). Settes av tid mellom kl. 18.00 til 1930 til prosess med tema 2030 – tusenårsmarkeringen 

 

 

PS 013/18 Spørsmål fra Fatima Almanea (AP) - mobbing i verdalsskolen   Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.01.2018

BEHANDLING:   
Fatima Almanea (AP) fremmet sine spørsmål.

Ordfører svarte slik:
Takker for spørsmålet som reiser en relevant problemstilling vi må ha fokus på.

Ordfører, i disse budsjett, regnskap og strukturtider er det lett å glemme at vårt arbeid og engasjement handler om mennesker - om eleven, rørleggeren, sykeheimpasienten, om entreprenøren. De siste dagene er det fremkommet nye tall vedrørende mobbing som bør interessere enhver i denne forsamlingen.

Den nasjonale elevundersøkelsen viser en økning i antallet elever som opplever mobbing på skolen. 50 000 barn, 6,6 prosent, oppgir at deres skolehverdag preges av mobbing. Gjennom dialogen med Fylkesmannen får jeg opplyst at de regionale og lokale tallene ikke er klare enda, derfor tar jeg utgangspunkt i den nasjonale tendensen.
Kommunestyret er skoleeier. Denne rollen stiller store krav til oppfølging. For å utvikle verdalsskolen må vi være oppdaterte, nysgjerrige, spørrende og tydelige i prioriteringene. Vi må også ha klare ambisjoner. Hva som forventes og kreves, er det delvis opp til oss å bestemme. Våre signaler og vedtak er utgangspunkt for mange satsinger og fokusområder. Dette handlingsrommet må vi bruke godt.

Etter opplæringslovens kapittel 9A har kommunen ansvar for å oppdage, undersøke, gjennomføre tiltak samt følge opp i etterkant. Som ordføreren ser, er dette svært omfattende arbeid som krever tilstrekkelige ressurser og tydelige retningslinjer.

Mobbing er et omfattende problem. Den berører ofte de svakeste elevene og kan ha livslange følger. Mobbing har også ulike former og kan inngå i de fleste strukturer. Nettmobbing er eksempelvis en økende utfordring som kan være vanskelig å oppdage. Det er vår jobb å sørge for at det er nok kompetanse og bevissthet i verdalsskolen til å avsløre og håndtere alle former for trakassering.

For oss som skoleeier må det være veldig viktig å utvikle en kultur hvor elevenes opplevelser og bekymringer tas på alvor. Elevenes behov skal være i sentrum, og deres stemme den viktigste. Det er avgjørende at vi tar utgangspunkt i elevenes opplevelser, og at vi ikke bagatelliserer eller bortforklarer den subjektive erfaringen. Elevene skal møtes med respekt over hele linja!

Et av våre hovedoppdrag er å tilby barna gode og trygge skolemiljø. Vi skal derfor sette inn tydelige tiltak for å komme den negative utviklingen til livs. Målet vårt skal være at barnehagene og skolene skal forebygge, oppdage og håndtere mobbing raskere og bedre enn før. Læringsmiljøet er en avgjørende faktor for hvorvidt våre elever får maksimalt utbytte av skolegangen, både sosialt og pedagogisk.

En god barndom varer hele livet. Vår motivasjon må være at flest mulig barn skal minnes positivt tiden ved våre skoler.

I utgangspunktet finnes det flere datasett som kan danne kommunens kunnskapsgrunnlag knyttet til mobbing. Årlig gjennomføres det en elevundersøkelse som sier noe om status for mobbing på den enkelte skole. I tillegg kjøres det en Ungdataundersøkelse som omfatter ungdomsskoleelever og elever på videregående skole. Den kjøres annet hvert år, og i den finnes det spørsmål som også omhandler mobbing. Den enkelte skole har også sine egne «temperaturmål» i form av trivselsundersøkelser, og i tillegg skal alle skoler ta i bruk et nytt kartleggingsverktøy – Spekter – som er direkte inn mot tematikken læringsmiljø, trivsel og mobbing. Det vil derfor være viktig å sammenstille alle disse datasettene for å få et så samlet bilde av utfordringene i tilknytning til læringsmiljø og mobbing.

Spørsmål til ordføreren;

 1. Hva er statusen for skolene i Verdal? Finnes det nevneverdige forskjeller mellom de ulike skolene?
   
  Svar:
  Som på alle områder er det en viss variasjon i status på dette mellom de ulike skolene, men den er relativt liten. Med bakgrunn i data fra elevundersøkelsen er det ingen skoler som utmerker seg spesielt, med det innebærer samtidig at alle må derfor være svært bevisst på å følge tett det som skjer her.
 2. Hvilke tiltak er satt in for å imøtekomme kravene i opplæringslovens kapittel 9A? Og hvor langsiktige er disse?
   
  Svar:
  Fylkesmannen har gitt alle skoleledere et godt kompetansepåfyll over flere fagdager i fjor høst. Vi er derfor i gang med revideringer av våre prosedyrer. I tillegg har Levanger og Verdal kommune bestemt seg for å samarbeide om å etablere «Innsatsteam mot mobbing» for alle skoler. I jobben med å etablere det brukes landets fremste kompetansemiljø – Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. De vil gi skolene en spisskompetanse i å forstå mobbingens psykologi, i å avdekke og ikke minst bearbeide, løse og følge opp mobbesaker. I tillegg etableres et kommunalt innsatsteam som en felles overbygning av disse lokale innsatsteamene – og det vil kunne avhjelpe de mest krevende sakene. Som et ledd i prosessen vil også alle ansatte få en heldag med kompetansepåfyll i 2018.
   
  I tillegg ble det brukt en halvdag i 2017 hvor alle ledere i skole, barnehage (kommunale og private) og hjelpetjenester reflektere og delte ideer til hvordan vi sammen kan motvirke mobbing.
 3. Ses den negative utviklingen i sammenheng med andre utfordringer i ungdomsmiljøet?
   
  Svar:
  Hvilken negativ utvikling adresseres her? Utfordringer i ungdomsmiljøet har ingen automatisk sammenheng...
   
  Med bakgrunn i Ungdata 2017 er det noen negative og noen positive trender i ungdomsmiljøet. Disse vil selvfølgelig følges nøye. I fjor høst ble det gjennomført prosesser opp mot de som jobber i tilknytning til ungdom, og hensikten med det var å bygge et fellesskap som kan bedre samkjøre de tiltakene kommunen har opp mot Ungdom. I fjor ble det også startet en Kjør for livet-klubb i Verdal, og det ble også gitt mer kraft til barnevernets Flip-overmetodikk opp mot ungdom.
   '
 4. Har kommunen tydelige krav og ambisjoner til arbeidet mot mobbing?
   
  Svar:
  Kommunen har tydelige krav og ambisjoner her. Med en tydeliggjøring av Opplæringslovens §9A blir det viktig å kvalitetsforbedre prosedyrer og ikke minst kompetanseheve hele organisasjonen i forhold til arbeid mot mobbing. Gjennom «Innsatsteam mot mobbing» skal alle kommunens skoler bli satt bedre i stand til å avdekke, følge opp og stoppe mobbing. I tillegg blir kommunens overordnede team enda en sikkerhetsventil for å løse slike vanskelige saker. I tillegg blir det også viktig å få med samfunnet for øvrig med på en stor dugnad for å hindre mobbing. Det kommunale foreldreutvalget er allerede utfordret, og skal vi lykkes i denne jobben må alle gode krefter aktiviseres samlet – det være seg idrettslag, velforeninger, frivillighet med mer. Ambisjonen er selvfølgelig at ingen elever skal oppleve mobbing. Dette er en krevende ambisjon, men med kunnskap om mobbingens skadevirkninger er det ikke mulig å operere med en lavere ambisjon.
   
  Kan komme tilbake til det bredere anlagte forebyggende arbeidet om det skulle være ønskelig. Det får jeg høre i et eventuelt tilleggsspørsmål.

Oversendelsesforslag til formannskapet fra Fatima Almanea:
Spørsmålet om mobbing i verdalsskolen oversendes formannskapet for videre behandling.

Enstemmig oversendt 
 

   Til toppen av siden

Publisert: 20.10.2017 12:37 Sist endret: 12.08.2021 15:16
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS