Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.01.2018 - PS 2/18 Revidering av Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Verdal kommune

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/4623 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Fomannskapet 18.01.2018 2/18
Kommunestyret 29.01.2018 2/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 18.01.2018

BEHANDLING:

SP v/Pål Sverre Fikse fremmet følgende tilleggsforslag:
«Pkt. 4.2 opprettholdes uendret.»

AP v/Bjørn Iversen fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
«Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune er vedtatt av et enstemmig kommunestyre og gjelder for valgperioden 2015 – 2019. Reglementets intensjon er å gi forutsigbarhet for folkevalgte og mellom folkevalgte og deres arbeidsgivere. Reglementet revideres regelmessig ved inngangen til hver valgperiode.

Sak om revidering av Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune utsettes og behandles i forkant av neste valgperiode.»

Ved votering falt utsettelsesforslaget med 4 mot 5 stemmer.

Det ble så votert over rådmannens forslag til innstilling som ble enstemmig vedtatt.
Det ble til slutt votert over tilleggsforslag fra SP v/Pål Sverre Fikse som ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 2015-2019 justeres i henhold til vedlagt forslag til nytt reglement med følgende endring:
Pkt. 4.2 opprettholdes uendret. 

 

 

Rådmannens innstilling:
Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 2015-2019 justeres i henhold til vedlagt forslag til nytt reglement.
 

Vedlegg:
Forslag til revidert reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 2015-2019
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Kommunestyret vedtok i møte 11. desember 2017 i sak 108/17 bl.a.
«Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune legges frem for revidering hvor de folkevalgtes godtgjørelse reduseres med 10 %.»

Rådmann har revidert reglementet og i vedlagte forslag er endringene markert med rødt og med overstrykninger.

Det er ikke foreslått endringer under pkt. 6.2 Legitimert tapt arbeidsfortjeneste. Dette med tanke på rekruttering av nye folkevalgte ved senere valg, og deres mulighet til å delta i folkevalgt arbeid uten å tape inntekt.

Når det gjelder frikjøp av komiteledere er det inngått avtaler om frikjøp og arbeidsgivere har lagt planer i forhold til det. Dette punktet kan således ikke endres før neste valgperiode, dvs i 2019.

I tillegg til en reduksjon på 10% i godtgjøringer foreslår rådmannen følgende endringer:

  • Pkt. 2.1 C Kommunal Rapport – dette reduseres og vil gjelde gruppeledere i kommunestyret, formannskapet og arbeidstakerrepresentanter.
  • Pkt. 4.2, 2. ledd Arbeidsgodtgjøring nestledere i komiteene strykes.Møtegodtgjøring til arbeidstakerrepresentanter i administrasjonsutvalget stykes.
     

Abonnement for Kommunal Rapport er stoppet fra 1.1.18 og vil bli bestilt på nytt når Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår er revidert.

Disse endringene vil gi en besparelse på ca kr 370.000,-..
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 22.01.2018 08:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS