Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.01.2018 - PS 5/18 Utbygging av Vinne skole - fremdriftplan og milepæler

Saksbehandler: John Olav Larsen

Arkivref : 2018/4649 -/

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 18.01.2018 5/18
Kommunestyret 29.01.2018 5/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 18.01.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Kommunestyret tar saken, Utbygging av Vinne skole, fremdrift og milepæler til etterretning, og gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre prosessen som beskrevet.

 

 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar saken, Utbygging av Vinne skole, fremdrift og milepæler til etterretning, og gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre prosessen som beskrevet. 
  
Vedlegg:
Ingen.
  
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Rådmannen viser til PS 56/17, «Skolestruktursaken» av 19/6-2017 og PS 97/17, Organisering av forprosjekt Vinne skole av 27/11-2017.

I skolestruktursaken er utbyggingen ved Vinne skole estimert til et utbyggingsbehov på 1400m2 tilleggsareal i forhold til dagens skole. Dette utgjør i hovedsak flere klasserom, samlingsrom og bedre arbeidsrom for ansatte. Beregninger viser at det i tillegg er behov for oppgradering av eksisterende arealer, ventilasjon, universell utforming med mer. Alt dette er grovt beregnet til ca. 110 millioner kroner.

Den såkalte Arconrapporten viser at eksisterende areal kan pusses opp, men det vil likevel være behov for en grundigere gjennomgang i et forprosjekt for å vurdere hva som vil være den mest fornuftige og bærekraftige måten å gjøre dette på.

I skolestruktursaken ble det beregnet at ny skole for Ness og Vinne skulle kunne tas i bruk fra 1/8-19. Som det fremgår av gjennomgangen nedenfor, og som antydet i PS 97/17, er dette krevende. Slik sett kan det, selv med et tydelig mål 1.8-19, bli mest realistisk og sannsynlig med ferdigstilling vinter /vår 2020.

Fremdrift
I det følgende gis en kortfattet gjennomgang av planlagt prosess:

Kommunen vil lyse ut en konkurranse for å engasjere en rådgiver for utarbeidelse av forprosjekt. Anbudet for dette med tanke på størrelsen på prosjektet regner rådmannen med kommer på mer enn 1,1 millioner kroner jf. erfaring med andre prosjekter, og i henhold til lov om offentlige anskaffelser legges dette ut som et ordinært tilbud i DOFFIN. Konkurransen er planlagt utlagt i januar slik at rådgiver er kontrahert i månedsskifte februar/mars 2018.

Arbeidet med forprosjekt forventes gjennomført i perioden mars – juni 2017. Det er i denne perioden styringsgruppen vil ha størst medvirkning i prosjektet. Det lages først en mer inngående tilstandsrapport for eksisterende bygg, dette for å avklare fremtidig kostnadsbilde i forhold til behov.

Dette kan medføre en videre vurdering om det er fornuftig å rehabilitere eksisterende bygg, kontra riving av eksisterende bygg og sette opp alt nytt. Tidligere rapporter fra Arcon Prosjekt AS tilsier at eksisterende bygg kan benyttes.

Videre vil forprosjektet beskrive nye romplaner, avdekke arealbehov, universell utforming, beskrive alternative energiløsninger samt disponering av uteareal.

Kostnadsestimat vil også bli utarbeidet for dette prosjektet.

Estimert godkjenning av forprosjekt og vedtak om utbygging/renovering i kommunestyret i september 2018.

Byggestart
Med forbehold om vedtak i kommunestyret i september sendes så dette ut på totalentreprisekonkurranse i oktober 2018, med forventet kontrahering av entreprenør ved årsskriftet 2018/2019. Det forventes byggestart på nyåret 2019.

Midlertidige lokaler
Det er ennå ikke konkludert rundt behovet for midlertidige lokaler, da løsning på dette avhenger av hva som skal renoveres og ikke i eksisterende bygningsmasse. Det er gjort flere vurderinger rundt dette, og dette legges frem som en egen sak på et senere tidspunkt, eller som del av forprosjektet.

Ferdigstillelse
Det må påregnes minst ett års byggetid, og ferdigstillelse vinter/vår 2020 er mest realistisk/sannsynlig. I PS 56/17 er beskrevet oppstart i ny skole den 1/8-2019. Dette er målet, men som denne fremdriftsplanen viser ser vi nå at dette blir krevende, som rådmannen også antydet i sak PS 97/17. Dette skyldes kapasitetsutfordringer i kommunens egne rekker, og administrative ønsker og politiske vedtak om å få til en bred og god brukermedvirkning. Det vurderes at dette er svært viktig, og det vurderes også som avgjørende å sikre god kontroll og styring med prosessen. Det betyr også å unne seg noe mer tid enn opprinnelig forutsatt i forprosjektfasen, blant annet for å skape et trygt beslutningsgrunnlag m.h.t. grensen mellom rehabilitering og nybygging.

Milepæler, sannsynlig prosess

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 22.01.2018 08:33
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS