Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.01.2018 - PS 8/18 Utbyggingsavtale for Sagstuvegen 18

Saksbehandler : Håvard Kvernmo

Arkivref : 2018/4653 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 16.01.2018 8/18
Kommunestyret 29.01.2018 8/18

 

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn - 16.01.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Forslag til utbyggingsavtale vedtas slik den ble lagt frem til høring og offentlig ettersyn. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4.

 

 

Rådmannens innstilling:
Forslag til utbyggingsavtale vedtas slik den ble lagt frem til høring og offentlig ettersyn. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4.

Vedlegg: 
Forslag til utbyggingsavtale for Sagstuvegen 18
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Høringsbrev 
 
Saksopplysninger:
Utbyggingsavtalen er fremforhandlet mellom Nordbohus AS og Verdal kommune, og avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i detaljregulering for Sagstuvegen 18.
Tidligere hjemlet plan- og bygningslovens Kap. XI-A Utbyggingsavtaler §§ 64 a-f (1985) bruk av utbyggingsavtaler. I sak 85/06, fattet Verdal kommunestyre vedtak om bruk av utbyggingsavtaler og de muligheter og begrensninger som følger dette.

Kapittel 17 Utbyggingsavtaler i gjeldende plan- og bygningslov, som trådte i kraft fra 2008, sist endret juli 2017, synes forholdsvis lite endret ift. de gamle bestemmelsene. Kommuneplanens arealdel, vedtatt 26.04.11, hjemler også bruk av utbyggingsavtaler i bestemmelsenes § 1.2.
Overnevnte vedtak og bestemmelser er lagt til grunn for å opprette utbyggingsavtalen som følger vedlagt.

Prosess:
Melding om oppstart ble annonsert samtidig med ordinær oppstart av planarbeid for samme område den 06.09.2016. Frist for uttalelse til melding om oppstart var 21.10.2016. Det kom ikke inn merknader til melding om oppstart som gikk konkret på utbyggingsavtalen. Verdal kommunes merknader til oppstart er sikret gjennom selve utbyggingsavtalen.

Saksgangen for utbyggingsavtalen har gått parallelt med reguleringsplanprosessen for Sagstuvegen 18. Førstegangs behandling ble gjennomført som et delegert vedtak og saken ble lagt frem til høring og offentlig ettersyn samtidig som detaljreguleringen for Sagstuvegen 18, i perioden 09.10.2017 – 16.11.2017.

Det er ikke kommet inn merknader i høringsperioden.

Saken foreslås nå sluttbehandlet i kommunestyret.

Vurdering: 
§ 17-3 i plan- og bygningsloven sier følgende om innholdet i en utbyggingsavtale:

§17-3. Avtalens innhold
En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan.

Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris.

Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen. Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak.

Bestemmelser i kommuneplanens arealdel sier følgende:

1.2 Utbyggingsavtale (§11-9, nr. 2).

1.3.1 Utbyggingsavtale kan brukes innenfor hele planområdet. Utbyggingsavtale skal inngås før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt arealplan med tilhørende bestemmelser også forutsetter andre tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak.

1.3.2 Utbyggingsavtale kan også inngås der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers utforming.

1.3.3 Utbyggingsavtale kan også benyttes der kommunen eller andre skal ha forkjøpsrett eller tilvisningsrett til en andel av boligene.

1.3.4 Utbyggingsavtale kan også inngås for boligutbygging der det ikke kan skaffes tilstrekkelig uteoppholdsareal innenfor eget område eller fellesområde. Det kan i stedet avtales bidrag til opparbeidelse og utstyr på offentlige friområder og lignende anlegg med god kapasitet innenfor 250 meter fra aktuell boligutbygging. Småbarnslekeplass skal imidlertid ligge maks 100 meter fra boligbebyggelsen. Krav til uteopphold skal sikres i reguleringsbestemmelse.

Konklusjon:
De formelle prosesskravene som er hjemlet i plan- og bygningsloven vurderes som innfridd og det er ikke kommet inn merknader av vesentlig betydning i høringsperioden. Utbyggingsavtalen anses videre å ivareta kommunens interesser i området. Rådmannen tilrår med det at vedlagt utbyggingsavtale inngås og legges frem til sluttbehandling i kommunestyret.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 01.02.2021 12:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS