Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 26.02.2018 - PS 15/18 Salg Volden skole

Saksbehandler : Bjørn Erik Haug

Arkivref : 2018/5528 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Fomannskapet 16.02.2018 13/18
Kommunestyret 26.02.2018 15/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 16.02.2018

BEHANDLING:
SP v/Marit Voll fremmet følgende alternativt forslag:
«Helgådal Montessori SA tilbys å kjøpe eiendommene 180/2 og 180/6 med bygg til kr 10.000,- pluss omkostninger. Verdal kommune har forkjøpsrett i 5 år, ved eventuelt videresalg. Da til samme pris pluss verdiøkningen.»

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til innstilling og forslaget fra SP, ble rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 5 stemmer. 4 stemmer ble avgitt for forslaget fra SP.

INNSTILLING:
Eiendommene 180/2 og 180/6 med bygg, som i dag er Volden skole, selges etter prisfastsettingen i vedlagt verditakst. Kjøpesummen blir 2,7 mill.kr. 

 

 

Rådmannens innstilling:
Eiendommene 180/2 og 180/6 med bygg, som i dag er Volden skole, selges etter prisfastsettingen i vedlagt verditakst. Kjøpesummen blir 2,7 mill.kr.
 
Vedlegg:
Verditakst for eiendommen Volden skole utført 23.1.2018
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Rådmannen viser til Skolestruktursaken PS 56/17, og kommunestyrets vedtak om at elevene fra Volden flyttes over til Vuku oppvekstsenter pr. 1/8-2018.

Rådmannen har fått forespørsel fra Helgådal Montessori SA om kjøp av skolen.
"Helgådal Montessori SA (HMSA) vil registrere sin interesse i å kjøpe det ovenfornevnte skolebygget, med forbehold i tillatelse fra Utdanningsdirektoratet om etablering av en Montessoriskole i Helgådalen. Vår interesse inkluderer kjøp av skolebygget og tilknyttet tomt, samt det å overta inventar i henhold til en eventuelt avtale med Verdal Kommune."

Det er beregnet markedsverdi på Volden skole av et uavhengig takstselskap. Selskapet har fått bakgrunnsinformasjon av teknisk drift, og vurderingene som Arcon Prosjekt AS gjorde for rapporten Mulighetsstudie skoler i Verdal. Der ble det gjort en tilstandsvurdering av bygningsmassen for hver skole.

Promidt AS har lagt følgende premisser for rapporten:

  • Hovedhensikten med denne rapport er å formidle takstforetakets syn på normal salgsverdi (markedsverdi) av denne eiendommen, slik den framstår på befaringsdagen, som skole/undervisningsbygg, solgt på en profesjonell måte over en normal tidsperiode i dagens marked.
     
  • Oppdragsgiver ønsker en vurdering av dagens markedsverdi på eiendommen. Markedsverdien er i dette dokument ensbetydende med den høyeste pris man kan påregne at flere uavhengige interessenter er villig til å betale for eiendommen, uten heftelser.
     
  • Salget skal være offentlig, skje på vanlige markedsvilkår, det skal foreligge normal frist for salgsforhandlinger idet det skal tas hensyn til eiendommens art. Det sees bort fra kjøpere som måtte være villig til å betale en unormal høy pris på grunn av "spesielle interesser" i eiendommen, eksempelvis naboer o.l.
     

Verdikonklusjon:
Ut fra visuell befaring og innhentede opplysninger settes markedsverdien til 2,7 mill. kr.
Markedsverdi er beregnet på bakgrunn av stipulerte leieverdier, med bakgrunn i erfaringstall, bygningenes kvalitet, brukbarhet og fleksibilitet, beliggenhet og etter beste skjønn.

Inventar og utstyr som er på skolen er ikke medregnet i taksten. Det må i etterkant gjøres nærmere vurdering av inventar og utstyr, men rådmannen er åpen for at Helgådal Montessori kan overta inventar og utstyr som kommunen ikke trenger.
Oversiktskart Volden skole

Det ble i k-styret 29.1.18 vedtatt at kommunen skal redusere sin bygningsmasse.
"PS 3/18: Verdal kommune er en stor eiendomsbesitter med 87 000 m2 bygg samt ca. 100 000 m2 uteareal i tilknytning til byggene. Kommunen har økt sin eiendomsmasse de siste årene. Med en omfattende bygningsmasse og store arealer følger det behov for drift- og vedlikeholdsoppgaver med de kostnader det innebærer. Samtidig må kommunen til enhver tid vurdere sitt reelle behov for eiendommer og formålsbygg. Det er en forventning at kommunen skal redusere sin totale eiendomsmasse. Rådmannen bes legge frem en strategi for reduksjon og salg av kommunaleide bygg og eiendommer."

Rådmannen mener det er ryddig å få en uavhengig part til å ta takst på eiendommen, og vurdere en markedsverdi på skolen. Det bør også gjøres for fremtidige bygg som skal avhendes av kommunen.
Rådmannen gjorde denne vurderingen når vi solgte Stekke legesenter, da ble markedsverdien lagt til grunn for salget. Takstrapport med markedsverdi ble også gjort for tomta i Nyvegsbakken 21. Den ble festet bort for 6 % av verdien, det samme som vi gjør med næringsareal som vi fester bort.
Når vi kjøpte barnehagen oppi Vuku fra Vuku IL, ble den også kjøpt til markedsverdi etter en takst gjort av uavhengig part.

Hvis vi gjør det samme for Volden skole blir årlig leie av skolen 2,7 mill. kr * 6 % = 162 000 kr/året. Det bør være en leieavtale i minst 10 år med mulighet for forlenging.
Den bør årlig justeres etter konsumprisindeksen.

En annen mulighet som kan vurderes er at Helgådal Montessori inngår leieavtale etter vurdering av normal markedsleie med kommunen i minst 10 år, med mulighet for forlenging.
Sum normal markedsleie er i takstrapporten vurdert til 284 400 kr/år. Den bør årlig justeres etter konsumprisindeksen

Vurdering:
Takst gjort av en uavhengig part, og er en ryddig måte å fastsette verdien på eiendom.
Rådmannen foreslår at en takst med markedsverdi legges til grunn for salg av Volden skole.
Det vurderes at salg av denne eiendommen imøtekommer kommunestyrets forventning om redusering av kommunal eiendomsmasse
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 19.02.2018 12:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS