Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 26.02.2018 - PS 16/18 Detaljregulering for planovergang Nestvold og Ydsedalen

Saksbehandler : Håvard Kvernmo

Arkivref : 2018/5261 - /L13

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 13.02.2018 20/18
Kommunestyret 26.02.2018  16/18

 

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn - 13.02.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Verdal kommune vedtar detaljregulering for planovergang Nestvold og Ydsedalen, med de endringene som er gjort etter begrenset høring og offentlig ettersyn. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

 

 

 

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune vedtar detaljregulering for planovergang Nestvold og Ydsedalen, med de endringene som er gjort etter begrenset høring og offentlig ettersyn. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Vedlegg: 

 1. Planbeskrivelse
 2. Bestemmelser
 3. Plankart
 4. ROS-analyse til begrenset høring
 5. Uttalelse til begrenset høring - Fylkesmannen i Trøndelag
 6. Uttalelse til begrenset høring - Trøndelag fylkeskommune
 7. Uttalelse til begrenset høring - NVE
 8. Uttalelse til begrenset høring - Bane NOR
 9. Høring og offentlig ettersyn - Trøndelag fylkeskommune
 10. Høring og offentlig ettersyn - Statens Vegvesen
 11. Høring og offentlig ettersyn - Brønstad

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.
 
Saksopplysninger:
 
Sammendrag
.
Multiconsult og BaneNor (Jernbaneverket) sitt forslag til detaljregulering for planovergang Nestvold og Ydse ble vedtatt sendt på høring/offentlig ettersyn av komite plan og samfunn i Verdal den 12/1-2016. Hensikten med planen var å stenge 2 planoverganger, Ydse og Nestvold, på Nordlandsbanen nord for Verdal sentrum. Det har vært høy risiko for farlige hendelser, mellom tog og annen trafikk på disse planovergangene. Planen la til rette for at kryssing kunne foregå planfritt.

I forbindelse med høringen kom det frem tvil om de geotekniske forhold i området. Statens vegvesen hadde i sitt pågående arbeid med E6 Kjæran–Fleskhus utført geotekniske undersøkelser som viste kvikkleiresoner i området. NVE påpekte dette ovenfor kommunen, og det ble gjennomført et avklaringsmøte mellom fagetatene og kommunen den 31/3-2016. Konklusjonen fra møtet var at det var behov for å gjøre supplerende geotekniske undersøkelser, før sluttbehandling av planen. Disse undersøkelsene er nå gjennomført, og det legges frem et revidert forslag til kommunal sluttbehandling.

Endringene i dette nye forslaget var såpass små, i forhold til forslaget som ble sendt på offentlig høring i 2016, at kommunen vurderte det som tilstrekkelig med en begrenset høringsrunde av dette forslaget. Denne ble gjennomført i november-desember 2017.

Det er i løpet av begrenset høring kommet inn uttalelser fra fylkesmann, fylkeskommune, NVE og Bane NOR. Fylkesmannen så i sin uttalelse behov for å sikre hensynet til skred ytterligere. Det er nå lagt inn hensynssone i plankartet med tilhørende bestemmelser samt oppdatert planbeskrivelse for å ivareta dette hensynet.

Arbeidet med fjerning av planoverganger på jernbanen må være en riktig prioritering. Dette vil medføre betydelig økt sikkerhet for togtrafikk og kryssende vegtrafikk. I tillegg vil fjerning av planoverganger bety at togene kan kjøre med større hastighet, slik at reisetiden med tog reduseres og gjør tog mer attraktive som transportmiddel. Samlet sett synes de betydelige positive effektene med planforslaget å oppveie for noen negative konsekvenser i forhold til litt økt trafikk gjennom berørte boligområder og beslag av dyrkajord.

Høring.
Planforslaget er framlagt for høring og offentlig ettersyn i samsvar med PUK-sak nr 3/16. I tillegg ble det reviderte forslaget etter de supplerende grunnundersøkelsene sendt på en begrenset høring. I forbindelse med høringene og offentlig ettersyn har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og kommentert:

 1. Lisbeth og Arnt Brønstad 02.02.2016
  Viser til tidligere uttalelser i saken, 05.03.2013 og 30.09.2015, og ønsker å tilføye nye punkt. Alt dette er oppsummert samlet nedenfor.
   
  Brønstad kjøpte eiendommen (gnr/bnr. 10/81) med spesiell vekt på grense mot friområde i vest, og terrasse mot denne uten innsyn ettersom de andre sidene av eiendommen har nærliggende bebyggelse/veger. En ny vegføring vil medføre betydelig trafikk fra 12-15 hus vest for jernbanen. Det er også stor andel trafikk av mosjonister i helgene. Nytt moment på sist mottatte skisse er at ny veg er lagt helt inntil Brønstads eiendom i nordvest. Brønstad finner dette uakseptabelt ettersom det vil øke støyen, belemre tomta med byggelinje/frisiktlinje, kanalisere den nye trafikken inn på Kløvervegen som i dag nærmest er en blindveg, og dele friområdet i to. Sterk stigning opp fra ny kulvert vil gi kjøring på lavt gir med støy og forurensing som resultat. Brønstad vil ta en verditakst av eiendommen, og ev. senere komme med erstatningskrav.
   
  Forslagsstillers kommentar:
  Trafikk fra ny atkomstveg vil ikke gi noen merkbar økning i støy, det vises til støyrapport som følger planen. Hensikten med stenging av planovergangene og bygging av ny atkomstveg er å bedre sikkerheten både for jernbanen, bilister og myke trafikanter. I dette tilfellet går det dessverre delvis ut over et friområde fordi sikkerheten på jernbanen er høyt prioritert. Etter anleggsperioden er avsluttet vil berørte områder revegeteres og tilbakeføres til det formålet som er vist på planen. Ev. erstatning gis etter gjeldende praksis.
   
  Kommentar:
  Hensynet til støy er gjort rede for og det er ikke avdekt behov for å gjennomføre tiltak for å begrense støy. Kommunen er innforstått med at tiltak som medfører omlegging av trafikal ferdsel vil oppleves belastende for berørte privatpersoner som ligger enten i direkte tilgrensning til et nytt inngrep eller langs veg hvor det må påregnes trafikkøkning. I dette tilfellet er det også snakk om eiendommer som vil få redusert/slutt på trafikken forbi sine respektive eiendommer. Dette er viktig å trekke frem dersom dette blir tema for diskusjon. I den sammenheng er det imidlertid ikke tatt stilling til om gammel veg skal tilbakeføres til boligformål i planforslaget. Ønskes dette gjort, bør vedtaket si noe om dette. Kommunen har for øvrig i denne saken besluttet at hensynet til samfunnsinteressen i prosjektet skal gå foran hensynet til den private eiendommen.
 2. Nord-Trøndelag fylkeskommune 09.02.2016
  Ingen planfaglige merknader.
   
  Registerer at store deler av LNFR-området som tidligere inngikk nå er tatt ut. Viser til at det tidligere i saken er varslet behov for arkeologisk registrering av de berørte delene av planområdet. Dette ble gjennomført i oktober 2015 uten at det ble gjort nye funn. Fylkeskommunen kan derfor ikke se at planen vil være i konflikt med automatisk freda kulturminner.
   
  Viser imidlertid til den generelle aktsomhetsplikten og at dette må pålegges videreformidlet til dem som skal utføre arbeidet.
   
  Vilkår for egengodkjenning: Ingen.
   
  Nord-Trøndelag fylkeskommune, uttalelse til begrenset høring 01.12.2017
  Ingen merknader.
   
  Vilkår for egengodkjenning: Ingen.
   
  Kommentar:
  Tas til orientering.
 3. Bane NOR 10.02.2016
  Ingen merknader.
   
  Vilkår for egengodkjenning: Ingen.
   
  Bane NOR, uttalelse til begrenset høring 20.11.2017
  Ingen merknader.
   
  Vilkår for egengodkjenning: Ingen.
   
  Kommentar.
  Tas til orientering.
 4. Statens vegvesen 08.02.2016
  Statens vegvesen er positive til selve tiltaket som vil bedre trafikksikkerheten i området, men ønsker å fremme følgende merknad mtp. grunnforholdene i området.
   
  I forbindelse med Statens vegvesens pågående arbeid med strekningen E6 Kjæran – Fleskhus har det blitt påvist kvikkleiresoner i nærheten av Nestvold og Ydsedalen. Det er gjort grunnboringer og funnet kvikkleire i området mellom Tord Folesons gate og Moåkeren.
   
  Vedlagt er notat og geoteknisk rapport som forklarer dette nærmere.
   
  Statens vegvesen forutsetter at det utføres ny geoteknisk vurdering av veg 65000.
   
  Vilkår for egengodkjenning: Ingen.
   
  Kommentar:
  Uttalelsen er ikke fremmet som en innsigelse. Grunnforhold er imidlertid et naturlig hensyn å ta når man planlegger tiltak som krever vesentlige terrenginngrep, særlig under marin grense. Kommunen vurderer dette hensynet til å være ivaretatt gjennom planforslaget som nå legges frem til behandling.
 5. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 30.11.2017
  Planen medfører erosjonssikring av hele elveløpet til Ysseelva mellom jernbanelinja og E6. Ysseelva legges i kulvert/stikkrenne under veg 65000, og en del skog ved Ysseelva må fjernes. Ysseelva er klassifisert som viktig bekkedrag for sjøørret. Planen søker å ivareta dette gjennom krav om plan for ytre miljø, samt gjennom planbestemmelsene, bl.a. § 3.4.1 Naturområde i sjø og vassdrag, VN.
   
  Vi forutsetter at detaljplanen forelegges Fylkesmannen i Trøndelag når det skal foretas inngrep i vassdrag eller vassdragsbelte, jf. Vannressurslovens § 11. Miljøvernavdelingen viser til konstruktiv dialog med Bane NOR om tidligere gjennomførte tiltak i Ysseelva, og følger gjerne opp denne arbeidsformen i herværende sak.
   
  Det er gjennomført geotekniske undersøkelser i området som viser forekomster av ustabile grunnforhold. Ivaretagelse av dette er sikret gjennom planbestemmelsene som gjør tiltak nedfelt i geoteknisk rapport pliktig å gjennomføre. Vi kan imidlertid ikke se at identifiserte områder med ustabile grunnforhold er avmerket i plankartet som hensynssone. Vi minner derfor om plan- og bygningslovens § 4.3 som slår fast at område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone jf. §§ 11-8 og 12-6. Vi legger til grunn at kommunen sørger for at slik hensynssone tas inn i plankartet før endelig vedtak.
   
  Ingen ytterligere merknader.
   
  Vilkår for egengodkjenning: Ingen.
   
  Kommentar:
  Hensynssone er nå lagt inn i plankartet, slik Fylkesmannen trekker frem i sin uttalelse. Videre forutsetter kommunen at hensynet til anadrome fiskearter sikres gjennom Bane NORs videre arbeid.
 6. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 04.12.2017
  Hensynet til geotekniske forhold og skredfare skal nå være godt ivaretatt, gitt at de anbefalte tiltakene følges opp.
   
  Ved sikring av Ydseelva er det viktig at en knytter til seg god fagekspertise slik at en på best mulig måte ivaretar de allmenne interessene i vassdraget. Særlig viktig er det å hensynta forholdet til kantsoner samt oppvekstområder og gyteforhold for anadrom fisk.
   
  Vilkår for egengodkjenning: Ingen.
   
  Kommentar:
  Det vises til Fylkesmannens uttalelse til begrenset høring og kommunens kommentar til dette. NVEs uttalelse anses som ivaretatt og tas til orientering. Punkt om fagekspertise forutsettes ivaretatt av Bane NOR.

Endringer etter høring og begrenset høring.
I samråd med tiltakshaver er det etter høring og offentlig ettersyn og begrenset høring gjort følgende endringer i plandokumentene:

 • Grundigere rapport på grunnundersøkelser.
 • Hensynssone for skred er lagt inn i plankartet
 • Bestemmelser til hensynssone for skred er lagt inn i bestemmelsene, jf. Pkt. 4.2. Bestemmelsen sikrer at geoteknisk rapport skal legges til grunn i det videre arbeidet for å ivareta sikkerheten til grunnforholdene i området.
 • Beskrivelsen er oppdatert til å beskrive forholdet til ustabil grunn.

Innsigelser/vilkår for egengodkjenning:
Det er ikke mottatt uttalelser fra offentlige myndigheter som er av innsigelseskarakter. De merknadene som er registrert har vært forsøkt ivaretatt som en naturlig del av planprosessen. Kommunen har ikke lyktes med å imøtekomme Brønstads uttalelser i saken. Private uttalelser har ikke innsigelsesrett. Det foreligger dermed ingen vilkår for egengodkjenning og planforslaget slik det foreligger nå til sluttbehandling kan med det vedtas i kommunestyret.

Vurdering: 
Reguleringsplanen som nå fremmes til sluttbehandling har gjennom årenes løp begynt å få en omfattende historikk.

De største interessemotsetningene ligger i forholdet mellom private beboere i området og støy, men også grunnforhold og hensyn til naturverdier har stått sentralt. Grunnforhold er nå sikret i planforslaget. Dette sammen med hensynet til spesielt sjøørret og utforming av gode bekkekryssinger under bakken forventes ivaretatt av tiltakshaver i byggeperioden i samråd med Fylkesmannen og NVE. Når det kommer til hensynet til private beboere har dette måtte viket for samfunnsinteressen i prosjektet, når man nå har kommet til en felles enighet om en løsning som ivaretar både kommunens og berørte myndigheters interesser i området.

Konklusjon:
De prosessuelle rammene i lovverket vurderes som innfridd og planen kan egengodkjennes i kommunestyret.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.02.2021 08:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS